Төгс хүчит Бурханы аврал

Бурхан шүүлтийн ажлаа хийхдээ Хоёр, гуравхан үгээр Хүний уг чанарыг тодорхой болгодоггүй Харин аажмаар удаан хугацааны турш илчилж, харьцаж, засдаг Энэ төрлийн анагаалтыг энгийн үгээр орлуулж болохгүй, Харин хүнд огт байдаггүй үнэнээр орлуулдаг Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж, Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг Шүүлтийн ажил нь хүнд Бурханы дүр төрх болон өөрийнх нь тэрслүү байдлын талаар мэдлэг өгдөг Энэ нь түүнд Бурханы ажлын хүсэл, зорилго, хүний ойлгохгүй нууцлаг байдлын тухай заадаг Ингэснээр хүн өөрийн гэмт завхрал, муу муухайгаа олж хардаг Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж, Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг Бурханы ажлын эдгээр үр нөлөөг Шүүлтийн ажил л авчирдаг Бодит байдалд, Энэ бүхэн Бурханы үнэн, зам болон амийг Түүнд итгэсэн хүн бүрт нээж өгөхийн төлөө билээ Энэ бол Бурханы шүүлтийн ажил юм Зөвхөн ийм ажлыг шүүлт гэж үздэг Зөвхөн ийм шүүлтээр л хүн Бурханыг зүрхээрээ болон амаараа дуулгавартай дагаж, Түүний тухай жинхэнэ мэдлэгийг өгдөг “Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Анхны видео линк: Христийн чуулганы магтан дуу “Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын ач холбогдол”

Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII

2018 оны 10-р сарын 06 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Сүүлийн удаа бид Бурхан бүх зүйлийг тэтгэдэг тухай үндсэн ойлголтыг хэлэлцсэн. Бурхан эхлээд бүх зүйлийг ийм байдлаар тэтгэдэг болохоор бүх зүйл хүн төрөлхтний төлөө оршиж, амьдардаг. Ийм орчин нь Бурханы тогтоосон хуулиудын улмаас оршин байдаг. Бурхан эдгээр хуулийг тогтоон барьж, удирдаж байгаа болохоор л одоогийн тэдэнд байгаа амьдрах орчин нь хүн төрөлхтөнд байгаа билээ. Бидний сүүлийн удаа ярилцсан зүйл бол өмнө нь бидний ярьсан Бурханы талаарх мэдлэгийн нэг том үсрэлт юм. Ийм үсрэлт яагаад оршдог вэ? Учир нь бид өмнө нь Бурханыг мэдэх тухай ярилцах үедээ Бурхан хүн төрөлхтнийг аварч, эзэгнэж байгаа хүрээн дотор—өөрөөр хэлбэл Бурханы сонгосон хүмүүсийн аврал ба эзэгнэлтийн талаар—Бурхан, Бурханы үйл хэрэг, Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр хэн болох, Түүний санаа, Тэр үнэн ба амиар хүнийг хэрхэн тэтгэдэг тухай хэлэлцсэн. Гэхдээ бидний сүүлд ярьсан сэдэв цаашид зөвхөн Библиэр болон Өөрийн сонгосон хүмүүсийг аврах Бурханы цар хүрээн дотор хязгаарлагдаагүй. Харин ч Бурханы Өөрийнх нь талаар хэлэлцэхэд, энэ цар хүрээнээс, Библиэс мөн Өөрийн сонгосон хүмүүс дээр явуулдаг Бурханы ажлын гурван үе шатны хил хязгаараас хальсан. Тиймээс Миний ярьж байгаа зүйлийн энэ хэсгийг сонсох үед чи Бурханы тухай өөрийн мэдлэгээ Библи болон Бурханы ажлын гурван үе шатаар хязгаарлах ёсгүй. Оронд нь чи өөрийгөө нээлттэй байлгаж, Бурханы үйл хэргийг болоод бүх зүйлийн дунд Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох мөн Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн ноёлж, удирдаж байдгийг харах ёстой. Энэ аргаар болон энэ суурин дээр чи Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг тэтгэдгийг харж чадна. Энэ нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн жинхэнэ сурвалж бөгөөд энэ бол Бурханы Өөрийнх нь жинхэнэ ялгамж чанар гэдгийг ойлгох боломжийг хүн төрөлхтөнд олгодог. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, эрх мэдэл хийгээд Түүний бүх зүйл зөвхөн Түүнийг одоо дагаж байгаа хүмүүст чиглэдэггүй—зөвхөн хүмүүс та нарт чиглэдэггүй—харин бүх зүйлд чиглэдэг билээ. Тэгвэл бүх зүйлийн цар хүрээ нь юу вэ? Бүх зүйлсийн цар хүрээ нь маш өргөн. Бүх зүйлийг захирдаг Бурханы захиралтын хүрээг тайлбарлахын тулд Би “бүх зүйл” гэдгийг ашигладаг, учир нь Бурханы ноёрхдог зүйлс нь зөвхөн та нарын нүдээрээ харж чадах зүйлс биш, харин бүх хүмүүсийн харж чаддаг материаллаг ертөнц, түүнчлэн материаллаг ертөнцийн гадна орших хүний нүдэнд үл үзэгдэх өөр ертөнцийг багтаадаг ба цаашлаад хүн төрөлхтний одоогийн амьдарч байгаа дэлхийгээс гадна орших гариг эрхэс, сансар огторгуйг багтаадаг. Энэ бол бүх зүйлийг захирах Бурханы ноёрхлын хүрээ бөгөөд Бурхан бүх зүйлийг ноёлдог гэсэн ойлголт юм. Бүх зүйлсийг захирдаг Бурханы ноёрхлын хүрээ нь маш өргөн. Та нарын хувьд юу ойлгох, юуг харах, юунаас мэдлэг олж авах ёстой зэрэг нь энд сууж байгаа хүн нэг бүрийн ойлгож, харж, тодорхой мэдэх хэрэгтэй зүйл юм. Хэдий энэхүү “бүх зүйлийн” цар хүрээ маш өргөн ч гэсэн та нарын харж чадахгүй эсвэл хүрч болохгүй цар хүрээний талаар Би та нарт ярихгүй. Би зөвхөн хүний хүрч, ойлгож, ухан мэдэж чадах хүрээний талаар ярих болохоор хүн бүр “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэдэг үгийн жинхэнэ утгыг мэдэрч чадах юм. Тэгснээр Миний та нарт ярьсан зүйл хоосон үгс болохгүй. Сүүлийн удаа бид түүх өгүүлэх арга ашиглан “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн сэдвийн талаар энгийн ерөнхий төсөөллийг өгсөн болохоор та нар Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн тэтгэдэг талаар үндсэн ойлголттой болж чадна. Энэ үндсэн ойлголтыг та нарт ойлгуулахын зорилго юу вэ? Энэ нь, Библи болон Түүний ажлын гурван үе шатаас гадна хүний харж, хүрч чадахгүй илүү их ажлыг Бурхан бас хийж байгааг та нарт мэдэгдэхийн тулд юм. Ийм ажлыг Бурхан биечлэн гүйцэтгэж байгаа билээ. Хэрэв Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлаас гадуурх энэ ажилгүйгээр ганцхан Өөрийн сонгосон хүмүүсийг урагш хөтөлж байсан бол та нарыг оролцуулаад энэ хүн төрөлхтний хувьд үргэлжлүүлэн урагшлахад тун бэрх байх байсан бөгөөд энэ хүн төрөлхтөн болон энэ дэлхий ертөнц үргэлжлүүлэн хөгжиж чадахгүй байх байсан. Энэ нь өнөөдрийн та нартай ярилцаж байгаа “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн хэллэгийн ач холбогдол юм.

1. Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдрах үндсэн орчин

Бид “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн хэллэгтэй холбоотой олон сэдэв, агуулгын талаар хэлэлцсэн, гэхдээ Бурхан Өөрийн үгээр тэтгэж, та нарт Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн ажлыг явуулахаас гадна хүн төрөлхтөнд ямар зүйл өгдгийг та нар зүрх сэтгэл дотроо мэдэх үү? Зарим хүмүүс “Бурхан надад нигүүлсэл, ерөөл хайрладаг ба сахилга бат, тайтгарал, халамж анхаарал, хамгаалалтыг боломжит бүх аргаар өгдөг” гэж хэлж магад. Бусад хүмүүс “Бурхан надад өдөр тутмын хоол идээ ундааг хайрладаг” гэж байхад зарим нь “Бурхан надад бүхнийг хайрладаг” гэж хэлэх болно. Хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа харилцдаг эдгээр зүйлсийн хувьд та нарт бүгдэд нь өөрсдийн бие махбодын амийн дадлага туршлагатай холбоотой зарим нэгэн хариулт байж болох юм. Бурхан хүн нэг бүрт олон зүйлийг өгдөг, гэхдээ энд бидний ярилцаж байгаа зүйлс хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгцээгээр ердөө хязгаарлагдахгүй, харин ч та нарт алсыг харах боломж олгоно. Макро өнцгөөс авч үзвэл Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж болохоор Тэр бүх зүйлийн амийг хэрхэн тэтгэдэг вэ? Бүх зүйл үргэлжлүүлэн оршихын тулд, тэдний оршин тогтнолыг тэтгэж, тэдний оршин тогтнолын хуулийг тогтоон барихын тулд Бурхан бүх зүйлд юуг авчирдаг вэ? Энэ бол өнөөдрийн бидний хэлэлцэх гол зүйл юм. Та нар Миний хэлснийг ойлгож байна уу? Миний хурдан ярьж байгаа зүйлээс та нар хоцрохгүй байж чадах уу? (Чадна.) Одоо та нарыг сонсож байгаа гэдэгт Би итгэж байгаа тул үргэлжлүүлье. Энэ сэдэв та нарт тийм ч ойр биш байж магад, гэхдээ Би хэт гүн гүнзгий сургаал номлолын талаар ярихгүй. Та бүхнийг сонссоны дараа Би ойлгуулах гэж хичээх болно. Та нар хүнд бэрх гэж бодох хэрэггүй—та бүхэн анхааралтай сонсоход л болно. Гэхдээ, Би үүнийг дахиад онцлох ёстой: Би ямар сэдвээр ярьж байгаа билээ? Надад хэлээч. (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Тэгвэл Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг тэтгэдэг вэ? Бурхан бүх зүйлийг юугаар тэтгэдэг вэ? Яагаад “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэж хэлдэг вэ? Та нарт энэ талаарх бодсон зүйл, ойлголт байна уу? Миний ярьж байгаа энэ сэдэв та нарын оюун санаа, зүрх сэтгэлд огт байхгүй мэт санагдаж байна. Гэхдээ та нар энэ сэдэв болоод Миний ярих гэж байгаа зүйлсийг аливаа мэдлэгтэй холбож эсвэл аливаа хүний соёл буюу судалгаатай нэгтгэхгүйгээр Бурханы үйл хэрэгтэй холбож чадна гэдэгт Би найдаж байна. Би зөвхөн Бурхан ба Бурханы Өөрийнх нь талаар ярьж байна. Энэ бол та нарт өгөх Миний зөвлөгөө юм. Та нар ойлгож байна уу? (Тийм.)

Бурхан хүн төрөлхтөнд олон зүйлийг өгсөн. Би хүмүүс юу харж, өөрөөр хэлбэл тэд юу мэдэрч болох тухай ярьж эхэлмээр байна. Эдгээр нь хүмүүсийн дотроо ойлгож, хүлээн зөвшөөрч чадах зүйлс юм. Иймд эхлээд материаллаг ертөнцөөс эхэлж Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар тэтгэсэн талаар хэлэлцэцгээе.

1) Агаар

Эхлээд Бурхан хүний амьсгалах агаарыг бүтээсэн. Энэ “агаар” нь хүний өдөр тутмын амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон агаар биш гэж үү? Энэ агаар нь хүний хором мөч бүрт, бүр унтахдаа ч хүртэл хамгийн их хамааралтай байдаг зүйл биш гэж үү? Бурханы бүтээсэн агаар нь хүн төрөлхтний хувьд асар чухал юм: Энэ нь тэдний амьсгал хийгээд амийнх нь нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг билээ. Зөвхөн мэдрэгдэх атлаа үл үзэгдэгч энэ бодис нь Бурханы бүх зүйлд өгсөн хамгийн анхны бэлэг байсан билээ. Агаарыг бүтээснийхээ дараа Бурхан зүгээр л ажлаа дуусгасан уу? Энэ талаарх зүйлс хүмүүсийн хувьд төсөөлөхийн аргагүй байдаг. Агаарыг бүтээсний дараа агаарын яг таг нягтшил болон хэмжээг хүн төрөлхтний амьд оршин тогтноход зориулж тусгайлан бэлдэх хэрэгтэй байсан. Нягтшилтай холбоотойгоор анхны хүчилтөрөгчийн агууламжтай матери бүрэлдэв. Энэ бол физикийн асуулт. Бурхан агаарыг бүтээж байхдаа юу бодож байсан бол? Бурхан яагаад агаарыг бүтээсэн, мөн Түүний шалтгаан юу байсан бэ? Хүмүүст агаар хэрэгтэй, тэд амьсгалах хэрэгтэй. Юуны өмнө агаарын нягтшил хүний уушгинд тохирох хэрэгтэй. Агаарын нягтшилыг мэддэг хүн байна уу? Энэ нь хүмүүсийн мэдэх хэрэгтэй зүйл биш; үүнийг мэдэх ч хэрэг байхгүй. Ерөнхий ойлголттой байхад л болно—бидэнд агаарын нягтшилтай холбоотой яг таг тоо хэмжээ хэрэггүй. Эхлээд Бурхан, хүний уушиг амьсгалахад хамгийн тохиромжтой нягтшил бүхий агаарыг бүтээсэн—энэ нь хүн амьсгалахад тохирсон. Өөрөөр хэлбэл агаар нь амьсгалахад биеийг гэмтээхээргүй нягтшилтай юм. Энэ бол агаарын нягтшилын цаад санаа юм. Хамгийн гол нь агаарын агууламж хүмүүст хоргүй бөгөөд тиймээс уушиг болоод бие махбодыг гэмтээхгүй. Бурхан энэ бүхнийг харгалзан үзэх хэрэгтэй байсан. Бурхан хүний авах, гаргах амьсгал саадгүй, нөгөөтэйгүүр амьсгалсны дараа, уушиг ба бие махбод дахь илүүдэл агаар болон цус зохих ёсоор бодисын солилцоонд орж байхаар тийм агаарын агууламж ба хэмжээтэй байх, мөн ямар ч хортой найрлага агаарт байхгүй байх зэргийг харгалзан үзэх ёстой болсон юм. Эдгээр хоёр стандарттай холбогдуулан, Би та нарыг мэдлэгээр булах бус, харин та нарыг, Бурхан аливаа зүйл нэг бүрийг дээд зэргээр бүтээх үед Түүний оюун санаанд тодорхой бодол байсан гэдгийг мэдээсэй хэмээн хүсэж байна. Агаар дахь тоосны хэмжээ, газар дээрх тоос, элс, шороо, түүнчлэн тэнгэрээс унах тоосны хэмжээний тухайд бол Бурханд мөн эдгээр зүйлст зориулсан төлөвлөгөө—эдгээр зүйлийг шийдэх, арилгах арга зам байсан. Тоос байлаа ч Бурхан үүнийг хийсэн болохоор тоос нь хүний бие махбод, амьсгалд аюул учруулахгүй ба тоосны хэсгүүд нь бие махбодод аюулгүй байхуйц хэмжээтэй байна. Бурхан агаарыг бүтээсэн нь ер бусын байгаагүй гэж үү? (Тийм.) Энэ нь Тэр амнаасаа агаарын амьсгал үлээхтэй адил энгийн байсан уу? (Үгүй.) Түүний хамгийн эгэл бүтээлийн зүйлсэд ч Бурханы нууц, Түүний оюун санаа, Түүний бодол болон Түүний мэргэн ухаан цөм илэрхий байдаг. Бурхан бодитой юу? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл, эгэл зүйлийг бүтээхдээ ч Бурхан хүн төрөлхтнийг бодож байсан юм. Юуны өмнө хүний амьсгалж байгаа агаар цэвэр, агууламж нь хүн амьсгалахад зохимжтой, хоргүй, хүнд аюул учруулахааргүй ба нягтшилыг нь хүн амьсгалахад тохируулсан байдаг. Хүмүүсийн авч, гаргаж байгаа энэ агаар тэдний биед, тэдний махбодод нэн чухал юм. Иймд хүмүүс эмээж, санаа зоволгүйгээр чөлөөтэй амьсгалж болно. Тэд хэвийн амьсгалж болно. Агаар бол Бурханы эхлээд бүтээсэн зүйл бөгөөд хүн амьсгалахад нэн чухал зүйл юм.

2) Температур

Хоёр дахь зүйл нь температур. Хүн бүр температур гэж юу болохыг мэднэ. Температур бол хүн оршин тогтноход зохимжтой орчинд байх ёстой зүйл билээ. Хэрэв температур хэт өндөр буюу Цельсийн 40 градусаас дээш бол хүн амьдрахад тун зовлонтой байх болно. Энэ нь маш хэцүү байхгүй гэж үү? Хэрэв температур хэт доогуур, Цельсийн - 40 градус хүрвэл яах вэ? Хүмүүс үүнийг мөн адил тэвчиж чадахгүй. Тийм учраас Бурхан энэ температурын хязгаарыг тогтоохдоо үнэндээ маш нарийн хандсан юм. Хүний биеийн дасан зохицож чадах температурын хязгаар ерөнхийдөө Цельсийн -30 градусаас Цельсийн 40 градус байдаг. Энэ бол хойноос өмнөд хүртэлх температурын үндсэн хязгаар юм. Хүйтэн газруудад, температур Цельсийн -50 градус орчим хүрдэг. Ийм газарт Бурхан хүнийг амьдрахыг зөвшөөрдөггүй. Яагаад ийм хүйтэн газрууд байдаг вэ? Үүнд л Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилго оршдог. Тэр таныг тэдгээр газрын ойр очихыг зөвшөөрдөггүй. Бурхан ийм хэт хүйтэн болон хэт халуун газрыг хамгаалдаг бөгөөд тэнд хүнийг амьдруулахаар бэлдээгүй гэсэн үг юм. Үүнийг хүн төрөлхтөнд зориулаагүй. Яагаад Тэр ийм газруудыг дэлхий дээр байлгадаг юм бэ? Хэрвээ Бурхан тэнд хүнийг амьдруулж эсвэл оршин байлгахгүй юм бол Бурхан яах гэж тэднийг бүтээсэн юм бэ? Бурханы мэргэн ухаан тэнд л оршдог. Өөрөөр хэлбэл хүн оршин тогтнох орчны үндсэн температурыг Бурхан мөн л ухаалгаар тохируулдаг. Энд мөн хууль бий. Бурхан ийм температурыг тогтоон барихад туслах, энэ температурыг хянах зарим зүйлсийг бүтээсэн. Энэ температурыг тогтоон барихад ямар зүйлс ашиглагддаг вэ? Юуны өмнө нар хүмүүст халуун дулааныг авчрах боловч хэт халуун бол хүмүүс үүнийг тэвчиж чадахгүй. Газар дээр наранд ойр очиж чадах ямар нэгэн хэрэгсэл бий юу? (Үгүй.) Яагаад байхгүй гэж? Энэ нь хэтэрхий халуун. Энэ нь хайлах болно. Тийм учраас, Бурхан хүн төрөлхтнийг нарнаас тодорхой зайд байлгах арга хэмжээг авсан юм. Бурханд энэ зайд зориулсан стандарт бий. Мөн дэлхийн Өмнөд ба Хойд туйл гэж бий. Өмнөд ба Хойд туйлд юу байдаг вэ? Бүхэлдээ мөстсөн газар. Хүн төрөлхтөн мөстсөн газар амьдарч чадах уу? Энэ нь хүн амьдрахад зохимжтой юу? (Үгүй.) Үгүй, иймээс чи тийшээ явахгүй. Чи Хойд ба Өмнөд туйл руу явахгүй болохоор мөсөн уул хэвээр хадгалагдаж, температурыг хянах үүргээ гүйцэтгэж чадах болно. Ойлгов уу? Хэрэв Хойд ба Өмнөд туйл гэж байхгүй, нар үргэлж дэлхийг ээгээд байвал дэлхий дээрх бүх хүн халуунаас болж үхэх болно. Бурхан ердөө л энэ хоёр зүйлийг ашиглан температурыг хянадаг уу? Үгүй, Тэр ердөө энэ хоёр зүйлийг ашиглан хүн оршин тогтноход зохимжтой температурыг хянадаггүй. Мөн бүх төрлийн амьд зүйлс, тухайлбал газрын өвс ногоо, ой дахь янз бүрийн төрлийн мод, бүх төрлийн ургамал бий. Тэд нарны халууныг шингээн авч, нарны дулааны эрчим хүчийг хүнд таатай температур болгон тохируулж нийлэгжүүлдэг. Мөн гол мөрөн, нуур гэх мэт усны эх сурвалжууд байдаг. Гол мөрөн, нуурын гадаргуу хэсгийг хэн дуртай нь шийдэхгүй. Газар дэлхий дээр хэр их ус байх, ус хаашаа урсах, үүнийг урсах чиглэл, усны хэмжээ, урсгалын хурдыг хянаж чадах хүн байна уу? Хэн ч үүнийг хянаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан л мэднэ. Газар доорх болон хүмүүсийн харж чадах газар дээрх гол мөрөн, нуур зэрэг эдгээр янз бүрийн усны эх сурвалж нь хүний амьдрах температурыг мөн зохицуулдаг. Үүнээс гадна уулс, тал, хавцал, намагт газар гээд бүх төрлийн газар зүйн тогтоц бий. Эдгээр янз бүрийн газар зүйн тогтоцын гадаргуу хэсэг болон хэмжээ нь бүгд температурыг зохицуулж чадна. Тухайлбал, хэрвээ энэ уул 100 километрийн радиустай бол энэ 100 километр нь 100 километрийн нөлөөтэй байх болно. Хэр их уулс, хавцлыг Бурхан газар дэлхий дээр бүтээсний тухайд гэвэл үүнийг Бурхан нарийн бодсон байж таарна. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл нэг бүрийн оршин тогтнолын ард түүх байдаг бөгөөд энэ нь мөн Бурханы мэргэн ухаан, төлөвлөгөөг агуулдаг. Жишээлбэл ой мод, бүх төрлийн ургамал ногоо—тэдний ургадаг газрын гадаргуу болон хэмжээг ямар ч хүн хянах боломжгүй ба эдгээр зүйлийн талаар шийдвэр гаргах эрх ямар ч хүнд байхгүй. Тэд хэр их ус шингээх, хэр их дулааны эрчим хүчийг нарнаас авах зэргийг хүн мөн л хянаж чадахгүй. Эдгээр бүх зүйл нь бүх зүйлийг бүтээх үедээ Бурханы төлөвлөсөн зүйлийн хил хязгаар доторх зүйлс юм.

Бүх талууд дахь Бурханы анхааралтай төлөвлөгөө, анхаарал, зохицуулалтын улмаас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг юм. Тийм учраас хүний нүдээрээ харж байгаа зүйл нэг бүр тухайлбал нар эсвэл хүмүүсийн байнга сонсдог Хойд ба Өмнөд туйл, мөн түүнчлэн газрын дээр, доор болон усанд орших янз бүрийн амьд зүйлс, ойн гадаргуу, ургамал ногооны бусад төрөл, усны эх сурвалж, усны янз бүрийн биетүүд, хэр их далайн ус ба цэвэр ус байх, дээр нь нэмээд өөр өөр төрлийн газарзүйн орчин гэсэн эдгээр зүйлийг ашиглан Бурхан хүн оршин тогтнох хэвийн температурыг тогтоон барьдаг. Энэ бол маргаангүй. Бурхан ийм их анхаарал халамж тавьсан болохоор л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдрах чадвартай байгаа юм. Энэ нь хэт халуун эсвэл хэт хүйтэн байж таарахгүй: Хүний биеийн дасан зохицож чадах хэм хэмжээнээс хэтэрсэн халуун газруудыг Бурхан танд зориулж бэлдээгүй нь мэдээж. Температур нь хэт доогуур, хэт хүйтэн газрууд; хүн очингуут хэдхэн минутын дотор ярьж ч чадахгүй, тархи нь хөлдөж, бодож сэтгэж чадахгүй, амьсгалах аргагүй болтол нь хөлдөөх ийм газруудыг мөн Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж бэлдээгүй болно. Хүн ямар ч судалгаа явуулахыг хүсэж эсвэл шинийг санаачилж, ийм хязгаарлалтыг эвдэхийг хүсэж байгаа эсэх нь хамаагүй—ер нь хүмүүс юу ч бодож байх нь хамаагүй тэд хүний биеийн дасан зохицох хязгаарыг хэзээ ч давж чадахгүй. Тэд, хүний төлөө Бурханы бүтээсэн эдгээр хил хязгаараас хэзээ ч салж чадахгүй. Учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн ба ямар температурт хүний бие дасан зохицож чадахыг Бурхан хамгийн сайн мэддэг. Хүмүүс өөрсдөө мэдэх үү? (Үгүй.) Яагаад хүмүүс мэдэхгүй гэж та нар хэлнэ вэ? Хүмүүс ямар мунхаг зүйлсийг хийсэн бэ? Хойд ба Өмнөд туйлтай үзэлцэхийг үргэлж хүсдэг нэлээд хэдэн хүн байгаагүй гэж үү? Тэд тэнд очиж, газар эзэмшихийг үргэлж хүсдэг бөгөөд ингэснээр тэд үндсээ тавьж, үүнийг хөгжүүлж чадах юм. Энэ нь өөрийгөө устгах үйлдэл биш гэж үү? (Тийм.) Чи Хойд ба Өмнөд туйлыг бүхэлд нь судалсан гэж хэл л дээ. Чи хэдий ийм температурт дасан зохицож чадлаа ч гэсэн Хойд ба Өмнөд туйлын амьдрах, оршин тогтнох орчныг өөрчлөх нь хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн байдлаар ашиг тусаа өгнө гэж үү? Хойд ба Өмнөд туйлын бүх мөс хайлбал чи баярлах уу? Энэ бол байж болшгүй зүйл. Энэ бол утгагүй үйлдэл. Хүн төрөлхтөнд амьдрах орчин бий, гэхдээ тэд зүгээр л чимээгүй, шударгаар тэнд байдаггүй, харин тэд өөрсдийн амьд үлдэж чадахгүй газрууд руу явдаг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Тэд ийм зохимжтой температурт амьдрахаасаа уйддаг. Тэд хэт их ерөөлийг хүртсэн. Үүнээс гадна, хүн төрөлхтөн энэ энгийн амьдрах орчноо нэлээдгүй устгасан, иймээс тэд нэг төрлийн “анхдагч” болохын тулд Хойд ба Өмнөд туйл руу очиж илүү их сүйтгэж, сүйрлийн “шалтгаан” болж болох юм. Энэ тэнэг хэрэг биш гэж үү? Өөрсдийн өвөг эцэг болох Сатаны удирдлага дор энэ хүн төрөлхтөн утга учиргүй зүйлсийг ар араас нь үргэлжлүүлэн хийж, Бурханы хүн төрөлхтөнд зориулан бүтээсэн сайхан орон гэрийг хайр найргүй, зорилго шалтгаангүйгээр устгасаар байна. Энэ бол Сатаны хийсэн зүйл юм. Цаашлаад газар дэлхий дээрх хүний оршин тогтнол бага зэрэг аюулд орсныг хараад нэлээд олон хүмүүс саран дээр амьдрахаар явах арга замыг олж, тэнд амьдарч болох арга замыг хайхыг хүсдэг. Эцсийн эцэст, тэнд юу байхгүй вэ? (Хүчилтөрөгч.) Хүмүүс хүчилтөрөгчгүйгээр амьд үлдэж чадах уу? (Үгүй.) Саранд хүчилтөрөгч байхгүй болохоор энэ нь хүний амьдарч болох газар биш байтал хүн тийш очихыг хүссээр байдаг. Энэ юу вэ? (Энэ бол өөрийгөө устгах явдал бөгөөд асуудалд орохын цондон юм.) Энэ нь өөрийгөө устгах явдал, тийм үү? Энэ нь агааргүй газар бөгөөд температур нь хүн оршин тогтноход зохимжгүй болохоор Бурхан үүнийг хүнд зориулж бэлдээгүй.

Бидний дөнгөж сая ярьсан температур бол хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа мэдэрдэг зүйл юм. “Цаг агаар өнөөдөр тун сайхан, Цельсийн 23 градус байна. Цаг агаар сайхан, тэнгэр цэлмэг, агаар цэнгэг байна. Цэнгэг агаараар амьсгал. Нар гийж байна. Нарны гэрэлд суниа. Би сайхан ааштай байна!” Эсвэл “Өнөөдөр цаг агаар маш хүйтэн байна. Хэрвээ гараа гаргавал тэр даруй хөлдөнө. Тэсгим хүйтэн байна, иймээс гадаа удаан байх хэрэггүй. Алив, түргэлээрэй, битий хөлдчихөөрэй!” Температур бол бүх хүний биеийн мэдэрч чадах зүйл, гэхдээ энэ температур яаж бий болсон эсвэл хүнд зохимжтой энэ температурыг хэн хариуцаж, хянадаг талаар хэн ч боддоггүй. Үүнийг бид одоо мэдэх гэж байна. Үүнд Бурханы мэргэн ухаан бий юу? Үүнд Бурханы үйл хэрэг байгаа юу? (Тийм.) Бурхан хүнд тохирох температур бүхий орчныг бүтээснийг авч үзвэл энэ нь Бурханы бүх зүйлийг тэтгэдэг арга замуудын нэг биш гэж үү? Энэ нь үнэндээ нэг нь юм. Бурхан бүх зүйлийг удирдан, тэтгэж байгаа нь үнэхээр бодитой болохыг энэ нь үзүүлдэг.

3) Дуу чимээ

Гурав дахь зүйл нь дуу чимээ. Энэ нь мөн хүний хэвийн амьдрах орчинд байх ёстой зүйл юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үед дуу чимээ үүссэн. Бурхан үүнтэй тухайн үедээ маш сайн харьцсан. Энэ нь Бурханы хувьд ч, мөн хүн төрөлхтний оршин тогтнолд ч нэн чухал зүйл юм. Хэрэв Бурхан дуу чимээний асуудлыг сайтар зохицуулаагүй байсан бол энэ нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тун ч их бэрхшээл болох байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний бие болон амьдралд маш их нөлөөлөх байсан ба ийм орчинд хүн төрөлхтөн оршин тогтнож чадахгүйд хүрэх байсан юм. Ийм орчинд бүх амьд зүйлс оршин тогтнож чадахгүй гэж хэлж бас болно. Тэгэхээр энэ зүйл юу вэ? Энэ бол дуу чимээ. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба Бурханы гарт бүх зүйл амьдардаг. Бурханы нүдэнд бүх зүйл амьдарч, хөдөлж байдаг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба тэдний нэг бүрийн оршин тогтнолд үнэ цэнэ, утга учир байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тэдний оршин тогтнолын ард зайлшгүй шаардлага бий. Гэсэн хэдий ч Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дундаас зүйл нэг бүр амьтай; нэгэнт тэд амьтай агаад хөдөлж байгаа болохоор аяндаа дуу чимээ гаргадаг. Тухайлбал дэлхий байнга эргэж байдаг, нар байнга эргэж байдаг ба сар ч бас байнга эргэж байдаг билээ. Бүх зүйлийн амьдрал болон хөдөлгөөнөөс дуу чимээ үргэлж гарч байдаг. Газар дэлхий дээрх зүйлс мөн л байнга өсөн үржиж, хөгжиж, шилжин хөдөлж байдаг. Жишээлбэл, далай тэнгисийн гүнд орших амьд зүйлс цөм нүүн шилжиж, сэлж байхад уулсын суурь хөдөлж, нүүсээр байдаг. Эдгээр амьд зүйл, бүх зүйл Бурханы нүдэнд бүгд тасралтгүй, хэвийн, байнгын хөдөлж байдаг. Тэгвэл эдгээр зүйлийн нууцхан үржилт болон хөгжил, хөдөлгөөн ямар зүйлийг авчирч болох вэ? Хүчирхэг дуу чимээг. Дэлхийгээс гадна бүх төрлийн гариг ертөнцүүд мөн байнга хөдөлж байдаг ба эдгээр гариг дээрх амьд зүйлс болон организмууд мөн байнга өсөн үржиж, хөгжиж, хөдөлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл амьтай, амьгүй бүх зүйл Бурханы нүдэнд байнга урагшлан хөдөлж байдаг ба эдгээр бүх төрлийн амьд зүйлс хөдөлж байхдаа дуу чимээг мөн гаргаж байдаг юм. Бурхан мөн эдгээр дуу чимээтэй харьцсан. Яагаад? Та нар үүнийг мэддэг байх ёстой, тийм үү? Чамайг нисэх онгоцонд ойртох үед онгоцны нүргээнтэй дуу чимээ чамд юу хийх вэ? (Чих дүлийрнэ.) Энэ нь хүмүүсийг сонсголыг гэмтээх үү? Тэдний зүрх үүнийг тэсэж чадах бол уу? (Үгүй.) Зүрх султай зарим нь үүнийг тэсэж чадахгүй. Мэдээж, хэрвээ энэ нь хэт удаан үргэлжилбэл зүрх сайтай хүмүүс ч үүнийг тэсэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, чих эсвэл зүрх аль нь ч бай хүний биед үзүүлэх дуу чимээний нөлөөлөл нь хүн бүрийн хувьд туйлын ач холбогдолтой ба эдгээр дуу чимээ хэт чанга бол хүмүүст хор хөнөөл учруулах болно. Тийм учраас, Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ болон тэдгээр нь хэвийн ажиллаж эхэлсэний дараа Бурхан зохих харьцаагаар дамжуулан эдгээр дуу чимээг—хөдөлгөөнд орших бүх зүйлийн дуу чимээг хийсэн. Энэ нь мөн хүн төрөлхтөнд зориулсан орчныг бүтээх үедээ Бурханы заавал анхаарах зүйлсийн нэг байсан юм.

Юуны түрүүнд, дэлхийн гадаргуугаас агаар мандал хүртэлх өндөр нь дуу чимээг задалж, хязгаарлана. Түүнчлэн, газрын хоорондох орон зайн хэмжээ, өөрөөр хэлбэл хөрсөн дэх хоосон орон зайн хэмжээ нь мөн дуу авиаг удирдаж, нөлөөлөх болно. Тэгээд ч дуу чимээнд нөлөөлөх янз бүрийн газарзүйн орчны холбоо бас бий. Өөрөөр хэлбэл Бурхан зарим дуу чимээнээс салах тодорхой аргуудыг ашигладаг ба ингэснээр хүмүүсийн чих болон зүрх тэсвэрлэж чадах орчинд хүмүүс амьд үлдэж чадах юм. Эс бөгөөс дуу чимээ асар их саад бэрхшээлийг хүн төрөлхтний оршин тогтнолд учруулж, тэдний амьдралд томоохон асуудлыг авчрах болно. Энэ бол том асуудал. Өөрөөр хэлбэл Бурхан Өөрийн бүтээсэн газар дэлхий, агаар мандал, янз бүрийн төрлийн газарзүйн орчинд маш нарийн хандсан. Энэ бүхэнд Бурханы мэргэн ухаан агуулагддаг. Хүн төрөлхтөн үүнийг нарийн ойлгох шаардлагагүй. Тэд Бурханы үйл хэрэг үүнд багтсан гэдгийг л мэдэх ёстой. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх болсон нь үнэндээ хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө байсан. Одоо тэгэхээр та нар Надад хэлнэ үү, дуу чимээг чадварлаг удирдах Бурханы ажил чухал байсан уу? Бурхан үүнийг хийх шаардлагатай байсныг та нар мэдрэхгүй байна уу? Бурханы хийсэн ажил нь дуу чимээг маш нарийн удирдан захирах байсан. Тэр, хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон тэдний хэвийн амьдралыг хадгалахын тулд энэ ажлыг хийсэн. Энэ ажил чухал шаардлагатай байсан уу? (Тийм.) Хэрвээ энэхүү ажил нь чухал байсан юм бол энэ өнцгөөс, Бурхан бүх зүйлийг хангахын тулд энэ аргыг хэрэглэсэн гэж хэлж болох уу? Бурхан хүн төрөлхтнийг ийм нам гүм орчноор хангаж, түүнийг бүтээсэн, ингэснээр хүн төрөлхтний бие ийм орчинд тун хэвийнээр амьдарч, ингэснээр хүн төрөлхтөн аливаа хөндлөнгийн оролцоогүйгээр оршин байж, хэвийн амьдарч чадах юм. Энэ бол Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн арга замын нэг биш гэж үү? (Тийм.) Бурханы хийсэн энэ зүйл маш чухал байсан уу? (Тийм.) Энэ маш чухал байсан. Тэгэхээр та нар үүнийг хэрхэн үнэлж байна вэ? Хэдийгээр та нар үүнийг Бурханы үйлдэл байсан гэж мэдэрч чадахгүй, Бурхан тухайн үед үүнийг хэрхэн хийснийг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн, үүнийг Бурхан заавал хийх хэрэгтэй байсныг та нар мэдэрч байна уу? Та нар үүнд шингээсэн Бурханы мэргэн ухаан, анхаарал халамж, ухаан бодлыг мэдэрч чадаж байна уу? (Тийм.) Зүгээр л үүнийг мэдэрч чадаж байхад болно. Энэ л хангалттай. Хүмүүсийн мэдэрч чадахгүй байгаа болон харахад хэцүү олон зүйлсийг Бурхан бүх зүйлийн дунд хийсэн. Би үүнийг энд дурдаж байгаагийн зорилго нь ердөө л Бурханы үйл хэргийн тухай зарим мэдээллийг та нарт өгч, та нарыг Бурханы талаар ойлголттой болгохын тулд юм. Эдгээр учиг шалтгаан нь, Бурханы үйлдлүүдийг илүү сайн мэдэж, ойлгоход та нарт тусална.

4) Гэрэл

Дөрөв дэх зүйл нь хүмүүсийн нүдтэй холбоотой—өөрөөр хэлбэл гэрэл юм. Энэ нь маш чухал. Чи хурц гэрэл рүү харж, тухайн гэрлийн хурц тусгал тодорхой түвшинд хүрэх үед чиний нүд сохрох болно. Ямартай ч хүний нүд бол махан биеийн нүд. Тэд гэмтлээс хамгаалагдсан биш. Хэн нэгэн нар луу шууд ширтэж зүрхлэх үү? (Үгүй.) Хэн нэгэн үүнийг оролдож үзсэн үү? Зарим хүмүүс оролдож үзсэн байдаг. Чи нарны шилтэй бол харж чадна, тийм үү? Үүнд зарим нэг хэрэгслийн тусламж хэрэгтэй. Хүн ямар нэгэн хэрэгсэлгүйгээр, энгийн нүдээр нар луу шууд эгцэлж харж чадахгүй. Хүмүүст ийм чадвар байхгүй. Бурхан хүн төрөлхтөнд гэрэл гэгээ авчрахын тулд нарыг бүтээсэн, гэхдээ Тэр бас энэ гэрлийг удирдсан. Бурхан гэрлийг бүтээснийхээ дараа үүнийг зүгээр нэг орхиж, үл тоосон юм биш. “Хүний нүд үүнийг тэсвэрлэж чадах үгүй нь хэнд хамаатай юм!” Бурхан иймэрхүү байдлаар ханддаггүй. Тэрээр аливаа зүйлсийг маш нарийн хийдэг ба бүхий л талуудыг нь харгалзан үздэг. Бурхан хүн төрөлхтөнд харах нүд заяасан боловч тэдний харж чадах гэрлийн тодорхой хэмжээг бас бэлтгэсэн юм. Хэрвээ хангалттай гэрэл байхгүй бол энэ нь хэрэггүй. Хэрвээ хүмүүс урагш сунгасан гараа ч харж чадахааргүй маш харанхуй бол тэдний нүд өөрсдийн чиг үүргээ алдаж хэрэгцээгүй зүйл болж хувирна. Хүмүүсийн нүд хэтэрхий хурц гэрэлтэй газруудыг тэвчиж чадахгүй бөгөөд бас юу ч харж чадахгүй байх болно. Иймээс Бурхан хүн төрөлхтний амьдарч буй орчинд хүний нүдэнд тохиромжтой хэмжээний гэрлийг өгсөн. Энэ гэрэл нь хүмүүсийн нүдийг өвтгөж, гэмтээхгүй. Цаашлаад энэ нь хүмүүсийн нүдний үүргийг алдагдуулахгүй ба хүмүүсийн нүд харах ёстой зүйлсээ бүгдийг нь маш тод харах баталгааг өгдөг. Ийм учраас л Бурхан нар болон дэлхийн эргэн тойронд зохих хэмжээний үүлийг нэмсэн ба мөн хүмүүсийн нүд эсвэл арьсыг гэмтээхээс сэргийлэн агаарын нягтшил нь гэрлийг шүүж байдаг. Энэ нь харилцан уялдаатай. Цаашилбал, Бурханы бүтээсэн газар дэлхийн өнгө нь мөн нарны гэрэл болон бүх төрлийн гэрлийг ойлгодог бөгөөд хүний нүдийг тухгүй болгодог гэрлийн хурц тусгалыг арилгаж байдаг. Ингэснээр хүмүүс гадуур явж амьдрал ахуйгаа үргэлжлүүлэхдээ байнга хар нарны шил зүүх шаардлагагүй болж байгаа юм. Энгийн нөхцөлд хүний нүд гэрлийн саадгүйгээр өөрсдийн харааныхаа хүрээнд аливаа зүйлсийг харж чадна. Өөрөөр хэлбэл энэ гэрэл нь хэт тод эсвэл хэт бүдэг байж болохгүй: Хэрвээ энэ нь хэт бүдэг байвал удалгүй хүний нүд гэмтэж, чиг үүргээ алдах ба тэд харж чадахаа болино; хэрвээ энэ нь хэт тод байвал хүмүүсийн нүд үүнийг тэвчиж чадахгүй бөгөөд 30-40 нас эсвэл 40-50 насандаа тэдний нүд ажиллагаагүй болох болно. Өөрөөр хэлбэл энэ гэрэл нь хүний нүдэнд тохиромжтой бөгөөд гэрлээс болж хүний нүдэнд учрах хохирлыг Бурхан хэд хэдэн аргаар дамжуулан багасгажээ. Гэрэл хүний нүдэнд тустай эсвэл халгаатай байхаас үл хамааран тэд амьдралынхаа эцэс хүртэл нүдээрээ харж байхад л хангалттай. Тийм үү? (Тийм.) Бурхан үүнийг маш сайтар бодоогүй гэж үү? Харин Сатан буюу диавол аливааг хийхдээ хэзээ ч эдгээрийг хайхардаггүй. Энэ нь, хүмүүст аюул занал учруулах эсэхийг ерөөсөө ч хайхардаггүй. Тэр байгаль экологийн орчинд асар их хор хөнөөл учруулсан ба үүний заримыг хүмүүс одоо бэлхнээ харж байна. Гэрэл хэт хурц эсвэл хэт бүдэг ч бай—тэрээр хүн төрөлхтний мэдрэмжийг огтхон ч хайхардаггүй.

Гэтэл Бурхан харах, сонсох, амтлах, амьсгалах, мэдрэх гээд хүний биеийн бүх талд тааруулан хүн төрөлхтний дасан зохицох чадварыг дээд цэгт хүргэж, хэвийн үргэлжлүүлэн амьдруулах бүх зүйлийг хийдэг. Бурханы бүтээсэн одоогийн ийм амьдрах орчин нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолд хамгийн зохимжтой, үр ашигтай амьдрах орчин юм. Зарим хүмүүс энэ нь тийм ч их юм биш, бүхэлдээ маш энгийн гэж бодож болох юм. Дуу чимээ, гэрэл, агаар нь хүмүүсийн төрөхдөө л мэдэрсэн зүйл, төрсөн мөчөөсөө л тэдний эдэлсэн зүйл. Гэхдээ тэдний эдэлж байгаа эдгээр зүйлийн ард тэдний мэдэх, ойлгох хэрэгтэй юуг Бурхан хийсэн бэ? Ойлгох эсвэл мэдэх хэрэгтэй гэж чамд санагдаж байгаа эсэхээс үл хамааран, товчхондоо Бурхан эдгээр зүйлийг бүтээх үед Түүнд нарийн бодсон зүйл, төлөвлөгөө, тодорхой санаа байсан. Тэр хүн төрөлхтнийг зүгээр л, санаандгүй, бодож үзэлгүйгээр ийм амьдрах орчинд тавьчихаагүй. Та нар Миний ярьсан эдгээр зүйл нэг бүрийг том асуудал биш гэж бодож болох юм, гэхдээ Миний үзэл бодлоор Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн зүйл тус бүр нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолд зайлшгүй шаардлагатай юм. Энд Бурханы үйлдэл байдаг.

5) Агаарын урсгал

Тав дахь зүйл нь юу вэ? Энэ зүйл нь хүн бүрийн амьдралтай маш нарийн холбоотой бөгөөд үүнгүйгээр хүний бие энэ материаллаг ертөнц дээр амьдарч чадахгүй. Энэ зүйл бол агаарын урсгал. “Агаарын урсгал” гэдэг үгийг магадгүй бүх хүн ойлгож байгаа байх. Тэгвэл агаарын урсгал гэж юу вэ? Та нар өөрсдийнхөө үгээр тайлбарлах гээд үз дээ. (Агаарын урсгал бол урсаж буй агаар.) Та нар тэгж хэлж болох юм. Урсаж буй агаарыг “агаарын урсгал” гэдэг. Өөр ямар нэгэн тайлбар байна уу? “Агаарын урсгал” гэж юу гэсэн үг вэ? Агаарын урсгал бол хүний нүд харж чадахааргүй салхи юм. Энэ нь мөн хий шилжих байдал мөн. Тэр ч бас зөв. Гэхдээ ямар агаарын урсгалын талаар бид энд голчлон ярьж байна вэ? Та нар Намайг хэлэнгүүт ойлгох болно. Газар дэлхий нь уулс, далай тэнгис, хийгээд бүх зүйлийг эргэх явцдаа тээн явдаг ба ийн эргэхэд хурд бий. Хэдийгээр чи эргэлдэж байгааг нь мэдрэхгүй байлаа ч энэ нь үнэндээ эргэлдэж байгаа. Үүний эргэлт нь юу авчирдаг вэ? Хүн гүйхэд юу болдог вэ? Чамайг гүйхэд салхи мэдрэгддэг үү? (Тийм.) Тийм шүү дээ. Хэрвээ чамайг гүйхэд салхи үүсэж байгаа бол дэлхий эргэх үед салхины хүч байхгүй байж яаж болох юм бэ? Дэлхий эргэлдэх үед бүх зүйл хөдөлгөөнд оршдог. Юмс хөдөлгөөнд оршин, тодорхой хурдаар эргэлдэх ба дэлхий дээрх бүх зүйл ч байнга өсөн үржиж, хөгжиж байдаг. Тийм учраас тодорхой хурдаар хөдлөх нь аяндаа агаарын урсгалыг бий болгодог. Энэ бол агаарын урсгал юм. Энэ агаарын урсгал хүний биед тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх үү? (Тийм.) Тэгнэ. Хэрэв газар дэлхий бүхэлдээ хавтгай бол, дэлхий болоод бүх зүйл тодорхой хурдаар эргэлдэх үед хүний бие салхины хүчийг тэсэж чадахгүй байх байсан. Тайвань, Хонконгд хоёуланд нь хуй салхи байдаг. Тэдгээр хуй салхи тийм ч хүчтэй биш боловч дайрсан тохиолдолд хүмүүс тогтвортой зогсох аргагүй ба салхинд алхахад хэцүү байх болно. Нэг алхах хүртэл төвөгтэй байна. Энэ бол салхины урсгалын хүн төрөлхтөнд нөлөөлөх аргуудын нэг юм. Хэрэв газар дэлхий тал газраар дүүрэн бол, дэлхий эргэлдэх үед үүсэх агаарын урсгал нь хүний биеийн тэсэж чадахааргүй зүйл юм. Үүнд дасан зохицох нь туйлын хэцүү байх болно. Тийм байсан бол агаарын урсгал хүн төрөлхтөнд хөнөөл учруулаад зогсохгүй сүйрүүлэх байсан. Ийм орчинд хэн ч амьд үлдэж чадахгүй байх байсан. Тийм учраас ийм агаарын урсгалыг шийдвэрлэхийн тулд, өөр хоорондоо адилгүй газарзүйн орчныг ашиглан Бурхан тэдний хурд, чиглэл, мөн хүчийг өөрчилснөөр ийм агаарын урсгалыг сулруулж байдаг. Тийм учраас хүмүүс янз бүрийн газарзүйн орчин болох уул нурууд, хээр тал, толгод, сав газар, хөндий, өндөрлөг газар, гол мөрнийг хардаг билээ. Бурхан эдгээр янз бүрийн газарзүйн орчныг ашиглан агаарын урсгалын хурд, чиглэл, хүчийг өөрчилдөг, мөн ийм арга ашиглан салхины хурд, чиглэлд нөлөөлж бууруулдаг ба ингэснээр хүмүүс энгийн амьдрах орчинтой байж чадах юм. Ийм зүйл хийнэ гэдэг хүмүүст хэцүү мэт санагдавч харин Бурханы хувьд Тэр бүхий л зүйлсийг ажиглаж байдаг тул энэ нь хялбар билээ. Түүний хувьд, хүн төрөлхтөнд тохирсон агаарын урсгал бүхий орчныг бүтээх нь хэтэрхий энгийн, хэтэрхий хялбар юм. Тийм учраас Бурханы бүтээсэн ийм орчинд, бүх зүйлийн дундах зүйл нэг бүр зайлшгүй чухал билээ. Тэдний бүх оршин тогтнолд үнэ цэнэ, хэрэгцээ шаардлага бий. Гэсэн хэдий ч Сатан болон ялзарсан хүн төрөлхтөнд ийм гүн ухаан байдаггүй. Тэд үргэлжлүүлэн сүйтгэж хөгжсөөр, уулсыг ч газартай тэгшлэхээр хоосон мөрөөдөж, хавцлыг дүүргэж, тэгш газар дээр барьсан тэнгэр баганадсан барилгаараа бетонон ширэнгэн ойг үүсгэсээр байдаг. Хүн төрөлхтөн Өөрийнх нь тэдэнд зориулан бэлдсэн хамгийн зохимжтой орчинд аз жаргалтай амьдарч, өсөж үржин, өдөр бүрийг баяр баясалтайгаар өнгөрүүлэх нь Бурханы итгэл найдвар юм. Тийм учраас хүний амьдрах орчны тал дээр Бурхан хэзээ ч хайхрамжгүй хандаж байгаагүй. Температураас агаар, дуу чимээнээс гэрэл хүртэл Бурхан нарийн төлөвлөгөө, зохицуулалтыг хийсэн байдаг, ийм болохоор хүн төрөлхтний амьдрах орчин болоод тэдний бие байгалийн нөхцөл байдлын саад бартаанд автахгүйгээр, харин ч бүх зүйлтэй эв зохицолтойгоор хамтран оршиж, ердийнхөөрөө амьдарч, өсөн үржих боломжтой болно. Энэ бүгдийг Бурхан бүх зүйл болоод хүн төрөлхтөнд өгдөг.

Хүний оршин тогтнолын төлөө эдгээр таван үндсэн нөхцөлтэй хэрхэн харьцаж байгаа арга байдлаас нь чи хүн төрөлхтнийг Бурхан тэтгэж байгааг олж харав уу? (Тийм.) Өөрөөр хэлбэл Бурхан хүний оршин тогтнолын төлөө хамгийн үндсэн таван нөхцөл байдлыг бүтээжээ. Үүний зэрэгцээ Бурхан эдгээр зүйлийг мөн удирдаж, хянаж байгаа бөгөөд хэдий олон мянган жилийн турш хүн төрөлхтөн оршин тогтнож байгаа ч Бурхан тэдний амьдрах орчныг байнга өөрчлөн, тэдний амьдрал хэвийн явагдах хамгийн сайн, хамгийн таатай амьдрах орчноор одоо ч гэсэн хангасаар байгаа. Хэдий хүртэл ингэж тэтгэх билээ? Өөрөөр хэлбэл, Бурхан биднийг хэр удаан ийм гайхалтай орчноор хангасаар байх вэ? Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлаа бүрмөсөн дуусгах хүртэл. Дараа нь Бурхан хүн төрөлхтний амьдрах орчныг өөрчлөх болно. Үүнийг ижил аргаар эсвэл өөр аргаар хийж болно, гэхдээ одоо хүмүүсийн үнэхээр мэдэх хэрэгтэй зүйл нь Бурхан байнга хүн төрөлхтний хэрэгцээг хангаж, хүн төрөлхтний амьдрах орчныг зохион байгуулж, тэдний амьдрах орчныг хадгалж, хамгаалж, тогтоон барьж байгаа гэдэг юм. Ийм орчны улмаас л Бурханы сонгосон хүмүүс ингэж хэвийн амьдарч Бурханы аврал, гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авч чадаж байгаа билээ. Бурхан захирч байгаа учраас бүх зүйл үргэлжлэн оршино, Бурхан ийм байдлаар тэтгэж байгаа учраас бүх хүн төрөлхтөн үргэлжлэн урагшилна.

Миний дөнгөж сая ярьсан энэ хэсэг та нарт ямар нэгэн шинэ санаа өгөв үү? Та нар одоо Бурхан болон хүн төрөлхтний хоорондох хамгийн том ялгааг анзаарч байна уу? Хэн бүх зүйлийн мастер вэ? Хүн үү? (Үгүй.) Тэгвэл та нар Бурхан ба хүн бүх зүйлтэй хэрхэн харьцдагийн ялгаа юу болохыг мэдэх үү? (Бурхан бүх зүйлийг захирч, зохицуулж байхад хүн энэ бүгдийг эдэлж байдаг.) Чи тэдгээр үгтэй санал нийлж байна уу? (Тийм.) Бурхан ба хүн төрөлхтний хамгийн том ялгаа нь Бурхан бүх зүйлийг захирч, тэтгэдэгт оршино. Бурхан бол бүх зүйлийн эх сурвалж бөгөөд Бурхан хүн төрөлхтнийг тэтгэж, харин тэд бүх зүйлийг эдэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, хүн бүх зүйлд Бурханы өгсөн амийг хүлээн авахын сацуу бүх зүйлийг эдэлдэг. Хүн төрөлхтөн Бурханы бүх зүйлийн бүтээлийн үр дүнг эдэлдэг, харин Бурхан бол Мастер нь юм. Тийм үү? Тэгвэл бүх зүйлийн өнцгөөс авч үзвэл Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох ялгаа юу вэ? Бурхан бүхий л зүйлийн өсөлтийн хуулийг тодорхой харж, бүх зүйлийн өсөлтийн хуулийг хянан захирдаг. Өөрөөр хэлбэл, бүх зүйл Бурханы нүдэнд, Түүний хяналтын хүрээн дотор байдаг. Хүн төрөлхтөн бүх зүйлийг харж чадах уу? (Үгүй.) Хүн төрөлхтний хардаг зүйл хязгаарлагдмал. Чи тэрийг “бүх зүйл” гэж хэлж болохгүй—энэ нь ердөө л тэдний нүдний өмнө харагдаж байгаа зүйл юм. Хэрэв чи энэ уул руу авирвал чиний харах зүйл энэ уул байна. Уулын нөгөө талд юу байгааг чи харж чадахгүй. Хэрэв далайн эрэг рүү явбал чи далайн энэ талыг харна, харин далайн нөгөө тал ямархуу болохыг мэдэхгүй. Хэрэв чи энэ ой модонд ирвэл, чиний эргэн тойронд байгаа, нүдний чинь өмнө байгаа ургамлуудыг харахаас бус цаана нь юу байгааг чи харж чадахгүй. Хүмүүс өндөрт, холд, гүнд орших зүйлийг харж чадахгүй. Хүмүүс өөрсдийн нүдний өмнөх буюу харааны цар хүрээн доторх зүйлийг л хардаг. Хүмүүс жилийн дөрвөн улирлын хэв маягийг болон бүх зүйлийн өсөлтийн хэв маягийг мэддэг байлаа ч тэд бүх зүйлийг удирдаж эсвэл ноёлох чадваргүй. Нөгөө талаар Бурханы бүх юмыг харах байдал нь Бурхан Өөрийн бүтээсэн машиныг харж байгаатай адил юм. Тэрээр бүрэлдэхүүн хэсэг нэг бүрийг нь туйлын сайн мэднэ. Үүний зарчим, үүний хэв маяг, үүний зорилго нь юу болохыг—Бурхан эдгээр бүх зүйлийг дэндүү сайн, тодорхой мэднэ. Тэгээд ч Бурхан бол Бурхан, хүн бол хүн шүү дээ! Хүн бүх зүйлийн хууль, шинжлэх ухааныг үргэлжлүүлэн судаллаа ч энэ нь зөвхөн хязгаарлагдмал хүрээнд байх ба харин тэгэхэд Бурхан бүх зүйлийг хянаж байдаг. Хүний хувьд, тэр нь хязгааргүй. Хэрэв хүн Бурханы бүтээсэн өчүүхэн зүйлийг судалбал бодит үр дүнд ч хүрэхгүйгээр түүнээ судалсаар бүх амьдралаар үрж мэднэ. Тиймээс мэдлэг болон сурсан зүйлээ ашиглаад Бурханыг судлах аваас чи хэзээ ч Бурханыг мэдэж, ойлгож чадахгүй. Гэсэн ч үнэний замаар замнан, Бурханыг эрэлхийлж, Бурханыг мэдэх гэсэн өнцгөөс Түүнийг харах аваас, чи нэг л өдөр Бурханы үйл, мэргэн ухаан хаа сайгүй байгааг хүлээн зөвшөөрөх ба яагаад Бурханыг бүхий л зүйлийн Мастер, бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэж нэрлэх болсныг чи мөн мэдэх болно. Чи ийм мэдлэгтэй болох тусам, яагаад Бурханыг бүхий л зүйлийн Мастер гэж нэрлэдгийг төдий чинээ их ойлгох болно. Чамайг оролцуулаад бүх зүйл цөм Бурханы хангамжийн тогтвортой урсгалыг байнга хүлээн авч байдаг. Мөн чи энэ дэлхий, энэ хүн төрөлхтөн дунд, Бурханаас өөр бүх зүйлийн оршин тогтнолыг тогтоон барьж, удирдаж, захирах ийм хүч чадал, мөн чанартай хэн ч байхгүй болохыг мэдрэх болно Чи ийм ойлголтонд хүрэх аваас үнэхээр Бурхан бол чиний Бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болой. Ийм цэгт хүрэх үед чи Бурханыг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, Түүнийг өөрийн Бурхан, Өөрийн мастер болгох болно. Чи ийм ойлголттой болж, амьдрал чинь энэ цэгт ирэх үедээ нэгэнт Бурханыг ойлгож, Түүний зүрх сэтгэлийг мэддэг, Түүнийг зүрх сэтгэлдээ үнэн голоосоо хүлээн зөвшөөрдөг болсон болохоор Тэр чамайг цаашид шалгаж, шүүхгүй, мөн чамд ямар нэгэн шаардлага тавихгүй. Энэ бол Бурханы бүх зүйлийн ноёрхол болон удирдлагын талаарх эдгээр сэдвийг ярилцахын нэг чухал шалтгаан билээ. Энэ нь, хүмүүст илүү их мэдлэг болон ойлголтыг өгөхийн төлөө юм; чамаар зөвхөн хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд биш, харин Бурханы үйлдлийн талаар илүү бодитой мэдлэг, ойлголтыг чамд өгөхийн төлөө юм.

2. Бурханы хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн өдөр тутмын хоол хүнс, ундаа

Бурхан дэлхийг бүтээснээс хойш хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн хүн амьд үлдэхэд зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл байдал буюу нийт хүрээлэн буй орчны нэгээхэн хэсгийн талаар бид дөнгөж сая ярилцлаа. Бид дөнгөж сая таван зүйлийн талаар ярилцсан ба эдгээр таван зүйл нь ерөнхий хүрээлэн буй орчин юм. Бидний дараагийн ярилцах зүйл нь хүн бүрийн махан биеийн амьдралтай нарийн холбоотой зүйл билээ. Энэ нь, хүний махан биеийн амьдралтай илүү холбоотой, илүү хамаатай байдаг зайлшгүй чухал нөхцөл байдал юм. Энэ зүйл бол хоол хүнс. Бурхан хүнийг бүтээж, түүнийг тохиромжтой амьдрах орчинд тавьсан. Үүний дараагаар хүнд хүнс болон ус хэрэгтэй болсон. Хүнд ийм хэрэгцээ байсан болохоор Бурхан хүнд зориулж ийм бэлтгэлийг хийсэн. Тийм учраас, Бурханы ажлын алхам бүр, Түүний хийж байгаа юм бүхэн нь зүгээр нэг хоосон үг биш, харин үнэхээр хийгддэг болохыг чи харж чадна. Хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа хоол хүнсгүйгүйгээр байж чадахгүй юу? (Тийм.) Хоол хүнс агаараас илүү чухал уу? (Тэд эн тэнцүү чухал.) Тэд эн тэнцүү чухал. Тэд хоёул хүн төрөлхтний оршин тогтнол, хүний амьдралыг үргэлжлүүлэн хадгалахад шаардлагатай нөхцөл байдал, юмс юм. Агаар илүү чухал уу эсвэл ус илүү чухал уу? Температур илүү чухал уу эсвэл хоол хүнс илүү чухал уу? Тэд бүгд чухал. Хүмүүс эдгээрийн алингүйгээр ч амьдрах боломжгүй болохоор сонголт хийж чадахгүй. Энэ бол бодит асуудал бөгөөд чиний сонгож чадах зүйл биш. Чи мэдэхгүй байлаа ч Бурхан мэддэг. Эдгээр зүйлийг харах үед чамд “би хоол хүнсгүйгээр байж чадахгүй!” гэж санагдах байх. Гэхдээ хэрвээ чи дөнгөж бүтээгдсэнийхээ дараа, өөрт чинь хоол хүнс хэрэгтэй гэж мэдэх байсан болов уу? Чи мэдэхгүй байсан, харин Бурхан мэднэ. Чи зөвхөн өлсөөд идэж болох үр тариа газарт, жимс модонд байгааг харах үедээ “Өө, надад хоол хэрэгтэй” гэдгийг ухаарах болно. Үүний нэгэн адил зөвхөн цангаж, ус уухыг хүссэн үедээ л чи “Надад ус хэрэгтэй. Хаанаас ус олж чадах билээ?” гэж ухаарах болно. Өөрийн чинь өмнө харагдах булаг шандыг хараад чи түүнээс уух болно. Чи “Энэ усны амт сайхан юм. Энэ юу вэ?” гэж хэлэх болно. Энэ бол ус, үүнийг Бурхан хүнд зориулан бүтээсэн. Хоол хүнсний хувьд, чи өдөрт гурван удаа, хоёр удаа эсвэл түүнээс ч их хооллох нь хамаагүй; товчхондоо хоол хүнс бол хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа үүнгүйгээр байж чадахгүй зүйл юм. Энэ нь, хүний бие хэвийн оршин тогтноход зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийн нэг билээ. Тэгвэл хоол хүнс үндсэндээ хаанаас ирдэг вэ? Нэгдүгээрт, энэ нь хөрснөөс ирдэг. Хөрс бол Бурханаас хүн төрөлхтөнд зориулан бүтээсэн анхны зүйл юм. Хөрс бол зөвхөн мод, өвс ургамал бус, янз бүрийн ургамал оршин тогноход тохиромжтой. Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан бүх төрлийн үр тариа, янз бүрийн хоол хүнс, тохиромжтой хөрс, түүнчлэн хүмүүсийн ногоо тарих газрыг бэлдэж, тэгснээрээ тэдэнд хоол хүнсийг өгсөн. Ямар төрлийн хоол хүнс тэнд байдаг вэ? Та нар энэ талаар тодорхой мэдэж байх ёстой. Нэгдүгээрт, янз бүрийн төрлийн үр тариа байдаг. Үр тарианд юу багтдаг вэ? Улаанбуудай, амуу тариа, шар будаа, цагаан будаа..., хальстай үр тарианууд. Овьёосны ургацыг бас л олон өөр төрөл зүйл болгон хувааж болно. Өмнөдөөс хойд зүг хүртэл арвай, улаан буудай, овьёос, сагаг гэх мэтийн олон төрлийн үр тариа бий. Өөр өөр төрөл зүйл нь өөр өөр газар нутагт ургахад тохиромжтой. Мөн олон өөр төрлийн будаа байдаг. Өмнөдийн нутаг ч гэсэн өөрийн гэсэн будааны төрөл зүйлтэй бөгөөд тэдгээр нь урт байх ба хэт цавуулаг биш болохоор өмнөдийн хүмүүст тохиромжтой байдаг. Өмнөдийн цаг агаар халуун тул зууван хэлбэртэй будаа гэх мэтийн төрөл зүйлийг идэх хэрэгтэй. Энэ нь хэт цавуулаг байж болохгүй, эс бөгөөс тэд үүнийг идэж чадахгүй бөгөөд хоолны дуршлаа алдах болно. Хойд нутгийн хүмүүсийн иддэг будаа нь илүү цавуулаг байдаг. Хойд нутагт үргэлж хүйтэн байдаг тул тэд илүү цавуулаг будаа идэх хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн янз бүрийн төрлийн шош бий. Эдгээр нь газар дээр ургадаг. Мөн газар доор ургадаг ч бий, тухайлбал төмс, амтлаг төмс, таро гэх мэт. Эдгээр нь хүмүүсийн өдөр тутмын хоол хүнс, ундаанд шаардлагатай янз бүрийн үр тариа юм. Хүмүүс янз бүрийн үр тариа ашиглан, гоймон, бууз, будаа, пүнтүүз хийдэг. Хүмүүс мөн төмс иддэг ба төмс болон амтлаг төмсийг гол нэрийн хүнсний бараа хийхэд хэрэглэдэг. Өмнөдийн хүмүүс голдуу хүнсэндээ хэрэглэдэг таро мөн үндсэн хоол байж болно. Бурхан эдгээр янз бүрийн төрлийн үр тариаг хүн төрөлхтөнд асар их хэмжээгээр өгсөн. Яагаад ийм олон төрөл зүйл байна вэ? Бурханы санаа зорилгыг тэндээс олж болно: Нэг талаас энэ нь хойд, өмнөд, зүүн, барууны янз бүрийн хөрс, уур амьсгалд тохирсон байдаг; нөгөө талаас эдгээр үр тарианы янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агууламж нь хүний биеийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг, мөн чанарт таарсан байдаг. Хүмүүс эдгээр үр тариаг идсэнээр өөрсдийн биед хэрэгтэй байгаа янз бүрийн тэжээл, бүрэлдэхүүн хэсгийг нөхөж чадна. Хойд ба өмнөдийн хоол хүнс нь хэдий ялгаатай боловч, ялгаатай гэхээсээ илүү төстэй байдал нь их юм. Эдгээр хоол хүнс нь хүний биеийн энгийн хэрэгцээг хангаж, түүний энгийн оршин тогтнолыг тогтоон барьж байдаг билээ. Тиймээс тухайн хоол хүнсний өгөх шим тэжээл хүний биед хэрэгтэй болохоор янз бүрийн газар нутагт ургасан төрөл зүйл маш их байдгийн шалтгаан энэ юм. Тэдэнд хөрснөөс ургасан янз бүрийн хоол хүнсээс авах шим тэжээл нь хүний биеийн энгийн оршин тогтнолоо хадгалж, энгийн хүний амьдралаар амьдрахад нь хэрэгтэй. Ойлгов уу? (Тийм.) Төмс хойд нутагт ургадаг. Хойд нутагт ургадаг төмсний чанар тун сайн. Хүмүүст идэх үр тариа байхгүй үед, төмс тэдний үндсэн хоол хүнс болж чадах ба ингэснээр тэд өдөрт гурван удаа хооллох боломжтой. Төмс мөн хоол хүнсний эх үүсвэр байж болно. Амтлаг төмс чанарын хувьд төмс шиг сайн биш боловч хүмүүс үүнийг өдөрт гурван удаа хоол хүнсэндээ зоог болгон хэрэглэж болно. Үр тариа гүйцэд боловсроогүй тохиолдолд хүмүүс амтлаг төмсийг ходоодоо дүүргэхээр идэж болно. Тарог ч мөн адил хэрэглэж болно. Товчоор бол Бурхан хүн төрөлхтөнд маш их анхаарал тавьдаг. Бурханы хүмүүст өгсөн олон төрлийн хоол хүнс нь нэг янзын уйтгартай биш—харин ч маш цогц иж бүрэн байдаг. Хэрвээ хүмүүс овьёос идэхийг хүсвэл овьёос идэж болно. Зарим нь “Би гоймон идэх дургүй, би будаа идмээр байна” гэж хэлж болох ба тэд будаа идэж болно. Урт, богино гээд бүх төрлийн будаа байдаг ба хүмүүс бүгдийг нь амтархан хэрэглэдэг, тийм үү? Тиймээс хэрвээ хүмүүс эдгээр үр тариаг идэж—хоолоо голж, цамаан загнахгүй л бол—тэд өтөл нас хүртлээ эрүүл амьдрах ба шим тэжээлээр дутагдахгүй. Энэ бол Бурханы хүн төрөлхтөнд хоол хүнсийг өгөхдөө анх бодсон зүйл нь байсан. Хүний бие эдгээр зүйлгүйгээр байж чадахгүй—энэ нь бодит байдал биш гэж үү? (Тийм.) Хүн төрөлхтөн эдгээр бодит асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй, харин Бурхан аль хэдийн үүнийг бэлдэж, сайтар бодсон байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд эдгээр зүйлийг аль эртнээс бэлтгэсэн ба элбэг дэлбэг байхаар бэлдсэн. Энэ бол бодит байдал.

Бурхан үүнээс ч ихийг хүн төрөлхтөнд өгсөн—мөн олон төрлийн хүнсний ногоо байдаг. Хэрэв чи зөвхөн будаа л идээд байвал магадгүй шим тэжээлээр дутагдана. Хэрвээ чи бага зэргийн зуушийг шарвал эсвэл хоолондоо хачир зууш нэмбэл, хүнсний ногоонд агуулагдах витамин, олон төрлийн элемент, бусад шим тэжээл нь маш энгийн байдлаар хүний биеийн хэрэгцээг хангах болно. Хүмүүс үндсэн хоол идээгүй үедээ жимс жимсгэнэ мөн идэж болно, тийм үү? Заримдаа хүмүүст илүү их шингэн эсвэл өөр шим тэжээл, өөр амт хэрэгтэй үед, түүгээр нь хангах жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо мөн бий. Цаг агаар болон хөрсний байдал өмнөд ба хойд, зүүн ба баруун нутагт өөр байдаг болохоор тэнд мөн өөр өөр төрлийн хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ ургадаг. Өмнөдийн цаг агаар хэтэрхий халуун болохоор тэндхийн жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо нь идэхэд хүний биеийн халуун, хүйтнийг тогтворжуулах сэрүүн чанартай байдаг. Нөгөө талаар, хойд нутагт илүү цөөн төрлийн жимс хүнсний ногоо байдаг ч хойд нутгийн хүмүүст энэ нь хангалттай хүрэлцээтэй. Тийм биш гэж үү? (Тийм.) Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд хойд, өмнөд, зүүн, барууныг холбох тээвэр, харилцаа холбооны дэвшлээр, нийгэм соёлын довтолгооны улмаас хойд нутгийн хүмүүс өмнөд нутагт л ургадаг хүнсний ногоо, төрөл зүйлийг бүр бүтэн жил хэрэглэх боломжтой болоод байна. Ингэснээр хэдий хүмүүс амтлах мэдрэмж, материаллаг хүслээ хангаж байгаа ч, тэдний бие янз бүрийн түвшний хор хөнөөлд өөрийн эрхгүй өртөж байна. Учир нь Бурханы хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн хоол хүнсний дунд өмнөдийн хүмүүст зохимжтой хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо гэж байхад, хойд нутгийн хүмүүст зохимжтой хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо гэж бий. Өөрөөр хэлбэл, хэрэв чи өмнөдөд төрсөн бол өмнөдийн хоол хүнс чамд тун тохирох болно. Бурхан эдгээр жимс, хүнсний ногоог өмнөдийн цаг агаарт зориулан бэлтгэсэн. Хойд зүгт, хойд нутгийн хүмүүсийн бие махбодод хэрэгтэй хоол хүнс байдаг. Гэвч хүмүүс идэмхий хоолны дуршилтай, тэд санамсаргүйгээр нийгмийн хөгжлийн давалгаанд цохигдон энэ хуулийг өөрийн мэдэлгүйгээр зөрчиж байна. Хэдий хүмүүс одоогийн амьдралаа илүү дээр гэж бодож байгаа ч, ийм нийгмийн довтолгоо хүмүүсийн бие махбодод нүдэнд үл үзэгдэх аюул занал учруулж байдаг. Энэ бол Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, эдгээр хоол хүнс, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоог хүн төрөлхтөнд өгч байхдаа бодсон, харахыг хүссэн зүйл биш юм. Энэ нь Бурхантай ямар ч хамаагүй бөгөөд тэр чигээрээ хүн төрөлхтөн байгалийн хуулийг эвдэж, шинжлэх ухааны хөгжилд хүрсэнээс үүдсэн зүйл юм.

Бурханы хүн төрөлхтөнд хайрласан зүйл нь баян, элбэг дэлбэг агаад газар бүр өөрийн гэсэн онцгой амттантай байдаг. Тухайлбал зарим газар нутаг улаан чавгаар (жожоба гэдэг нэр нь их түгээмэл) баян байхад, зарим нь хушга, самар, өөр олон янзын самраар элбэг дэлбэг байдаг. Эдгээр материаллаг зүйлс хүний биеийг хэрэгтэй бүх шим тэжээлээр хангадаг. Гэхдээ Бурхан хүн төрөлхтнийг аливаа юмсаар улирал, цагийн дагуу тэтгэдэг бөгөөд зөв цагт нь таарсан хэмжээгээр өгдөг. Хүн төрөлхтөн бие махбодын таашаалд шунаж, ховдоглон Бурханы хүн төрөлхтөнд зориулан бүтээсэн хүний өсөлт хөгжлийн энгийн хуулийг зөрчиж сүйрүүлж байдаг. Жишээ нь интоорыг аваад үзье, үүнийг хүн бүр мэднэ, тийм үү? Хэзээ интоорын улирал эхэлдэг вэ? (Зургаадугаар сар) Тэднийг зургаадугаар сард хураадаг. Энгийн нөхцөлд энэ нь хэзээ дуусдаг вэ? (Наймдугаар сард.) Хүмүүс зургаадугаар сараас наймдугаар сарын хооронд бэлэн болонгуут нь хоёр сарын хугацаанд иддэг. Интоор зөвхөн хоёр сарын турш шинэхэн байдаг, харин шинжлэх ухааны аргын тусламжтайгаар хүмүүс 12 сар хүртэл, тэр ч бүү хэл дараагийн интоорын ургац хүртэл хураадаг болоод байна. Энэ нь бүтэн жилийн турш интоор хурааж болно гэсэн үг. Энэ үзэгдэл хэвийн зүйл мөн үү? (Үгүй.) Тэгвэл интоор идэх хамгийн тохиромжтой улирал хэзээ вэ? Зургаадугаар сараас наймдугаар сарын хооронд. Энэхүү хязгаараас цааш, яаж ч чи тэднийг шинэхэнээр нь хадгалсан, тэд урьдын адил амтагдахгүй, хүний биед ч хэрэггүй. Түүний дуусах хугацаа нь өнгөрөнгүүт, ямар ч химийн зүйлс хэрэглэх нь хамаагүй чи үүнийг байгальд ургасан шигээр нь авч чадахгүй юм. Дээрээс нь, химийн бодисын хүнд учруулах зарим нэг хорыг хэн ч арилгаж эсвэл өөрчилж чадахгүй. Ойлгосон уу? Одоогийн зах зээлийн эдийн засаг хүмүүст юу авчирдаг вэ? Хүмүүсийн амьдрал илүү дээр болсон мэт санагдаж, бүх чиглэлд явах тээврийн хэрэгсэл их тухтай болж, хүмүүс бүх төрлийн жимсийг жилийн дөрвөн улирлын хэдийд ч идэж чадахаар болсон. Хойд зүгийн хүмүүс банана болон хүссэн ямар ч хоол хүнсээ, орон нутгийн чанартай тусгай хүнс, өмнөдийн жимс зэргийг байнга идэж чадахаар болсон. Гэхдээ энэ нь Бурханы хүнд өгөхийг хүссэн амьдрал биш юм. Үүнийг хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны хөгжил бий болгосон. Энэхүү зах зээлийн эдийн засгийн хүний биед авчирсан зүйлс нь байгалийн өсөлтийн энгийн хуулийг зөрчдөг. Энэ нь аз жаргал биш, харин хор хөнөөл, гай гамшгийг авчирсан. Ойлгосон уу? (Тийм.)

Энийг хар даа. Усан үзэм зах зээл дээр жилийн дөрвөн улирлын турш борлуулагддаг уу? (Тийм.) Усан үзэм үнэндээ зөвхөн түүсний дараах богино хугацаанд шинэхнээрээ байдаг. Хэрвээ чи тэднийг дараагийн 6 сар хүртэл хадгалбал тэднийг усан үзэм гэж нэрлэсээр байж болох уу? Чи тэднийг хог гэх үү? Тэд зөвхөн усан үзмийн жинхэнэ найрлагаа алдаад зогсохгүй илүү их химийн найрлагатай болдог. Нэг жилийн дараа, тэд зөвхөн шинэхэн байдлаа алдаад зогсохгүй, тэдний шим тэжээл ч үгүй болсон байна. Хүмүүс усан үзэм идэх үед: “Маш сайхан! Маш гоё! Бид 30 жилийн өмнө энэ улиралд усан үзэм идэж чадах байсан болов уу? Чи хүссэн ч идэж чадахгүй байх байсан. Одоо амьдрал яасан гайхалтай байна вэ!” гэж тэдэнд санагддаг. Энэ үнэхээр аз жаргал уу? Хэрэв чи сонирхож байгаа бол, химийн бодисын тусламжтайгаар хадгалагдаж байгаа усан үзмийг судалж болно, тэгээд тэдгээрийн бүтэц, найрлага нь хүнд ямар тустай болохыг харж болно. Хуулийн эрин үеийг эргээд нэг бод. Израильчууд Египетээс гарсаны дараа Бурхан тэдний аян замд бөднө шувуу болон манна өгсөн. Бурхан тэднийг хадгалахыг хүнд зөвшөөрсөн үү? (Үгүй) Зарим хүмүүс явцуу бодолтой байсан ба маргааш өгөхгүй байх гэдгээс айж, зарим нь хадгалсан. “Дараа хэрэг болж юуны магад гээд хадгалсан!” Гэтэл юу болсон бэ? Дараагийн өдөр энэ нь муудсан байсан. Бурхан тэднийг хадгалж нөөцлөхийг зөвшөөрөөгүй, учир нь Бурхан тэднийг өлсгөхгүйн тулд зарим нэг зүйлийг бэлдсэн байсан. Гэвч хүмүүст тийм итгэл байгаагүй бөгөөд ингэж бодсоны улмаас үргэлж хадгалахыг хүсдэг: “Бурханы үйлдэл найдваргүй! Чи үүнийг харж, үүнд хүрч чадахгүй. Заримыг нь хадгалах нь илүү дээр. Хэрэв чи замаа өөрөө олохгүй бол хэн ч чамайг халамжлахгүй бөгөөд иймээс хожим өлсөх болно!” Үүнээс чи, хүн төрөлхтөнд өөртөө итгэх итгэл байхгүй, мөн Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл ч байхгүй болохыг харж байна. Тэд дараа хэрэглэхээр заримыг нь үргэлж үлдээдэг ба Бурханы хүн төрөлхтөнд бэлдсэн зүйлийн цаана байгаа анхаарал халамжийг хэзээ ч харж чаддагүй. Тэд зүгээр л үүнийг мэдэрч чаддаггүй, үргэлж Бурханд эргэлзэж, үргэлж ингэж бодож байдаг: “Бурханы үйлдэл найдваргүй! Бурхан хүн төрөлхтөнд үүнийг өгөх эсвэл хэзээ өгөхийг хэн ч мэдэхгүй! Хэрвээ би үнэхээр өлсөөд Бурхан үүнийг өгөхгүй бол, би өлсөхгүй гэж үү? Би хоол тэжээлийн дутагдалд орох биш үү?” Хүний итгэл үнэмшил ямар өчүүхэн бэ!

Үр тариа, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, бүх төрлийн самар нь бүгд цагаан хоол. Хэдийгээр тэд цагаан хоол ч гэлээ, эдгээр нь хүний биед хэрэгцээг хангахуйц хангалттай шим тэжээлтэй. Гэсэн хэдий ч, Бурхан: “Эдгээрийг хүн төрөлхтөнд өгөхөд хангалттай. Хүн төрөлхтөн зүгээр л эдгээрийг идэж болно” гэж хэлээгүй. Бурхан тэгээд зогсчихоогүй, харин ч хүн төрөлхтөнд илүү их амттай гэсэн зүйлсийг бэлдэж өгсөн. Эдгээр зүйл нь юу байв? Энэ нь та нарын оройн ширээн дээрээ харж, өдөр бүр идэхийг хүсдэг төрөл бүрийн загас болон мах юм. Маш олон төрлийн мах болон загас байдаг. Загаснууд бүгд усанд амьдардаг; тэдний махны бүтэц хуурай газар дээр өссөн амьтдынхаас өөр байдаг ба тэд хүн төрөлхтөнд өөр өөр шим тэжээлийг өгч чадна. Загасны шинж чанарууд хүний биеийн дулаан болон хүйтнийг зохицуулж чаддаг, тиймээс тэд хүн төрөлхтний хувьд туйлын ашигтай юм. Гэхдээ ямар ч сайхан амттай байсан хэтрүүлж болохгүй. Энэ нь үүнтэй мөн л адилхан: Бурхан хүн төрөлхтөнд зөв цагт нь, таарсан хэмжээгээр нь өгдөг, ингэснээр хүмүүс улирал, цагийн дагуу эдгээр зүйлийг энгийн, зөв зүйтэйгээр эдэлж чаддаг. Шувуунд юу багтдаг вэ? Тахиа, бөднө шувуу, тагтаа зэрэг. Олон хүн бас нугас болон галууг иддэг. Хэдий Бурхан бэлдсэн ч гэлээ, Бурханы сонгосон хүмүүст Хуулийн эрин үед тодорхой хэм хэмжээ, шаардлага тавьж байсан. Одоо тэр хэм хэмжээ нь хувь хүний ойлголт болон хувийн дур сонирхол дээр тулгуурладаг. Олон төрлийн эдгээр мах нь уураг төмрийг нөхөх, цус төлжүүлэх, булчин, ясыг бэхжүүлж, илүү их эрч хүч өгөх зэргээр хүний биеийг янз бүрийн шим тэжээлээр хангаж байдаг. Хүмүүс ямар ч арга хэрэглэн тэдгээрийг чанаж идсэнээс үл хамааран, товчхондоо эдгээр зүйлс нь нэг талаас хүмүүсийн амт, дур хүслийг нэмэгдүүлэхэд, нөгөө талаас тэдний гэдсийг дүүргэхэд тусалж байдаг. Хамгийн гол нь эдгээр нь хүний биеийн өдөр тутмын хоол тэжээлийн хэрэгцээг хангаж чадна. Эдгээр нь, хүн төрөлхтөнд хүнс хоол бэлдэхдээ Бурханы анхаарсан зүйлс юм. Цагаан хоол болоод мах цөм байна—баян, элбэг дэлбэг байгаа биш гэж үү? (Тийм.) Гэвч хүмүүс Бурхан хүн төрөлхтний бүх хоол хүнсийг бэлдэж өгөхдөө анхнаасаа ямар санаа зорилготой байсныг ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь эдгээр хоол хүнсээс хүн төрөлхтөн ховдоглон таашаал авахын тулд байсан уу? Хэрвээ хүмүүс материаллаг дуршлаа хангахын төлөө л явдаг байсан бол яах байсан бэ? Тэд хоол тэжээлийн илүүдэлтэй болохгүй юу? Тэжээлийн илүүдэлтэй байх нь хүний биед төрөл бүрийн эмгэг өвчин авчрахгүй юу? Мэдээж Бурханы бүтээсэн байгалийн хуулийг зөрчих нь тийм ч сайн хэрэг биш, тиймээс ч Бурхан зөв цагт нь, таарсан хэмжээгээр өгдөг болохоор өөр өөр цаг үе, улирлын дагуу хүмүүст янз бүрийн хоол хүнс хэрэглүүлдэг билээ. Энэ л хамгийн сайн арга юм. Жишээлбэл, хэт халуун зуны дараа хүмүүс нэлээдгүй дулааныг өөртөө хуримтлуулсан байдаг тул биед чийгшил хуримтлагдаж, биед эмгэг үүсэх нөхцөл бүрэлддэг. Намар болоход, маш их жимс боловсордог тул хүмүүс зарим жимсийг идэх үед тэдний чийгшил алга болдог. Мөн үүнтэй зэрэгцээд үхэр болон хонь өсөж гүйцдэг тул хүмүүс зарим махыг хоол тэжээл болгон идэх ёстой. Төрөл бүрийн мах идсэний дараа, хүмүүсийн биед өвлийг өнтэй давах энерги, дулаан хурдаг ба үүний үр дүнд тэд өвлийг тайван амгалан өнгөрүүлдэг. Хүн төрөлхтний төлөө юуг хэдийд бэлдэх, хэдийд тэдгээр зүйлсийг ургуулж, жимс нь ургаж боловсрох—энэ бүгдийг Бурхан хянах ба эрт дээрээс л Тэр сайтар зохицуулсаар ирсэн. Харин хүн төрөлхтөн л Бурханы хүслийг ойлгодоггүй. Энэ сэдэв бол “Бурхан хүний өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай хоол хүнсийг хэрхэн бэлдсэн тухай” юм.

Бүх төрлийн хоол хүнснээс гадна, Бурхан бас хүн төрөлхтнийг усны эх үүсвэрээр тэтгэдэг. Хүмүүс юм идсэний дараа ус уух хэрэгтэй. Зөвхөн жимс идэх нь хангалттай юу? Хүмүүс зөвхөн жимс идэх нь хангалтгүй, үүнээс гадна зарим улиралд жимс гардаггүй. Тэгвэл хүн төрөлхтний усны асуудал хэрхэн шийдэгдсэн бэ? Бурхан нуур, гол, булаг рашаан гээд газар доор болон газар дээр маш их усны эх үүсвэрийг бэлдсэн. Эдгээр усны эх үүсвэрээс, ямар нэгэн бохирдол, хүний боловсруулалт, аль эсвэл хор уршиг байхгүй нөхцөлд ууж болно. Хоол хүнсний эх сурвалжтай холбогдуулан хүн төрөлхтний бие махбодын амьдралд Бурхан маш их нарийн тодорхой, их зохимжтой бэлтгэлийг хийсэн, иймээс хүмүүсийн амьдрал их баян, баялаг бөгөөд юугаар ч дуталгүйгээр амьдардаг. Энэ бол хүмүүсийн харж бас мэдэрч болох зүйл юм. Түүнчлэн амьтан, ургамал, бүх төрлийн өвс гээд бүх зүйлийн дундаас зарим ургамлыг Бурхан хүний биеийн өвчин эмгэг, хорыг арилгахын тулд бүтээсэн. Жишээлбэл, хэрвээ чи түлэгдсэн бол юу хийх вэ? Үүнийг усаар угааж болох уу? Чи хаа нэгтэйгээс даавууны өөдөс олоод үүнийг боож чадах уу? Тэгснээр энэ нь идээ бээрээр дүүрч эсвэл халдвар авч магадгүй юм. Жишээлбэл, хэрвээ чи санаандгүйгээр галд эсвэл халуун усанд түлэгдвэл юу хийх вэ? Үүн дээр ус гоожуулах уу? Жишээлбэл, хэрвээ чи халуурч, ханиад хүрч, биеийн хүчний ажлаас гэмтэл авч, буруу зүйл идсэнээс болоод ходоодны эмгэгтэй болж, эсвэл амьдралын зуршил буюу сэтгэл хөдлөлийн асуудлаас болоод зүрх судасны өвчин, сэтгэцийн эмгэг эсвэл дотор эрхтэний өвчинтэй болбол—энэ бүгдийг эмчлэхэд таарах ургамлууд байдаг. Цусны эргэлтийг сайжруулж, зогсонги байдлыг арилгаж, өвдөлт намдааж, цус алдалтыг зогсоож, мэдээ алдуулж, хүмүүсийн арьсыг сэргээхэд тусалж, цусны бүлэгнэлтийг арилгаж, биеэс хорыг гадагшлуулдаг ургамлууд ч бий. Товчоор бол тэд бүгдийг өдөр тутмын амьдралд хэрэглэж болно. Тэд хүмүүст хэрэгтэй ба тэднийг Бурхан хүний хэрэгцээнд зориулан бэлдсэн. Тэдгээрийн заримыг Бурханы зөвшөөрсөний дагуу хүн санамсаргүйгээр олж нээж, харин бусдыг нь тодорхой үзэгдлийн улмаас эсвэл Бурханы бэлдсэн тодорхой хүмүүс нээн илрүүлдэг. Тэдгээрийг нээснийхээ дараа хүн төрөлхтөн өвлүүлэн дамжуулдаг ба улмаар олон хүмүүс тэдний тухай мэдэж авдаг. Ингэснээр, Бурханы эдгээр ургамлын бүтээл үнэ цэнэ, утга учиртай болно. Товчоор бол эдгээр зүйлс бүгд Бурханаас улбаатай бөгөөд хүн төрөлхтний амьдрах орчныг бүтээхдээ Түүний бэлдэж, тарьсан зүйлс нь юм. Эдгээр бүх зүйл маш чухал. Бурхан тэнгэр, газар хийгээд бүх зүйлийг бүтээх үед Түүний бодол эргэцүүлэл нь хүн төрөлхтнийхөөс ч илүү дээр байсныг энэ нь харуулахгүй байна гэж үү? Чи Бурханы бүтээсэн бүхнийг харах үедээ Бурханы бодитой талыг мэдэрч чадаж байна уу? Бурхан нууцаар ажилласан. Хүн энэ дэлхий дээр хараахан ирээгүй байх үед, энэ хүн төрөлхтөнтэй харилцахаасаа өмнө Бурхан аль хэдийн энэ бүхнийг бүтээсэн байсан. Түүний хийсэн бүхэн хүн төрөлхтний тусын тулд, тэднийг амьд үлдээхийн тулд, хүн төрөлхтнийг оршин байлгахын төлөө анхаарч үзсэн зүйлс байдаг, тиймдээ ч хүн төрөлхтөн Бурханы тэдэнд бэлдсэн энэ баян, өгөөжтэй дэлхийд амьдарч, хоол эсвэл хувцасны талаар санаа зоволгүйгээр, дутагдах зүйлгүй аз жаргалтай амьдарч болно. Хүн төрөлхтөн ийм орчинд үргэлжлүүлэн өсөн үржиж, амьдарсаар байгаа боловч хүн төрөлхтний төлөө Бурхан бүхнийг бүтээсэн гэдгийг цөөхөн хүн ойлгодог. Оронд нь, Сатан үүнийг байгалиас бүтээгдэхээр болгосон.

Надад хэлээч: Бурханы хийдэг зүйлсээс том ч бай, жижиг ч бай ямар ч үнэ цэнэгүй эсвэл учир утгагүй зүйл байдаг уу? Түүний хийдэг бүх зүйл утга учиртай, үнэ цэнэтэй байдаг. Үүнийг хүмүүсийн байнга ярилцдаг нэгэн асуудлаас хэлэлцье: Тахиа, өндөг хоёрын хэн нь анхдагч вэ? Үүнд чи юу гэж хариулах вэ? Тахиа анхдагч, энэ бол гарцаагүй! Тахиа яагаад анхдагч гэж? Өндөг яагаад анхдагч биш гэж? Тахиа өндөгнөөс гардаггүй юу? Өндөгнөөс тахиа гарч, тахиа өндөг дардаг. Өндгийг 21 өдөр дарсны дараа тахиа гарч ирдэг. Тэгээд тахиа өндөг гаргах ба өндөгнөөс дахин тахиа гарна. Тэгэхээр тахиа эсвэл өндөг хоёрын аль нь түрүүлж үүссэн бэ? (Тахиа.) Та нар итгэлтэйгээр “тахиа” гэж хариуллаа. Яагаад ийм байгаа юм бэ? (Библид Бурхан шувуу болон араатан амьтдыг бүтээсэн гэж өгүүлдэг.) Энэ бол Библид үндэслэсэн. Та нарт Бурханы үйл хэргийн тухай ямар нэгэн мэдлэг бий эсэхийг харахын тулд өөрт байгаа мэдлэгийнхээ талаар яриасай гэж Би хүсэж байна. Та нар өөрийн хариултанд итгэлтэй байна уу үгүй юу? (Учир нь Бурханы бүтээсэн бүх зүйл бие биеэ хазаарлаж бас хүчитгэж, мөн харилцан бие биеэсээ хамаардаг. Бурхан өндөг гаргадаг тахиаг бүтээсэн, тэгээд эм тахиа өндгийг дарах хэрэгтэй болсон. Энд ийм л хэрэгцээ, бодитой байдал бий.) Зарим ах эгч нар инээв. Та нар яагаад энэ тухай ярихгүй байна вэ? (Бурхан тахиаг бүтээсэн, тэгээд түүнд амийг үржүүлэх чадварыг өгсөн.) Ямар чадвар? (Өндөг дарах чадвар, амийг үргэлжлүүлэх чадвар.) Мм, энэ тайлбар зөв байна. Өөр бусад ах эгч нарт ямар нэгэн санаа оноо байна уу? Чөлөөтэй ярьж, хэлцгээ. Энэ бол Бурханы өргөө. Энэ бол чуулган. Хэрэв та нарт хэлэх зүйл байвал хэл, хэл. (Би ингэж бодож байна: Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн бөгөөд Түүний бүтээсэн зүйлс бүгд төгс, сайн. Тахиа бол органик бүтээл ба үржүүлж, өндөг дарах чиг үүрэгтэй. Энэ бол төгс юм. Тиймээс тахиа эхлээд харин дараа нь өндөг бий болсон. Энэ бол дараалал нь.) (Эхлээд тахиа, дараа нь өндөг.) Энэ мэдээж тодорхой байна. Энэ бол тийм ч гүн гүнзгий нууцлаг зүйл биш, гэвч дэлхийн хүмүүс үүнийг маш гүн гүнзгий хэмээн авч үзэж, өөрсдийн үндэслэлдээ гүн ухааныг ашигладаг. Эцэст нь тэдэнд одоо ч гэсэн дүгнэлт байхгүй байгаа. Энэ нь, тахиа Бурханаар бүтээгдсэн гэдгийг хүн мэдэхгүй байгаатай л адил. Хүн энэ зарчмыг мэдэхгүй, тэд өндөг анхдагч уу эсвэл тахиа анхдагч уу гэдгийг ойлгохгүй л байгаа. Тэд юу анхдагч вэ гэдгийг мэдэхгүй тул үргэлж хариултыг нь олж чаддаггүй. Тэгвэл Надад хэл дээ: Өндөг эсвэл тахиа хоёрын аль нь эхлээд бий болох ёстой байсан бэ? Тахиа эхлээд бий болох нь тун их энгийн юм. Хэрвээ тахианаас өмнө өндөг бий болсон бол энэ нь хэвийн бус байх байсан! Яалт ч үгүй тахиа эхлээд бий болсон. Энэ бол их энгийн зүйл. Энэ нь та нараас нэг их мэдлэг шаардахгүй. Бурхан энэ бүхнийг бүтээсэн. Түүний эхний санаа зорилго нь хүнийг үүгээр баярлуулах байсан. Тахиа байх үед өндөг аяндаа гарах л болно. Энэ нь ойлгомжтой биш байна гэж үү? Хэрвээ өндөг эхлээд бүтээгдсэн бол үүнийг дарахын тулд тахиа мөн л хэрэг болохгүй гэж үү? Шууд тахиаг бүтээх нь хамаагүй амар юм. Тиймээс Бурхан шууд тахиаг бүтээсэн ба тахиа өндөг гаргаж, мөн бяцхан дэгдээхий болтол нь дардаг, харин хүн тахиаг иддэг. Энэ их тохиромжтой биш гэж үү? Аливааг хийх Бурханы арга зам их товч бөгөөд түвэгтэй бус юм. Өндөг хүртэл өвөг дээдэстэй бөгөөд тэр нь тахиа юм. Бурханы бүтээсэн зүйл бол амьд зүйл! Ялзарсан хүн төрөлхтөн үнэхээр утгагүй, инээдэмтэй, үргэлж эдгээр энгийн зүйлтэй орооцолддог ба эцэстээ өчнөөн олон учир утгагүй эндүүрлүүдийг гаргаж ирдэг. Тун хүүхдэрхүү! Өндөг тахиа хоёрын хоорондын харилцаа маш тодорхой: Тахиа эхлээд бий болсон. Энэ бол маш зөв тайлбар, үүнийг ойлгох хамгийн зөв арга, хамгийн зөв хариулт юм. Яг тийм.

Эхэндээ бид хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон Бурханы энэ орчны төлөө хийж, бэлдэж, хариуцсан зүйлийн талаар ярилцсан бөгөөд мөн Бурханы хүн төрөлхтөнд зориулж бэлдсэн бүх зүйлийн хоорондох харилцаа хийгээд Бурхан эдгээр зүйл хүнд хор хөнөөл учруулахаас сэргийлэн хэрхэн энэ харилцаанд хандаж ирсэн талаар ярилцсан. Бурхан мөн бүх зүйлээс үүдэлтэй янз бүрийн элементүүд хийгээд хүн төрөлхтний хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлөх зүйлсийг шийдвэрлэж, бүх зүйл бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломжийг олгохын сацуу, хүн төрөлхтөнд таатай орчинг бүрдүүлж, бүх элементийг ашигтай болгон, хүн төрөлхтнийг ийм орчинд дасан зохицож, нөхөн үржиж, амьдралын мөчлөгийг хэвийн үргэлжлүүлэх боломжтой болгосон. Дараагийн зүйл бол хүний биед хэрэгтэй хоол хүнс—өдөр тутмын хоол хүнс ундаа юм. Энэ нь мөн хүн төрөлхтөн амьд оршиход зайлшгүй чухал нөхцөл билээ. Өөрөөр хэлбэл, хүний бие ердөө л амьсгалснаар, эсвэл ердөө л нарны гэрэл салхины тусламжтайгаар эсвэл тохирсон температурт байснаар амьдарч чадахгүй. Тэд мөн өөрсдийн гэдсийг дүүргэх хэрэгтэй. Тэдний гэдсийг дүүргэх эдгээр зүйлийг ч бас Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан бэлдсэн байдаг—энэ бол хүн төрөлхтний хүнсний эх сурвалж юм. Хүн төрөлхтний хоол хүнс унд болох эдгээр баялаг, элбэг дэлбэг бүтээгдэхүүнийг харсаны дараа чи Бурхан бол хүн төрөлхтөн болоод бүх зүйлийг тэтгэх эх сурвалж хэмээн хэлж чадах уу? Чи үнэхээр тэгж хэлж болно. Хэрвээ Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ зөвхөн мод, өвс буюу бусад амьд зүйлийг бүтээж, хүн төрөлхтөн тэдгээрийн алийг нь ч идэж чадахгүй байсан бол хүн төрөлхтөн өдийг хүртэл оршин тогтнож чадах байсан уу? Хэрвээ Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дундах янз бүрийн амьд зүйл болон ургамал нь бүгд зөвхөн үхэр, хонь, тахь буга зэрэг янз бүрийн амьтдын төлөө байсан бол—жишээлбэл арслан, тахь ба бугаар, бар хурга болон гахайгаар хооллодог хэрнээ—хүн идэхэд тохирох нэг ч зүйл байхгуй байсан бол яах вэ? Ийм байвал болох уу? Энэ нь болохгүй. Хэрвээ тийм байсан бол хүн төрөлхтөн амьд үлдэж чадахгүй байх байсан юм. Хэрвээ хүн зөвхөн модны навчаар хооллодог байсан бол яах вэ? Ийм байж болох уу? Хүний ходоод хүлээж авч чадахгүй байх байсан. Хэрэв чи оролдож үзэхгүй бол үүнийг мэдэхгүй, харин ганц удаа ч болов оролдвол маш сайн мэдэх болно. Тэгвэл чи үхэр болон хонинд бэлтгэсэн өвс ногоог идэж чадах уу? Хэрэв чи бага зэргийг идэж үзвэл зүгээр байж болох ч удаан хугацаагаар идвэл удаан тэсэж чадахгүй. Зарим зүйлсийг амьтад идэж болох ч, хүн идвэл хордох болно. Өөрсдөд нь нөлөөлөхгүй зарим хортой зүйлсийг амьтад иддэг ч хүн бол тэгж чадахгүй. Бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор Бурхан л хүний биеийн бүтэц, зарчим болон хүнд яг юу хэрэгтэйг хамгийн сайн мэднэ. Бурхан биеийн бүрэлдэхүүн хэсэг, агуулга болоод үүнд юу хэрэгтэйг мөн түүнчлэн хүний биеийн дотоод эрхтэн хэрхэн ажиллаж, шингээж, задалж, бодисын солилцоо явагддагийг сайн мэддэг. Хүмүүс энэ талаар тодорхой мэддэггүй бөгөөд заримдаа сохроор хоол хүнс, нэмэлт тэжээл хэрэглэдэг. Тэд нэмэлт бодис ихээр хэрэглэж, эцэст нь биед тэнцвэргүй байдал үүсгэдэг. Хэрэв чи Бурханы чамд бэлдсэн эдгээр зүйлийг идэж, тэдгээрийг энгийнээр хүртэж таашаах аваас чамд ямар ч муу зүйл болохгүй. Заримдаа чиний сэтгэл санаа тавгүй, мөн чи цусны зогсонгишилтой байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн өөрт тохирох ногоо идвэл цусны зогсонгишил алга болно. Бурхан энэ бүх зүйлийг бэлдсэн байгаа. Бурханы нүдээр хүн төрөлхтөн нь ямар ч амьд амьтнаас хамаагүй дээгүүрт байдаг. Бурхан бүх төрлийн ургамал болон ан амьтны хоол хүнс, амьдрах орчинг бүрдүүлж өгсөн, гэхдээ зөвхөн хүн төрөлхтний амьдрах орчинд тавигдах шаардлага хамгийн хатуу бөгөөд үл тоомсорлосон байдлыг хамгийн ихээр үл хүлцэнэ. Эс бөгөөс, хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн хөгжиж, нөхөн үржиж, хэвийн амьдарч чадахгүй байх байсан. Бурхан үүнийг зүрх сэтгэлдээ маш сайн мэднэ. Бурхан энэ зүйлийг хийхдээ юу юунаас илүүтэй их ач холбогдол өгсөн. Магадгүй чи өөрийн харж буй өчүүхэн зүйлсийн чухлын ач холбогдлыг олж харж, таашааж чадахгүй, эсвэл танд төрөлхөөс заяагдсан зүйл байгаад түүнийгээ таашааж чаддаг байлаа ч Бурхан үүнийг чиний төлөө аль хэдийн эртнээс бэлдсэн байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд болон хүний бие махбодод учирч болох тааламжгүй бүхий л сөрөг нөлөөг хамгийн боломжит хэмжээгээр арилгаж шийдвэрлэж өгсөн байдаг. Энэ нь юуг тодорхой болгож байна вэ? Энэ нь, хүн төрөлхтнийг анх бүтээх үеийн тэдэнд хандах Бурханы хандлагыг тодорхой болгож байна уу? Тэр хандлага яг юу байсан бэ? Бурханы хандлага бол маш нарийн, нухацтай бөгөөд Бурханаас өөр хүн төрөлхтөнд учирч болох хөндлөнгийн ямарваа нэгэн хүчин зүйл, нөхцөл байдал болон дайсны хүчийг Тэр тэвчихгүй байсан. Үүнээс чи, хүн төрөлхтнийг бий болгож, энэ удаа хүн төрөлхтнийг удирдаж байх үеийн Бурханы хандлагыг харж болох юм. Бурханы хандлага юу вэ? Амьдрах орчин ба амьдрах чадвараар хүн төрөлхтөн өдөр тутмын хоол хүнс, хэрэгцээгээ хангаж байгаагаар дамжуулан бид, хүн төрөлхтний нөхөн үржихүй ба амьдралыг хэвээр хадгалах Бурханы хандлага болон тэдэнд хандах Түүний хариуцлага, түүнчлэн энэ удаа хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы шийдэмгий байдлыг харж чадна. Энэ бүгдээс бид Бурханы үнэн байдлыг олж харж чадах уу? Бид Бурханы гайхалтай байдлыг харж чадах уу? Бид Бурханы хэмжээлшгүй байдлыг олж харж чадах уу? Бурханы бүхнийг чадагч байдлыг бид олж харж чадах уу? Бурхан зүгээр л Өөрийн төгс хүчит байдал болоод мэргэн аргыг ашиглан хүн төрөлхтнийг болон бүх зүйлийг тэжээж тэтгэж байдаг.

Энэ их зүйлийг ярьсаны дараа та нар Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэж хэлж чадах уу? (Тийм.) Мэдээж хэрэг! Энэ нь тодорхой юм. Бурхан бүх зүйлийг тэтгэж байгаа нь Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг харуулахад хангалттай, учир нь Тэр бол бүх зүйлд орших, амьдрах, нөхөн үржих, үргэлжлэх боломжийг олгодог тэрхүү хангамжийн эх сурвалж билээ. Бурханаас өөр юу ч байхгүй. Энэ нь хамгийн үндсэн хэрэгцээ, хүмүүст өдөр тутам хэрэгтэй зүйл эсвэл хүмүүсийн сүнсийг үнэнээр хангах явдал байхаас үл хамааран Тэр бүх зүйлийн хэрэгцээг болон хүн төрөлхтний бүх хэрэгцээг хангадаг. Энэ бүгдээс харахад Бурханы ялгамж чанар болон хүн төрөлхтөнд эзлэх Түүний байр суурийн тухайд гэвэл зөвхөн Бурхан Өөрөө л бүх зүйлийн амийн эх сурвалж юм. Энэ маш тодорхой юм. Бурхан бол хүмүүсийн нүдээрээ харж, мэдэрч буй энэ материаллаг ертөнцийн Удирдагч, Мастер, Тэтгэгч юм. Хүн төрөлхтний хувьд энэ нь Бурханы ялгамж чанар биш гэж үү? Энэ бол хосгүй үнэн. Иймээс чи тэнгэрт нисэж буй шувууг харах үедээ, Бурхан нисэж чаддаг зүйлийг бүтээсэн гэдгийг мэдэх ёстой. Гэхдээ усанд сэлдэг амьд зүйл бас байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд өөр өөр арга замаар амьдардаг. Хөрсөнд амьдардаг мод ургамал, үр жимс хавар нь нахиалж, намар нь жимсэлж, навчсаа гөвж, өвөл болоход бүх навчис нь унасан байдаг бөгөөд тэд өвлийг даван гардаг. Энэ бол тэдний оршин тогтнох арга зам юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, эдгээр нь тус бүрдээ янз бүрийн хэлбэр, арга замаар амьдарч, янз бүрийн арга ашиглан өөрийн хүч чадал, амийн хэлбэрийг үзүүлдэг. Ямар арга байхаас үл хамааран бүгд Бурханы дүрэмд захирагддаг. Амьдралын янз бүрийн хэлбэр ба амьд биесийг захирах Бурханы ноёрхлын зорилго юу вэ? Энэ нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө юу? (Тийм.) Тэрээр хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө амьдралын бүхий л хуулийг хянадаг. Энэ нь хүн төрөлхтний оршин тогтнол Бурханд ямар их чухал болохыг харуулж байна. Одоо чи үүнийг ойлгож байна уу?

Хүн төрөлхтөн хэвийн оршин тогтнох болон өсөн үржих чадвартай байх нь Бурханд нэн чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлийг байнга тэжээн тэтгэж байдаг. Тэр бүх зүйлийг янз бүрийн аргаар тэтгэж байдаг, бүх зүйлийн оршин тогтнолын тогтоон барих нөхцөл дор Тэр хүн төрөлхтөнд урагш тэмүүлэх боломж олгож, хүн төрөлхтний хэвийн оршин тогтнох бололцоог хангаж байдаг. Энэ нь бидний өнөөдөр хэлэлцэж байгаа хоёр тал юм. Энэ хоёр тал нь юу вэ? (Макро өнцгөөс харвал Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж амьдрах орчинг бий болгосон. Энэ нь эхний тал. Түүнчлэн Бүрхан, хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бөгөөд харж хүрч болох материаллаг зүйлсийг бэлтгэсэн.) Бид энэ хоёр талаар дамжуулан өөрсдийн үндсэн сэдвээ ярилцсан. Үндсэн сэдэв маань юу вэ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Би энэ сэдвийн дор яагаад ийм агуулгыг ярилцсан талаар чи одоо тодорхой ойлголттой болсон байх. Үндсэн сэдэвтэй холбогдолгүй ямар нэгэн хэлэлцүүлэг энд байв уу? Байгаагүй, тийм үү? Магадгүй эдгээр зүйлсийг сонсоод, та нарын зарим нь ямар нэг ойлголттой болж, эдгээр үг нь маш чухал ач холбогдолтой гэдгийг мэдэрсэн байх, харин зарим нь зүгээр л шууд утгаар хүлээн авч, эдгээр үг нь тийм ч чухал биш гэж бодож байж болох юм. Одоогоор энд байгаа та бүхэн яг яаж ойлгож байгаа нь хамаагүй, хэсэг туршлагын дараа та нарын ойлголт тодорхой нэг цэгт хүрэх өдөр ирнэ, Бурханы үйлдэл болон Бурханы Өөрийнх нь талаарх та нарын мэдлэг тодорхой нэг цэгт хүрэхэд, та нар өөрсдийн бодитой үгсийг ашиглан Бурханы үйлдлийн талаар гүн гүнзгий бөгөөд үнэн гэрчлэлийг хүргэх болно.

Та нарын ойлголт одоогоор маш энгийн бөгөөд үгчилсэн байгаа гэж Би бодож байна, гэхдээ эдгээр хоёр талыг ярилцсаны дараа хүн төрөлхтнийг тэтгэхэд Бурхан ямар арга зам хэрэглэдэг эсвэл Бурхан юугаар хүн төрөлхтнийг тэтгэдэгийг ойлгов уу? Та нарт үндсэн ухагдахуун мөн үндсэн ойлголт байна уу? Гэхдээ Миний ярилцаж буй эдгээр хоёр тал нь Библитэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэдгээр нь Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы шүүлт гэсгээлтэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэгвэл Би яагаад энэ хоёр талыг хэлэлцсэн бэ? Хүмүүс Бурханыг мэдэхийн тулд тэдгээрийг ойлгох ёстой учраас уу? (Тийм.) Эдгээрийг мэдэх нь маш чухал бөгөөд бас эдгээрийг ойлгох нь маш чухал юм. Бурханы тухай бүгдийг ойлгоё гэвэл зөвхөн Библиэр бүү хязгаарлагд, мөн зөвхөн Бурханы шүүлт гэсгээлтээр бүү хязгаарлагд. Библийг ярилцах хүрээнээс халин гарч, Хаанчлалын эрин үеийн Бурханы үгсээс даван гарсан Миний зорилго юу вэ? Энэ нь хүмүүст Бурхан бол зөвхөн Өөрийн сонгосон ард түмний Бурхан биш гэдгийг мэдүүлэхийн тулд юм. Чи одоогоор Бурханыг дагаж байгаа болохоор, Тэр чиний Бурхан, харин Бурханыг дагадаггүй тэдгээр хүмүүсийн хувьд Бурхан нь тэдний Бурхан мөн үү? Бурхан нь, Өөрийг нь дагадаг хүмүүсээс бусад бүх хүмүүсийн Бурхан мөн үү? (Тийм.) Тэгвэл Бурхан бүх зүйлийн Бурхан мөн үү? (Тийм.) Тэгвэл Бурхан зөвхөн Өөрийг нь дагадаг хүмүүс дээр үйл хэргээ гүйцэлдүүлж, ажлаа явуулдаг уу? (Үгүй.) Түүний хамрах хүрээ нь бүхий л орчлон ертөнц юм. Багаар авч үзвэл, түүний хамрах хүрээ нь бүх хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл байдаг. Өргөн хүрээнд авч үзвэл, энэ нь бүхэл бүтэн орчлон ертөнц юм. Тиймээс бид, Бурхан бүх хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг хийж, Өөрийн үйл хэргээ гүйцэтгэдэг гэж хэлж болно. Бурханы Өөрийнх нь тухай бүх хүмүүст мэдэгдэхэд энэ нь хангалттай. Хэрвээ чи Бурханыг мэдэж, үнэхээр Түүнийг мэдэж, ойлгож авах хүсэлтэй байгаа бол, өөрийгөө зөвхөн Бурханы ажлын гурван үе шатаар бүү хязгаарла, мөн Бурханы нэгэнтээ хийсэн ажлын тухай түүхүүдээр бүү хязгаарлагд. Хэрвээ чи Түүнийг тийм байдлаар мэдэхийг хичээвэл чи Бүрханыг тодорхой хүрээнд хязгаарлах болно. Чи Бурханыг хэт ач холбогдолгүй гэж харж байна. Ийм үр дагавар чамд ямар нөлөөг үзүүлэх вэ? Чи Бурханы гайхалтай байдал болоод ноёрхлыг хэзээ ч мэдэж чадахгүй бөгөөд чи Бурханы хүч чадал, бүхнийг чадагч байдал болон Түүний эрх мэдлийн хүрээг хэзээ ч мэдэж чадахгүй байх байсан. Ийм ойлголт нь Бурхан бол бүх зүйлийн Удирдагч гэсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чиний чадвар болоод түүнчлэн Бурханы жинхэнэ ялгамж чанар ба байр суурийн тухай чиний мэдлэгт нөлөөлөх болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы тухай чиний ойлголт хязгаарлагдмал хүрээнд байгаа бол хүлээн авах зүйл чинь ч бас хязгаарлагдмал байна. Тиймээс чи цар хүрээгээ өргөжүүлж, мэдлэгээ тэлэх ёстой. Энэ нь Бурханы ажил, Бурханы удирдлага, Бурханы дүрэм, эсвэл Бурханд захирагдаж, Түүгээр удирдуулсан бүх зүйл байх эсэхээс үл хамааран чи энэ бүгдийг болон Бурханы үйлдлийг мэдэх ёстой. Ийм ойлголтоор дамжуулан чи Бурхан бүгдийг удирдаж, захирч, тэдний дунд орших бүх зүйлийг тэтгэж байгааг өөрийн эрхгүй мэдэрнэ. Үүний зэрэгцээ, чи ч бас бүх зүйлийн нэгээхэн хэсэг буюу бүх зүйлийн гишүүн болохоо мэдрэх болно. Бурхан бүх зүйлийг хангаж байхад, чи ч бас Бурханаар удирдуулж, тэтгэгдэж байдаг. Энэ нь хэн ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Бүх зүйл Бурханы захиралт дор өөрсдийн хуулийн дагуу байх ба бүх зүйл Бурханы удирдлага дор өөрийн гэсэн оршин тогтнох дүрэмтэй байдаг, гэхдээ хүн төрөлхтний хувь заяа болон тэдэнд хэрэгтэй зүйлс Бурханы удирдлага, Түүний хангамжтай мөн нарийн холбоотой. Тиймээс Бурханы ноёрхол болон удирдлагын дор хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл хоорондоо уялдаа холбоотой, харилцан хамааралтай, харилцан шүтэлцээтэй байдаг. Энэ нь Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний зорилго, үнэ цэнэ юм. Одоо чи үүнийг ойлгож байна уу? (Тийм.) Хэрэв чи ойлгосон бол ингээд өнөөдрийн яриагаа төгсгөе. Баяртай!

2014 оны 2 дугаар сарын 2

 Дэлгэрэнгүй»

Цор ганц Бурхан Өөрөө VII

2018 оны 10-р сарын 04 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Бид Бурханы эрх мэдлийн тухай ярих үедээ, юунд голчлон анхаарсан билээ? Гол санаа нь юу байлаа? Энэ сэдвийг бид яагаад ярих хэрэгтэй гэж? Нэгд гэвэл, хүмүүс Бурханы эрх мэдлийг ойлгож, харж, мэдрэх чадвартай. Чиний хардаг, чиний мэдэрдэг зүйлүүд нь Бурханы үйлсүүдээс, Бурханы үгсээс, Бурхан орчлон ертөнцийг удирдаж байгаагаас ирдэг байна. Тэгэхээр, хүмүүс Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан харж байгаа бүхэн, Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан сурч байгаа бүхэн, Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан таньж байгаа зүйл, энэ бүхнээс ямар үнэн ойлголт ирэх вэ? Энэ сэдвийг ярилцаж байгаа зорилго нь нэгдүгээрт, хүмүүст Бурханыг Бүтээгч болохыг ойлгуулж, бүх зүйлд Түүний байр суурийг бататгах. Хоёрдугаарт, Бурхан эрх мэдлээрээ дамжуулан хийсэн, хэлсэн, удирдсан бүхнийг хүмүүс хараад, Бурханы хүч чадал, мэргэн ухааныг ойлгож чаддаг болно. Тэгээд тэд, бүхнийг удирддаг Бурханы агуу хүчийг харж, Бурхан тийн үйлдэхдээ хэчнээн мэргэн болохыг ойлгоно. Бид өмнө нь Бурханы цорын ганц эрх мэдлийг ярилцах үед чухалчлан үүнийг анхаарсан биш үү? Гол санаа нь энэ байсан биш үү? Уг нь нэг их хугацаа өнгөрөөгүй байтал, зарим нь үүнийг мартжээ. Тэгэхээр та нар Бурханы эрх мэдлийг бүрэн ухаараагүй л байна гэсэн үг. Та нар Бурханы эрх мэдлийг хараагүй гэж хэлсэн ч болохоор байна. Үүнийг жаахан ч гэсэн ойлгож байна уу? Чи Бурханы эрх мэдлийг үйлс дотор харахдаа юуг үнэхээр мэдэрдэг вэ? Бурханы хүчийг чи үнэхээр мэдэрч үзсэн үү? (Үзсэн.) Бурхан бүхнийг бүтээсэн тухай Бурханы үгийг унших үедээ чи Түүний хүч чадлыг мэдэрдэг. Түүний бүхнийг чадагч хүчийг нь мэдэрдэг. Бурхан хүмүүсийн хувь заяаг захирч байдгийг харах үед чи юу мэдэрдэг вэ? Түүний хүч чадал, мэргэн ухааныг мэдэрдэг үү? (Мэдэрдэг.) Хэрвээ Бурхан энэ хүчийг эзэмшдэггүйсэн бол, энэ мэргэн ухааныг эзэмшдэггүйсэн бол, бүхнийг ноёрхож, хүн төрөлхтний хувь тавиланг захирч чадах байсан гэж үү? (Чадахгүй.) Ажлаа хийх чадваргүй, онцгой чадвар нь байхгүй, зохих ёсны мэдлэг, ур дүйгүй хүн ажилдаа тэнцэх үү? Тийм хүн яасан ч тэнцэхгүй. Агуу зүйл хийх хүнд агуу чадвар байх ёстой. Бурханд тийм хүч чадал, мэргэн ухаан бий. Мөн Түүнд эрх мэдэл нь ч байгаа. Цорын ганц эрх мэдэл. Бурханых шиг хүч чадлыг эзэмшдэг өөр ямар нэгэн бүтээл, хэн нэг хүнийг орчлон ертөнцөд чи харж байсан уу? Тэнгэр, газар, бусад бүх зүйлийг бүтээж, тэднийг удирдаж, ноёрхдог хүч чадалтай хэн нэг хүн, ямар нэг зүйл байдаг уу? Бүх хүн төрөлхтнийг захирч, дагуулж чадах, хаа сайгүй оршигч, бүхнийг чадагч хэн нэг хүн, ямар нэг зүйл байгаа юу? (Байхгүй.) Одоо та нар Бурханы цорын ганц эрх мэдлийн дотор багтсан бүхний жинхэнэ утга учрыг ойлгож байна уу? Та нар тодорхой ойлголттой болов уу? (Тийм ээ.) Сая бид Бурханы цорын ганц эрх мэдлийн талаар өмнө үзсэнээ дахин үзлээ.

Бидний ярьсан хоёр дахь сэдэв юу билээ? (Бурханы зөвт зан чанар.) Бид Бурханы зөвт зан чанарын талаар тийм ихийг яриагүй? Яагаад вэ? Нэг шалтгаан бий. Юу гэвэл, энэ шатанд Бурханы ажлын гол нь шүүлт ба гэсгээлт. Бурханы зөвт зан чанар Хаанчлалын эрин үед маш тодорхой илчлэгдсэн. Маш бодитойгоор. Тэр бүтээлийн эхнээс огт айлдаж байгаагүй үгсийг айлдсан. Тэгээд бүх хүн, Түүний үгийг харсан бүгд, Түүний үгийг таньсан бүгд Түүний үгэнд Түүний зөвт зан чанар илчлэгдсэнийг харсан. Зөв үү? Тэгэхээр Бурханы зөвт зан чанарын тухай бидний ярьсан зүйлийн гол санаа нь юу вэ? Та нар сурсан зүйлээсээ илүү ойлголтоо гүнзгийрүүлсэн үү? Ямар нэг туршлагаасаа ойлголтыг авсан уу? (Содом хотынхон маш их завхарч ялзарсан тул Бурханы уур хилэнг өдөөж, Бурхан уг хотыг шатаасан. Үүнээс бид Бурханы зөвт зан чанарыг харж байна.) Эхлээд жаахан лавшруулан харъя. Хэрэв Бурхан Содомыг устгаагүй бол, чи Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэж чадах байсан уу? Чи мэдэж чадах байсан тийм ээ? Үүнийг чи Хаанчлалын эрин үед илэрхийлэгдсэн Бурханы үгээс харж чадна. Бас хүний эсрэг хандсан Бурхан шүүлт, гэсгээлт, хараалаас харж чадна. Бурхан Ниневег хэлтрүүлсэн явдлаас та нар Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг уу? (Хардаг.) Энэ эрин үед та нар Бурханы өршөөл, хайр, хүлээцтэй байдлыг харж чаддаг. Хүн гэмшвэл, Бурхан тэдэнд хандах хандлагаа өөрчилдгийг та нар хардаг. Бурханы зөвт зан чанарын талаар ярилцахын өмнө энэ хоёрыг жишээ болгон үзэхэд, Бурханы зөвт зан чанар илчлэгдсэн нь тодорхой байна. Гэхдээ, бодит байдалд Бурханы зөвт зан чанар нь Библийн энэ хоёр түүхэнд тэмдэглэснээр хязгаарлагдахгүй. Бурханы үг ба ажлаар дамжуулан та нарын одоо сурч, харж байгаа зүйлээс харахад, бас одоогийн туршлагаас чинь харахад Бурханы зөвт зан чанар гэж юуг хэлэх вэ? Туршлагаасаа яриач. (Хүмүүст Бурханы бүтээж өгсөн орчинд, хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы хүслийн дагуу үйлдэж чадвал, тэд Бурханы хайр ба өршөөлийг харна. Бурхан тэднийг замчилж, гэгээрүүлж, дотор нь гэрэл гэгээ мэдрүүлнэ. Хүмүүс Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд тэрсэлж, Бурханы хүслийн эсрэг явах аваас Бурхан тэднийг хаясан мэт тэдний дотор харанхуй байх болно. Энэ нь бидэнд Бурханы зөвт зан чанарын ариун байдлыг мэдэх туршлага болсон. Бурхан ариун хаанчлалд үзэгддэг бөгөөд бузар газруудад нуугддаг.) (Бидний туршлагаар бол, бид Бурханы зөвт зан чанарыг Ариун Сүнсний ажлаас хардаг. Бид идэвхгүй болох юмуу Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд тэрслэхэд, Ариун Сүнс хэдий байгаа ч нуугдаад, ямар ч юм хийдэггүй. Заримдаа бид залбираад Бурханыг мэдэрдэггүй. Залбирсан ч Бурханд юу хэлэхээ мэдэхгүй үе байдаг. Гэтэл зан хандлагаа өөрчилж, Бурхантай хамтран ажиллах хүсэлтэй болж, өөрсдийн үзэл, уран сэтгэмжээ хойш тавьж, сайжрахыг эрмэлзэх үед Бурханы мишээсэн дүр төрх аажмаар харагдаж эхэлдэг.) Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Хүн Бурханаас урваж, Бурханыг үл ойшоох үед Бурхан нуугддаг.) (Бурхан хүмүүст хэрхэн хандаж байгаагаас би Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг. Ах эгч дүүсийн маань биеийн хэмжээ, чаддаг мэддэг нь өөр. Тийм ч болохоор Бурхан бидэнд өөр өөр шаардлага тавьдаг. Бид Бурханы гэгээрлийг янз бүрийн түвшинд хүлээн авах чадвартай. Үүгээр бид Бурханы зөвт байдлыг хардаг. Хүн хүндээ ингэж хандаж чаддаггүй. Харин Бурхан л чаддаг.) За тэгэхээр, та нар бүгдээрээ зарим практик мэдлэгийг ярилаа.

Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэх тухайд, юу нь гол болохыг та нар ойлгож байна уу? Үүнтэй холбогдуулан хүн туршлагаасаа олон юм ярьж чадах боловч, Надад та нарт хэлэх цөөн хэдэн гол зүйлс байна. Бурханы зөвт зан чанарыг ойлгоё гэвэл, Бурхан юу мэдэрдэгийг ойлгох хэрэгтэй: Тэр юуг үзэн ядаж, юуг жигшиж, юуг хайрладагийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр хэнийг хүлцдэгийг, хэнд өршөөнгүй байдгийг, ямар хүн тэр өршөөлийг хүртдэгийг ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг мэдэх нь чухал. Мөн, Бурхан хэчнээн хайрын Бурхан ч гэлээ, хүнийг хэчнээн их хайрлаж, өршөөж энэрдэг ч гэлээ, байр суурь, ялгамж чанар нь халдсан зүйлийг, эрхэм чанар нь сэвтээсэн хүнийг хүлцдэггүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг нь үнэн боловч, тэднийг эрхлүүлдэггүй. Бурхан хүнд хайр, өршөөл, хүлцлээ үзүүлдэг ч, тэднийг өөгшүүлдэггүй. Бурханд Өөрийн гэсэн зарчим, хэм хэмжээ бий. Чиний дотор хэчнээн их хайр мэдрэгдэж, тэр хайр хэчнээн гүн байсан ч, хүнтэй харьцах мэт Бурхантай харьцаж болохгүй. Бурхан хүмүүсийг Өөртэйгөө ойр байлгах гэдэг ч, хүн Бурханыг хүнтэй адилтгаж, бусад бүтээлийн хэмжээнд харж, найз шигээ юмуу мөргөлийн зүйл мэтээр хандвал Бурхан түүнээс нүүрээ нууж, түүнийг орхих болно. Энэ бол Түүний зан чанар. Энэ тал дээр, Түүнтэй хайхрамжгүй хандах хүнийг Тэр хүлцэхгүй. Чи өчнөөн урт зам туулсан байж болно. Чи олон ажил гүйцэтгэсэн байж болно. Чи Бурханы төлөө ихийг тэвчсэн байж болно. Харин Бурханы зан чанарыг үл хайхрах мөчөөс Тэр чиний хийсний дагуу хариу өгөх болно. Ийм явдлыг чи харж байсан уу? (Тийм ээ, харж байсан) Та нар харж байсан байх нь тийм үү? Тэгэхээр, Бурхан хүмүүсийг Өөртэйгөө ойр гэж харж болно. Харин хүмүүс Түүнтэй найз шигээ, эсвэл хамаатан шигээ харьцаж болохгүй. Бурханыг найзаа гэж бодож болохгүй. Бурханаас хэчнээн их хайр хүртсэн ч, Бурхан чамайг хэчнээн их хүлцдэг байсан ч, Бурханыг зүгээр нэг найзтай адилтгаж болохгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар. Чи ойлгож байна уу? (Ойлгож байна.) Энэ тухай Би нэмж ярих хэрэг байна уу? Өмнө нь та нар үүнийг ойлгодог байсан уу? Ер нь, хүмүүсийн түгээмэл гаргадаг алдаа бол энэ. Тэд сургаалыг ойлгодог байсан ч, энэ тухай бодоогүй л бол ийм алдаа гаргадаг. Хүмүүсийн ганц удаагийн буруу, ганц үгнээс болж Бурхан уурлахгүй. Харин тэдний хандлага, нөхцөл байдлаас болж уурлана. Үнэхээр аймар биш гэж үү? Зарим хүн, Бурханы тухай ойлгодог, Бурханыг мэддэг гэж боддог. Бүр Бурханы таалдаг юмсыг хийдэг ч байж мэднэ. Тэгээд тэд өөрсдийгөө Бурхантай ижил юм шиг санаж, Бурхантай найзархаад эхэлдэг. Ийм хандлага бол үнэхээр буруу. Хэрэв чи үүнийг сайн ойлгоогүй бол, үүний талаар тодорхой мэдээгүй байвал, Бурханыг амархан уурлуулж, Бурханы зөвт чанарыг сэвтээнэ. Одоо чи үүнийг ойлгосон, тийм үү? (Тийм ээ.) Бурханы зөвт зан чанар онцгой биш гэж үү? Хүний зан чанартай адил байж болох уу? Хүний хувийн онцлогуудтай ижил байна гэж үү? Үгүй биз дээ? (Тийм ээ.) Тэгэхээр, Бурхан хүмүүстэй яаж ч харьцсан, хүмүүсийн тухай юу ч бодсон, Бурханы байр суурь, эрх мэдэл, ялгамж чанар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг мартаж болохгүй. Хүний хувьд, Бурханы ялгамж чанар хэзээд бүгдийг удирддаг Нэгэн, Бүтээгч. Чи ойлгож байна уу? (Тийм ээ.)

Бурханы ариун байдлын талаар та нар юу сурсан бэ? Сатаны ёрын муугийн эсрэг байдгаас гадна, Бурханы ариун байдлын талаар ярилцсан гол сэдэв юу байлаа? Энэ нь Бурханд юу байгаа болон тэр юу болох биш гэж үү? Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох нь Бурханы Өөрийн онцгой зүйл биш үү? (Мөн.) Түүний ямар ч бүтээлд ийм юм байхгүй. Тийм болохоор бид Бурханы ариун байдалыг цорын ганц гэж хэлдэг ба та нар энэ тухай сурч болно. Бид гурван уулзалт дээр Бурханы ариун байдлын тухай ярьсан. Та нарын бодлоор Бурханы ариун байдал гэж юу вэ? Та нар өөрсдийнхөө үгээр, өөрсдийнхөө ойлголтоор хэлээч. (Өнгөрсөн удаа Бурхан бидэнтэй ярьсан, бид нэг зүйл хийсэн: Бид Түүний өмнө өвдөг сөгдсөн. Бид Түүний үзэл бодол нь юу болохыг сонсож, шаардлагад нь нийцээгүй болохоо харсан. Аргагүйн эрхэнд Бурханы өмнө өвдөг сөгдсөн маань Түүний хүслийн дагуу байгаагүй бөгөөд үүнээс бид Бурханы ариун байдлыг харсан.) Үнэхээр үнэн. Тийм ээ? Өөр зүйл байна уу? (Хүн төрөлхтөнд хэлсэн Бурханы үгийг харвал Тэр илэрхий тодорхой ярьсан байдаг. Тэр гол санаагаа шууд хэлдэг. Сатан ярихдаа бөөрөнхийлдөг бөгөөд энэ нь худал хуурмагаар дүүрэн байдаг. Бид Бурханы өмнө мэхийсэн өнгөрсөн удаагийн явдлаас Бурханы үгс болоод үйлс үргэлж зарчимтай байдгийг харсан. Бид юу хийх ёстой, юуг баримталж, хэрхэн хэрэгжүүлвэл зохилтойг хэлэхдээ Тэр үргэлж товч бөгөөд тодорхой байдаг. Харин хүмүүс ийм биш. Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулсны дараа, хүмүүс өөрсдийн үйлс ба үгсээр өөрсдийн хувийн зорилго, хүслийг биелүүлэхийг эрмэлздэг болсон. Бурхан хүн төрөлхтнийг асарч, тэднийг хамгаалж халамжилж байгаагаас Бурханы хийдэг бүхэн эерэг сайн зүйлс байдгийг бид хардаг. Энэ маш тодорхой. Ийм замаар бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарын илчлэлийг хардаг.) Маш сайн. Өөр нэмж хэлэх хүн байна уу? (Бурхан Сатаны муу муухайг илчилж, түүний үнэн мөнийг харуулах үед, Сатаны хорон мууг бид илүү сайн мэддэг болж, хүн төрөлхтний хамаг зовлонгийн эх үндсийг ойлгох болсон. Энэ үед бид Бурханы ариун байдлыг хардаг. Өмнө нь бол Сатаны эзэмшил дор зовж буйг огт мэддэггүй байж. Алдар нэр, хөрөнгө мөнгө хөөцөлдсөний үр дүнд ирдэг хамаг зовлонг Сатан бий болгодгийг Бурханы ачаар л нэг юм харж чадсан. Энэнээс болоод л Бурханы ариун байдал нь хүн төрөлхтний жинхэнэ аврал гэдгийг мэдэрч байна. Түүнээс гадна, авралыг хүлээн авахуйц нөхцөл байдлыг Бурхан бидэнд бэлдэж өгчээ. Тэр биднийг хөрөнгөтэй айлд төрүүлээгүй ч, тохиромжтой гэр бүлд, тохиромжтой нөхцөлд төрүүлсэн гэдгээ мэдэж байдаг. Бас Тэр биднийг Сатаны хөнөөл, дарлалд зовохыг зөвшөөрөөгүй. Тийм болохоор бид эцсийн өдрүүдэд Бурханы авралыг хүлээн авах нөхцөл байдал, хэвийн үзэл бодол, хэвийн сэтгэхүйтэй байж чадна. Бурхан юмыг нарийн төлөвлөн зохиулдагийг, тэднийгээ хэрхэн хэрэгжүүлдгийг энэ бүхнээс бас харж байна. Биднийг Сатаны нөлөөнөөс аврах Бурханы нарийн ажлыг бид илүү сайн харж, Бурханы ариун байдал, хүн төрөлхтнийг гэсэн хайрыг нь ойлгож байна.) Үүн дээр нэмж ярих хүн байна уу? (Бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарыг ойлгодоггүй болохоор мөргөлдөө бид чин сэтгэлгүй, далд санаатай, зориудаар Түүнд өвдөг сөгдөх нь Түүний дургүйг хүргэдэг. Эндээс бас бид Бурханы ариун байдлыг хардаг. Бурхан Сатанаас огт өөр. Сатан өөрийгөө хүмүүсээр хүндлүүлж, өөртөө тал засуулж, мөргүүлж байхыг хүсдэг. Сатанд зарчим гэж байдаггүй.) Маш сайн байна! Бурханы ариун байдлын тухай нөхөрлөсөн зүйлээс та нар Бурханы төгсийг харсан уу? (Харсан.) Өөр юу харсан бэ? Бурхан бүх эерэг зүйлсийн эх сурвалж гэдгийг харсан уу? Бурхан үнэн ба шударга ёсны бодит бие гэдгийг харж чадсан уу? Бурхан хайрын эх сурвалж гэдгийг харж чадсан уу? Бурханы хийсэн бүхэн, илэрхийлсэн болгон, илчилсэн бүгд өө сэвгүй байдгийг харсан уу? (Тийм ээ, харсан.) Энэ хэдэн жишээ бол Бурханы ариун байдлын талаар Миний ярьсан гол санаа бүгдээрээ юм. Магадгүй энэ үгс нь одоо та нарын хувьд зүгээр л нэг сургаал байгаа байх, гэхдээ чи нэгэн өдөр жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь Өөрийнх нь үгнээс, Өөрийнх нь ажлаас таньж мэдээд гэрчлэх үед, Бурхан бол ариун гэж, Бурхан хүн төрөлхтнөөс өөр гэж, Түүний зүрх ариун гэж, Түүний зан чанар ариун гэж, Түүний мөн чанар ариун гэж чин сэтгэлээсээ хэлэх болно. Энэ ариун байдал Бурханы төгсийг хүнд харуулдаг. Бас Бурханы ариун байдлын мөн чанар нь өө сэвгүй гэдгийг харуулдаг. Түүний ариун байдлын мөн чанар нь Түүнийг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг тодорхойлж Тэр бол цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг хүнд харуулж, баталдаг. Гол санаа нь энэ биш гэж үү? (Мөн.)

Өнөөдөр бид нар өмнөх уулзалтууд дээр ярьсан зарим сэдвийг тоймлон өгүүллээ. Бид тойм өгүүлснээ энд хүргэе. Та нар бүгдээрээ бүлэг, сэдэв бүрийн гол санааг ойлгож авна гэж найдаж байна. Эднийг ердөө нэг сургаал гэж бүү бод. Эднийг анхааралтай уншиж, цаг завтай үедээ ойлгох гэж хичээ. Эднийг зүрхэндээ хадаж, амьдралдаа хэрэгжүүл. Тэгвэл Бурханы зан чанарын тухай, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох тухай үнэн илчлэл болох Миний хэлсэн бүхнийг чи үнэхээр сурах болно. Гэхдээ чи эднийг зүгээр бичиж авчихаад ерөөсөө уншихгүй, ерөөсөө бодохгүй бол хэзээ ч ойлгохгүй. Чи одоо ойлгосон, тийм үү? Энэ гурван сэдвийг ярьсны дараа Бурханы ялгамж чанар, Бурханы мөн чанар, Бурханы зан чанарыг зарим хүн ерөнхийд нь, зарим хүн нарийвчлан ойлгоно. Гэхдээ тэд бүрэн хэмжээний ойлголттой болох уу? (Үгүй.) Одоо тэгвэл, Бурханы талаарх өөрсдийн ойлголтоо харвал, гүн ойлголт хэрэгтэй гэж санагдаж байгаа өөр талбар та нарт байна уу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы зөвт зан чанар, Бурханы ариун байдлын тухай ойлголттой болсны дараа, чиний оюун бодолд Бурханы цорын ганц ялгамж чанар, байр суурь талаар мэдлэг бий болсон байх. Гэвч илүү гүн ойлголттой болохын өмнө Бурханы үйлсүүд, Бурханы хүч, Бурханы мөн чанарыг туршлагаараа мэдэж ухаарах хэрэгтэй. Одоо та нар энэ нөхөрлөлийг сонссон болохоор итгэлийн тухай энэ сэдвийг зүрхэндээ хадгалж чадахаар боллоо. Бурхан үнэхээр оршин байдаг. Бурхан бүхнийг захирдаг нь бодит үнэн. Түүний зөвт зан чанарыг хэн ч халдаж болохгүй. Түүний ариун байдал нь ямар ч хүн эргэлзэх аргагүй тодорхой зүйл. Эд бол бодит үнэн. Энэхүү нөхөрлөлүүд нь Бурханы байр суурь, ялгамж чанарыг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд суурилуулж өгдөг. Энэ суурь тавигдсаны дараа, хүмүүс Бурханыг үнэхээр мэдэхийн тулд илүү ойлголтыг эрэн хайх ёстой.

 

(II) Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж

 

Өнөөдөр Би та нартай шинэ сэдвийн талаар нөхөрлөх болно. Ямар сэдэв гэж үү? Сэдвийн нэр нь “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж”. Маш том сэдэв байгаа биз? Энэ сэдвийг бариад авъя гэхээр нэг л тийм амаргүй мэдрэмж төрж байна уу? “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” хэмээх энэ сэдвээс хүмүүс яагаад ч юм жийрхээд байдаг. Харин Бурханы дагалдагчид үүнийг ойлгох ёстой. Яагаад гэвэл, Бурханыг мэддэг, Бурханыг хангалуун байлгаж чаддаг, Бурханыг хүндэтгэдэг хүн бүрд энэ сэдэв хамаатай. Тэгэхээр энэ сэдвийг хөндөх ёстой байгаа юм. Зарим хүн энэ сэдвийн талаар суурь ойлголттой байдаг, магадгүй жаахан гадарладаг байх: Сэтгэл нь энэ тухай өчүүхэн төдий мэддэг, гүехэн ойлголттой гэсэн үг. Харин зарим хүн энэ тухай зарим нэг туршлагатай байдаг; үзсэн харсан туршлагаасаа энэ талын гүнзгий ойлголтыг сэтгэлдээ олсон байдаг. Гэхдээ мэдлэг нь гүн ч бай, гүехэн ч бай, та нарынх зөвхөн нэг талыг барьсан байгаа бөгөөд бүр нарийн мэдлэг биш. Тэгэхээр энэ сэдвийг хөндөх ёстой байгаа юм. Тэгснээр та нар илүү тодорхой нарийн, гүн ойлголтыг авна. Энэ үнэхээр чухал. Энэ сэдвийг талаар нөхөрлөхдөө Би нэгэн онцгой арга ашиглана. Бидний өмнө хэрэглэж байгаагүй арга. Та нарт жаахан сонин санагдаж магад. Эсвэл жаахан тухгүй байж ч мэднэ. Гэхдээ сонсоныхоо дараа та нар ямар арга байсныг нь мэдэх болно. Та нар түүх сонсох дуртай юу? (Дуртай.) Ямар төрлийн түүх сонсох дуртай вэ? Үлгэр, сургамжит түүх, уран зөгнөл, аль нь вэ? (Сургамжит түүх.) (Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх.) Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх байна уу? (Байгаа.) Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх өдөр бүр та нарын хажууд болж байдаг. Тэднээс Би дурдах хэрэг байна уу? Түүх сонсох дуртай хүн байвал гараа өргөөч. Хэдэн хүн түүх сонсох дуртайг харъя. Тэгэхээр түүх ярих аргыг сонгох нь зөв бололтой. Та нар бүгдээрээ түүх сонсох дуртай юм байна. За тэгэхээр эхэлье. Та нар үүнийг дэвтэртээ бичиж авах шаардлагагүй. Ийш тийш сатааралгүй нам гүм суугаарай гэж та нараас гуйж байна. Хэрэв чамайг эргэн тойрныхон чинь сатааруулаад байна гэж санагдвал чи нүдээ аньж болно. Би та бүхэнд нэгэн гайхалтай түүх ярьж өгье. Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувуу, хүний тухай түүх. Битгий унтацгаагаарай! Намайг сонсож байна уу? Миний ярих гэж байгаа түүхийн гол дүрүүд юу билээ? (Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн.) Энэ түүхэнд Бурхан байгаа болов уу? (Байхгүй.) Та нар энэ түүхийг сонсож байгаагүй биз дээ? Гэхдээ та нар энэ түүхийг сонсоны дараа тайвширч, уужирна гэдэгт Би итгэлтэй байна. За тэгэхээр, чимээгүйхэн сонсоорой.

Түүх 1. Үр, газар, мод, нарны гэрэл дууч шувууд, хүн

Нэгэн жижиг үр газарт унажээ. Ширүүн бороо орсоны дараа өнөөх үр соёолж, үндэс нь аажмаар хөрсийг ухан оржээ. Сар нэг битүүрч, нэг хавиргалж, ширүүн салхи эсгэрч, аадар бороо шаагиж, хоног улирал ээлжилж, цаг хугацаа өнгөрсөөр, өчүүхэн соёо маань ургасаар. Зун болоход газрын ус хишгээ хайрлаж, аагим халууныг давахад нь тусална. Газрын ачаар соёо халууныг эс мэдрэх ба зуны халуунд мэнд үлдэнэ. Өвөл болоход газар түүнийг дулаан энгэртээ тэврэхэд тэд бие биедээ нягт наалдана. Газрын дулаанаар соёо өвлийн хахир хүйтэнд тэсэж үлдээд, жихүүн салхи, хайрах цасыг ажрахгүй давна. Газрын нөмөр нөөлгөөр соёо улам бэхжиж, аз жаргалтай байлаа. Соёо өсөн ургахдаа, өөрийг нь амь хайргүй тэтгэн тэжээх газраар бахархан байлаа. Соёо баяр баясалтайгаар ургаж байлаа. Тэрээр асгарах бороонд дуугаа дуулж, үлээх салхинд найган бүжинэ. Ингэж, соёо ба газар бие биеэсээ хамаарна...

Он жил өнгөрөөд чигчийхэн соёо маань өндөр бүдүүн мод боллоо. Тэрээр олон салаа мөчир, тоймгүй олон навчис ургуулж, газарт бат үндэслэв. Үндэс нь газарт шигдэн шигдсээр, хөрсний гүнд бөх зоогджээ. Нэгэн цагт өчүүхэн байхад нь хамгаалж байсан газар, одоо бахим модонд суурь болжээ.

Нарны гэрлийн цацраг туяа дээр нь тусаж, мод улам өндийлөө. Тэрээр мөчрүүдээ дэлгээд нарны гэрлээс шимэн шингээв. Тэгэхэд доорх газар нь модтой нэгэн хэмнэлээр амьсгалж, яг л шинэ болсон мэт мэдрэмжийг авч байв. Зөөлөн салхи мөчрүүдийг нь илбэн таалахад, мод баяр хөөрөөр умбаж, эрч хүчээр оргилж байлаа. Ингэж, мод ба нар бие биеэсээ хамаарна...

Модны сэрүүн сүүдэрт хүмүүст суудаг болов. Тэд цэвэр агаарын сайханд цэнгэн баясацгаана. Агаар тэдний зүрх, уушгийг цэвэрлэж, цусыг нь цэвэршүүлнэ. Хүмүүс ядрал алжаалыг мэдрэхээ больцгоов. Ингэж, хүн ба мод бие биеэсээ хамаарна...

Удалгүй модны мөчрүүдээр дууч шувууд эргэлдэх боллоо. Зарим нь дайснаасаа зугтаж, зарим нь нялх ангаахайгаа өсгөн бойжуулах гэж, харин зарим нь түрхэн зуур амсхийх гэж. Ингэж, шувуу ба мод бие биеэсээ хамаарна...

Модны үндсүүд мушгирч, зангирч, газарт гүн шигдэв. Модны их бие нь газрын хувьд салхи, борооны нөмөр болов. Мод том мөчрүүдээ дэлгэн газрыг хамгаалж байлаа. Газар нь модны эх учраас мод үүнийг хийж байсан юм. Тэд хамтдаа амьдарч, бие биеэсээ хамаарч байна. Тэд хэзээ ч хагацахгүй...

Ингээд түүх маань өндөрлөлөө. Одоо та нар нүдээ нээж болно. Би дөнгөж сая үр, газар, мод, нарны гэрэл, шувуу, хүний тухай ярьлаа. Энэ түүх хэдхэн хэсэгтэй. Энэ түүх та нарт юу бодогдуулав? Ийм маягаар ярьвал та нар ойлгож байна уу? (Тийм ээ, ойлгож байна.) Та нарт юу бодогдсоноо хуваалцаач. Энэ түүхийг сонссоны дараа та нарт юу бодогдов? (Бурхан, хүн хоёрын тухай үнэхээр сэтгэл хөдлөм түүх байна. Бурхан хүнийг ингэж л арчилж, хамгаалж, торддог. Тэгээд хүн өсөж өндийгөөд хүчтэй болдог. Хүн эрийн цээнд хүрэхээрээ Бурханы хайрыг ойлгохтойгоо болж, тэр хайраар нь эргүүлээд Бурханд хариу барьдаг. Бурхан яалт ч үгүй хүнтэй ойрхон байдаг юм байна.) Юуны түрүүнд нэг зүйл хэлье. Миний ярьсан зүйлсийг та нар нүдээрээ харж, гараараа барьж болно. Эд бол хийсвэр биш, бодит юмс. Та бүхэн Миний ярьсныг бодоосой гэж хүсэж байна. Би тийм гүнзгий утгатай юм яриагүй. Саяын түүхийн гол санааг товчхондоо хэлбэл: (Ургамалд ч бай, амьтанд ч бай, шувуунд ч бай, хүнд ч бай, амийнх нь эх сурвалж бол Бурхан мөн.) Энэн дээр өөр юу нэмж болохов? (Саяын түүхэнд гарч байгаа зүйлс бидний хажууд болж байдаг боловч бид ер нь Бурханы зүй тогтлыг хардаггүй. Бурхан маш ойлгомжтой хэлдэг. Эдгээр нь бидний эргэн тойронд илэрхий болж байдаг бөгөөд дотор нь Бурханы зүй тогтол байдаг. Бурхан бүхнийг захирдаг, бас бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн.) (Бурханы ярьсан үгс их энгийн. Биднийг ойлгог гээд, бас бүх хэрэг явдал болон зүйлсийг зохицуулдаг нь Бурханы дүрэм журам гэдгийг мэдэг гээд нүдний маань өмнө байж байдаг.) Өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? (Саяын сонссон түүх бидэнд маш гоё зураглал өгч байна: Үр амьдралыг олж, ургах явцдаа хавар, зун, намар, өвөл гээд жилийн дөрвөн улиралыг туулж байна. Харин газар түүнийг хайрлан хамгаалж байгаа нь яг л ээж хүн гэлтэй. Өвөл газар дулаан илчээ хайрласан болохоор соёо хүйтнийг давж гарсан. Дараа нь соёо өсөж томроод мод болоход, нарны цацраг мөчрүүдэд нь хүрч, модыг улам баяр хөөртэй болгосон. Бурханы хамаг бүтээлийн дотор газар амьд бөгөөд модноос хамааралтай гэдгийг бид хардаг. Бас нар нь модонд дулаан илч өгдөгийг хардаг. Шувуу ч гэсэн, байдаг л нэг зүйл. Гэтэл шувуу, мод, хүн бүгд хамтдаа уялдаа холбоотой. Бурханы бүтээлийн бүх зүйл амьд. Энэ түүхийг сонсоод, сэтгэлд буусан бодол гэвэл ийм байна.) Сайхан хэллээ. Өөр нэмж юм хэлэх хүн байна уу? (Үр соёолж, багана мэт өндөр мод болж ургасан энэ түүхээс бид Бурханы бүтээсэн гайхамшигт зүйлсийг харж байна. Бурхан бүхнийг амьтай болгож, бүгдийг бие биеэс нь хамааралтай болгосон. Бүх зүйл бие биетэйгээ холбоотой. Эндээс Бурханы мэргэн ухаан, гайхамшиг харагдаж байна. Бурханы бүтээсэн бүх зүйл нэг нэгэндээ үйлчилдэг. Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн.)

Миний саяын ярьсан зүйлсийг та нар харж байсан тийм үү? Жишээ нь үр. Та нар үрний тухай мэднэ биз дээ? Үр ургаад мод болдог үйл явцыг чи мэдэхгүй байж болно. Гэхдээ үрнээс мод ургадаг гэдгийг бол мэднэ тийм ээ? (Тийм.) Чи газрыг, нарны гэрлийг мэднэ биз дээ? Шувууд модон дээгүүр нисэн бууж эргэлдэх нь хүн бүрийн харж байсан зүйл мөн үү? (Мөн.) Хүмүүс модны сүүдэрт сэрүүцэхийг та нар бүгдээрээ харж байсан биз дээ? (Тийм.) Тэгэхээр энэ бүх жишээ нэг зүйлийг харуулаад байна. Тэр юу вэ? (Уялдаа холбоо.) Тэгвэл энэ бүх жишээ Бурханаас ирсэн зүйл мөн үү? (Мөн.) Эд Бурханаас ирсэн юм бол, дэлхий дээр хамтдаа оршин байгаа энэ хэдэн жишээний үнэ цэнэ, ач холбогдлыг Бурхан мэдэж байсан байх нь. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, юм бүрийг төлөвлөгөөтэй бүтээсэн ба Түүний бүтээсэн бүхэн Түүний санаа зорилгыг илэрхийлж, өөрсдөд нь шингэсэн Бурханы амийг харуулж байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд амьдрах орчинг бүтээж өгсөн. Саяын түүхэнд үүнийг өгүүлсэн. Саяын түүхэнд үр ба газрын харилцан хамаарлыг өгүүлсэн. Газар үрийг тэтгэж, үр газарт холбогдсон. Энэ хоёрын харилцааг Бурхан анхнаас нь урьдчилан тогтоосон. Энэ зөв үү? (Тийм.) Энэ түүхэнд гарч байгаа мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн... Эдгээр нь хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээж өгсөн амьдрах орчны нэг жишээ мөн үү? (Мөн.) Мод газрыг орхиж чадах уу? (Чадахгүй.) Мод нарны гэрэлгүйгээр байж чадах уу? (Чадахгүй.) Тэгвэл Бурхан модыг бүтээсэн зорилго нь юу юм бэ? Зөвхөн газрын төлөө модыг бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Зөвхөн шувуудын төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Эсвэл зөвхөн хүмүүсийн төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? (Болохгүй.) Тэдний хооронд ямар харилцаа байна? Тэдний хооронд буй харилцаа бол, бие биеэсээ салж болошгүй, харилцан хамаарал. Газар, мод, нарны гэрэл, шувуу, хүн... Тэд оршин байхын тулд бие биеэсээ хамааралтай. Нэг нь нөгөөгөө тэтгэдэг. Мод газрыг хамгаалж, газар модыг тэжээдэг. Нарны гэрэл модонд шим өгөхөд мод нарны гэрлээс цэвэр агаарыг үүсгэдэг, бас нарны хурц халууныг газарт хүргэхгүй сүүдэрлэдэг. Эцэст нь хэнд ашигтай байна? Хүнд ашигтай байгаа биз? (Тийм ээ.) Тэгэхээр Бурхан амьдрах орчныг хүн төрөлхтөнд яагаад бүтээж өгсөн нь цаанаа ийм нэг учиртай бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтөнд зориулсан гол зорилгуудын нэг юм. Хэдий энэ жирийн нэг дүрслэл боловч, бид Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилгыг харж чадаж байна. Хүн төрөлхтөн газаргүйгээр, модгүйгээр, шувуугүйгээр, наргүйгээр амьдарч чадахгүй. Тийм ээ? Энэ нь ердөө л нэг түүх боловч, Бурханы бүтээсэн орчлон ертөнцийн бичил хэсэг, хүнд бэлэглэсэн амьдрах орчин.

Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүнд зориулж бүтээсэн. Тэр бас амьдрах орчныг ч бүтээсэн. Миний ярьсан түүхийн гол санаа бол бүх зүйлийн уялдаа холбоо, харилцан хамаарал. Энэ зарчмын дагуу байвал, хүн төрөлхтний амьдрах орчин хамгаалагдаж, цаашид оршин тогтноно. Энэ амьдрах орчин оршин байгаа үед хүн төрөлхтөн цэцэглэн хөгжиж, өсөн үржиж чадна. Саяын түүхэнд мод, газар, нар, шувуу, хүн гарсан. Тэгвэл Бурхан байсан болов уу? Хүмүүс харахгүй байж болох юм. Өнгөн талаас нь харвал, тэнд Бурхан байгаагүй юм шиг харагдана. Гол дүрүүд харилцан уялдах зүй тогтолтой байгааг хүмүүс харах байх. Тэгвэл энэ зүй тогтлуудаас чинь Бурханы оршин буйг, Бурхан бол Захирагч гэдгийг хүмүүс харж чадна. Тийм байгаа биз? Бурхан эдгээр зүй тогтлыг ашиглаад бүх зүйлийг амьд байлгаж, оршин тогтнуулдаг. Ийм замаар Бурхан бүх зүйлд хангамжаа өгч, хүн төрөлхтнийг тэтгэж байдаг. Энэ түүх өнөөдрийн сэдэвтэй холбоотой байна уу? (Холбоотой байна.) Өнгөн талдаа байхгүй юм шиг харагдана. Гэтэл яг бодит байдал дээр бол, Бүтээгч Бурханы цогцлоосон зүй тогтол, бүхний дээрх Түүний ноёрхол нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэг санаатай яв цав холбогдож, ямар ч эргэлзээгүй уялдаж байна. Энэ зөв үү? (Тийм.) Та нар бага ч гэсэн зүйл сурч авсан бололтой.

Бурхан бол бүх зүйлийн ажиллагааны зүй тогтлын Эзэн нь. Тэрээр бүхнийг оршин байлгагч зүй тогтлуудыг удирддаг. Тэр бас бүхнийг жолоодож, хамаг юмсыг хамтад нь амьдруулдаг. Бурханаас болоод тэд мөхдөггүй, алга болдоггүй. Тэгээд хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн оршсоор байдаг. Хүн Бурханы удирдлага дор ийм орчинд амьдарч байна. Бүх зүйлийг удирддаг энэ зүй тогтлууд Бурханы захиргаанд байдаг. Тиймээс хүн төрөлхтөн тэдгээрт нөлөөлж, тэдгээрийг өөрчилж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан Өөрөө тэр зүй тогтлуудыг мэддэг, бас удирддаг. Модод нахиалах цаг, бороо орох үе, газраас ургамлын хүртэх ус шимийн хэмжээ, навчис унах улирал, модод жимслэх улирал, нарнаас модонд ирэх эрчим хүч, мод нарны гэрлийг аваад ялгаруулах бодис. Энэ бүхнийг Бурхан бүхнийг бүтээж байхдаа л аль хэдийнээ тогтоочихсон. Эд бол хүний эвдэж чадахгүй хуулиуд. Амьд ч бай, хүний нүдэнд амьгүй гэж харагддаг ч бай, Бурханы бүтээсэн зүйлс бүгдээрээ Бурханы гарт, Түүний захиргаанд байдаг. Хэн ч энэ хуулийг өөрчилж, эвдэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, ямар байхыг нь нэгэнт тогтоочихсон гэсэн үг. Газар байхгүйгээр мод үндэслэж, соёолж, ургаж чадахгүй байсан. Хэрэв мод байгаагүй бол газар ямар байх байсан бэ? Хатах байсан. Тийм биш гэж үү? (Тийм.)Түүнээс гадна, мод бол шувуудын орон гэр. Салхинаас хоргодох нөмөр газар нь. Нарны гэрэл үгүй бол мод сайхан байж чадах уу? (Сайхан байж чадахгүй.) Модонд зөвхөн газар байгаад хангалтгүй. Эд бүгдээрээ хүний төлөө, хүний оршин байхын төлөө байдаг. Хүн модноос цэвэр агаар авч, газар дээр хамгаалуулан амьдарч байна. Хүн наргүйгээр амьдарч чадахгүй. Хүн бусад амьтадгүйгээр амьдарч чадахгүй. Хэдий энэ зүйлсийн хамаарал нарийн төвөгтэй ч гэлээ, Бурхан бүхнийг захирах зүй тогтлуудыг бүтээгээд, тэднийг бие биеэс нь хамааралтай, нэг нэгтэйгээ уялдаа холбоотой болгосон гэдгийг хүмүүс тодорхой ойлгох ёстой. Бурханы бүтээсэн юм бүр үнэ цэнэтэй, ач холбогдолтой. Бурхан ач холбогдолгүй зүйл бүтээсэн бол алга болгох л байсан. Ойлгож байна уу? (Тийм.) Бурхан бүх зүйлийн хэрэгцээг хангахдаа ашигласан нэг арга энэ. “Бурхан хангаж өгсөн” гэвэл, энэ түүхээс юуг хэлж болох вэ? Бурхан өдөр бүр модыг усалж байсан уу? Амьсгалахын тулд модонд Бурханы тусламж хэрэг болсон уу? (Үгүй.) “Бурхан хангаж өгсөн” гэдэг нь Бурхан бүх юмыг бүтээхдээ бий болгосн зүй тогтлыг хэлж байгаа юм. Бүтээгдсэн зүйлс зогсолтгүй ажиллаж байх зарчим. Бурханд энэ л хэрэгтэй байсан. Модыг газарт суулгавал өөрөө л ургадаг. Харин модны ургах нөхцөлийг бүгдийг Бурхан бүтээсэн. Бурхан нарны гэрлийг, усыг, хөрсийг, агаарыг, орчин тойрныг, салхийг, хүйтнийг, цасыг, бороог, дөрвөн улирлыг бүтээсэн. Ургахад нь модонд энэ бүхэн хэрэгтэй. Харин Бурхан эднийг бэлдсэн байна. Тэгэхээр Бурхан энэхүү амьдрах орчны эх сурвалж мөн байх нь уу? (Тийм.) Бурхан өдөр болгон модны навчийг тоолдог гэж үү? Тэгэх хэрэг байхгүй. Тийм ээ? Бурхан модыг амьсгалахад туслах хэрэг ч байхгүй. Бурхан өдөр болгон нарыг сэрээж “Модон дээр тусах цаг чинь боллоо” гэжхэлэх шаардлагагүй. Бурхан ийм зүйл хийх шаардлагагүй. Нар өөрөө л нэгэнт тогтоогдчихсон зүй тогтлыг дагаад гэрлээ тусгадаг. Нар гэрлээ тусгамагц мод туяанаас нь шимдэг. Юмс үзэгдэл ингэж л явдаг. Магадгүй энэ нь та нарын тодорхой тайлбарлаж чадахгүй үзэгдэл байх, гэвч хүн бүр үүнийг хардаг, хүлээн зөвшөөрдөг. Чиний хийх ёстой ганц зүйл бол бүхнийг оршин тогтнуулж байгаа зүй тогтол Бурханаас ирсэн бөгөөд тэдний өсөж байгааг, оршин тогтнож байгааг Бурхан захирдаг гэдгийг л ойлгох явдал юм. Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэг нь үүгээр батлагдаж байна.

Энэ түүхэнд хийсвэр зүйрлэл гэж хэлэхээр зүйл байна уу? (Байхгүй.) Эсвэл хүншүүлэл байна уу? (Байхгүй.) Би үнэн юм ярьсан. Амьд бүхэн, оршин байгаа бүгд Бурханы захиргаанд байдаг. Бүх зүйл Бурханаар бүтээгдээд амьтай болсон. Юмс Бурханаас амь аваад Бурханы хууль, зүй тогтлыг дагадаг. Хүн үүнийг өөрчлөх хэрэг байхгүй. Үүнд хүний тусламж хэрэггүй. Бурхан бүхнийг хэрэгцээг ингэж хангадаг. Та нар ойлгосон тийм ээ? Хүмүүс үүнийг мэдэх хэрэгтэй юу? (Хэрэгтэй.) Миний ярьсан түүхэнд биологитой холбоотой юм байна уу? Ямар нэг шинжлэх ухааны салбартай холбоотой юм байна уу? (Байхгүй.) Бид энд биологи яриагүй. Биологийн судалгаа хийгээгүй. Бидний ярьж буй сэдэв юу билээ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Бүтээлийн дотроос та нар юу юу хардаг вэ? Та нар мод харж байсан уу? Газар харж байсан уу? (Харж байсан.) Нарны гэрэл харж байсан л биз дээ? Шувууд модон дээр сууж байхыг харж байсан уу? (Харж байсан.) Хүмүүс ийм орчинд амьдрах дуртай юу? (Хүмүүс дуртай.) Бурхан бүх зүйлийг ашигладаг. Тэр бүтээсэн зүйлсээрээ хүн төрөлхтний амьдрах орон гэрийг оршин тогтнуулж, хүн төрөлхтний орон гэрийг хамгаалдаг. Бурхан ингэж хүнд болон бусад бүх зүйлсэд хэрэгцээт зүйлсийг нь хангаж өгдөг ажээ.

Миний ярьж байгаа арга чамд ямар санагдаж байна? Үр дүнтэй байж чадаж байна уу? (Чадаж байна. Амьдралд ойрхон юм.) Сайн тал нь юу байна? (Ойлгоход хялбар байна. Бас бодит жишээнүүдтэй.) Юмыг тайлбарлахад их бодитой арга байгаа биз? Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг хүмүүст ойлгуулахад саяын түүх тус болох уу? (Болно.) Хэрэв тийм бол дахиад нэг түүх ярья. Дараагийн түүхийн агуулга болон гол санаа нь өмнөхөөсөө жаахан өөр. Уг түүхэнд гарах зүйлс нь Бурханы бүтээл дундаас хүмүүсийн олж хардаг зүйл юм. Би дахиад түүх ярих аргыг ашиглана. Харин та нар чимээгүй сонсоод, Миний ярьж байгааг тунгаан бодоорой. Ярьж дуусчихаад, та нарын хэр зэрэг ойлгосныг чинь үзэхийн тулд хэдэн асуулт асууна. Энэ түүхийн гол дүрүүд гэвэл их уул, жижиг горхи, хүчит салхи, аварга давалгаа.

Түүх 2. Их уул, жижиг горхи, хүчит салхи, аварга давалгаа

Нэгэн жижиг горхи байжээ. Тэрээр мурилзан мушгирч урссаар эцэст нь их уулын энгэрт ирэв. Уул жижиг горхины замыг хааж байсан учир горхи дорой нарийн хоолойгоор, “Өнгөрч гарахыг маань зөвшөөрөөч. Та миний зам дээр зогсоод, урагшлах замыг минь хаагаад байна” гэсэнд уул хариуд нь, “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ?” гэв. Бяцхан горхи, “Би гэрээ хайж байгаа юм аа” гэв. Уул түүнд “Болно оо болно. Дээгүүр минь давж урсаад, урагш яваарай” гэв. Гэвч жижиг горхи дэндүү жаахан, бас залуу учир тэр өндөр уулыг давж урсах ямар ч арга байсангүй. Тиймээс уулын энгэр хүртэл урсахаас өөр сонголт үлдсэнгүй...

Дараа нь хүчит салхи уулын байгаа газарт элс шороо татуулсаар хуугин ирэв. Салхи уул уруу хүүгэж, “Намайг өнгөрүүл” гэсэнд уул, “Чи хаашаа явж байна вэ?” гэв. Салхи дахин үлээж, “Би уулын нөгөө талд гармаар байна” гэжээ. Уул хариуд нь “Болно оо болно. Намайг дундуур минь хувааж чадвал цааш яваарай” гэв. Хүчит салхи ийшээ ч нэг үлээж, тийшээ ч нэг үлээсэн боловч уулыг дундуур хувааж чадсангүй. Салхи хүчээ бараад намжиж гэнэ. Ингээд уулын нөгөө талд зөөлөн намуун салхи үлээх болжээ. Хүмүүс түүнд дуртай байв. Уул ингэж хүмүүст мэндчилж байлаа...

Далайн эрэгт далайн хаялага хадыг зөөлнөөр илбэн таалдаг байсан ажгуу. Гэтэл нэгэн аварга давалгаа гарч ирээд “Замаас холд” хэмээн уул руу хашхирав. Уул түүнээс “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ” гэж асуусанд, их давалгаа зогсолгүй шуугиж, тасралтгүй түрэх зуураа, “Би хил хязгаараа тэлж, мутраа цааш сунгамаар байна” гэж хариулав. Уул хариуд нь, “Болно оо болно. Хэрэв чи оройг минь давж чадвал, чамд би зам тавьж өгнө” гэв. Их давалгаа хойш жаахан ухраад, уул өөд дахин нэг давалгаалав. Хэчнээн их хичээсэн ч давалгаа уулын оргилд хүрч чадсангүй. Ингээд ирсэн газартаа буцахаас өөр сонголт үлдсэнгүй...

Хэдэн зууны турш, жижиг горхи уулын бэлээр тойрон урсжээ. Жижиг горхи уулын бий болгож өгсөн замыг даган явсаар гэртээ иржээ. Тэрээр гол мөрөнд нийлж, далайд цутгав. Уул халамжилсан учраас жижиг горхи алга болсонгүй. Ингэж, жижиг горхи ба их уул бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарна...

Хэдэн зууны турш, хүчит салхи уул уруу хүүгэх зуршлаа өөрчилсөнгүй. Хүчит салхи урьдын л адил, уулыг зочлох бүрдээ элс шороо татуулсаар ирнэ. Ирэх тоолондоо уулыг сүрдүүлэвч голоор нь хувааж чадсангүй. Ингэж, хүчит салхи ба их уул бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарна...

Хэдэн зууны турш, аварга давалгаа амарч намжсангүй, татарч зогссонгүй. Давалгаа байсхийгээд л уулын өөдөөс түрхэрч, байн байн шуугих боловч уул нэг сөөм ч хөдөлсөнгүй. Уул далайг харж ажиглан дүнхийсээр. Ийм ч учраас, далайн амьтад үржиж олшрон, өсөн нэмэгдэв. Ингэж, аварга давалгаа ба их уул бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарна...

За ингээд түүх маань дууслаа. Эхлээд, энэ түүхэнд ямар ямар гол дүр байсныг Надад хэлэх хүн байна уу? Эхлээд уул байсан. Тэгээд өөр юу юу байсан бэ? (Жижиг горхи, хүчит салхи, аварга давалгаа.) Жижиг горхи ба их уултай эхний хэсэгт юу болсон бэ? Санаж байна уу? (Жижиг горхи их уулын бэл хүртэл урссан.) Жижиг горхи уулын бэл хүртэл урссан. Энэ нь тэдний хооронд болсон түүх мөн үү? Горхи хаашаа явсан бэ? Яагаад бид их уул ба жижиг горхины талаар ярьж байна вэ? (Уул горхийг хамгаалсан учраас горхи алга болоогүй. Тэд бие биеэ түшсэн.) Уул горхийг хамгаалсан уу, эсвэл горхинд хаалт болсон уу? (Хамгаалсан.) Хаалт саад болсон байж болох уу? Уул ба горхи хамт байсан. Уул горхийг хамгаалсан. Бас замыг нь хааж байсан. Уул горхийг гол мөрөн уруу урсгасан учраас хамгаалж байсан гэж хэлж болно. Бас хаа сайгүй урсахаас сэргийлж, хүмүүст үер усны аюул учруулахгүйн тулд замыг нь хааж байсан гэж хэлж болно. Уг хэсгийн гол санаа энэ мөн үү? (Мөн.) Нэг талд уул горхийг хамгаалж, нөгөө талд хүмүүсийн орон гэрт хөнөөл учруулахгүйн тулд горхинд хаалт болсон. Дараа нь жижиг горхи уулын бэлд гол мөрөнтэй нийлж, эцэст нь далайд цутгасан. Горхи үүнийг л хүссэн биш үү? (Тийм.) Горхи гол мөрөнд нийлж, далайд цутгахдаа юуг түшсэн бэ? Уулыг түшсэн биш гэж үү? Уул нэг талд хамгаалж, нөгөө талд хаалт болж байсныг горхи түшсэн. Энэ гол санаа нь мөн үү? (Мөн.) Энэ жишээн дээрээс усны хувьд уул хэр чухал болохыг чи харж байна уу? (Харж байна.) Энэ чухал уу? (Тийм.) Бурхан өндөр, нам уулсыг бүтээсэн нь зорилготой болов уу? (Зорилготой.) Зорилго байгаа тийм ээ? Саяын түүхийн энэ жижиг хэсгээс, жижиг горхи, том уулаас бид Бурханы бүтээсэн энэ хоёр зүйлийн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг харж чадаж байна. Бурхан энэ хоёр зүйлийг хэрхэн удирдаж байгаагаас Түүний мэргэн ухаан, зорилгыг бас харж чадаж байна. Тийм биш гэж үү?

Хоёр дахь хэсэгт юуны тухай гарсан бэ? (Ширүүн салхи ба их уулын тухай.) Салхи сайхан зүйл мөн үү? (Мөн.) Гэхдээ дандаа биш. Заримдаа салхи хэт ширүүсвэл аюул авчирдаг. Гадаа хүчтэй салхинд зогсвол чамд ямар санагдах вэ? Хэр ширүүн гэдгээс хамаарна тийм үү? Намдуухан салхи, багахан зэргийн хүчтэй салхинд хүн тэсээд байж чадна. Гэхдээ нүдээ нээлттэй байлгаж чадахгүй байх. Харин хуй салхи болохуйц хүчтэй салхилвал чи тэсэж чадах уу? Чадахгүй. Тэгэхээр салхи сайхан гэж байгаа хүний буруу биш ээ. Муухай гэж байгаа хүний ч буруу биш. Яагаад гэхээр, салхины хүчээс бүх юм шалтгаална. Тэгвэл уул энд ямар үүрэгтэй байсан бэ? Яг л салхины шүүлтүүр гэлтэй байсан тийм үү? (Тийм.) Уул хүчтэй салхины хүчийг намжааж юу болголоо? (Намуун салхи.) Намуун салхи болгосон. Хүмүүс байгаа газартаа намуун салхинд хүрч, түүнийг мэдэрсэн. Тэр нь хүчтэй салхи байсан уу, эсвэл намуун салхи байсан уу? (Намуун салхи байсан) Бурхан уулсыг бүтээсэн нэг шалтгаан энэ биш гэж үү? Энэ нь Бурханы зорилго биш гэж үү? Элс шороо татуулсан хүчтэй салхи дэгдэхэд түүнийг хаах, шүүх зүйл байхгүй бол хүмүүсийн амьдрах орчин ямар болох бол? Хаа сайгүй элч, чулуу үлээгээд хүмүүс амьдрах аргагүй болох биш үү? Зарим хүн хийсэж явсан чулуунд толгойгоо цохиулна. Харин зарим нь нүд уруугаа шороо оруулаад юм харж чадахгүй болно. Хүмүүс агаарт шидэгдэж ч болно. Салхи хэт хүчтэй дэгдвэл, тэд байрандаа зогсож чадахгүй. Барилга байшин нурж, гай гамшиг нүүрлэнэ. Хүчтэй салхинд утга учир байгаа юу? (Байгаа.) Ямар утга учир байгаа гэж? Намайг ширүүн салхийг муулангуут, хүмүүс магад, түүнд ямар ч утга учир байхгүй гэж бодох байх. Гэхдээ тийм гэж үү? Хүчтэй салхийг намуухан салхи болгох нь утга учир биш үү? Чийгтэй, бүгчим үед хүмүүст юу хамгийн хэрэгтэй байдаг вэ? Намуун зөөлөн салхи хэрэгтэй байдаг. Тийм салхи тэднийг илбэхэд бодол нь уужирч, санаа сэтгэл тунгалагжиж, бие тайвширч, бодол санаа сэргэдэг. Жишээ нь, та нар олон хүн шавсан, агаар дутмаг өрөөнд сууж байлаа гэж бодъё. Тэр үед та нарт юу хамгийн их хэрэгтэй вэ? (Зөөлөн салхи.) Агаар нь булингартай, тоосжилттой газарт хүмүүсийн бодож сэтгэх нь удааширч, цусны эргэлт буурч, тархины ажиллагаа мууддаг. Харин агаар эргэлт хөдөлгөөнд орвол цэвэршиж, хүмүүсийн байдал ч дээрддэг. Жижиг горхи, хүчтэй салхи аюул авчирч болох байсан ч уул таглан зогссон учраас тэднийг хүмүүст ашиг тустай болгосон. Тийм байгаа биз?

Түүхийн маань гурав дахь хэсэгт юуны тухай гарсан бэ? (Их уул ба аварга давалгааны тухай.) Их уул ба аварга давалгаа. Тэгэхээр уул далайн хажууд байсан байх нь. Тэр газарт бид уул, далайн хаялага, том давалгаануудыг харж болох аж. Манай түүхийн уул далайн хувьд юу байсан бэ? (Хамгаалагч, бас хаалт.) Хамгаалагч, бас хаалт. Тийм байгаа биз? Хамгаалсан нь гэвэл, далайн усыг байранд байлгасан. Тэгснээр түүн доторх амьтад үржин олширсон. Хаалт болсон нь гэвэл, далайн ус хальж урсан гамшиг тарьж, хүмүүсийн гэр орныг сүйтгэхээс уул хамгаалсан. Зөв үү? Тэгэхээр уулыг бид хаалт, бас хамгаалагч гэж хэлж болох нь. Миний ярьсан энэ түүх бидэнд, уул ба горхины, уул ба ширүүн салхины, уул ба аварга давалгааны хоорондын харилцан хамаарлыг болон тэд бие биеэ хэрхэн хязгаарлаж, бие биеэ хэрхэн түшиж байгааг харууллаа.

Бурханы бүтээсэн энэ бүх зүйлийг оршин тогтнуулдаг зүй тогтол, хууль гэж бий. Энэ түүхэнд болсон үйл явдлаас Бурхан юу хийснийг та нар харж чадаж байна уу? Бурхан бүхнийг бүтээснийхээ дараа юу л болбол болог гээд зөнд нь орхисон уу? Бурхан бүх юмсыг зүй тогтолтой болгож, ажиллах бүтцийг нь зохиочихоод зөнд нь хаясан уу? Бурхан ингэж хандсан гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл яасан гэж? (Бурхан хянаж байгаа.) Бурхан одоо ч гэсэн усыг, салхийг, давалгааг хянаж байгаа. Бүтээсэн зүйлс нь эмх замбараагаа алдаж, хүмүүсийн гэр орныг сүйд хийхийг Бурхан зөвшөөрөхгүй. Тийм болохоор л хүмүүс энэ нутагт амьдарсаар, өсөж олширсоор байна. Тэгэхээр Бурхан бүхнийг бүтээхдээ л оршин байгч бүхний зүй тогтлыг аль хэдийнээ төлөвлөчихсөн байсан гэсэн үг юм. Бурхан тэднийг бүтээхдээ л хүний ашиг тусыг бодсон бөгөөд хүн төрөлхтөнд бүү гай учруулаг гэсэндээ тэднийг хянаж байдаг. Бурхан удирдаггүйсэн бол ус хаа сайгүй урсах байсан биш үү? Хаа сайгүй шуурга болох байсан биш үү? Бурхан тэднийг удирдаагүй бол тэд эмх замбараагүй болох байсан. Бас ямар ч зүй тогтолгүй байх байсан. Тэгээд газар бүр шуурга салхи хүүгэж, хаа сайгүй үер ус нэрвэх байсан. Хэрэв аварга давалгаа уулын оройгоос өндөр байдаг бол далайн тэр хэсэг яаж орших юм бэ? Уг далай оршиж чадахгүй. Уул нь давалгаанаас өндөр байдаггүйсэн бол далайн тэр хэсэг орших боломжгүй бөгөөд уул ч утга учир, ач холбогдлоо алдана.

Энэ хоёр түүхээс та нар Бурханы мэргэн ухааныг харж байна уу? (Тийм.) Бурхан бүхнийг бүтээсэн. Тэр бол бүхний Эзэн. Тэр бүхнийг хариуцдаг бөгөөд бүх үг, үйлсийг харж, бүгдэд хангамжаа өгдөг. Тэр бас хүний амьдралын талбар бүрийг харж ханддаг. Бурхан бүхнийг бүтээсэн болохоор юм бүрийн ач холбогдол, утга учир, үүрэг ажиллагаа, шинж чанар, оршин тогтнох зүй тогтлыг гарын арван хуруу шигээ мэднэ. Бурхан орчлон хорвоог бүтээсэн. Ертөнцийг удирдан жолооддог зүй тогтлыг Бурхан судлах хэрэг гардаг болов уу? (Үгүй.) Энэ тухай судалж ойлгохын тулд Бурхан хүний мэдлэг, шинжлэх ухааны номыг унших хэрэг гардаг болов уу? Хүн төрөлхтний дотор Бурханы адил бүхнийг ойлгодог уудам ухаантай, өргөн мэдлэгтэй хүн байгаа юу? Байхгүй тийм биз? Юм бүхэн хэрхэн амьтай болж, өсдгийг бүрэн ойлгодог одон оронч, биологич гэж байгаа юу? (Байхгүй.) Юм бүхний оршин байгаа утга учрыг тэд үнэн зөвөөр ойлгож чадна гэж үү? (Чадахгүй.) Яагаад? Яагаад гэвэл бүх зүйл Бурханаар бүтээгдсэн болохоор хүн хэчнээн гүнзгий судаллаа ч, хэчнээн удаан эрж хайлаа ч, Бурханы бүх бүтээлийн нууцуудыг хийгээд зорилгыг хэзээ ч ухан ойлгож гүйцэхгүй. Энэ зөв үү? (Тийм.)

Энэ хүртэл бид ихийг ярилаа. Эцэст нь та нар “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсний утгыг бага ч атугай ойлгож чадав уу? (Чадсан.) Намайг энэ сэдвийг ярихад зарим хүн шууд л, Бурхан бол үнэн, Бурхан үгээрээ бидэнд хангамжаа өгдөг гэж л бодно гэдгийг Би мэднэ. Тэд ердөө энэ түвшинд л бодоод байдаг. Бурхан хүний амьдралын хэрэгцээг буюу өдөр тутмын хоол унд, хэрэглээг хангаж өгөх нь л хүнд өгч буй хангамж гэж боддог хүмүүс ч байгаа. Ингэж боддог хүмүүс байдаг тийм ээ? (Тийм.) Бурхан хүн төрөлхтнийг оршин байлгаж, ердийн сайхнаар амьдруулахын тулд юм бүхнийг хэрхэн бүтээснээс харахад Бурханы санаа зорилго тодорхой биш байна гэж үү? Бурхан хүмүүсийн амьдардаг хүрээлэн буй орчныг тогтоон барьж, хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бүхнийг ханган өгдөг. Тэгээд Тэр бүх зүйлийг удирдан зохицуулж, бүгдийг эрхшээлдээ байлгадаг. Ийм байдаг учраас л хүн төрөлхтөн хэвийн амьдарч, хэвийн өсөн нэмэгддэг. Ингэж л Бурхан бүгдэд болоод хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгдөг. Эднийг хүмүүс мэдэж, ойлгох хэрэгтэй юу? (Хэрэгтэй.) Магад зарим хүн, “Энэ сэдэв жинхэнэ Бурханы Өөрийнх нь тухай мэдлэгээс дэндүү хол юм. Хүн зөвхөн талхаар биш, харин Бурханы үгээр амьдардаг учраас бид үүнийг мэдэхийг хүсэхгүй байна” гэж хэлэх байх. Энэ үг зөв үү? (Үгүй.) Юу нь буруу гэж? Бурханы хэлсэн зүйлсийг л мэдлээ гээд Бурханы талаар бүрэн гүйцэт ойлголттой болж чадах уу? Та нар Бурханы ажил, шүүлт, гэсгээлтийг л зөвхөн хүлээж авбал Бурханы талаар бүрэн гүйцэт ойлголттой болох уу? Бурханы зан чанарын жижигхэн хэсгийг мэддэг, Бурханы эрх мэдлийн багахан хэсгийг мэддэг байх нь дангаараа Бурханы тухай ойлголттой болоход хангалттай гэж үү? (Хангалтгүй.) Яагаад хангалтгүй гэж? (Тэгвэл хэт нэг талыг барьсан болно. Яагаад гэвэл бидний мэдлэг дулимаг байна. Бидний үзэж, харж, мэдэрдэг уул, ус, гол, үр, нарны гэрэл, бороо гээд амьтай, амьгүй[a] зүйлсэд шингэсэн Бурханы ажил бүрээс бид Бурханы талаар бодит ойлголтыг авна. Бидний ойлголт хүүхэд мэт өсөн нэмэгдэх тусам, бид эдгээр зүйлийг харж, бодит гэдгийг нь мэдэрнэ.) Бурханы үйлс бүх зүйлийн бүтээлээр эхэлсэн ба өнөөдөр ч үргэлжилж байна. Бурханы үйлсүүдийг хэзээ л бол хэзээ харж болно. Бурхан хэсэг хүмүүсийг сонгож аваад тэр хүмүүсийг аврахаар тэдэн дээр ажиллаж байгаа учраас л Бурхан оршдог гэж итгэдэг бол, бас бусад зүйлсэд Бурхан, Бурханы эрх мэдэл, ялгамж чанар, үйлсүүд байдаггүй гэж итгэдэг бол, Бурханыг үнэхээр таньж мэдсэн гэж хэлж болох уу? Бурханы тухай мэдлэг нэртэй ийм ойлголт нь нэг талыг барьсан бөгөөд Бурханыг хэсэг бүлэг хүмүүсээр хязгаарлан боддог. Үүнд итгэдэг хүмүүс ахархан бодолтой байгаа хэрэг. Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэг ийм байх уу? Бурханы талаар ийм мэдлэгтэй хүмүүс, Бурхан бүгдийг бүтээсэн гэдгийг, бас Бурхан тэднийг эрхшээлдээ байлгадаг гэдгийг үгүйсгэж байгаа биш гэж үү? Зарим хүн үүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. Тэд дотроо, “Бурхан бүгдийг эрхшээлдээ байлгадагийг би харахгүй байна. Энэ нь надаас хэт хол зүйл бөгөөд би үүнийг ойлгомооргүй байна. Бурхан юу хүссэнээ хийдэг. Надад огт хамаагүй. Би зөвхөн Бурханы удирдлагыг болон Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөхөд анхаарна. Тэгвэл би төгс болгогдож, Бурханаар аврагдана. Би зөвхөн эдэнд л анхаарна. Би өөр зүйл ойлгомооргүй байна, бодмооргүй байна. Бурхан бүхнийг бүтээхдээ ямар зүй тогтол тогтоосон бай, бүх юмсыг болон хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгөхдөө юу ч хийдэг бай, надад огт хамаагүй” гэж боддог. Энэ ямар гээчийн бодол вэ? Тэр чигтээ үл хүндлэл биш гэж үү? Та нарын дотор ийм бодолтой хүн байна уу? Та нар өөрсдөө тийм гэж хэлэхгүй ч, олон хүн ингэж боддогийг Би мэднэ. Номд баригдсан ийм төрлийн хүн аливаа юмыг харахдаа сүнслэг бодол гэгч зүйлээ ашигладаг байх. Тэд Бурханыг Библээр хязгаарлахыг хүсдэг. Тэд Бурханы хэлсэн үгсээр, бичигдсэн үгээр Бурханыг хязгаарлахыг хүсдэг. Тэд Бурханы талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсдэггүй. Бурхан өөр зүйлсийг хийхэд илүү анхаарал хандуулдаг гэж бодохыг хүсдэггүй. Ийм бодол нь балчир хүүхдийн бодол бөгөөд тун шашинлаг. Ийм үзлийг баримталдаг хүн Бурханыг мэдэж чадах уу? Тэд Бурханыг мэдэх гэж ихэд зүдэрнэ. Өнөөдөр Би энэ хоёр түүхийг ярьж, энэ хоёр талыг хэлэлцлээ. Дөнгөж сонсоход энэ түүхүүд гүнзгий утгатай юм шиг, эсвэл жаахан хийсвэр ч юм шиг, эсвэл ойлгоход хэцүү юм шиг санагдаж болох юм. Эсвэл бүр Бурханы үйлсүүдийг болон Бурханыг Өөрийг нь холбоход хэцүү ч юм шиг санагдаж магад. Гэхдээ Бурханыг мэдэхийг эрмэлздэг хүн бүр орчлонгийн бүх юмс, бүх хүн төрөлхтний дотор буй Бурханы үйлс бүрийг, Бурханы хийсэн бүхнийг тодорхой бөгөөд үнэн зөв таньж мэдэх хэрэгтэй. Ийм мэдлэг чамд Бурхан үнэхээр оршин байгаа гэсэн бат итгэлийг өгнө. Мөн Бурханы мэргэн ухаан, хүч чадлын талаар, Бурхан бүгдэд хангамжаа хэрхэн өгдөг тухай үнэн зөв мэдлэгийг өгнө. Энэ нь чамд Бурханы оршин байгаа нь үнэн зүйл бөгөөд хүний зохиосон үлгэр домог биш гэдгийг ч тодорхой ойлгох боломжийг олгоно. Тэгээд чи энэ бүхэн бүдэг бадаг зүйл биш болохыг, онол төдий зүйл биш болохыг харна. Бас, Бурхан гэж ердөө нэг сүнслэг зүйл биш бөгөөд үнэхээр оршин байдгийг ойлгоно. Тэгээд ч болоогүй. Бурхан хорвоогийн бүх зүйлд болон хүн төрөлхтөнд хангамжаа байнга өгч байдгаас нь Бурханыг чи мэдэх болно. Тэр үүнийгээ Өөрийнхөө хэмнэлээр бүх зүйлийг, хүн төрөлхтнийг хангадаг. Тэгэхээр, Бурхан бүх зүйлийг бүтээгээд тэдэнд зүй тогтлыг тушаасан болохоор Түүний захирамж доор тэдгээр нь өөр өөрсдийн ажлыг хийж, өөр өөрсдийн хариуцсанаа биелүүлж, өөрсдөдөө ноогдсон үүргийг биелүүлдэг гэж хүн хэлж болохоор байна. Хүн төрөлхтний төлөө юм бүхэн өөрсдийн хийх ёстойгоо хийж байна. Тэд хүмүүсийн амьдардаг хүрээлэн буй орчинд үүргээ гүйцэтгэж байна. Бурхан эднийг ийм болгоогүй бол, хүн төрөлхтний амьдрах орчин ийм байгаагүй бол хүмүүс Бурханд итгэхгүй, Бурханыг дагахгүй. Тэгэх ямар ч боломжгүй. Тэр тухай яриа хүртэл утга учиргүй зүйл болох байсан. Тийм биш гэж үү?

Сүүлийн түүхийг өөр нэг талаас хараад үзье. Их уул ба жижиг горхийг авч үзье. Уул ямар үүрэгтэй байсан бэ? Уулан дээр амьд зүйлс амьдардаг. Тэгэхээр уулын байгаа нь л өөрөө утга учиртай байх нь. Тэгээд ч зогсохгүй, уул нь жижиг горхийг хааж, хүссэн газартаа урсахыг нь зогсоож, хүмүүст хөнөөл учруулахгүй болгосон. Энэ зөв үү? Уул оршин байснаар дээр нь мод, өвс, түмэн зүйлийн ургамал, амьтан өсөж үржих боломжтой болсон. Тэгээд бас жижиг горхины урсгалыг чиглүүлсэн. Уул горхины усыг цуглуулаад, энгэрээ дагуулан урсгаж, гол мөрөнд нийлүүлэн, далайд цутгуулсан. Энд харагдаж байгаа зүй тогтлыг байгаль үүсгэсэн юм биш ээ. Харин Бурхан бүхнийг бүтээхдээ тогтоосон юм. Их уул ба ширүүн салхийг авч үзье. Ууланд ч гэсэн салхи хэрэгтэй. Өөрийнхөө дээр амьдардаг амьд бүхнийг илбэн таалахын тулд ууланд салхи хэрэгтэй. Гэхдээ салхийг хаа хамаагүй шууруулж, хамаг юмыг бусниулахаас сэргийлэхийн тулд уул салхийг хязгаарлаж байсан. Энэ зүй тогтол бол их уулын үүрэг юм. Гэхдээ уулын үүрэг болсон энэ зүй тогтол өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Үүнийг Бурхан бий болгосон юм. Их уул өөрийн үүрэгтэй байдаг шиг ширүүн салхи ч өөрийн үүрэгтэй. Одоо их уул ба аварга давалгааг авч үзье. Тэнд уул байгаагүй бол ус өөрөө чиглэлээ олоод урсчих байсан уу? (Үгүй.) Ус хамгийг хаман одож гамшиг тарих байсан. Уул нь уул гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнэтэй. Далай нь далай гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнэтэй. Ингэж л тэд бие биедээ саад болохгүй, зэрэгцэн хэвийн оршиж чадаж байна. Тэгэхдээ бас бие биеэ хязгаарлаж байна. Уул далайг хязгаарласнаар, далай эс үерлэж, хүмүүсийн орон гэр хамгаалагдана. Тэгээд бас далай өөрийн доторх амьтдыг тэжээн тэтгэх боломжтой болно. Газрын энэ хэлбэр өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Бас л Бурханы бүтээл. Эндээс харвал, Бурхан бүхнийг бүтээхдээ л, уул хаана байхыг, горхи хаагуур урсахыг, ширүүн салхи хаанаас гарч хаагуур үлээхийг, аварга давалгаа хэр өндөр байхыг урьдаас тогтоожээ. Бурханы санаа зорилго энэ бүхэнд шингэсэн бөгөөд энэ бүгд Түүний үйлс билээ. Тэгэхээр, одоо та нар Бурханы үйлс юм бүхэнд байдгийг харж чадав уу? (Чадлаа.)

Эднийг ярьсан нь ямар зорилготой вэ? Бурханы бүтээсэн бүгдийн цаадах зүй тогтлыг хүмүүсээр судлуулах зорилготой гэж үү? Аль эсвэл, хүмүүсийг одон орон юмуу физикт сонирхолтой болгох зорилготой гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл ямар зорилготой гэж? Хүмүүст Бурханы үйлсийг ойлгуулах зорилготой. Бурханы үйлсийг ойлгохын хамгийн чухал тал нь, Түүний үйлдлүүдийг ойлгосноор хүмүүс Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэдгийг нотолж, баталдаг. Хүмүүс Бурханы үйлсийг таньж мэдэхийн хамгийн чухал тал энэ юм. Чи Бурханы үйлсийг таньж мэдэж чадвал Бурхан чиний зүрхэнд ямархуу чухал байр эзлэх ёстойг ойлгож, Бурхан бол цорын ганц Бурхан Өөрөө бөгөөд тэнгэр, газар, бүх зүйлийн Бүтээгч мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Тэгэхээр бүх зүйлийн зүй тогтлыг мэдэж, Бурханы үйлсүүдийг мэдэх нь Бурханы талаарх ойлголтод чинь ашиг тустай юу? (Тийм.) Хэр ашиг тустай вэ? Энэ маш чухал асуулт. Нэгт, Бурханы энэ үйлсийг таньж мэдвэл, чи одон орон ба газар зүйг сонирхсон хэвээрээ байна гэж үү? Чи Бурханыг бүх зүйлийн Бүтээгч гэдэгт эргэлзэж, тээнэгэлзсээр байна гэж үү? Чи Бурханыг бүх зүйлийн Бүтээгч мөн эсэхийг судалж, үүнд эргэлзсээр байна гэж үү? Бурхан бол бүх зүйлийн Бүтээгч гэдгийг баттай мэдээд, Түүний бүтээлийн цаана байгаа зүй тогтлыг мэдэж авбал, Бурхан бүх зүйлд хангамжаа өгдөг гэдэгт үнэн зүрхнээсээ итгэнэ биз дээ? “Бурхан хангана” гэдэг нь ямар ч утгатай байх уу, эсвэл тодорхой нөхцөл байдалд хэлсэн үг байх уу? Бурхан бүх зүйлийг хангадаг гэдэг нь маш өргөн утга агуулга, хэрэглээтэй. Тийм биз? Бурхан зөвхөн хүмүүсийн өдөр тутмын хоол ундыг хангаж өгдөггүй. Бурхан хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бүхнийг нь хангаж өгдөг. Хүмүүсийн хардаг зүйлс болоод харж чадахгүй зүйлс бүгдийг. Бурхан хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй амьдрах орчныг тогтоон барьж, удирдан зохицуулж, захирдаг. Хүн төрөлхтөнд ямар улиралд ямар орчин хэрэгтэй байна, Бурхан түүнийг бэлдсэн байдаг. Хүн оршин байхад ямар уур амьсгал, дулааны хэм хэрэгтэй байна, тэр бүхэн Бурханы хяналтанд байдаг бөгөөд энэ зүй тогтлын аль нь ч өөрөө бий болдоггүй, санаандгүй үүсдэггүй. Энэ бүгд Бурханы захиргаа ба үйлсүүдийн үр дүн аж. Бурхан Өөрөө энэ бүх зүй тогтлын эх сурвалж бөгөөд бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн. Чи үүнд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, үүнийг хардаг ч бай, үгүй ч бай, ойлгодог ч бай, үгүй ч бай, энэ бол маргах аргагүй баттай үнэн мөн.

Хүмүүсийн дийлэнх олонх нь Библид Бурхан юу хэлж, юу хийсэнд л итгэдэг гэдгийг болон Бурхан цөөн хэдэн хүнд Өөрийн үйлсээ илчилсэн ба ингэснээр тэр хүмүүс Түүний оршин тогтнолын үнэ цэнийг харж, Түүний байр суурийг ойлгож, Тэр үнэхээр оршин байдгийг мэдэж чаддаг гэдгийг Би мэднэ. Бурхан тэдэнд Өөрийн ялгамж чанарыг ойлгуулж, үнэхээр оршин буйгаа мэдүүлжээ. Гэхдээ Бурхан бүгдийг бүтээж, бүх зүйлийг удирдан зохион байгуулж, тэдэнд хангамжаа өгдөг гэх бодит үнэн олон хүмүүст бүрхэг эсвэл тодорхой бус, эргэлзээтэй санагддаг . Ийм үзэл хандлагаас болоод хүмүүс байгаль ертөнцийн хуулийг өөрөө бий болсон гэж үзэхэд хүрдэг. Байгаль ертөнцийн өөрчлөлт, хувирал, үзэгдлүүд, байгалийг захирдаг хуулиудыг өөрөө зөнгөөрөө үүссэн гэж үзэхэд хүрдэг. Тэгэхээр Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн бүтээснийг болоод тэдгээрийг хэрхэн захирдгийг хүмүүсийн бодол санаа ухаарахгүй байна гэсэн үг. Бурхан бүх юмсыг хэрхэн удирдан зохион байгуулж, тэдэнд хэрхэн хангамжаа өгдгийг ойлгохгүй байна гэсэн үг юм. Ийм хязгаарлагдмал бодлоос болоод Бурхан бол бүх зүйлийг бүтээсэн, бүгдийн Эзэн, бүгдийн Хангагч гэдэгт хүмүүс итгэдэггүй. Итгэгчид хүртэл Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үеэр хязгаарлан бодоод, Бурханы үйлсүүдийг, Бурхан хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгдгийг ямар нэг хэмжээгээр Бурханы сонгосон хүмүүст л хамааруулж ойлгодог. Үүнийг Би харах үнэн дургүй. Энэ байдал маш их зовнил авчирдаг. Яагаад гэхээр хүн төрөлхтөн Бурханы өгсөн бүхнийг хэрэглэж байгаа атлаа Бурханы хийдэг зүйлсийг, өөрсдөд нь өгсөн бүхнийг үгүйсгэж байна. Тэнгэр, газар, бүх юмс өөрийнхөө зүй тогтлоор, өөрийнхөө хуулиар явдаг гэж хүмүүс итгэдэг. Тэднийг хянадаг захирагч байхгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Тэднийг хангадаг, хамгаалдаг захирагч байхгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Чи Бурханд итгэдэг ч, энэ бүхнийг Бурханы үйлс гэж итгэдэггүй байж болно. Бурханд итгэдэг бүхэн, Бурханы үгийг хүлээн авдаг бүгд, Бурханыг дагадаг болгон үүнийг л хамгийн их орхигдуулаад байна. Тийм болохоор, Намайг Библитэй холбоогүй юм яриад эхлэнгүүт эсвэл сүнслэг гэх үг хэллэгээр ярихгүй байнгуут, зарим хүн уйдаж, залхаж, тавгүйтэж эхэлсэн. Сүнслэг хүмүүсээс болон сүнслэг юмсаас алс хол зүйл ярьж байгаа юм шиг харагдсан. Ийм байсан бол муу шүү! Одон орон, газарзүй, биологийн үг хэллэг ашиглаагүй байсан ч, Бурханы үйлсүүдийг мэдвэл, Бурхан бүхний Эзэн гэдгийг бид мэднэ. Бурхан бүх зүйлд хангамжаа өгдөг бөгөөд бүх зүйлийн эх сурвалж гэдгийг мэднэ. Энэ бол маш чухал бөгөөд үүнийг заавал судлах ёстой. Ойлгосон уу? (Ойлгосон.)

Миний ярьсан хоёр түүхийн агуулга этгээд байж болох юм. Эсвэл та нарт өвөрмөц өнгө аястай туссан байх. Гэхдээ Би шулуухан үг хэллэг, энгийн арга ашиглаад илүү гүнзгий зүйлсийг та нарт ойлгуулахыг хүссэн. Энэ л Миний ганц зорилго. Энэ хоёр богино түүхээр дамжуулаад та нар, Бурхан бол бүхний Захирагч мөн гэж хараасай, итгээсэй гэж Би хүссэн юм. Түүхийн хязгаарлагдмал хүрээ дотроос Бурханы хязгааргүй үйлсүүдийг харуулж, мэдэгдэхийн тулд энэ хоёр түүхийг ярилаа. Харин та нарын дотор ийм үр дүн гарах эсэх нь та нарын өөрийн туршлага болоод хичээл зүтгэлээс хамаарна. Чи үнэнийг хайж, Бурханыг мэдэхийг эрмэлзвэл, энэ түүхүүд чамд мятаршгүй хатуу сануулга болно. Эдгээр нь чиний ойлголтыг илүү гүнзгийрүүлж, илүү тунгалагжуулна. Тэгээд чи аажмаар Бурханы үйлсүүдэд ойртоно. Бүр зайгүй маш ойр болно. Тэр нь ямар ч алдаа мадаггүй байна. Харин чи Бурханыг мэдэх гэж эрмэлзэхгүй бол сонссон хоёр түүх чамд зүгээр л түүх болон үлдэх бөгөөд чамд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Тэгээд чи эднийг үнэн л юм хэлж дээ гээд бодоод өнгөрөх байх.

Энэ хоёр түүхээс та нар ямар нэг зүйл ойлгосон уу? Ярьж болно. (Бурханы ярьсан энэ хоёр түүхээс, Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч, Бүтээгч, Удирдагч гэдгийг бид үнэхээр мэдэрч чадлаа. Бурханы үйлсүүд, бүхнийг чадагч хүч, мэргэн ухааныг бид харлаа. Түүхээс бид хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы их хайрыг бүр гүн мэдэрлээ. Бурхан бүгдийг хүн төрөлхтний төлөө хийдэг аж.) Тэгэхээр, өмнө бид Бурхан хүн төрөлхтнийг хэрхэн анхаардаг тухай ярьсан. Энэ хоёр түүх уг сэдэвтэй холбоотой байна уу? Ямар нэг холбоо хамаарал байна уу? (Байна.) Ямар холбоо хамаарал байна? Энэ хоёр түүхээс бид, Бурханы үйлсийг болон Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж юмсыг хэрхэн төлөвлөж, зохион байгуулдгийг харсан, мөн үү? Бурханы хийдэг бүхэн, Бурханы бүх бодлууд хүн төрөлхтнийг оршин байлгахын төлөө байдаг, мөн үү? (Мөн.) Тэгэхээр Бурхан хүн төрөлхтнийг бодож санаж, анхаарч явдаг нь тодорхой биш байна гэж үү? (Тийм.) Хүн төрөлхтөн юу ч хийх шаардлагагүй. Бурхан хүмүүст амьсгалдаг агаарыг нь бэлдсэн. Хүмүүсийн иддэг ногоо, жимс угаасаа л байж байсныг чи мэднэ шүү дээ! Умардаас өмнөд, дорноос өрнөд, ертөнцийн хаа ч гэсэн байгалийн баялаг, янз бүрийн тариа будаа, жимс ногоо байдаг. Хүмүүсийг энх тунх амьдраасай гэсэндээ энэ бүгдийг Бурхан бэлдчихсэн байсан. Бурханы бүтээсэн бүхэн сайн сайхан гэдгийг үүгээр баталж чадна. Том хүрээнд яривал, Бурхан бүх юмсыг харилцан холбоотой, харилцан уялдаатай, харилцаа хамааралтай бүтээжээ. Тэр энэ арга зам, эдгээр зүй тогтлыг ашиглаад бүхнийг мэнд байлгаж, оршин тогтнуулдаг. Ингэж хүн төрөлхтөн амар жимэр, энх тунх амьдраад, энэхүү хүрээлэн буй орчинд өнөөг хүртэл нэг үеэс нөгөө үед үржиж олширсоор иржээ. Хүнийг амьдруулахын тулд Бурхан байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалдаг. Хэрэв Бурханы хяналт, удирдлага гэж байдаггүйсэн бол хүн хүрээлэн буй орчны тэнцвэрийг хадгалж чадахгүй байсан. Бурхан эхлээд бүтээсэн байсан ч, хүнийг эсэн мэнд байлгах орчин хадгалагдахгүй. Тэгэхээр Бурхан бүгдийг төгс зохицуулж байгааг чи харж чадна! Хүн үр бүтээгээд хөрсөнд таривал тэндээс юм ургах болов уу? Хүн мод бүтээгээд газарт суулгалаа гэхэд хэдэн зуун жил өнгөрсөн ч түүнээс ширхэг навч ч гарахгүй. Хүн амьд үр бүтээж чадахгүй. Хүн Бурханы төлөвлөгөөгөөр л амьдрах ёстой. Зарим газарт агаар байдаггүй. Тиймээс хүн тэнд амьдарч чадахгүй. Бурхан ч чамайг тийш явахыг зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр заасан хил хязгаараас гарах хэрэггүй юм. Энэ нь хүн төрөлхтнийг хамгаалахын төлөө бөгөөд эд маш нууцлаг зүйлс. Байгаль ертөнцийн өнцөг булан бүрийг, дэлхийн хэмжээсийг, дэлхий дээрх амьтай, амьгүй бүхнийг Бурхан бэлтгэсэн бөгөөд Тэр тэднийг маш нарийн бодсон. Энэ зүйл яагаад хэрэгтэй вэ? Энэ зүйл яагаад хэрэггүй вэ? Энэ зүйл ямар учраас энд байна вэ? Тэр зүйл яагаад тийш явна вэ? Бурхан бүгдийг нарийн бодсон учир хүмүүс тэднийг бодоод байх шаардлагагүй. Бурханы бүтээл бүгд үнэхээр төгс. Зарим нэг ухвар мөчид хүмүүс үргэлж уулыг хөдөлгөх тухай бодож байдаг. Тэгэхийн оронд яагаад тал газар уруу явж болохгүй гэж? Хэрэв чи уулсад дургүй бол тал газарт амьдарч болно шүү дээ! Энэ чинь тэнэглэл биш гэж үү? Хэрэв чи уулыг хөдөлгөвөл юу болох вэ? Хуй салхи үлээж, аварга давалгаа хамгийг арчин хаяж, хүмүүсийн орон гэр сүйднэ. Тэгэхээр уулыг хөдөлгөнө гэдэг чинь ухаангүй хэрэг биш үү? Тийм ээ? (Тийм.) Хүмүүс зөвхөн сүйтгэж л чаддаг. Сатан ч үүнийг нь хөхүүлэн дэмждэг. Диавол өөрийгөө өргөмжилж, алдар нэрээ мөнхлөх арга төлөвлөгөөг л байнга бодож явдаг. Диавол амьдрах ёстой газраа сүйтгэчихсэн байж, хамаг юмыг хангаж, удирдахыг хүсдэг. Ямар ухаангүй, мунхаг хэрэг вэ!

Бүх зүйлийг удирдах, тэднийг эзэгнэх эрхийг Бурхан хүнд өгсөн. Харин хүн ажлаа сайн хийсэн үү? (Үгүй.) (Хүн ажлаа яаж муу хийсэн бэ?) Хүн төрөлхтөн эвдэж сүйтгэх хандлагатай. Хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээсэн юмсыг хадгалж хамгаалж чадахгүйгээс гадна тэр бүхнийг нь устгаж сүйтгэж байна. Хүмүүс уулсыг хад чулуу болгож, далайг шороогоор дүүргэж, талыг хэн ч амьдрах аргагүй цөл болгосон. Тэгээд болоогүй, тэр цөлдөө үйлдвэр барьж, цөмийн баазууд байгуулж, хамаг газарт сүйрэл авчирч байна. Голууд нь гол байхаа больж, далай нь далай биш болж, хог хаягдал, бохироор дүүрсэн. Хүн төрөлхтөн байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулж, зүй тогтлыг гажуудуулбал, гамшиг ба мөхлийнх нь өдөр холгүй бөгөөд гарцаагүй зүйл болно. Гамшиг сүйрэл ирэхэд, Бурханы бүтээл ямар үнэ цэнэтэй вэ, хүн төрөлхтөнд хэчнээн чухал вэ гэдгийг чи мэдэх болно. Хүмүүс үүнийг гадарлаж эхэлж байна. Диваажинд байгаа мэт сайхан уур амьсгалтай орчинд амьдардаг хүнийг бод доо! Хүмүүс энэ ерөөлийг мэддэггүй. Харин түүнийгээ алдвал, ямар ховор нандин зүйл байсныг нь харна. Хүн энэ бүхнийг яаж буцаах юм бэ? Бурхан эднийг дахин бүтээхийг хүсэхгүй болчихвол хүмүүс юу хийж чадах юм бэ? Та нар юу хийж чадах вэ? (Бид юу ч хийж чадахгүй.) Үнэндээ та нарын хийж чадах зүйл байгаа. Энэ нь маш энгийн. Намайг хэлэнгүүт та нар боломжтой болохыг нь шууд ойлгоно. Хүний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин яагаад ийм их асуудалтай болсон бэ? Хүмүүсийн шунал ба сүйтгэлээс болоогүй гэж үү? Хүн ингэж сүйтгэхээ больчихвол, амьдрах орчин маань аажмаар өөрөө хэвийн болохгүй гэж үү? Бурхан юу ч хийхгүй боллоо гэж бодъё. Бурхан хүн төрөлхтний төлөө юм хийх хүсэлгүй болж, хөндлөнгөөс оролцмооргүй байлаа гэж бодъё. Ийм болбол хүмүүсийн хувьд хамгийн шилдэг арга нь ингэж сүйтгэхээ л больж, юмсыг байранд нь оруулах юм. Энэ бүх сүйтгэлээ эцэслэх гэдэг нь Бурханы бүтээсэн бүх юмсыг үгүйрүүлж, хоосруулахаа болино гэсэн үг. Ингэх аваас хүний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин аажмаар сайжирна. Ингэхгүй бол, хүрээлэн буй орчин маань улам сүйдэж, асуудал улам ноцтой болно. Миний арга хялбар байгаа биз? (Тийм байна.) Энгийн бөгөөд боломжтой. Үнэхээр энгийн бөгөөд зарим хүнд боломжтой. Гэхдээ дэлхий дээрх ихэнх хүний хувьд боломжтой болов уу? (Үгүй.) Та нар үүнийг ямар ч байсан боломжтой гэж үзэж байна тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл, та нар ямар үндэслэлээр “тийм” гэж хэлж байна? Бурханы үйлсийн тухай ойлголтын суурийг тавьснаар гэж хэлж болох уу? Бурханы зүй тогтол, төлөвлөгөөг дагаснаар гэж хэлж болох уу? (Болно.) Энэ бүхнийг өөрчлөх арга зам байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бид энэ сэдвээр яриагүй. Бурхан хүн бүрийн амьдралыг хариуцдаг. Бурхан бүр төгсгөлд юу болохыг хариуцдаг. Чи Сатаны сүйтгэсэн хүрээлэн буй орчноос болж өвчилсөн ч, бохирдлоос болж бие муудсан ч, өөр ямар нэг хохирол амссан ч, ер нь юу байсан ч, Бурхан чамайг хангах болно. Бурхан чамд хангамжаа өгч, чамайг амьдруулах болно. Үүн дээр чамд итгэл байна уу? (Байна.) Бурхан хүний амь эрсдэхийг хөнгөнөөр авч үздэггүй. Зөв үү?

Бурхан бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг ойлгохын ач холбогдлыг мэдэрсэн үү? Юу мэдэрсэн бэ? Та нар ярь, Би сонсъё. (Уул, далай, нуурыг өмнө нь бид Бурханы үйлстэй холбон бодож байсангүй. Өнөөдөр харин Бурхантай хийсэн нөхөрлөлөөр дамжуулан, энэ бүхэн хэзээд Бурханы үйлс байсныг, Бурханы мэргэн ухаанаас гарч ирснийг ойлголоо. Тэгээд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйл бүр эхнээсээ л урьдаас тогтоогдсон бөгөөд Бурханы сайн хүслийг агуулж байдгийг харлаа. Бүгд хоорондоо холбоотой. Эцсийн дүнд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай байдаг. Өнөөдрийн бидний сонссон зүйл цоо шинэ байлаа. Бид Бурханы үйлс хэчнээн бодит болохыг мэдэрлээ. Бодит байдал дээр, өдөр тутмынхаа амьдралд амьд зүйлсэд хүрэхдээ бидний хардаг л зүйлс.) Чи үүнийг үнэхээр харжээ, тийм үү? Бурхан хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгдөг гэдэг нь бат суурьгүй зүйл биш ээ. Бурхан хэдэн үг хэлээд л болчихсон юм биш. Бурхан маш ихийг хийдэг. Чиний харахгүй зүйлийг хүртэл Тэр чиний сайн сайхны төлөө хийдэг. Хүн ийм орчинд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйлсийн дунд амьдарч байна. Үүний дотор хүн ба бусад зүйлс бие биеэсээ хамааралтай амьдардаг. Тухайлбал, ургамлаас гардаг хий агаарыг цэвэршүүлж, түүгээр амьсгалдаг хүн ашиг тусыг нь хүртдэг. Гэхдээ зарим ургамал хүнд хортой. Гэвч хортой, хоргүй ургамлууд нэг нэгнээ нөхдөггүй гэж үү? Энэ нь Бурханы бүтээлийн нэгэн гайхамшиг мөн. Өнөөдөр бид энэ сэдвээр яриагүй. Харин хүн ба бусад зүйлсийн харилцан хамаарлын тухай, хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй тухай, Бурханы бүтээсэн бусад зүйл хэчнээн чухал тухай голлон ярилаа. Хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй. Жишээ нь, хүн амьдрахын тулд агаар зайлшгүй хэрэгтэй. Хэрэв чамайг вакум орчинд байлгавал чи нэг их удахгүй үхнэ. Хүнд өөр зүйлс хэрэгтэйг харуулах энгийн л нэг жишээ. Тэгэхээр хүн бусад зүйлд хэрхэн хандах ёстой вэ? (Тэднийг хайрлан хамгаалах ёстой.) Тэднийг хайрлан хамгаалж, үр дүнтэй ашиглах ёстой. Харин устгаж сүйтгэж, үрэн таран хийж, дураараа өөрчилж болохгүй. Учир нь бүх юм Бурханаас байдаг бөгөөд Бурхан тэднийг хүн төрөлхтөнд ханган өгчээ. Хүн төрөлхтөн тэдэнд ухамсартай хандах ёстой. Өнөөдөр бид энэ хоёр сэдвийг хэлэлцлээ, та нар гэртээ очоод сайтар тунгаан бодно гэж найдаж байна. Дараагийн удаа бид зарим зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй ярилцана. Ингээд өнөөдрийн нөхөрлөл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай! (Баяртай!)

2014 оны 1 дүгээр сарын 18

 Дэлгэрэнгүй»
Венягийн эцэг эх нь түүнийг хоёр настай байхад салсан бөгөөд түүнээс хойш тэр өөрийн эцэг болон хойд эхийн хамт амьдарчээ. Хойд эх нь түүнд дургүйлхэж, эцэгтэй нь байнга маргалддаг байж. Ингээд эцэг нь Веняг ээжийнх рүү нь явуулахаас өөр аргагүй болсон ч ээж нь өөрийн бизнестээ хамаг анхаарлаа хандуулж түүнд санаа тавьдаггүй байсан тул тэрээр хамаатан садан, найз нөхдийнх нь гэрээр дамжин амьдарчээ. Ийм байдлаар олон жил амьдарсны дараа Веня ганцаардаж, цөхрөнгөө барж гэр бүлийн халуун дулаан байдлыг маш их хүсэж байлаа. Түүний аав, хойд эх хоёр нь салахад л тэрээр аав дээрээ очиж, сайн ч муу ч гэртэй болсон юм. Веня өсөж том болох тусам хашир болгоомжтой, дуулгавартай болж, хичээлдээ ч шамддаг байв. Гэвч түүнийг коллежийн элсэлтийн шалгалтандаа шамдан бэлдэж байх үеэр нэгэн золгүй зүйл тохиолдов. Түүний ээжийн тархинд цус харваж, саажилттай болж, хэвтэрт оров. Түүний хойд эцэг нь ээжийг нь орхиж, тэр ч бүү хэл бүх эд хөрөнгийг нь авчээ. Төд удалгүй аав нь мөн элэгний хорт хавдраас болж эмнэлэгт хэвтсэн байна.... Веня ганцаараа гэр орноо авч явж чадахгүй байсан тул хамаатан садан, найз нөхдөөсөө гуйхаас өөр аргагүй байсан ч түүнийг хүлээж авах хүн байсангүй.... Веня зовж шаналан, найдвараа алдаад байтал Төгс Хүчит Бурханы чуулганы хоёр эгч Веня болон түүний ээж, эгчид нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг гэрчилжээ. Тэд Төгс Хүчит Бурханы үгнээс хүмүүсийн амьдралын зовлон шаналалын үндсийг олж харж, хүмүүс Бурханы өмнө ирэх л юм бол Түүний хамгаалалтанд орж, аз жаргалаар бялхан амьдардаг болохыг ойлгожээ. Бурханы үгний аргадалтын ачаар л ээж болон охид зовлон шаналал, цөхрөлөөсөө ангижирчээ. Веня Бурханы өршөөл, хайрыг үнэнхүү үзэж мэдрэв; эцэст нь гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг мэдэрч, жинхэнэ гэртээ иржээ...
Лиу Жижунг бол Хятадын нэгэн бүс нутгийн гэр чуулганы ахлагч. Тэр 30 гаруй жил итгэгч байсан бөгөөд “Библи Бурханы онгодыг хүртсэн” “Библи Бурханыг төлөөлдөг, Бурханд итгэх нь Библид итгэх, Библид итгэх нь Бурханд итгэх явдал” гэдэгт байнга бат зогсдог. Түүний зүрх сэтгэлд Библи бол хамгийн чухал зүйл. Библийг хүндэлж, сохроор итгэдэгээс болж тэр хэзээ ч эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг эрэлхийлж, харж байсангүй. Нэгэн өдөр, итгэгчдийг Төгс Хүчит Бурханы үгийг онлайнаас уншихыг хориглосноор түүнд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы номлогчидтой учрах боломж гарсан юм. Үнэний талаар ширүүн мэтгэлцээн болсны дараа эцсийн дүнд тэр Библи болон Бурханы хоорондын харилцааг тодорхой харж чадсан уу? Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг ойлгохын тулд тэр Библиэс холдож чадав уу? Тэр Бурханы өмнө өргөгдөх үү?

Эзэний ирэхийг угтах тухайд, хуурамч Христүүдэд мэхлүүлэхээс айхдаа хаалгаа хаагаад ганцаараа хүлээдэг зарим хүн шашны ертөнцөд бий. Тэд хахах вий гэж эмээсээр гэдсээ өлсгөдөг бөгөөд “Дараа нь хэн нэгэн хүн танд Христийг энд, эсвэл тэнд байна гэж хэлэх аваас түүнд бүү итгэ. Хуурамч Христчүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг тунхаглах ба, ийм зүйл тохиолдвол та бүхэн хууран мэхлэгдэх болно” (Матай 24: 23-24). гэсэн үгтэй салахгүй зууралддаг. Эцсийн өдрүүдийн Бурханы сайн мэдээг номлож буй эсвэл Эзэн эргэж ирснийг гэрчлэх хэнийг ч бай хуурамч гэж тэд боддог бөгөөд тийм хүмүүсийг сонсох, харах эсвэл харилцахаас эрс татгалздаг боловч Эзэний ирэхийг хэрхэн угтах талаар хайхрахгүй өнгөрдөг. Энэхүү бэсрэг хошин тоглолтын гол дүр нь тэдний нэг юм... Хэрвээ бид Бичвэрүүдийг буруу тайлбарлаж, Эзэний үгийг ташаа ойлгох мөн алдаатай ойлголтыг гөжүүдлэн дагаж мөрдөх юм бол өргөгдөх боломжоо гарцаагүй алдаж, Эзэнд хаягдах болно гэдгийг энэ бэсрэг хошин тоглолт бидэнд анхааруулж байна. Эзэний эргэн ирэхийг хэрхэн угтах өөрөөр хэлбэл Бурханы дуу хоолойг эрэлхийлэх, судлах, сонсоход анхаарч, хахаж цацахаас айсандаа гэдсээ өлсгөхгүй байх тухай Христэд итгэгчид бодож эргэцүүлэх хэрэгтэй юм.

Цор ганц Бурхан Өөрөө VI Бурханы ариун байдал (III)

2018 оны 08-р сарын 18 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Залбирлаа хэлсний дараа та нарт ямар санагдаж байна вэ? (Маш их хөөрч, сэтгэл хөдөлсөн.) Нөхөрлөлөө эхэлцгээе. Өнгөрсөн удаа бид ямар сэдвээр нөхөрлөсөн бэ? (Бурханы ариун байдал.) Бурханы ариун байдал нь Бурханы Өөрийн аль талтай хамаатай вэ? Энэ нь Бурханы мөн чанартай хамаатай юу? (Тийм.) Тэгвэл Бурханы мөн чанартай хамаатай сэдэв нь яг юу вэ? Энэ нь Бурханы ариун байдал уу? (Тийм.) Бурханы ариун байдал: энэ бол Бурханы цор ганц мөн чанар юм. Өнгөрсөн удаа бидний нөхөрлөсөн зүйлийн үндсэн сэдэв юу байсан бэ? (Сатаны хорон мууг ялгаж таних.) Өнгөрсөн удаа бид Сатаны хорон муугийн талаар бид юу нөхөрлөсөн бэ? Та нар санаж байна уу? (Сатан хэрхэн хүн төрөлхтнийг завхруулдгийг. Тэр биднийг завхруулахдаа мэдлэг, шинжлэх ухаан, уламжлалт соёл, мухар сүсэг болон нийгмийн хандлагыг ашигладаг.) Зөв, энэ бол өнгөрсөн удаа бидний хэлэлцсэн зүйлийн үндсэн сэдэв байсан. Сатан хүнийг завхруулахдаа мэдлэг, шинжлэх ухаан, мухар сүсэг, уламжлалт соёл болон нийгмийн хандлагыг ашигладаг; эдгээр нь хүнийг завхруулдаг Сатаны аргууд юм. Энд нийтдээ хэдэн арга байна вэ? (Тав.) Ямар таван арга? (Шинжлэх ухаан, мэдлэг, уламжлалт соёл, мухар сүсэг, нийгмийн хандлага.) Сатан хүнийг завхруулахдаа алийг нь хамгийн их хэрэглэдэг, аль нь тэднийг хамгийн гүн завхруулдаг гэж та нар бодож байна вэ? (Уламжлалт соёл.) Зарим ах эгч нар, энэ нь уламжлалт соёл гэж бодож байна. Өөр хүн байна уу? (Мэдлэг.) Та нарт өндөр түвшний мэдлэг байгаа юм шиг байна. Өөр байна уу? (Мэдлэг.) Чи адилхан үзэл санаатай байна. Уламжлалт соёл гэж хэлсэн ах эгч нараа, та нар яагаад ингэж бодсоноо надад хэлээч? Та нарт энэ талаар ямар нэгэн ойлголт байна уу? Та нар өөрсдийн ойлголтоо тайлбарлахыг хүсэхгүй байна уу? (Сатаны гүн ухаан болон Күнз, Мэнзийн сургаал нь бидний оюун санаанд гүн шингэсэн, иймээс эдгээр нь биднийг маш гүн завхруулсан гэж бидэнд санагддаг.) Мэдлэг гэж бодож байгаа хүмүүс, та нар яагаад гэдгээ тайлбарлаж чадах уу? Өөрсдийн учир шалтгаанаа хэл. (Мэдлэг нь хэзээ ч биднийг Бурханд шүтэн мөргүүлдэггүй. Энэ нь Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэг ба Бурханы захиргааг үгүйсгэдэг. Өөрөөр хэлбэл, бага залуугаасаа суралцахыг, мөн зөвхөн суралцаж, мэдлэгтэй болсноор л бидний ирээдүй, заяа тавилан баталгаажна гэдгийг мэдлэг бидэнд хэлдэг. Ийм байдлаар энэ нь биднийг завхруулдаг.) Иймээс Сатан чиний ирээдүй, заяа тавиланг хянахын тулд мэдлэгийг ашигладаг, дараа нь тэр чамаар хүссэн бүхнээ хийлгэх болно; Сатан хүнийг ингэж хамгийн гүн завхруулдаг гэж чи бодож байгаа. Тэгвэл та нарын ихэнх нь Сатан мэдлэгийг ашиглан хүнийг хамгийн гүн завхруулдаг гэж бодож байна. Өөр байна уу? Жишээ нь, шинжлэх ухаан эсвэл нийгмийн хандлагын тухайд ямар вэ? Үүнтэй санал нийлж байгаа хүн байна уу? (Тийм.) Өнөөдөр Би Сатаны хүнийг завхруулдаг таван аргын талаар дахин нөхөрлөх болно, тэгээд дуусмагцаа Би, яг аль талаар нь Сатан хүнийг хамгийн гүнзгий завхруулдгийг харахын тулд та нараас зарим нэг асуулт асуух болно. Та нар энэ сэдвийг ойлгож байгаа, үгүй гэж үү?

Сатан хүнийг завхруулах явдал нь үндсэндээ таван талаар илэрхийлэгддэг; эдгээр таван тал нь Сатаны хүнийг завхруулдаг таван арга юм. Бидний дурдсан эдгээр таван аргын эхнийх нь мэдлэг, иймээс эхлээд нөхөрлөлийнхөө сэдэв болгон мэдлэгийг авч үзэцгээе. Сатан мэдлэгийг өгөөш болгон ашигладаг. Анхааралтай сонс: Энэ нь зүгээр л нэг төрлийн өгөөш юм. Хүмүүс “мэрийн судалж, өдөр бүр сайжран”, өөрсдийгөө зэр зэвсэг адил мэдлэгээр зэвсэглэж, дараа нь шинжлэх ухааны үүдийг нээхийн тулд мэдлэгээ ашиглахад сэтгэл татагддаг; өөрөөр хэлбэл, чи хэдий чинээ их мэдлэг олж авна, чи төдий чинээ ихийг ойлгох болно. Сатан энэ бүхнийг хүмүүст хэлдэг. Сатан, мэдлэгийг суралцах явцдаа өндөр дээд туйлын зорилготой байхыг хүмүүст хэлж, амбицтай, туйлын зорилготой байхыг тэдэнд хэлдэг. Хүмүүст мэдэгдэлгүйгээр Сатан иймэрхүү олон санааг дамжуулж, хүмүүст өөрийн эрхгүй эдгээр зүйл нь зөв эсвэл ач тустай мэт санагдахад хүргэдэг. Өөрсдөө ч мэдэлгүйгээр хүмүүс ийм замаар алхаж, өөрсдөө ч мэдэлгүйгээр өөрсдийн туйлын зорилго, амбицад хөтлөгддөг. Хүмүүс алхам алхмаар өөрсдийн мэдэлгүйгээр Сатаны өгсөн мэдлэгээс агуу эсвэл алдартай хүмүүсийн сэтгэхүйг суралцаж, эдгээр санааг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэд түүнчлэн хүмүүсийн баатрууд гэж үздэг зарим хүмүүсээс нэгээс нөгөөг дараалуулан суралцдаг. Сатан эдгээр баатруудын үйл хэргээр хүнд юу ухуулж байгаагийн заримыг эсвэл тэр хүнд юу суулгахыг хүсдэгийг та нар мэдэж байж болох юм. Сатан хүнд юу суулгадаг вэ? Хүн эх оронч байж, иргэний шулуун шударга байдалтай байж, баатарлаг байх ёстой. Хүн түүхэн үйл явдлуудаас эсвэл баатарлаг хүмүүсийн намтраас юу суралцдаг вэ? Хувийн шударга журамтай байх эсвэл өөрийн анд буюу найзын төлөө ямар нэгэн зүйл хийх. Сатаны энэхүү мэдлэг дотор хүн өөрийн мэдэлгүй олон зүйлийг суралцаж, олон эерэг бус зүйлийг суралцдаг. Санаандгүй байдлын дунд, тэдэнд зориулан Сатаны бэлтгэсэн үр тэдний оюун санаанд суулгагддаг. Эдгээр үр нь тэд агуу хүмүүс байх учиртай, алдартай байх учиртай, баатар, эх оронч, гэр бүлээ хайрладаг хүмүүс эсвэл найзынхаа төлөө юуг ч хийх хүмүүс, хувийн шударга журамтай хүмүүс байх учиртай гэж тэдэнд санагдуулдаг. Сатанд уруу татагдан тэд өөрийн мэдэлгүйгээр түүний тэдэнд зориулан бэлтгэсэн замаар алхдаг. Энэ замаар алхах зуур, Сатаны амьдралын дүрэм журмыг хүлээн зөвшөөрөхийг тэдэнд хүчээр тулгадаг. Өөрийн мэдэлгүй, өөрсдөө огтхон ч мэдэлгүйгээр тэд өөрсдийн амьдралын дүрэм журмыг бий болгодог бөгөөд эдгээр нь тэдэнд хүчээр суулгасан Сатаны дүрэм журмаас өөр юу ч биш юм. Суралцах үйл явцад нь Сатан тэднийг, өөрсдийн гэсэн зорилго тавьж, өөрсдийн амьдралын зорилго, амьдралын дүрэм журам, амьдралын чиглэлээ тодорхойлоход хүргэдэг, тэр зуураа Сатаны зүйлсийг тэдэнд суулгаж, түүх ашиглан, намтар ашиглан, боломжтой бүх аргыг ашиглан хүмүүст бага багаар өгөөш үмхүүлдэг. Ийм байдлаар хүмүүс суралцах явцдаа өөрсдийн гэсэн сонирхол, эрэл хайгуулыг хөгжүүлдэг: Зарим нь уран зохиолд, зарим нь эдийн засагт, зарим нь одон оронд эсвэл газарзүйд дуртай болдог. Тэгээд улс төрд дуртай болсон, физикт дуртай болсон зарим хүмүүс, мөн химид дуртай, бүр шашны номлолд дуртай болсон хүмүүс ч байдаг. Эдгээр нь бүгд мэдлэгийн нэг хэсэг бөгөөд та нар бүгд тэдгээртэй харьцдаг. Зүрх сэтгэлдээ та нар бүгд эдгээр зүйл хэрхэн явагддагийг мэднэ, хүн нэг бүр өмнө нь тэдгээртэй харьцаж байсан. Ийм төрлийн мэдлэгийн тухайд, тэдгээрийн тодорхой нэгнийх нь талаар хэн ч эцэс төгсгөлгүй ярьж чадна. Иймээс энэ мэдлэг хүний оюун ухаанд хэр гүн орсон нь тодорхой бөгөөд энэ нь, хүний оюун ухаанд энэ мэдлэгийн эзлэх байр суурь болон энэ нь хүнд хэр гүн үр нөлөөтэйг харуулдаг. Хэн нэгэн хүнд мэдлэгийн нэг тал таалагдмагц зүрх сэтгэлдээ хүн нэгийг нь гүнээ хайрладаг, тэгээд тэд өөрийн мэдэлгүй туйлын зорилгоо бий болгодог: Зарим хүмүүс уран бүтээлч байхыг хүсдэг, зарим нь зохиолч байхыг хүсдэг, зарим нь улс төрийг ажил мэргэжлээ болгохыг хүсдэг бөгөөд зарим нь эдийн засагт оролцож, бизнес эрхлэгч болохыг хүсдэг. Тэгээд баатрууд байхыг, агуу эсвэл алдартай байхыг хүсдэг бүлэг хүмүүс байдаг. Хэн нэгэн ямар хүн байхыг хүсдэгээс үл хамааран, тэдний зорилго бол мэдлэгийг суралцах энэ аргыг авч, үүнийг өөрсдийнхөө төгсгөлийн төлөө ашиглаж, өөрсдийн хүслээ, өөрсдийн туйлын зорилгоо биелүүлэх явдал юм. Энэ нь хэчнээн сайхан сонсогдох нь хамаагүй—тэд энэ амьдралдаа хий дэмий амьдралгүйгээр өөрсдийн мөрөөдлөө биелүүлэхийг хүсдэг эсвэл тэд ажил мэргэжилтэй болохыг хүсдэг—тэд эдгээр өндөр дээд туйлын зорилго, амбицыг өвөрлөдөг боловч мөн чанартаа энэ бүхэн нь юуны төлөө вэ? Та нар энэ талаар өмнө нь бодож үзсэн үү? Сатан яагаад үүнийг хийхийг хүсдэг вэ? Эдгээр зүйлийг хүнд суулгах Сатаны зорилго юу вэ? Та нарын зүрх сэтгэл энэ асуултын тухайд тодорхой мэдэж байх ёстой.

Одоо Сатан хүнийг завхруулахын тулд мэдлэгийг хэрхэн ашигладаг тухай ярилцацгаая. Бидний одоог хүртэл ярилцсан зүйлээс та нар Сатаны ёрын муу сэдлийг таньж эхэлсэн үү? (Бага зэрэг.) Сатан хүнийг завхруулахдаа яагаад мэдлэгийг ашигладаг вэ? Тэр мэдлэг ашиглаад хүнд юу хийхийг хүсдэг вэ? Ямар замыг дагахад нь хүнийг хөтөлдөг вэ? (Бурханыг эсэргүүцэх.) Энэ нь гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэх. Энэ бол мэдлэгийг суралцаж байгаа хүмүүсээс чиний олж харах үр нөлөө бөгөөд мэдлэгийг суралцсаныхаа дараа чиний харах үр дагавар—Бурханыг эсэргүүцэх байдал юм. Тэгвэл Сатаны ёрын муу сэдэл юу вэ? Чи тодорхой мэдэхгүй байгаа, тийм үү? Хүн мэдлэгийг суралцах үйл явцын үеэр Сатан ямар ч аргыг ашиглах болно, ингээд хүмүүс өөрсдийн шуналаа хангаж, өөрсдийн туйлын зорилгоо биелүүлнэ. Чи Сатан яг ямар замаар чамайг хөтлөхийг хүсэж байгаа талаар тодорхой мэдэж байна уу? Арай зөөлнөөр хэлбэл, мэдлэгийг сурахад ямар ч буруу зүйл байхгүй, энэ бол хэвийн явдал гэж хүмүүс боддог. Өндөр дээд туйлын зорилго өвөрлөж эсвэл амбицтай байхыг зүгээр л чин эрмэлзэлтэй байх гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь хүмүүсийн амьдралдаа дагах ёстой зөв зам байх ёстой гэж тэд боддог. Хэрвээ хүмүүс амьдралдаа өөрсдийн туйлын зорилгоо биелүүлж эсвэл ажил мэргэжлээ амжилтанд хүргэж чадвал—ийм байдлаар амьдрах нь илүү бахадмаар биш гэж үү? Тийм байдлаар зөвхөн өөрийнхөө өвөг дээдсийг хүндэтгээд зогсохгүй, харин түүхэнд өөрийн мөрийг үлдээнэ—энэ нь сайн зүйл биш гэж үү? Энэ нь, энэ ертөнцийн хүмүүсийн нүдээр сайн агаад зөв зохистой зүйл байдаг. Гэхдээ Сатан ёрын муу сэдлээрээ хүмүүсийг ийм замд оруулж, дараа нь энэ нь дууслаа гэж шийддэг үү? Мэдээж үгүй. Үнэндээ хүний туйлын зорилго хэчнээн өндөр дээд байх нь хамаагүй, хүний хүсэл хэчнээн бодитой эсвэл хэчнээн зүй зохистой байх нь хамаагүй хүний хүрэхийг хүсдэг бүхэн, хүний эрж хайдаг бүхэн хоёр үгтэй салшгүй холбоотой байдаг. Энэ хоёр үг нь хүн бүрийн амьдралд амин чухал бөгөөд эдгээр нь Сатаны хүнд суулгахаар зорьдог зүйл юм. Энэ нь ямар хоёр үг вэ? Нэг нь “алдар нэр”, нөгөө нь “ашиг хонжоо”: Тэдгээр нь алдар нэр ба ашиг хонжоо. Сатан тун аядуу зөөлөн арга буюу хүмүүсийн үзэлтэй тун их нийцдэг арга ашигладаг; энэ нь ямар нэг төрлийн үндсэн язгуур арга биш юм. Санаандгүй байдлын дунд хүмүүс Сатаны амьдрах аргыг, амьдралын дүрэм журмыг хүлээн зөвшөөрч, амьдралын зорилго, амьдралын чиглэлээ тогтоож эхэлдэг ба ингэснээрээ тэд өөрийн мэдэлгүйгээр амьдралын туйлын зорилготой болдог. Амьдралын эдгээр туйлын зорилгууд нь хэчнээн эрхэм дээд санагдах нь хамаагүй, тэдгээр нь алдар нэр болон ашиг хонжоотой салшгүй холбоотой зүгээр л нэг шалтаг юм. Ямар ч агуу эсвэл алдартай хүн, үнэндээ бүх хүмүүсийн хувьд, тэдний амьдралдаа дагадаг ямар ч зүйл ердөө “алдар нэр”, “ашиг хонжоо” хэмээх энэ хоёр үгтэй л холбоотой байдаг. Ийм байдаггүй гэж үү? (Тэгдэг.) Тэд алдар нэр, ашиг хонжоотой л байх юм бол өндөр байр суурь, агуу эд баялгийг эдэлж, сайхан амьдралд умбахын тулд тэдгээрийг хэрэглэж болно гэж хүмүүс боддог. Тэд алдар нэр, ашиг хонжоотой л байх юм бол тэд зугаа цэнгэлийг эрж хайхдаа болон бие махбодийн цадиггүй таашаалын төлөө тэдгээрийг хэрэглэж болно. Хүмүүс өөрсдийн хүсдэг алдар нэр, ашиг хонжоонд хүрэхийн тулд, сайн дураараа хэрнээ өөрсдийн мэдэлгүйгээр өөрсдийн бие, сэтгэл, өөртөө байгаа бүхнээ, өөрсдийн ирээдүй, өөрсдийн хувь тавилангаа бүгдийг нь аваад Сатанд хүлээлгэн өгдөг. Хүмүүс нэг хором ч эргэлзэхгүйгээр, энэ бүгдийг буцаан авах хэрэгтэйг мэдэхгүйгээр үүнийг хийдэг. Нэгэнт тэд ийм байдлаар Сатаны талд очиж, түүнд үнэнч болчихвол хүмүүс өөрсдийгөө хянасаар байж чадах уу? Мэдээж үгүй. Тэд Сатанаар бүрмөсөн, бүрэн дүүрэн хянагддаг. Мөн тэд өөрсдийн живсэн намгаасаа өөрсдийгөө чөлөөлж үнэхээр огт чадахгүй. Хэн нэгэн алдар нэр, ашиг хонжооны намагт живмэгцээ гэрэл гэгээтэй зүйлийг, шударга зүйлийг эсвэл сайн, сайхан тэдгээр зүйлийг цаашид эрж хайхаа больдог. Үүний учир нь, хүмүүсийг уруу татах алдар нэр, ашиг хонжооны хүч чадал хэтэрхий их бөгөөд тэдгээр нь хүмүүсийн хувьд насан туршдаа, бүр эцэс төгсгөлгүйгээр үүрд мөнх хөөцөлддөг зүйлс болдог. Энэ нь үнэн биш гэж үү? Мэдлэгт суралцах нь ном уншихаас эсвэл хараахан өөрсдийн мэдэхгүй байсан хэдэн зүйлээ сурахаас өөрцгүй гэж зарим хүмүүс хэлэх бөгөөд тэд цаг үеэсээ хоцрохгүйн тулд эсвэл дэлхий ертөнцөөс хоцрохгүйн тулд үүнийг хийдэг гэж хэлдэг. Мэдлэгийг зөвхөн ширээн дээрээ хоолтой байхын тулд, өөрсдийнхөө ирээдүйн төлөө эсвэл үндсэн хэрэглээнийхээ улмаас л суралцдаг гэж тэд хэлэх болно. Одоо чи, зөвхөн үндсэн хэрэглээнийхээ төлөө, зөвхөн хоол хүнсний асуудлаа шийдэхийн тулд л арван жил мэрийн суралцах хэн нэгэн байгаа эсэхийг Надад хэл дээ? (Үгүй, байхгүй.) Ийм хүмүүс байхгүй! Тэгвэл тэр юуны төлөө эдгээр бэрхшээлийг туулж, энэ бүх жилүүдэд зовж зүдэрдэг юм бэ? Энэ нь алдар нэр, ашиг хонжооны төлөө байдаг: Түүний өмнө алдар нэр, ашиг хонжоо хүлээж, дуудаж байдаг бөгөөд тэр зөвхөн өөрийнхөө хичээл зүтгэл, зовлон бэрхшээл, тэмцлээр дамжуулан тэрхүү замыг дагаж, тэгснээрээ алдар нэр, ашиг хонжоонд хүрч чадна гэж итгэдэг. Тэр өөрийн ирээдүйн зам мөрийн төлөө, ирээдүйн зугаа цэнгэлийн төлөө, илүү сайхан амьдралын төлөө эдгээр зовлон бэрхшээлийг туулах учиртай. Та нар Надад энэ мэдлэг гэж нэрлэгддэг зүйл нь үнэндээ яг юу болохыг хэлж өгч чадах уу? Энэ нь, мэдлэгийг суралцах явцад хүмүүст Сатаны суулгасан, Сатаны заасан амьдралын дүрэм журам, амьдралын зам биш гэж үү? Энэ нь Сатаны хүнд суулгасан амьдралын өндөр дээд туйлын зорилго биш гэж үү? Жишээ нь агуу хүмүүсийн санаа, алдартай хүмүүсийн шулуун шударга байдал эсвэл баатарлаг хүмүүсийн зоригтой сэтгэлийг аваад үз эсвэл бие хамгаалах урлагийн романы гол дүр, илдчиний сайн үйлс, эелдэг занг аваад үз; эдгээр санаа нь нэгээс нөгөө үед нөлөөлж байгаа бөгөөд үе удам бүрийн хүмүүс эдгээр санааг хүлээж зөвшөөрч, эдгээр санааны төлөө амьдарч, тэдгээрийг эцэс төгсгөлгүй мөрддөг. Энэ нь хүнийг завхруулахын тулд мэдлэгийг ашигладаг Сатаны арга зам, суваг юм. Тэгвэл Сатан хүмүүсийг алдар нэр, ашиг хонжооны замд хөтөлсний дараа тэдний хувьд Бурханд итгэж, Түүнд шүтэн мөргөх боломжтой юу? (Үгүй, боломжгүй.) Сатаны хүнд суулгасан мэдлэг болон амьдралын дүрэм журам нь Бурханд шүтэн мөргөх ямар нэгэн бодлыг агуулдаг уу? Тэдгээр нь үнэнд хамаарах ямар нэгэн бодлыг баримталдаг уу? (Үгүй, тэгдэггүй.) Тэдгээр нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах ямар нэгэн бодит байдлыг агуулдаг уу? (Үгүй, тэгдэггүй.) Та нар бага зэрэг тодорхойгүй ярьж байгаа мэт санагдаж байна, гэхдээ хамаагүй. Бүх зүйлээс үнэнийг хай тэгвэл та нар зөв хариултуудаа авах болно; зөвхөн зөв хариулттай байснаар л та нар зөв замаар алхаж чадна.

Дахиад товчхон дүгнэцгээе: Сатан хүнийг хашиж, хянасаар байхын тулд юу ашигладаг вэ? (Алдар нэр, ашиг хонжоо.) Тэгвэл Сатан хүнийг зөвхөн алдар нэр, ашиг хонжоог л боддог болтол нь хүний бодлыг хянахын тулд алдар нэр, ашиг хонжоог ашигладаг. Тэд алдар нэр, ашиг хонжооны төлөө тэмцэж, алдар нэр, ашиг хонжооны төлөө зовлон бэрхшээл туулж, алдар нэр, ашиг хонжооны төлөө доромжлолыг тэвчиж, алдар нэр ашиг хонжооны төлөө өөрсөддөө байгаа бүхнээ золиослодог ба алдар нэр, ашиг хонжоог олж авч, хадгалахын төлөө тэд ямар нэгэн санал, шийдвэр гаргах болно. Ийм байдлаар Сатан хүнийг үл үзэгдэх гав дөнгөөр хүлдэг. Эдгээр гав дөнгийг хүмүүсийн биед үүрүүлсэн байдаг бөгөөд тэдгээрээс ангижрах хүч, зориг тэдэнд байдаггүй. Иймээс хүмүүс асар их хүндрэлтэйгээр урагшаа арай ядан хөдөлж, өөрийн мэдэлгүй энэ гав дөнгийг үүрсээр байдаг. Энэхүү алдар нэр, ашиг хонжооны төлөө хүн төрөлхтөн Бурханаас хөндийрч, Түүнээс урвасан. Үе өнгөрөхийн хэрээр хүн төрөлхтөн улам илүү хорон санаатай, улам илүү балиар болсон ингээд ийм байдлаар Сатаны алдар нэр, ашиг хонжооноос болж үе удам дараалан сүйрдэг. Сатаны үйлдлийг одоо харвал түүний ёрын муу сэдэл нь яг юу вэ? Энэ нь одоо тодорхой, үгүй гэж үү? Сатан ой гутам биш гэж үү? (Тийм!) Магадгүй өнөөдөр ч гэсэн та нар Сатаны ёрын муу сэдлийг нэвт шувт харж чадахгүй байгаа, учир нь та нар алдар нэр, ашиг хонжоогүйгээр ямар ч амьдрал байхгүй гэж боддог. Хэрвээ хүмүүс алдар нэр, ашиг хонжоог ардаа орхих юм бол тэд цаашид өмнөх замаа харж чадахгүй, цаашид өөрсдийн зорилгоо харж чадахгүй бөгөөд тэдний ирээдүй харанхуй, бүүдгэр, бүрхэг болно гэж та нар боддог. Гэхдээ алдар нэр ашиг хонжоо нь хүнийг хүлэхийн тулд Сатаны ашигладаг аварга том гав дөнгө юм гэдгийг та нар нэг өдөр аажмаар ухаарах болно. Үүнийг ухаарч эхлэх өдрөөсөө чи Сатаны хяналтыг нэгд нэггүй эсэргүүцэж, Сатаны чамайг хүлэхээр авчирсан гав дөнгийг нэгд нэггүй эсэргүүцэх болно. Сатаны чамд суулгасан бүхнийг хаяхыг хүсэх өдөр чамд ирэх үед чи Сатанаас бүрмөсөн салах бөгөөд түүнчлэн Сатаны чамд авчирсан бүхнийг үнэхээр жигших болно. Зөвхөн тэр үед л чи Бурханы төлөө гэсэн жинхэнэ хайр, хүсэл тэмүүлэлтэй болох болно; зөвхөн тэр үед л чи үнэний эрэл хайгуулд амьдралын зөв замаар алхаж чадах болно.

Бид дөнгөж сая хүнийг завхруулахын тулд Сатан мэдлэгийг хэрхэн ашигладаг тухай ярилцлаа, дараа нь Сатан хүнийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааныг хэрхэн ашигладаг тухай нөхөрлөцгөөе. Юуны өмнө, хүнийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааныг ашиглахдаа Сатан, шинжлэх ухааныг судалж, нууцуудыг шинжлэх хүний хүслийг[a] хангаснаар хүний сониуч занг дарахын тулд шинжлэх ухааны нэрийг ашигладаг. Түүнчлэн шинжлэх ухааны нэрийн дор Сатан хүний материаллаг хэрэгцээг болон өөрсдийн амьдралын чанарыг тасралтгүй сайжруулах хүний шаардлагыг хангадаг. Тиймээс Сатан энэ нэрийн дор хүнийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааны замыг ашигладаг. Шинжлэх ухааны энэ замыг ашигласан Сатаны завхруулдаг зүйл нь зөвхөн хүний сэтгэхүй юу эсвэл хүний оюун ухаан уу? Бидний хардаг, харьцдаг эргэн тойрны зүйлс, үйл явдал, хүмүүсийн дундаас өөр юуг завхруулахдаа Сатан шинжлэх ухааныг ашигладаг вэ? (Байгаль орчин.) Та нарын зөв. Та нар үүний улмаас гүнээ хохирч мөн түүнчлэн үүгээр гүнээ нөлөөлөгдсөн юм шиг байна. Хүнийг хуурахын тулд шинжлэх ухааныг ашиглаж, хүнийг хуурахын тулд шинжлэх ухааны янз бүрийн ололт, дүгнэлтүүдийг ашиглахаас гадна Сатан, хүмүүст Бурханы хайрласан амьдрах орчны ширүүн сүйрэл, ашиглалт явуулах арга барил болгон шинжлэх ухааныг ашигладаг. Хэрвээ хүн шинжлэх ухааны судалгаа явуулах юм бол хүний амьдарч буй орчин улам илүү дээр болж, хүний амьдралын стандарт тасралтгүй сайжрах болно, цаашлаад өдөр ирэх бүр өсөн нэмэгдэж байгаа хүний материаллаг хэрэгцээг болон амьдралынхаа чанарыг сайжруулах тэдний байнгын хэрэгцээг хангахын тулд шинжлэх ухааны хөгжил явагддаг гэсэн шалтгийн дор тэр үүнийг хийдэг. Хэрвээ эдгээр шалтгаануудын төлөө биш бол шинжлэх ухааныг хөгжүүлснээрээ юу хийгээд байгааг чинь тэр чамаас асууна. Энэ нь Сатаны шинжлэх ухааны хөгжлийн онолын үндэс юм. Гэхдээ шинжлэх ухаан нь хүн төрөлхтний хувьд ямар үр дагавартай вэ? Бидний ойрын хүрээлэн буй орчин юунаас бүрддэг вэ? Хүн төрөлхтний амьсгалдаг агаар бохирдоогүй гэж үү? Бидний уудаг ус үнэхээр цэвэр хэвээрээ гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл бидний иддэг хоол хүнсний тухайд ямар вэ, эдгээрийн дийлэнх нь байгалийн гаралтай гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл энэ нь юу вэ? Үүнийг бордоо ашиглан ургуулдаг ба генийн өөрчлөлт ашиглан боловсруулдаг мөн түүнчлэн янз бүрийн шинжлэх ухааны аргуудыг ашиглан хувиргалт хийдэг, ингэснээр бидний иддэг хүнсний ногоо жимс хүртэл байгалийн гаралтай байхаа больдог. Одоо хүмүүсийн хувьд өөрчлөгдөөгүй хүнсний бүтээгдэхүүн олж идэхэд амаргүй байдаг. Сатаны шинжлэх ухаан гэж нэрлэгддэг зүйлээр боловсруулагдсан болохоор өндөг хүртэл өмнөх шигээ амтагдахаа больсон. Том дүр зургийг харвал бүхий л агаар мандал устгагдаж, бохирдсон; уулс, нуур, ой мод, гол мөрөн, далай, газрын дээр, доор байгаа бүхэн нь бүгд шинжлэх ухааны ололт гэж нэрлэгддэг зүйлсээс болж сүйтгэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөлхтөнд Бурханы хайрласан бүхий л экологи, бүхий л амьдрах орчин шинжлэх ухаан гэгчээс болж бохирдож, сүйтгэгдсэн. Хэдийгээр өөрсдийн шунал болон махан биеэ хангалуун болгож, эрж хайж байсан амьдралын чанарынхаа тухайд хүлээж байсан зүйлээ олж авсан олон хүмүүс байгаа ч хүний амьдардаг хүрээлэн буй орчин шинжлэх ухааны авчирсан янз бүрийн “нээлтүүдээр” үндсэндээ устгагдаж, сүйтгэгдсэн. Бүр гадаа ч эсвэл гэртээ ч бид одоо цэвэр агаараар амьсгалах эргүй болсон. Чи Надад хэл дээ, энэ нь хүн төрөлхтний уй гашуу юу? Ийм амьдралын орон зайд амьдрахад хүний хувьд ярих ямар нэгэн аз жаргал байна гэж үү? Хүн энэ амьдралын орон зайд амьдардаг бөгөөд бүр анхнаасаа энэ амьдрах орчин нь хүний төлөө Бурханаар бүтээгдсэн юм. Хүмүүсийн уудаг ус, хүмүүсийн амьсгалдаг агаар, хүмүүсийн иддэг хоол хүнс, ургамал, мод, далай—энэхүү амьдрах орчин нь бүгд хүнд Бурханаас хайрлагдсан; энэ нь төрөлхийн бөгөөд Бурханы тогтоосон байгалийн хуулийн дагуу ажилладаг. Хэрвээ шинжлэх ухаан байгаагүй бол хүмүүс Бурханы замын дагуу хүнд Бурханаас хайрлагдсан зүйлийг эдэлж, жаргалтай байх байсан бөгөөд бүх зүйлийг хамгийн цэвэр байдлаар нь эдэлж чадах байсан. Одоо гэхдээ энэ бүхэн нь Сатанаар устгагдаж, сүйтгэгдсэн; хүний амьдралын үндсэн орон зай цаашид цэвэр онгон байхаа больсон. Гэхдээ ийм төрлийн үр дагаварт юу хүргэснийг эсвэл энэ нь хэрхэн бий болсныг хэн ч танин мэдэх чадваргүй, цаашлаад бүр илүү олон хүмүүс Сатаны өөрсдөд нь суулгасан туйлын зорилгыг ашигласнаар мөн шинжлэх ухааныг жирийн нүдээр харснаар шинжлэх ухааныг ухан ойлгож, ханддаг. Энэ нь маш их жигшмээр, өрөвдөлтэй биш гэж үү? Сатан одоо хүн төрөлхтний оршин байдаг орон зай болон тэдний амьдрах орчныг эзэлж тэднийг ийм байдалд ортол нь завхруулсан болохоор, хүн төрөлхтөн ийм байдлаар үргэлжлүүлэн хөгжиж байгаа болохоор маш гүн завхарсан, Түүнд дайсагнадаг болсон, газар дэлхий дээрх энэ хүн төрөлхнийг Бурханы мутраар устгах ямар нэгэн хэрэгцээ бий юу? Бурханы мутраар хүн төрөлхтнийг устгах ямар нэгэн хэрэгцээ байгаа юу? (Үгүй.) Хэрвээ хүн төрөлхтөн ийм байдлаар үргэлжлүүлэн хөгжсөөр байвал энэ нь ямар чиглэлд явах вэ? (Сүйрэл.) Хүн төрөлхтөн хэрхэн сүйрэх вэ? Хүн алдар нэр, ашиг хонжоог шуналтайгаар эрж хайдаг дээрээ нэмээд шинжлэх ухааны хайгуул, гүнзгий судалгааг тасралтгүй явуулдаг ба тэгээд тэд өөрсдийн материаллаг хэрэгцээ, шуналыг зогсолтгүй хангадаг; тэгвэл хүнд гарах үр дагавар юу вэ? Юун түрүүнд ямар ч экологийн тэнцвэр байхаа больсон, үүнтэй нягт холбоотойгоор ийм төрлийн орчны улмаас хүн төрөлхтний бие бүгд муудаж, гэмтдэг бөгөөд янз бүрийн халдварт өвчин, тахал, манан хаа сайгүй тархдаг. Энэ нь одоо хүний огт хянаж чадахгүй нөхцөл байдал юм, тийм биш гэж үү? Одоо та нар үүнийг ойлгосон болохоор, хэрвээ хүн төрөлхтөн Бурханыг дагахгүй харин үргэлж ийм байдлаар—өөрсдийгөө тасралтгүй баяжуулахын тулд мэдлэгийг ашиглаж, хүний амьдралын ирээдүйг судлахын тулд зогсолтгүйгээр шинжлэх ухааныг ашиглаж, үргэлжлүүлэн амьдрахын тулд ийм аргыг ашиглан Сатаныг дагах юм бол—та нар хүн төрөлхтний бодит төгсгөл ямар байхыг ухаарч чадаж байна уу? Бодит эцсийн үр дүн нь ямар байх вэ? (Сүйрэл.) Энэ нь сүйрэл байх болно: алхам алхмаар сүйрэлд дөхнө. Алхам алхмаар сүйрэлд дөхнө! Шинжлэх ухаан нь одоо хүний төлөө Сатаны бэлтгэсэн шидэт ханд эсвэл удаан үйлчилгээтэй хор мэт харагддаг, ингэснээр өөрсдийн хийж байгаа зүйлээ ялгаж салгахаар оролдох үедээ та нар үүнийгээ манарч самууран хийдэг; хэчнээн мэрийж харсан ч гэсэн та нар аливаа зүйлийг тодорхой харж чадахгүй бөгөөд хэчнээн мэрийн оролдсон ч гэсэн та нар тэдгээрийг ойлгож чадахгүй. Сатан гэхдээ чиний дур хүслийг төрүүлж, хөлөө аажуухан тавьж ёроолгүй ангал руу, үхэл рүү чамайг бурантагтай тэмээ шиг хөтлөхийн тулд шинжлэх ухааны нэрийг ашигласаар байдаг. Тийм биш гэж үү? (Тийм.) Энэ нь хоёр дахь зам юм.

Хүнийг завхруулахын тулд Сатан хэрхэн уламжлалт соёлыг ашигладаг тухай асуудалд мөн тайлбар хэрэгтэй. Уламжлалт соёл болон мухар сүсгийн хооронд олон төстэй байдал байдаг, зөвхөн уламжлалт соёлд л тодорхой түүх, ёгт сануулга, эх сурвалж байдаг. Сатан ардын аман зохиол эсвэл түүхийн номон дахь олон түүхүүдийг хуурамчаар зохиож, бий болгосон бөгөөд хүмүүст уламжлалт соёл эсвэл мухар сүсэгтэй хүмүүсийн талаар гүн гүнзгий сэтгэгдэл үлдээсэн. Жишээ нь Хятадын Тэнгисийг Гаталсан Үхэшгүй Найман Баатар, Баруун Зүгт Зорчсон Тэмдэглэл, Хаш Хаан, Нежа Луу Хааныг Байлдан Дагуулсан нь, Бурханыг Залсан нь зэргийг аваад үз. Эдгээр нь хүний оюун ухаанд гүн үндэстэй болоогүй гэж үү? Зарим хүмүүс энэ бүхнийг дэлгэрэнгүй мэдэхгүй байсан ч гэсэн тэд ерөнхий түүхүүдийг мөн л мэддэг, чиний зүрх сэтгэлд ордог зүйл нь энэхүү ерөнхий агуулга байдаг бөгөөд чи үүнийг мартаж чадахгүй. Эдгээр нь өөр өөр цаг үеүдэд өөрийн янз бүрийн санаа, амьдралын гүн ухааныг дэлгэрүүлснээр Сатаны аль эртнээс хүний төлөө үүсгэсэн зүйлс юм. Эдгээр зүйл нь хүмүүсийн сэтгэлийг шууд хорлож, эвддэг бөгөөд хүмүүсийг нэгээс нөгөө тарнийн шившлэгт оруулдаг. Өөрөөр хэлбэл, нэгэнт чи уламжлалт соёл, түүхүүд эсвэл мухар сүсгээс үүссэн эдгээр зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол, нэгэнт эдгээр зүйл чиний оюун ухаанд үндэслэх юм бол, нэгэнт тэдгээр нь чиний зүрх сэтгэлд орчих юм бол—чи эдгээр соёл, эдгээр санаа, уламжлалт соёлын нөлөөнд орж, үүнтэй орооцолдох болно. Тэдгээр нь чиний амьдралд, амьдралыг үзэх үзэлд нөлөөлдөг бөгөөд тэдгээр нь мөн аливаа зүйлийн талаарх чиний шүүлтэнд нөлөөлдөг. Үүнээс ч илүүгээр тэд амьдралын жинхэнэ замын эрэл хайгуулд чинь нөлөөлнө: Энэ нь чухамдаа шившлэг юм! Чи хичээсэн ч тэдгээрээс салж чадахгүй; чи тэдгээрийг цавчсан ч бүрэн тасдаж чадахгүй; чи тэднийг цохьсон ч буулган авч чадахгүй. Ийм байдаггүй гэж үү? (Тийм.) Цаашлаад хүн өөрийн мэдэлгүйгээр ийм тарнийн шившлэг дор орсныхоо дараа өөрийн мэдэлгүйгээр Сатаны дүр төрхийг зүрх сэтгэлдээ тээж, Сатанд шүтэн мөргөж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэд Сатаныг өөрсдийн шүтээн буюу өөрсдийн шүтэн мөргөж, бишрэх зүйл мэт тавьдаг, тэр ч бүү хэл тэд түүнд Бурханд ханддагтайгаа адилаар хүртэл ханддаг. Өөрийн мэдэлгүй эдгээр зүйл хүмүүсийн зүрх сэтгэлд оршиж тэдний үг болон үйл хэргийг хянаж байдаг. Чи өөрийн мэдэлгүйгээр эдгээр түүхүүдийн оршин тогтнолыг хүлээн зөвшөөрч тэднийг жинхэнэ хүмүүс болгож, жинхэнэ оршин байдаг юмс болгодог. Мэдээгүй байхдаа чи эдгээр санаа болон эдгээр зүйлийн оршин тогтнолыг ухамсартайгаар хүлээн авдаг. Чи мөн санаатайгаар диавол Сатан, хуурамч шүтээнийг өөрийн гэртээ болон өөрийн зүрх сэтгэлдээ хүлээн авдаг—энэ нь үнэхээр тарнийн шившлэг юм! Та нарт бас ингэж санагдаж байна уу? (Тийм.) Та нарын дунд сан тавьж, Буддад шүтэн мөргөж байсан хүн байна уу? (Тийм.) Тэгвэл сан тавьж, Буддад шүтэн мөргөхийн зорилго нь юу байсан бэ? (Амар амгалангийн төлөө залбирах.) Амар амгалан байдлын төлөө Сатанд шүтэн мөргөх нь учир утгагүй юу? Сатан амар амгаланг авчирдаг уу? (Үгүй.) Энэ тухай одоо бодоход, та нар тэр үед мэдлэггүй байсан уу? (Тийм.) Тиймэрхүү зан байдал нь учир утгагүй, мэдлэггүй, гэнэн, тийм биш гэж үү? Сатан чамд амар амгаланг өгч чадахгүй. Яагаад? Сатан зөвхөн чамайг хэрхэн завхруулах тухай л бодолхийлдэг бөгөөд чамд амар амгаланг өгч чадахгүй; тэр чамд зөвхөн түр зуурын амс хийлтийг л өгч чадна. Гэхдээ чи тангараг өргөх ёстой бөгөөд хэрвээ чи амлалтаа зөрчвөл эсвэл түүнд өгсөн тангаргаа зөрчвөл тэр чамайг хэрхэн тарчилгахыг чи харах болно. Чамаар тангараг өргүүлэхдээ тэр үнэндээ чамайг хянахыг хүсдэг, үгүй гэж үү? Амар амгалан байдлын төлөө залбирах үедээ та нар амар амгаланг олж авсан уу? (Үгүй.) Та нар амар амгаланг олж аваагүй, харин эсрэгээрээ тэр золгүй явдал, дуусашгүй гай зовлон болон бүхий л төрлийн гай гамшгийг—үнэхээр гашуун зовлонгийн зах хязгааргүй далайг авчирсан. Амар амгалан байдал нь Сатаны эзэмшил дотор байдаггүй ба энэ нь үнэн юм. Энэ нь феодалын мухар сүсэг, уламжлалт соёлтой хүн төрөлхтний үр дагавар юм.

Хүнийг завхруулахын тулд Сатан нийгмийн хандлагыг ашигладаг асуудалд мөн тодорхой тайлбар хэрэгтэй. Эдгээр нийгмийн хандлагууд нь олон зүйлийг агуулдаг. Зарим хүмүүс: “Тэр нь бидний өмсдөг хувцасны тухай юу? Тэдгээр нь хамгийн сүүлийн үеийн загвар, оо энгэсэг, үс засалт, тансаг хоол хүнсний тухай юу?” гэдэг. Тэдгээр нь үнэхээр эдгээр зүйлийн тухай юу? Эдгээр нь хандлагын нэг хэсэг боловч бид эдгээрийн тухай энд ярилцахыг хүсэхгүй байна. Бид зөвхөн нийгмийн хандлагын хүмүүст авчирдаг санаа, хүмүүсийг энэ дэлхий дээр биеэ авч явахад хүргэдэг байдал болон тэдгээрийн хүмүүст авчирдаг амьдралын зорилго, ертөнцийг үзэх үзлийн тухай ярилцахыг хүсэж байна. Эдгээр нь маш чухал; тэд хүний оюун санааны байдлыг хянаж, түүнд нөлөөлдөг. Энэ бүх хандлагууд нь ар араасаа хорон муу нөлөөгөө хэрэгжүүлдэг ба дийлэнх хүмүүс одоо шулуун шударга байдал, хүн чанаргүй болсон, мөн тэдэнд ёс зүй бүү хэл, ямар ч мөс чанар байдаггүй гэж бид хэлж болохуйц хэмжээнд хүртэл тэдгээр нь хүнийг тасралтгүй доройтуулж, тэдний ёс суртахуун, тэдний зан аашийг улам бүр дордуулсан. Тэгвэл эдгээр хандлагууд нь юу вэ? Чи энгийн нүдээр эдгээр хандлагуудыг харж чадахгүй. Хандлагын салхи үлээх үед магадгүй ердөө цөөхөн тооны хүмүүс л шинэ хандлагыг тогтоогчид болох болно. Тэд ийм санаа эсвэл ийм өнцгийг хүлээн зөвшөөрснөөр ийм зүйл хийж эхэлдэг. Гэсэн хэдий ч хүмүүсийн дийлэнх нь мэдээгүй байх зуураа өөрийн мэдэлгүйгээр аяндаа үүнийг хүлээн зөвшөөрч, бүгд үүнд живж, үүгээр хянагдах хүртлээ ийм төрлийн хандлагаар тасралтгүй халдварлагдаж, үүнд уусч, сэтгэл татагдаж байдаг. Эрүүл саруул бие, оюун санаатай биш, үнэн гэдгийг хэзээ ч мэддэггүй, эерэг сөрөг зүйлсийн хоорондын ялгааг хэзээ ч хэлж чадахгүй хүний хувьд эдгээр төрлийн хандлагууд нь ар араасаа Сатанаас ирсэн эдгээр хандлага, амьдралын үзэл, амьдралын гүн ухааныг сайн дураараа хүлээн зөвшөөрөхөд тэднийг хүргэдэг. Амьдралд хэрхэн хандах тухай Сатаны тэдэнд хэлсэн зүйлийг болон Сатаны тэдэнд “хайрласан” амьдрах замыг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэдэнд хүч чадал байхгүй, мөн тэдэнд эсэргүүцэх мэдлэг бүү хэл, чадвар ч байдаггүй. Тэгвэл эдгээр хандлагууд нь яг юу юм бэ? Би та нарын ойлгож чадах энгийн жишээ сонголоо. Жишээ нь өнгөрсөн үеийн хүмүүс өөрсдийн бизнесийг хөгшин, залуу ямар ч хүнийг луйвардахгүй байдлаар явуулдаг байсан бөгөөд хэн худалдан авахаас үл хамааран бараагаа адилхан үнээр зардаг байсан. Мөс чанар болон хүн чанарын дохио энд илэрхийлэгдэхгүй байна гэж үү? Хүмүүс өөрсдийн бизнесээ явуулахдаа ийм төрлийн итгэлцлийг ашиглах үед, тэр үед тэдэнд мөс чанар, хүн чанар байсан байна гэж бид хэлж болох уу? (Тийм.) Гэвч илүү их хэмжээний мөнгөний төлөөх хүний хэрэгцээ байгаа болохоор хүмүүс өөрийн мэдэлгүйгээр улам бүр мөнгийг хайрлаж, ашиг хонжоог хайрлаж, зугаа цэнгэлийг хайрлах болсон. Тэгвэл хүмүүс мөнгийг илүү чухал гэж үзэх болсон уу? Хүмүүс мөнгийг илүү чухал гэж үзэх үедээ тэд өөрийн мэдэлгүй өөрсдийн нэр хүндээ, өөрсдийн алдар цуу, нэр төр, шулуун шударга байдлаа үл ойшоодог; тэд энэ бүх зүйлийг үл ойшоодог, үгүй гэж үү? Бизнес эрхлэх үедээ чи, хүмүүсийг луйвардаж, баян болохын тулд хэн нэгэн хүн өөр хандлага баримталж, олон янзын арга ашиглаж байгааг хардаг. Хэдийгээр олсон мөнгө нь буруу аргаар олсон мөнгө боловч тэд улам илүү баян болсоор байдаг. Тэдний бүхий л гэр бүл чамтай адилхан бизнес эрхэлдэг боловч тэд чамаас илүү сайхан амьдралд умбадаг бол чамд муухай санагдаж: “Би яагаад ингэж чадахгүй гэж? Би яагаад тэдэн шиг ихийг олж чаддаггүй юм бэ? Би илүү их мөнгө олох, өөрийнхөө бизнесийг цэцэглүүлэх замыг бодож олох ёстой” гэж хэлэх болно. Чи тэгээд үүнийг бүхэлд нь эргэцүүлнэ. Мөнгө олж, хөгшин ч бай, залуу ч бай луйвардахгүй, бараагаа бүгдэд адилхан үнэхээр зарах ердийн аргын дагуу чи мөс чанартайгаар мөнгө олж байгаа боловч энэ нь чамайг хурдан баяжуулахгүй. Гэсэн хэдий ч ашиг олохыг яарсандаа чиний сэтгэхүй аажмаар хувирах болно. Энэхүү хувирлын явцад биеэ авч явах чиний зарчим мөн өөрчлөгдөж эхэлнэ. Анх хэн нэгнийг луйвардах үедээ, анх хэн нэгнийг залилах үед чи биеэ барьсан байдалтайгаар, “Энэ бол би хүнийг луйвардаж байгаа сүүлчийн удаа бөгөөд би дахиж үүнийг хийхгүй. Хүмүүсийг луйвардах нь зөвхөн залхаан цээрлүүлэлт хүртэх ба надад гай гамшиг авчрах болно! Энэ бол би хүнийг луйвардаж байгаа сүүлчийн удаа бөгөөд би үүнийг дахиж хийхгүй” гэж хэлнэ. Чи анх удаа хэн нэгнийг луйвардах үед зүрх сэтгэлд чинь бага зэрэг эргэлзээ байна; эргэлзээтэй байж, чамайг зэмлэх нь—хүний мөс чанарын чиг үүрэг бөгөөд болохоор чи хэн нэгнийг луйвардах үед чамд хачин санагддаг. Харин хэн нэгнийг амжилттай хуурсныхаа дараа чи одоо өмнөхөөсөө илүү их мөнгөтэй болсноо анзаарах ба энэ арга чиний хувьд тун ашигтай байж болох юм гэж чи бодох болно. Өөрийн зүрх сэтгэл дэх гунигт өвдөлтийг үл харгалзан чи өөрийн “амжилтандаа” баяр хүргэмээр санагдаж өөрөөрөө бага зэрэг бахархана. Анх удаагаа чи өөрийн зан байдлыг зөвтгөж, өөрийн шийдвэрийг зөвтгөдөг. Үүний дараа, хүн нэгэнт энэхүү луйвраар бохирдох л юм бол энэ нь мөрийтэй тоглоомд орж дараа нь мөрийтэй тоглогч болсон хүнтэй адил юм. Өөрийн мэдэлгүй тэр өөрийн луйврын үйлдлийг зөвтгөж үүнийг хүлээн зөвшөөрдөг. Өөрийн мэдэлгүйгээр тэр, луйврыг хууль ёсны арилжааны зан байдал гэж үзэж, луйврыг өөрийн амьдрах чадвар, өөрийн амьдралд хамгийн ашигтай арга гэж үздэг; үүнийг хийснээрээ тэр хурдан баян болж чадна гэж тэр боддог. Энэхүү үйл явцын эхэнд хүмүүс, өөрсдөө үүнийг биечлэн шууд оролдож, өөрсдийнхөө аргаар турших хүртлээ ийм зан байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй ба тэд энэ зан байдлыг болон ийм байдлаар аливааг хийхийг дорд үздэг, дараа нь тэдний зүрх сэтгэл аажмаар хувирч эхэлдэг. Тэгвэл энэхүү хувирал нь юу вэ? Энэхүү хандлагыг зөвшөөрч, үүнд элсэн орох явдал болон ийм санааг хүлээн зөвшөөрч, үүнд орох явдлыг нийгмийн хандлага чамд суулгадаг. Өөрийн мэдэлгүйгээр чамд, хэрвээ бизнес хийхдээ хуурч мэхлэхгүй бол алдагдал хүлээнэ, мөн хэрвээ хуурч мэхлэхгүй бол ямар нэгэн зүйлийг алдах болно гэж санагддаг. Өөрийн мэдэлгүйгээр энэхүү луйвар нь чиний үнэн сэтгэл, чиний гол тулгуур болдог ба түүнчлэн чиний амьдралын зайлшгүй дүрэм журам болсон тийм зан байдал болдог. Хүн энэхүү зан байдлыг болон энэ сэтгэхүйг хүлээн зөвшөөрсний дараа хүний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг үү? Чиний зүрх сэтгэл өөрчлөгдсөн, тэгвэл чиний шулуун шударга байдал өөрчлөгдсөн үү? Чиний хүн чанар өөрчлөгдсөн үү? (Тийм.) Тэгвэл чиний мөс чанар өөрчлөгдсөн үү? (Тийм.) Хүний бүх зүйл, зүрх сэтгэлээсээ эхлээд бодлоо хүртэл, мөн тэд гадна доторгүй өөрчлөгдөх хэмжээнд хүртлээ дээд зэргээр өөрчлөгддөг. Энэхүү өөрчлөлт нь чамайг Бурханаас улам, улам илүү зайтай болгодог ба чи Сатантай улам бүр таарамжтай, улам бүр адилхан болдог.

Одоо та нарын хувьд эдгээр нийгмийн хандлагыг ойлгоход амархан байгаа. Би зүгээр л энгийн жишээ буюу хүмүүсийн сайн мэдэх түгээмэл харагддаг жишээг сонгосон. Эдгээр нийгмийн хандлагууд нь хүмүүст томоохон нөлөөтэй юу? (Тийм!) Тэгвэл эдгээр нийгмийн хандлагууд нь хүмүүст гүн гүнзгий хортой үр нөлөө үзүүлдэг үү? (Тийм!) Хүмүүст маш гүн хортой үр нөлөө үзүүлдэг. Сатан хүний юуг завхруулахын тулд эдгээр нийгмийн хандлагуудыг нэг нэгээр нь ашигладаг вэ? (Мөс чанар, ёс зүй, хүн чанар, ёс суртахуун.) Өөр юу? (Амьдралыг үзэх хүний үзэл.) Тэдгээр нь хүмүүсийг алгуур доройтуулдаг уу? (Тийм.) Сатан хүмүүсийг диаволын үүр лүү алхам алхмаар урхидахын тулд эдгээр нийгмийн хандлагуудыг ашигладаг бөгөөд ингэснээр хүмүүс нийгмийн хандлагад баригдаж, өөрийн мэдэлгүйгээр мөнгө болон материаллаг хүслийг дэмжиж, түүнчлэн гэмт явдал болон хүчирхийллийг дэмждэг. Эдгээр зүйл хүний зүрх сэтгэлд ормогц хүн юу болдог вэ? Хүн диавол Сатан болдог! Энэ нь хүний зүрх сэтгэл дэх сэтгэл зүйн чиглэл ямар байхаас болдог уу? Хүн юуг дэмждэг вэ? Хүн гэмт явдал болон хүчирхийлэлд дуртай болж эхэлдэг. Тэд гоо сайхан эсвэл сайн сайханд, тэр ч бүү хэл амар амгаланд дургүй. Хүмүүс хэвийн хүн чанартай энгийн амьдралаар амьдрах хүсэлгүй байдаг, харин оронд нь өндөр байр суурь, асар их эд хөрөнгийг эдэлж, тэднийг барих ямар ч хязгаарлалтгүйгээр, ямар ч хүлээсгүйгээр махан биеийн хүслийг хангахын тулд хичээл чармайлтаа үл хайрлаж, өөрөөр хэлбэл өөрсдийн хүссэн бүхнээ хийж, махан биеийн жаргал цэнгэлд умбадаг. Тэгвэл хүн ийм төрлийн хандлагуудад автсан үед чиний сурсан мэдлэг чамайг чөлөөлөгдөхөд тусалж чадах уу? Чиний мэддэг уламжлалт соёл, мухар сүсэг нь энэхүү аймшгийн түвэгтэй байдлаас ангижрахад чамд тусалж чадах уу? Хүний ойлгодог уламжлалт ёс суртахуун болон уламжлалт ёслолууд хязгаарлалт хийхэд нь тэдэнд тусалж чадах уу? Жишээ нь Гурван Ханзны Сонгодог зохиолыг авч үзье. Эдгээр хандлагын шигддэг элснээс[b] хөлөө татан авахад энэ нь хүмүүст тусалж чадах уу? (Үгүй, чадахгүй.) Ийм байдлаар хүн улам бүр ямар болох вэ? Улам илүү хорон муу, биеэ тоосон, дээрэлхүү, аминчхан, хорлонтой. Хүмүүсийн хооронд цаашид ямар ч дурлал байхгүй, гэр бүлийн гишүүдийн хооронд цаашид ямар ч хайр байхгүй, хамаатан садан, найз нөхдийн хооронд цаашид ямар ч ойлголцол байхгүй болдог; хүний харилцаа луйвраар дүүрэн, хүчирхийллээр дүүрэн болсон. Хүн нэг бүр өөрсдийн дотны хүмүүсийн дунд амьдрахдаа луйврын арга, хүчирхийллийн аргыг хэрэглэхийг хүсдэг; тэд амьжиргаагаа залгуулахын тулд худлаа ярьж, луйвардаж, догшин ширүүн болдог; тэд хүчирхийлэл ашиглан өөрсдийн байр суурьтай болж, өөрсдийн гэсэн ашиг олдог бөгөөд догшин ширүүн, хорон муу арга ашиглан өөрсдийн хүссэн бүхнээ хийдэг. Энэ хүн төрөлхтөн аймаар биш гэж үү? (Тийм.) Намайг дөнгөж сая эдгээр зүйлийг ярихыг сонссоныхоо дараа та нар ийм төрлийн бөөн хүмүүсийн дунд, Сатаны завхруулсан энэ дэлхий ертөнц, энэ орчинд амьдрах нь аймаар гэж бодохгүй байна гэж үү? (Тийм.) Тэгвэл та нар өөрсдийгөө өрөвдөлтэй гэдгийг хэзээ нэгэн цагт мэдэрч байсан уу? Та нар одоо үүнийг бага зэрэг мэдэрч байх учиртай. (Тийм.) Та нарын дууны өнгийг сонсоход та нар “Сатан хүнийг завхруулахын тулд маш олон өөр аргыг ашигладаг. Тэр бүх боломжийг шүүрэн авдаг бөгөөд бид хаашаа ч эргэсэн тэр тэнд байдаг. Хүн аврагдаж чадна гэж үү?” гэж бодож байгаа мэт санагдаж байна. Хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн итгэл найдвар байна гэж үү? Хүн өөрсдийгөө аварч чадах уу? (Үгүй.) Хаш Хаан хүнийг аварч чадах уу? Күнз хүнийг аварч чадах уу? Гуаньинь Бодьсадва хүнийг аварч чадах уу? (Үгүй.) Тэгвэл хэн хүнийг аварч чадах вэ? (Бурхан.) Гэсэн хэдий ч зарим хүмүүс зүрх сэтгэлдээ: “Сатан биднийг амьдрах ямар ч найдваргүй, амьдрах ямар ч итгэлгүй болтол маш зэрлэгээр, маш улайран хорлодог. Бид бүгд завхрал дунд амьдардаг ба хүн нэг бүр ямартай ч Бурханыг эсэргүүцдэг, ингэснээр бидний зүрх сэтгэл одоо бүрмөсөн хүйтэн хөндий болсон. Тэгвэл Сатан биднийг завхруулж байхад Бурхан хаана байна вэ? Бурхан юу хийж байна вэ? Бурхан бидний төлөө юу ч хийж байсан бид үүнийг хэзээ ч мэдэрдэггүй!” гэх мэтийн асуулт тавих болно. Зарим хүмүүс гарцаагүй зарим нэг хохирол амсах ба гарцаагүй бага зэрэг гутрах болно. Та нарт энэхүү мэдрэхүй, энэхүү мэдрэмж тун гүнзгий байдаг, учир нь Миний хэлсээр ирсэн бүхэн нь хүмүүст, тэд ямар ч итгэл найдваргүй гэдгийг улам бүр мэдрүүлж, тэд Бурханаар хаягдсан гэдгийг улам бүр мэдрүүлж, аажмаар ойлгуулсаар ирсэн. Гэхдээ бүү санаа зов. Бидний өнөөдрийн нөхөрлөлийн сэдэв болох “Сатаны хорон муу” гэдэг нь бидний жинхэнэ сэдэв биш. Гэхдээ Бурханы ариун байдлын мөн чанарын тухай ярихын тулд хүн төрөлхтөн одоо ямар нөхцөл байдалд байгаа ба хүн яг ямар хэмжээнд хүртэл завхарсан бэ гэдгийг хүмүүст илүү тодорхой болгохын тулд бид эхлээд Сатан хүнийг хэрхэн завхруулдаг тухай болон Сатаны хорон муугийн тухай ярих учиртай. Үүний тухай ярихын нэг зорилго нь хүмүүст Сатаны хорон мууг мэдэх боломж олгох бөгөөд харин нөгөө нь жинхэнэ ариун байдал гэж юу болохыг илүү гүнзгий ойлгох боломжийг хүмүүст олгох юм. Та нар одоо ойлгож байгаа, үгүй гэж үү?

Миний дөнгөж сая ярьсан эдгээр зүйл нь өнгөрсөн удаагийнхаас илүү дэлгэрэнгүй байна уу? (Тийм.) Тэгвэл та нарын ойлголт одоо арай илүү гүнзгий болсон уу? (Тийм.) Маш олон хүмүүс Намайг одоо Бурханы ариун байдал гэж яг юу болохыг хэлнэ гэж хүлээж байгаа гэдгийг Би мэднэ, гэхдээ Бурханы ариун байдлын талаар ярихдаа Би эхлээд Бурханы хийдэг үйл хэргийн тухай ярих болно. Та нар бүгд анхааралтай сонсох ёстой, дараа нь Би та нараас Бурханы ариун байдал гэж яг юу болохыг асуух болно. Би та нарт шууд хэлэхгүй, харин оронд нь та нарыг үүнийг бодож олохоор оролдоход хүргэж, та нарт үүнийг бодож олох боломж олгоно. Та нар энэ аргын талаар юу гэж бодож байна вэ? (Энэ нь сайн.) Иймээс анхааралтай сонсоорой.

Сатан хүнийг завхруулж эсвэл жолоогүй хохирол учруулах болгонд Бурхан хажууд нь зүгээр л зогсож байдаггүй, мөн Тэр Өөрийн сонгосон хүмүүсээ үл тоомсорлож эсвэл хараагүй дүр үзүүлдэггүй. Сатаны хийдэг бүхэн нь тун тодорхой бөгөөд Бурхан ойлгож байдаг. Сатан юу хийх нь хамаагүй, тэр ямар хандлага бий болоход хүргэх нь хамаагүй Бурхан Сатаны хийхээр оролдож байгаа бүхнийг мэдэж байдаг ба Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүсээ хаядаггүй. Үүний оронд ямар анхаарал татахгүйгээр, нууцаар, чимээгүйхнээр Бурхан хэрэгтэй бүхнийг хийж байдаг. Тэр хэн нэгэн дээр ажиллаж эхлэх үедээ, Тэр хэн нэгнийг сонгосон үедээ Тэр үүнийгээ хэнд ч тунхагладаггүй, мөн Тэр үүнийгээ Сатанд тунхагладаггүй, тэр ч бүү хэл ямар нэгэн томоохон дохио зангаа үзүүлдэггүй. Тэр ердөө тун сэмхэнээр, тун аяндаа хэрэгтэй зүйлийг хийдэг. Эхлээд Тэр чамд зориулан гэр бүлийг сонгодог; тухайн гэр бүл ямар төрлийн ар талтай байх, чиний эцэг эх хэн байх, чиний өвөг дээдэс хэн байх—энэ бүхэн нь аль хэдийн Бурханаар шийдэгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр нь Түүний гаргасан тэрхэн зуурын шийдвэр биш, харин ч энэ нь аль эртнээс эхэлсэн ажил юм. Бурхан чамд зориулсан гэр бүлийг сонгомогцоо чиний төрөх хугацааг сонгодог. Одоо Бурхан энэ дэлхийд уйлан төрөхийг чинь харж, чиний төрөлтийг харж, чамайг анхны үгээ хэлэхийг харж, бүдэрч, майжигнан анхны алхмаа хийж, алхаж сурахыг чинь харж байдаг. Эхлээд чи нэг алхам, тэгээд дараагийн алхмаа хийдэг… одоо чи гүйж чадна, одоо чи үсэрч чадна, одоо чи ярьж чадна, одоо чи өөрийн мэдрэмжээ илэрхийлж чадна. Энэ хугацаанд хүнийг өсөх зуур бар өөрийн олзыг ажигладагтай адилаар Сатаны харц хүн нэг бүр дээр тогтсон байдаг. Харин Өөрийн ажлаа хийхдээ Бурхан хэзээ ч хүмүүс, үйл явдал, аливаа зүйлсийн, цаг хугацаа эсвэл орон зайн ямар нэгэн хязгаарлалтыг амсдаггүй; Тэр Өөрийн хийх ёстой зүйлийг хийдэг, Өөрийн хийх учиртай зүйлийг хийдэг. Өсөх үйл явцдаа чи өөрт таалагдахгүй олон зүйлстэй тулгарч, өвчин эмгэг, бүтэлгүйтэлтэй тулгарч болох юм. Гэхдээ чи энэ замаар алхах зуур чиний амь, чиний ирээдүй Бурханы чанд хатуу анхаарал халамжин дор байдаг. Бурхан чиний бүх амьдралд хүрэлцэх жинхэнэ баталгааг өгдөг, учир нь Тэр яг тэнд чиний хажууд, чамайг хамгаалж, чамайг харж хандаж байдаг билээ. Үүнийг мэдэлгүйгээр чи өсдөг. Чи шинэ зүйлстэй харьцаж эхэлдэг ба энэ дэлхий ертөнцийг, энэ хүн төрөлхтнийг таньж мэдэж эхэлдэг. Чамд юм бүхэн шинэлэг, шинэ байдаг. Чи өөрийнхөөрөө хийх дуртай, чи өөрийн дуртай зүйлийг хийх дуртай байдаг. Чи өөрийн хүн чанар дотроо амьдарч, чи өөрийн гэсэн амьдралын орон зайд амьдардаг бөгөөд Бурханы оршин тогтнолын талаар өчүүхэн төдий ч ухамсарлах чадвар чамд байдаггүй. Харин чамайг өсч байх зуур Бурхан замын бүхий л алхам бүрд чамайг харж байдаг ба урагшлах алхмаа хийх бүрд чинь чамайг харж байдаг. Чамайг мэдлэгт суралцаж эсвэл шинжлэх ухааныг судлаж байх үед ч гэсэн Бурхан чиний хажуугаас нэг алхам ч холдож байгаагүй юм. Чи тэр талаараа ердөө бусад хүмүүстэй л адилхан, дэлхий ертөнцийг танин мэдэж, үүнтэй харьцах явцдаа чи өөрийн гэсэн туйлын зорилгыг бий болгож, өөрийн гэсэн хобби, өөрийн сонирхолтой болж, мөн түүнчлэн өндөр амбиц өвөрлөдөг. Чи өөрийн ирээдүйгээ дандаа эргэцүүлж, чиний ирээдүй ямар харагдах ёстой тухай дүр зургийг дандаа зураглаж байдаг. Гэхдээ зам зуурт юу тохиолдох нь хамаагүй Бурхан бүхнийг тов тодорхой нүдээр хардаг. Магадгүй чи өөрөө өөрийнхөө өнгөрсөн үеийг мартчихсан байж болох юм, харин Бурханы хувьд чамайг Түүнээс илүү сайн ойлгож чадах өөр хэн ч үгүй. Чи Бурханы мэлмий дор амьдарч, өсч бойжиж, нас биед хүрдэг. Энэ хугацаан дахь Бурханы хамгийн чухал үүрэг бол хэний ч ойлгож чадахгүй зүйл, хэний ч мэдэхгүй зүйл юм. Бурхан энэ тухай мэдээж чамд хэлдэггүй. Тэгвэл энэхүү хамгийн чухал зүйл юу вэ? Та нар мэдэх үү? (Хүмүүсийг Түүний өмнө аваачих.) Тэгвэл хүмүүсийг Өөрийнхөө өмнө авчрахын тулд Бурхан юу хийдэг вэ? Тэр ямар цагт хүмүүсийг Өөрийнхөө өмнө авчирдаг вэ? Та нар мэдэх үү? Энэ нь Бурханы үндсэн үүрэг үү? Энэ нь Бурханы хийдэг хамгийн чухал зүйл үү? Бурхан хүнийг аврах нь баталгаатай гэж хүн хэлж болно. Энэ нь, Бурхан энэ хүнийг аврахыг хүсдэг гэсэн үг бөгөөд иймээс Тэр үүнийг хийх ёстой, энэхүү үүрэг нь хүн болоод Бурханы аль алинд амин чухал юм. Та нар үүнийг мэдэх үү? Та нарт энэ талаар ямар нэгэн мэдрэмж байхгүй эсвэл энэ тухай ямар нэгэн ойлголт байхгүй байгаа мэт санагдаж байна, иймээс Би та нарт хэлж өгье. Чамайг төрсөн цагаас эхлээд одоог хүртэл Бурхан чам дээр маш их ажил хийсэн боловч Тэр ямар нэгэн зүйл хийх болгондоо чамд хэлж байгаагүй. Чи мэдэх учиргүй байсан, иймээс чамд хэлээгүй, тийм үү? (Тийм.) Хүний хувьд Түүний хийдэг бүхэн нь чухал. Бурханы хувьд энэ нь Түүний хийх ёстой зүйл юм. Гэхдээ Түүний зүрх сэтгэлд Түүний хийх хэрэгтэй ямар нэгэн чухал зүйл байдаг ба тэр нь энэ бүх зүйлээс хамаагүй хол давсан байдаг. Тэр нь юу вэ? Тэр бол, хүнийг төрөхөөс эхлээд одоог хүртэл Бурхан хүн нэг бүрийн аюулгүй байдлыг батлан даах ёстой. Та нарт үүнийг бүрэн ойлгохгүй байгаа мэт санагдаж, “Аюулгүй байдал тийм чухал уу?” гэж хэлж болох юм. Тэгвэл “аюулгүй байдал” гэдгийн үгчилсэн утга нь юу вэ? Магадгүй та нар үүнийг амар амгалан гэсэн утгатай гэж ойлгож байгаа эсвэл магадгүй та нар энэ нь ямар нэгэн аюул, гай гамшгийг хэзээ ч туулахгүйгээр, сайхан амьдарч, энгийн амьдралаар амьдрах гэсэн утгатай гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ зүрх сэтгэлдээ та нар энэ нь тийм ч энгийн биш гэдгийг мэдэж байх ёстой. Тэгвэл Бурханы хийх ёстой гэж Миний яриад байгаа энэ зүйл яг юу юм бэ? Энэ нь Бурханы хувьд юу гэсэн үг вэ? Энэ нь үнэхээр та нарын аюулгүй байдлыг батлан даах явдал уу? Яг одоо юу? Үгүй. Тэгвэл Бурханы хийдэг зүйл нь юу юм бэ? Энэхүү аюулгүй байдал нь чи Сатанд залгиулахгүй байх гэсэн үг. Энэ нь чухал уу? Чи Сатанд залгиулаагүй, иймд энэ нь чиний аюулгүй байдалтай холбоотой юу, үгүй юу? Энэ нь чиний хувийн аюулгүй байдалтай холбоотой бөгөөд үүнээс илүү чухал зүйл гэж үгүй. Нэгэнт чи Сатанд залгиулчихвал чиний сэтгэл ч, чиний махан бие ч цаашид Бурханд харьяалагдахгүй. Бурхан цаашид чамайг аврахгүй. Бурхан тийм сүнснүүдийг орхидог бөгөөд тийм хүмүүсийг орхидог. Иймээс Бурханы хийх учиртай хамгийн чухал зүйл бол чиний аюулгүй байдлыг батлан даах, чамайг Сатанд залгиулахгүй байхыг хариуцах явдал юм гэж Би хэлдэг. Энэ нь нэлээд чухал, үгүй гэж үү? Тэгвэл та нар яагаад хариулж чадахгүй байна вэ? Та нар Бурханы агуу нинжин сэтгэлийг мэдэрч чаддаггүй мэт санагдаж байна!

Бурхан хүмүүсийн аюулгүй байдлыг батлан дааж, тэднийг Сатанд залгиулахгүй байхыг хариуцахаас гадна хамаагүй их зүйл хийдэг; Тэр мөн хэн нэгнийг сонгож, тэднийг аврахын төлөө бэлтгэхдээ асар их ажил хийдэг. Юун түрүүнд, чи ямар зан ааштай байх, чи ямар гэр бүлд төрөх, чиний эцэг эх хэн байх, чи хэчнээн олон ах эгч, дүүтэй байх, танай гэр бүлийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн байдал ямар байх—энэ бүхэн нь чиний төлөө Бурханаар нягт нямбай зохицуулагддаг. Дийлэнх хүмүүсийн тухайд гэвэл, Бурханы сонгосон хүмүүс ихэнхдээ ямар төрлийн гэр бүлд төрдгийг та нар мэдэх үү? Тэдгээр нь алдартай гэр бүлүүд байдаг уу? Магадгүй зарим нь тийм. Тийм гэр бүл нэг ч байхгүй гэж бид итгэлтэйгээр хэлж чадахгүй боловч тэд тун цөөхөн байгаа. Тэд тэрбумтан, олон саяын хөрөнгөтэй хүн гэх мэтийн хосгүй эд хөрөнгөтэй гэр бүлүүд үү? Тэд бараг хэзээ ч ийм гэр бүл байдаггүй. Тэгвэл Бурхан хүмүүст зориулж ихэнхдээ ямар төрлийн гэр бүлийг бэлтгэдэг вэ? (Жирийн гэр бүлүүдийг.) Тэгвэл ямар гэр бүлүүд нь жирийн гэр бүлүүд вэ? Тэд голдуу ажилчин гэр бүл, хөдөө аж ахуй эрхэлдэг гэр бүлүүд байдаг. Ажилчид амьдрахын тулд цалиндаа түшиглэдэг бөгөөд үндсэн хэрэгцээгээ хангаж чаддаг. Тэд ямар ч тохиолдолд чамайг өлсгөлөн явуулахгүй, гэхдээ чи өөрийн бүх материаллаг хэрэгцээгээ хангуулж чадна гэж горьдох хэрэггүй. Хөдөө аж ахуй эрхлэгчид хоол хүнсэндээ зориулж тариа тарихад түшиглэдэг ба тэд идэх тариа будаатай байдаг болохоор юу ч тохиолдсон чи өлсөхгүй, гэхдээ чи маш сайхан хувцаслаж чадахгүй. Тэгээд мөн бизнес эрхэлдэг эсвэл жижиг бизнестэй зарим гэр бүлүүд байдаг, заримынх нь эцэг эх сэхээтэн байдаг бөгөөд эдгээрийг мөн жирийн гэр бүл гэж тооцож болно. Мөн түүнчлэн зарим эцэг эх нь албан хаагч эсвэл хамгийн ихдээ доогуур зиндааны төрийн албан хаагч байдаг ба тэднийг мөн алдартай гэр бүл гэж тооцож болохгүй. Илүү олон хүмүүс жирийн гэр бүлд төрдөг бөгөөд энэ нь бүгд Бурханаар зохицуулагддаг. Өөрөөр хэлбэл, юуны өмнө чиний амьдарч байгаа энэхүү орчин нь чиний төсөөлдөг хөрөнгө мөнгөтэй чинээлэг гэр бүл биш, харин ч үүний оронд энэ нь чиний төлөө Бурханаар шийдэгдсэн гэр бүл бөгөөд хүмүүсийн дийлэнх нь ийм гэр бүлийн хязгаар дотор амьдрах болно; бид онцгой тохиолдлуудыг энд хэлэлцэхгүй. Тэгвэл нийгмийн байр суурийн хувьд ямар вэ? Дийлэнх эцэг эхчүүдийн эдийн засгийн байдал дундаж байдаг бөгөөд тэдэнд нийгмийн өндөр байр суурь байдаггүй—тэдний хувьд ердөө ажилтай байх нь л хангалттай байдаг. Засаг дарга хүн байна уу? Ерөнхийлөгч хүн байна уу? (Үгүй.) Хамгийн ихдээ л тэд бүгд нийгмийн дундаж байр суурьтай, бүгд дундаж эдийн засгийн байдалтай амьдарч байгаа жижиг бизнесийн менежер эсвэл бага-гарын боссууд гэх мэтийн хүмүүс байдаг. Өөр нэг хүчин зүйл бол гэр бүлийн амьдралын орчин юм. Юун түрүүнд, мэргэ төлгө болон заяа төөрөг мэргэлэх замаар алхахад нь хүүхдүүддээ илтэд нөлөөлөх ямар ч эцэг эх байдаггүй; тэд тун цөөхөн. Ихэнх эцэг эхчүүд нэлээд энгийн, та нартай адилхан байдаг. Бурхан хүмүүсийг сонгохын зэрэгцээ тэдэнд зориулан ийм орчныг бэлддэг бөгөөд энэ нь хүмүүсийг аврах Түүний ажилд асар их ач тустай юм. Гадна талаасаа, хүний төлөө Бурхан ямар ч онцгой зүйл хийгээгүй мэт харагддаг; Тэр зүгээр л бүхнийг нууцаар, даруухнаар, чимээгүйхнээр хийдэг. Гэхдээ үнэндээ, Бурханы хийдэг бүхэн чиний авралын төлөөх суурийг тавьж, өмнөх замыг чинь бэлдэж, чиний авралын төлөө хэрэгтэй бүх нөхцлүүдийг бэлтгэхийн тулд хийгддэг. Тодорхой товлогдсон хугацаанд нь Бурхан хүн бүрийг Өөрийнхөө өмнө авчирдаг—чиний хувьд Бурханы дуу хоолойг сонсох цаг ирэх үед тэр нь чи Түүний өмнө очих цаг юм. Үүнийг тохиолдох үед зарим хүмүүс өөрсдөө аль хэдийн эцэг эх болсон байдаг байхад бусад нь зүгээр л хэн нэгний хүүхэд хэвээр байдаг. Өөрөөр хэлбэл, зарим хүмүүс гэрлэж, хүүхэдтэй болсон байхад зарим нь ганц бие хэвээр бөгөөд хараахан гэр бүлээ эхлээгүй байдаг. Гэхдээ хүмүүсийн нөхцөл байдлыг үл харгалзан Бурхан чиний сонгогдох цагийг болон Түүний сайн мэдээ чамд хүрэх цагийг аль хэдийн тогтоосон байдаг. Бурхан чамд сайн мэдээ дамжуулах тодорхой хүн эсвэл тодорхой орчныг шийдэж, нөхцөл байдлыг тогтоосон байдаг болохоор чи Бурханы үгийг сонсож болох юм. Бурханы чиний төлөө хэрэгтэй бүх нөхцлийг аль хэдий бэлтгэсэн байдаг болохоор өөрийн мэдэлгүйгээр чи Түүний өмнө очиж, Бурханы гэр бүлд буцан очно. Түүнчлэн чи Түүний алхам алхмаар хийгддэг ажилд орж, алхам алхмаар чиний төлөө Түүний бэлтгэсэн Бурханы ажлын замд орж, өөрийн мэдэлгүйгээр Бурханыг дагадаг. Энэ удаа Бурханы хийдэг, хүнд өгдөг бүхэн нь хамгийн багадаа юуны өмнө хүний эдэлдэг халамж, хамгаалалт бөгөөд энэ нь үнэндээ бодитой юм. Тэгвэл Бурхан ямар төрлийн арга ашигладаг вэ? Бурхан янз бүрийн хүмүүс, үйл явдал болон зүйлсийг төлөвлөдөг болохоор хүн Түүний оршин тогтнолыг болон тэдэн доторх Түүний үйл хэргийг харж чадах юм. Жишээ нь, гэр бүлийнх нь хэн нэгэн өвчтэй болохоор Бурханд итгэдэг зарим хүмүүс байдаг бөгөөд тэд “Миний гэр бүлийнхний нэг нь өвчтэй, би юу хийх вэ?” гэдэг. Зарим хүмүүс тэгэхэд нь “Есүст итгэ!” гэж хэлдэг. Иймээс тэд Бурханд итгэж эхэлдэг бөгөөд Бурханд итгэх энэхүү итгэл нь энэ нөхцөл байдлын улмаас бий болдог. Тэгвэл энэ нөхцөл байдлыг хэн зохицуулсан бэ? (Бурхан.) Энэ нөхцөл байдлын улмаас тэд Бурхан руу эргэдэг. Хөгшин залуугүй бүгд итгэдэг зарим гэр бүлүүд байдаг байхад заримд нь нэг хүний л итгэл байдаг. Иймээс чи Надад хэл дээ, итгэгч Бурханаас юу олж авдаг вэ? Харваас өвчин эмгэг тохиолдсон, гэхдээ энэ нь үнэндээ түүнд өгөгдсөн нөхцөл байдал болохоор тэр Бурханы өмнө очдог—энэ бол Бурханы нинжин сэтгэл юм. Зарим хүмүүсийн гэр бүлийн амьдрал хатуу хүтүү бөгөөд тэд ямар ч амар амгаланг олж чаддаггүй учраас хэн нэгэн сайн мэдээг дамжуулж, “Чиний гэр бүл хатуу хүтүүг туулж байна. Есүст итгэ. Есүст итгэ, тэгвэл чи амар амгалан болох болно” хэмээн хэлэх боломж гарч ирдэг. Өөрийн мэдэлгүйгээр тухайн хүн тун хэвийн орчин нөхцөл дор Бурханд итгэж эхэлдэг, тэгвэл энэ нь нөхцөл байдлын нэг төрөл биш гэж үү? (Тийм.) Түүний гэр бүлд амар тайван биш байх нь Бурханаас түүнд өгөгдсөн нигүүлсэл үү? (Тийм.) Өөр шалтгааны улмаас Бурханд итгэж эхэлсэн зарим хүмүүс бас байдаг боловч ямар шалтгаан чамайг Бурханд итгэхэд хүргэсэн нь хамаагүй энэ нь үнэн хэрэгтээ ямар ч эргэлзээгүйгээр Бурханаар зохицуулагдаж, хөтлөгдөж байдаг.

Эхэндээ Бурхан чамайг сонгож, чамайг Өөрийн гэр бүлд авчрахын тулд янз бүрийн арга хэрэглэсэн. Энэ бол Түүний хийдэг эхний зүйл бөгөөд энэ нь хүн нэг бүрд хайрладаг Түүний нигүүлсэл юм. Одоо Бурхан сүүлчийн өдрүүдэд ажиллаж байгаа болохоор Тэр анхных шигээ нигүүлсэл болон ерөөлийг цаашид зүгээр хайрлахгүй мөн Тэр хүмүүсийг аргадахгүй—энэ нь Нигүүлслийн эрин үеийн ажлын суурины улмаас юм. Энэ сүүлчийн өдрүүдийн ажлын үеэр өөрсдийн мэдэрсэн Бурханы ажлын бүх талуудаас хүн юу харсан бэ? Тэд зөвхөн Бурханы хайраар зогсохгүй мөн түүнчлэн Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг харсан. Энэ удаа Бурхан хүнийг цаашид хангаж, дэмжиж, гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг болохоор тэд Түүний цаад санааг аажмаар мэдэж, Түүний хэлдэг үгийг болон хүнд хайрладаг Түүний үнэнийг мэдэж авдаг. Хүнийг сул дорой байх үед, тэднийг сэтгэлээр унасан үед, тэд хаашаа ч очих газаргүй байх үед Бурхан тэднийг тайвшруулж, зоригжуулж, тэдэнд зөвлөхийн тулд Өөрийн үгийг ашиглах болохоор биеийн хэмжээ багатай хүн аажмаар хүч чадлаа олж авч, эерэг байдалтайгаар өндийн босч, Бурхантай хамтран ажиллахад бэлэн болдог. Харин хүн Бурханд дуулгаваргүй хандаж эсвэл Түүний эсрэг зогсох үед эсвэл тэд өөрсдийн завхралаа илчилж, Бурханыг эсэргүүцэх үед тэднийг цээрлүүлж, тэднийг сахилгажуулахдаа Бурхан ямар ч өршөөл үзүүлэхгүй. Хүний тэнэглэл, мэдлэггүй байдал, сул дорой байдал, томоогүй байдалд гэхдээ Бурхан хүлээцтэй байдал, тэвчээрийг үзүүлэх болно. Ийм байдлаар хүний төлөө Бурханы хийдэг бүх ажлаар дамжуулан хүн аажмаар төлөвшиж, өсч, Бурханы цаад санааг мэдэж, зарим нэг үнэнийг мэдэж, эерэг зүйл юу болохыг, сөрөг зүйл юу болохыг мэдэж, хорон муу гэж юу болох, харанхуй гэж юу болохыг мэдэж авдаг. Бурхан хүнийг үргэлж цээрлүүлж, сахилгажуулдаггүй мөн Тэр үргэлж хүлээцтэй байдал, тэвчээр үзүүлдэггүй. Үүний оронд Тэр өөр өөр байдлаар, өөр өөр үе шатанд, тэдний өөр өөр биеийн хэмжээ болон хэв чанарын дагуу хүн нэг бүрийг хангадаг. Тэр хүний төлөө асар их өртгөөр олон зүйлийг хийдэг; хүн энэхүү төлөөсийг эсвэл Бурханы хийдэг эдгээр зүйлийг ухамсарладаггүй, гэсэн ч Түүний хийдэг бүхэн үнэндээ хүн нэг бүр дээр хийгддэг. Бурханы хайр бодитой: Бурханы нигүүлслээр дамжуулан хүн нэгээс нөгөө гай гамшгаас зайлсхийдэг, гэхдээ хүний сул дорой байдалд Бурхан Өөрийн хүлээцтэй байдлыг дахин дахин харуулдаг. Бурханы шүүлт, гэсгээлт нь хүмүүст, хүн төрөлхтний завхралыг болон өөрсдийн завхарсан сатаны мөн чанарыг аажмаар мэдэж авах боломжийг олгодог. Бурханы хангадаг зүйлс, хүнийг гэгээрүүлэх Түүний гэгээрэл болон Түүний удирдамж нь бүгд, үнэний мөн чанарыг улам бүр мэдэж, хүмүүст юу хэрэгтэй, тэд ямар зам сонгох ёстой, тэд юуны төлөө амьдардаг, тэдний амьдралын утга учир, үнэ цэнэ болон өмнөх замаараа хэрхэн алхах зэргийг бүр ихээр мэдэж авах боломжийг хүмүүст олгодог. Бурханы хийдэг энэ бүх зүйлс нь Түүний анхдагч нэгэн зорилгоос салшгүй юм. Тэгвэл энэ зорилго нь юу вэ? Та нар мэдэх үү? Бурхан хүн дээр хийх Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлэхдээ яагаад эдгээр аргуудыг ашигладаг вэ? Тэр ямар үр дүнд хүрэхийг хүсдэг вэ? Өөрөөр хэлбэл, Тэр хүнээс юу харж, тэднээс юу авахыг хүсдэг вэ? Бурханы харахыг хүсдэг зүйл нь хүний зүрх сэтгэл сэргээгдэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл хүн дээр ажиллахдаа Түүний ашигладаг эдгээр арга нь, хүний зүрх сэтгэлийг тасралтгүй сэрээж, хүний сүнсийг сэрээж, хаанаас ирснийг нь, хэн тэднийг чиглүүлж, тэднийг дэмжиж, тэднийг хангадаг ба хэн тэдэнд одоог хүртэл амьдрах боломж олгосныг хүнд мэдэгдэх учиртай; тэдгээр нь Бүтээгч хэн болохыг, тэд хэнд шүтэн мөргөх ёстойг, тэд ямар замаар алхах ёстойг болон ямар замаар Бурханы өмнө очих ёстойг хүнд мэдэгдэх учиртай; хүний зүрх сэтгэлийг аажмаар сэргээхийн тулд тэднийг ашигладаг ба иймээс хүн Бурханы зүрх сэтгэлийг мэдэж, Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгож, хүнийг аврах Түүний ажлын ар дахь асар их халамж болон бодлыг ухаардаг. Хүний зүрх сэтгэл сэргэх үед тэд цаашид доройтсон, завхарсан зан чанартай амьдралаар амьдрахыг хүсдэггүй, харин оронд нь Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар үнэнийг эрж хайхыг хүсдэг. Хүний зүрх сэтгэл сэрсэн үед тэд Сатанаас бүрмөсөн салж чадах бөгөөд цаашид Сатанаар хорлогдохгүй, цаашид түүнд хянагдаж, хууртахгүй болдог. Үүний оронд хүн Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд эерэг байдлаар Бурханы ажилд болон Түүний үгэнд хамтран ажиллаж, тэгснээрээ Бурханаас эмээж, муугаас зайлах байдалд хүрдэг. Энэ бол Бурханы ажлын анхдагч зорилго юм.

Сатаны хорон муугийн талаар дөнгөж сая ярьсан нь, хүмүүс маш аз жаргалгүй амьдардаг ба хүний амьдрал золгүй явдлаар хүрээлэгдсэн байдаг мэт хүн болгонд санагдуулсан. Харин Би Бурханы ариун байдал болон Түүний хүн дээр хэрэгжүүлдэг ажлын тухай ярьсан болохоор та нарт одоо ямар санагдаж байна вэ? (Маш жаргалтай.) Бид одоо Бурханы хийдэг бүхэн, хүний төлөө Түүний нарийн нямбай бэлддэг бүхэн нь өө сэвгүй гэдгийг харж чадна. Бурханы хийдэг бүхэн ямар ч алдаагүй байдаг, өөрөөр хэлбэл энэ нь гоочлох юмгүй, хэн ч үүнийг засаж, зөвлөгөө өгч эсвэл ямар нэгэн өөрчлөлт хийх хэрэггүй байдаг. Хувь хүн бүрийн төлөө Бурханы хийдэг бүхэн нь ямар ч эргэлзээгүй; Тэр хүн бүрийг гараас нь хөтөлж, хором бүрд чамайг харж хамгаалдаг бөгөөд чиний хажуугаас хэзээ ч холдоогүй. Хүмүүс ийм төрлийн орчинд өсч, ийм төрлийн суурьтайгаар өсөхөд, хүмүүс үнэндээ Бурханы гарын алганд өсдөг гэж бид хэлж болох уу? (Тийм.) Тэгвэл одоо та нарт ялагдлын мэдрэмж мэдрэгдсээр л байна уу? (Үгүй.) Хэн нэгэн нь сэтгэлээр унасан хэвээр байна уу? (Үгүй.) Тэгвэл Бурхан хүн төрөлхтнийг орхисон мэт хэн нэгэнд санагдаж байна уу? (Үгүй.) Тэгвэл Бурхан яг юу хийсэн юм бэ? (Тэр хүн төрөлхтнийг хамгаалдаг.) Бурханы хийдэг бүхний ард байдаг агуу бодол, анхаарал халамж нь маргаангүй. Үүнээс ч илүүгээр Бурхан энэхүү ажлыг хэрэгжүүлэх зуураа чиний төлөө Түүний төлсөн төлөөсийг мэдэх ямар нэгэн болзол эсвэл шаардлагыг та нарын хэнд ч, хэзээ ч тавиагүй, тиймээс чи Түүнд гүнээ талархдаг. Бурхан иймэрхүү зүйлийг өмнө нь хийж байсан уу? (Үгүй.) Урт удаан амьдралынхаа туршид, үндсэндээ хүн болгон олон аюултай нөхцөл байдалтай тулгарч, олон уруу таталтыг туулсан. Энэ нь Сатан яг чиний хажууд байж, түүний нүд чам дээр байнга төвлөрч байдаг учраас болдог. Чамайг гай зовлон нэрвэхэд, чамд гай гамшиг тулгарахад, чиний бүх зүйл бүтэлгүйтэхэд тэр дуртай бөгөөд чамайг Сатаны урхинд ороход тэр дуртай. Бурханы хувьд, Тэр чамайг байнга хамгаалж, чамайг нэгээс нөгөө золгүй явдлаас, нэгээс нөгөө гай зовлонгоос хамгаалж байдаг. Ийм учраас хүнд байдаг бүхэн—амар амгалан болон баяр хөөр, ерөөл хийгээд хувийн аюулгүй байдал нь бүгд үнэндээ Бурханы хяналтан дор байдаг бөгөөд Тэр хүн нэг бүрийн амьдрал болон хувь заяаг залж чиглүүлж, шийдэж байдаг гэж Би хэлдэг. Гэхдээ Бурханд зарим хүмүүсийн хэлдэг шигээр Өөрийн байр суурийн талаар хэт хөөрөгдсөн үзэл байдаг уу? Та нарт “Би бол бүгдээс хамгийн агуу нь, Би та нарыг хариуцдаг болохоор та нар бүгд Надаас өршөөл гуй, дуулгаваргүй явдал нь үхлээр шийтгэгдэх болно” гэж хэлэх. Бурхан хэзээ нэгэн цагт хүн төрөлхтнийг ийм байдлаар заналхийлж байсан уу? (Үгүй.) Тэр хэзээ нэгэн цагт “Хүн төрөлхтөн завхарсан, иймээс Би тэдэнд хэрхэн хандах нь хамаагүй, ямар ч байдлаар хандаж болно; Би тэдний төлөө аливаа зүйлсийг маш сайн зохицуулах хэрэггүй” гэж хэлсэн үү? Бурхан ингэж боддог уу? (Үгүй.) Тэгвэл Бурхан ийм байдлаар үйлдсэн үү? (Үгүй.) Эсрэгээр нь хүн нэг бүрд хандах Бурханы хандлага нь чин сэтгэлийн агаад хариуцлагатай, бүр чи өөртөө хандахаас илүү хариуцлагатай байдаг. Ийм байдаггүй гэж үү? Бурхан дэмий ярьдаггүй, мөн Өөрийгөө бусдаас дээгүүрт тавьдаггүй, бас Тэр хүмүүсийг хуурч аргалдаггүй. Үүний оронд Тэр шударгаар, чимээгүйгээр Өөрийн хийх хэрэгтэй зүйлийг хийж байдаг. Эдгээр зүйл нь хүнд ерөөл, амар амгалан, баяр хөөрийг авчирдаг, тэдгээр нь хүнд Бурханы харцны өмнө, Түүний гэр бүлд амар амгалан, жаргалтай байх байдлыг авчирдаг бөгөөд тэдгээр нь хүнд, Бурханы өмнө очиж, Бурханы авралыг хүлээн авахад нь хэрэгтэй зөв ухаан, зөв сэтгэхүй, зөв шүүлт, зөв оюун ухааныг авчирдаг. Иймээс Бурхан Өөрийн ажилдаа хүнд хоёр нүүр гаргасан уу? (Үгүй.) Тэр хэзээ нэгэн цагт нинжин сэтгэлийн хуурамч илэрхийлэл үзүүлж, хэдхэн найрсаг үгээр хүнийг тайтгаруулж, дараа нь хүнээс нүүр буруулж байсан уу? (Үгүй.) Бурхан нэг зүйлийг хэлчихээд дараа нь өөрийг хийж байсан уу? (Үгүй.) Бурхан хэзээ нэгэн цагт хоосон амлалт өгч, бардамнаж, Тэр чиний төлөө үүнийг хийнэ эсвэл түүнийг хийхэд чамд тусална гэж хэлээд дараа нь сураггүй алга болж байсан уу? (Үгүй.) Бурханд ямар ч заль мэх, ямар ч хуурамч байдал байдаггүй. Бурхан бол найдвартай бөгөөд Түүний хийдэг бүхэн нь үнэн агаад бодитой байдаг. Тэр бол хүмүүсийн найдаж чадах цорын ганц зүйл бөгөөд хүмүүс өөрсдийн амьдралыг болон өөрсдийн бүх зүйлийг хариуцуулж болох цорын ганц зүйл юм. Бурханд ямар ч заль мэх байдаггүй болохоор Бурхан бол хамгийн чин үнэнч гэж бид хэлж болох уу? (Тийм.) Мэдээж бид тэгж болно, тийм үү? Гэсэн хэдий ч одоо энэ үгийн тухай ярилцвал Бурханд хэрэглэхэд энэ нь хэтэрхий өчүүхэн, хэтэрхий хүнлэг болгосон бөгөөд хүний хэлний хязгаар байгаа болохоор бид энэ талаар юу ч хийж чадахгүй. Бурханыг чин үнэнч гэж энд хэлэх нь бага зэрэг зохисгүй боловч одоохондоо бид энэ үгийг ашиглах болно. Бурхан бол найдвартай агаад чин үнэнч, Тэр тийм биш гэж үү? (Тийм.) Тэгвэл эдгээр талуудын тухай ярьснаар бид юу хэлж байна вэ? Бид Бурхан болон хүний хоорондох ялгаа, мөн Бурхан болон Сатаны хоорондох ялгааг хэлж байна уу? Хүн Сатаны завхарсан зан чанарын ямар ч ул мөрийг Бурханаас харж чадахгүй учраас бид ингэж хэлж байна. Би ингэж хэлж байгаа нь зөв үү? Би үүний төлөө Амен авч болох уу? (Амен!) Бид Сатаны хорон муугийн юу ч Бурханд илчлэгдэхийг харахгүй. Бурханы хийдэг, илчилдэг бүхэн нь хүнд бүхэлдээ ач тустай, нэмэртэй байдаг, энэ нь бүхэлдээ хүний төлөө хангахын тулд хийгддэг, энэ нь амиар дүүрэн бөгөөд хүнд дагах зам болон явах чиглэлийг өгдөг. Бурхан бол завхарсан биш, цаашлаад Бурханы хийдэг бүхнийг одоо харвал Бурхан бол ариун юм гэж бид хэлж болох уу? (Тийм.) Бурханд хүн төрөлхтний завхралын юу ч байдаггүй бөгөөд хүн төрөлхтний завхрал эсвэл Сатаны мөн чанартай ялихгүй жаахан ч гэсэн төстэй зүйл байдаггүй болохоор энэ үзэл бодлын үүднээс бид Бурхан бол ариун гэж хэлж болно. Бурхан ямар ч завхралыг илчилдэггүй ба Түүний ажил дахь Түүний хувийн мөн чанарын илчлэл нь Бурхан Өөрөө ариун гэдгийн бидэнд хэрэгтэй бүх баталгаа юм. Та нар үүнийг одоо харж байна уу? Өөрөөр хэлбэл, Бурханы ариун мөн чанарыг мэдэхийн тулд одоохондоо энэ хоёр талуудыг харцгаая: 1) Бурханд ямар ч завхарсан зан чанар байхгүй; 2) хүн дэх Бурханы ажлын мөн чанар нь, Бурханы хувийн мөн чанар болон энэхүү мөн чанар нь хоёулаа бүхэлдээ эерэг, бүхэлдээ бодитой гэдгийг харах боломжийг хүнд олгодог. Бурханы ажлын бүх хэв маягийн хүнд авчирдаг зүйлс нь юу вэ? Тэдгээр нь бүгд эерэг зүйлс, тэдгээр нь бүгд хайр, бүгд үнэн, бүгд бодит байдал байдаг. Эхлээд Бурхан хүнээс шударга байхыг шаарддаг—энэ нь эерэг биш гэж үү? Бурхан хүнд мэргэн ухаан өгдөг—энэ нь эерэг биш гэж үү? Бурхан хүнийг сайн, мууг хооронд нь ялгах чадвартай болгодог—энэ нь эерэг биш гэж үү? Тэр хүний амьдралын утга учир, үнэ цэнийг ойлгох боломжийг хүнд олгодог—энэ нь эерэг биш гэж үү? Тэрээр, үнэний дагуу хүмүүс, үйл явдал болон аливаа зүйлсийн мөн чанарыг харах боломжийг хүнд олгодог—энэ нь эерэг биш гэж үү? (Тийм.) Тэгээд энэ бүхний үр дүнд хүн цаашид Сатанд хууртахаа больж, цаашид Сатанд үргэлжлүүлэн хорлогдохоо эсвэл түүнд хянагдахаа больдог. Өөрөөр хэлбэл, тэдгээр нь өөрсдийгөө Сатаны завхралаас бүрмөсөн чөлөөлж, тэгснээрээ Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар алгуур алхах боломжийг хүмүүст олгодог. Та нар энэ замаар одоо хэр хол алхчихсан бэ? Үүнийг хэлэхэд хэцүү, үгүй гэж үү? Гэхдээ хамгийн наад зах нь та нар одоо Сатан хүнийг хэрхэн завхруулдаг, ямар зүйлс нь хорон муу болон ямар зүйл нь сөрөг гэдэг тухай анхан шатны ойлголттой болсон уу? (Тийм.) Энэхүү анхан шатны ойлголттойгоор та нар одоо дор хаяж зөв замаар алхаж байгаа бөгөөд үнэнийг мэдэж, амьдралын гэрлийг харж эхэлсэн, иймээс Бурханд итгэх та нарын итгэл илүү их болсон.

Бид одоо Бурханы ариун байдлын талаарх яриагаа дуусгах болно, иймээс өөрсдийн сонсож хүлээж авсан бүхнээсээ Бурханы ариун байдал гэж юу болохыг та нарын хэн чинь хэлж чадах вэ? Миний ярьсан Бурханы ариун байдал нь юутай хамаатай вэ? Энэ тухай хэсэг зуур бодоод үз. Бурханы ариун байдал гэж юу вэ? Бурханы үнэн зөв байдал нь Түүний ариун байдал уу? (Тийм.) Бурханы найдвартай байдал нь Түүний ариун байдал уу? (Тийм.) Бурханы амь биеэ үл хайрлах байдал нь Түүний ариун байдал уу? (Тийм.) Бурханы даруу байдал Түүний ариун байдал уу? (Тийм.) Хүнийг гэсэн Бурханы хайр Түүний ариун байдал уу? (Тийм.) Бурхан үнэн болон амийг хүнд чөлөөтэй хайрладаг—энэ нь Түүний ариун байдал уу? (Тийм.) Бурханы илчилдэг энэ бүхэн нь цор ганц; энэ нь завхарсан хүн төрөлхтөн дотор оршдоггүй мөн үүнийг тэндээс харж чадахгүй. Үүний өчүүхэн төдий ул мөрийг, хүнийг завхруулах Сатаны үйл явцын үеэр, Сатаны завхарсан зан чанараас ч, мөн Сатаны мөн чанараас эсвэл уг чанараас нь ч харж чадахгүй. Иймээс Бурханд байгаа бүхэн болон Тэр юу болох бүхэн нь цор ганц бөгөөд зөвхөн Бурханд Өөрт нь л ийм мөн чанар байдаг, зөвхөн Бурхан Өөрөө л ийм төрлийн мөн чанарыг эзэмшдэг. Үүнийг одоо болтол хэлэлцсэн болохоор та нарын хэн нэгэн чинь энэхүү ариуныг хүн төрөлхтнөөс харсан уу? (Үгүй.) Тэгвэл ийм ариун хүн, хүн төрөлхтөн дэх алдартай хүмүүс, агуу хүмүүс болон та нарын шүтдэг шүтээнүүдийн дунд байгаа юу? (Үгүй.) Ариун гэж нэрлэгдэх нэг ч хүн ерөөс байхгүй! Үл итгэгчдийн ариун хүмүүс гэж нэрлэдэг хүмүүс бүгд хоёр нүүртэй луйварчид бөгөөд хамгийн зальтай, хамгийн муу санаатай диавол Сатан юм. Энэ нь туйлын үнэнээс өөр юу ч биш. Бид одоо Бурхан ганцаараа үнэхээр ариун, Бурханы ариун байдал нь цор ганц бөгөөд зөвхөн Тэр л үүнийг нэр дээрээ төдийгүй түүнчлэн үнэнээр өөртөө агуулж чадна гэж хэлж болно. Цаашлаад мөн үүний бодитой тал байдаг. Миний одоо ярьж байгаа ариун байдал болон та нарын өмнө нь бодож, төсөөлж байсан ариун байдлын хооронд ямар нэгэн зөрөө байна уу? (Тийм.) Тэгвэл энэ зөрөө нь хэр их вэ? (Маш их!) Өөрсдийнхөө үгийг ашиглан хэлбэл, хүмүүс ариун байдлын тухай ярихдаа тэд ихэвчлэн юуг хэлдэг вэ? (Зарим нэг гадаад талын зан байдал.) Зан байдал эсвэл ямар нэгэн зүйлийг дүрслэх үедээ тэд энэ бол ариун гэж хэлдэг. Иймээс “ариун байдлын” энэ дүрслэл нь онол уу? Энэ нь зүгээр л цэвэрхэн, гоё харагддаг зүйл буюу хүмүүст сайхан харагдаж эсвэл сонсогддог зүйл бөгөөд ариун байдлын ямар ч бодит мөн чанаргүй байдаг. Хүмүүс ариун байдлыг ямар гэж төсөөлдөг тухайд ямар ч бодит байдал байдаггүй. Үүнээс гадна, хүмүүсийн боддог “ариун байдал” нь яг юутай хамаатай байдаг вэ? Энэ нь тэдний ямар байх ёстой талаар нь төсөөлдөг эсвэл тунгаадаг зүйл үү? Жишээ нь, зарим Буддын шашинтнууд суугаагаараа унтаж байх зуураа нас эцэслэн, дадлагажих явцдаа нас бардаг. Зарим хүмүүс, тэд ариун болсон бөгөөд тэнгэр лүү ниссэн гэж хэлдэг. Энэ нь мөн л нэг төрлийн төсөөлөл юм. Тэгвэл, тэнгэрээс доош хөвөн ирж буй үлгэрийн дагина ариун гэж боддог зарим хүмүүс байдаг. Түүнчлэн хэзээ ч гэрлэхгүй, муухан идэж хувцаслаж, бүх насаараа зовох нь ариун гэж боддог хүмүүс байдаг. Үнэндээ “ариун” хэмээх үгний талаарх хүмүүсийн ойлголт нь үргэлж хий хоосон төсөөлөл, үндсэндээ ямар ч бодит байдалгүй онол, цаашлаад ариун байдлын мөн чанартай ямар ч хамаагүй байсаар ирсэн. Ариун байдлын мөн чанар нь жинхэнэ хайр, гэхдээ үүнээс ч илүүгээр энэ нь үнэн, зөвт байдал болон гэрлийн мөн чанар юм. “Ариун” хэмээх үгийг зөвхөн Бурханд хэрэглэх нь л зохистой; бүтээлийн юу ч ариун хэмээн нэрлэгдэхүйц биш. Хүн түүнийг ойлгох ёстой. Жинхэнэ ариун байдал гэж юу болохыг мэдэхгүй байх нь Бурханыг мэдэхгүй байх явдал юм. Зөвхөн Бурхан л ариун бөгөөд энэ нь маргашгүй үнэн билээ.

Сатан хүнийг завхруулахдаа ямар аргуудыг хэрэглэдэг тухай яриандаа буцан орцгооё. Бид дөнгөж сая Бурханы хүн дээр ажилладаг янз бүрийн замуудын тухай ярилцсан бөгөөд үүнийг та нар бүгд өөрсдөө мэдэрч болно, иймээс Би хэтэрхий их дэлгэрэнгүй ярихгүй. Гэхдээ зүрх сэтгэлдээ магадгүй та нар, хүнийг завхруулахдаа Сатаны хэрэглэдэг арга барилуудын тухайд тодорхой бус байгаа эсвэл дор хаяж үүнд дэлгэрэнгүй байдал дутагдаж байгаа, иймээс энэ талаар ярих нь та нарт ашиг тусаа өгөх болно. Та нар үүнийг ойлгохыг хүсэж байна уу? (Тийм.) Магадгүй та нарын зарим нь: “Яагаад Сатаны тухай дахиад ярина гэж? Бид Сатан бол хорон муу гэдгийг аль хэдийн харсан ба бид Сатаныг хэдийнээ жигшдэг, иймээс Сатан биднийг завхруулж чадна гэж үү?” хэмээн асуух болно. Үнэндээ хэдийгээр та нар Сатаныг жигшиж байж болох ч, түүнийг бүхэлд нь нэвт шувт харж чадахгүй байгаа. Та нарын тулгарах ёстой зарим зүйлс байсаар байгаа, эс бөгөөс та нар үнэндээ Сатаны нөлөөнөөс зугтаж чадахгүй.

Бид өмнө нь Сатаны хүнийг завхруулдаг таван замыг хэлэлцсэн, тэгээгүй гэж үү? Энэ таван замын дотор түүний хэрэглэдэг аргууд байдаг, үүнийг хүн нэвт харах ёстой. Сатаны хүнийг завхруулдаг замууд нь зүгээр л нэг төрлийн халхавч; хамгийн хорлонтой нь энэхүү гадна талын цаана нуугдаж байгаа арга барилууд бөгөөд тэр өөрийн зорилгодоо хүрэхийн тулд эдгээр аргуудыг ашиглахыг хүсдэг. Эдгээр арга барил нь юу вэ? Тэдгээрийг Надад нэгтгэн дүгнээд өг дөө. (Тэр хуурч, уруу татаж, заналхийлдэг.) Та нар хэдий чинээ ихийг жагсаана, та нар төдий чинээ их ойртоно. Та нар түүнд гүнээ хорлогдсон бөгөөд энэ сэдвийн талаар хүчтэй мэдрэмжтэй байгаа мэт харагдаж байна. (Тэр мөн бялдуучлал, худал үг ашигладаг, тэр нөлөөлж, хуурч, хүчээр эзлэн авдаг.) Хүчээр эзлэн авдаг—энэ нь туйлын гүн сэтгэгдэл төрүүлдэг, үгүй гэж үү? Хүмүүс Сатаны түрэмгий эзэрхийллээс айдаг. Өөр байна уу? (Тэр хүмүүсийг хэрцгийгээр хорлодог, заналхийлэл, өдөөлтийн аль алийг ашигладаг ба худлаа ярьдаг.) Худал яриа нь түүний үйлдлийн мөн чанар бөгөөд тэр чамайг хуурахын тулд худлаа ярьдаг. Худлаа ярихын уг чанар юу вэ? Худлаа ярих нь хуурахтай адилхан биш гэж үү? Худлаа ярихын зорилго нь үнэндээ чамайг хуурахын төлөө байдаг. Өөр байна уу? Илэн далангүй ярьцгаа. Надад өөрсдийн мэдэж байгаа бүхнээ хэл. (Тэр өдөөж, хорлож, мэхэлж, хуурдаг.) Та нарын ихэнх нь энэхүү хууран мэхлэлтийн тухайд адилхан байдлаар мэдэрч байгаа, үгүй гэж үү? (Тэр зусарч бялдуучлал ашиглаж, хүнийг хянаж, хүнээс тавихгүй зуурч, хүнийг айлган сүрдүүлж, Бурханд итгэхийг хорьдог.) Би та нарын юу гэж байгааг нэлээд сайн мэдлээ, тэд бүгд адилхан зөв. Та нар бүгд энэ талаар ямар нэгэн зүйл мэдэж байна, иймээс одоо тэдгээрийг нэгтгэн дүгнэцгээе.

Хүнийг завхруулахдаа Сатаны хэрэглэдэг зургаан үндсэн арга байдаг.

Эхнийх нь хяналт ба албадлага. Өөрөөр хэлбэл, Сатан чиний зүрх сэтгэлийн хяналтыг авахын тулд боломжтой бүхнийг хийх болно. “Албадлага” гэж юу гэсэн үг в? (Энэ нь хавчлага гэсэн үг.) Тэр чамайг заналхийлж, түүнийг анхаарахад чамайг хүчилж, хэрвээ дуулгавартай байхгүй бол ямар үр дагаварт хүрэхийг чамд бодогдуулдаг. Чи айх бөгөөд түүнийг үл тоож зүрхлэхгүй, ингээд дараа нь чи түүний нөлөөн дор орохоос өөр сонголтгүй болно.

Хоёр дахь нь хуурах болон зальдах. “Хуурах болон зальдах” нь юунд хүргэх вэ? Сатан зарим нэг түүх зохиож, худлаа ярьж, чамайг залилан тэдгээрт итгүүлдэг. Тэр чамд, хүн Бурханаар бүтээгдсэн гэж хэзээ ч хэлэхгүй боловч тэр мөн чамайг Бурханаар бүтээгдээгүй гэж бас шууд хэлэхгүй. Тэр “Бурхан” гэдэг үгийг огтхон ч ашигладаггүй, харин оронд нь өөр ямар нэгэн зүйлийг орлуулан ашиглаж, чамайг мэхлэхийн тулд энэ зүйлийг ашигладаг, ингэснээр чи үндсэндээ Бурханы оршин тогтнолын талаар ямар ч ойлголтгүй байх бөгөөд Бурхан яг үнэндээ хэн бэ гэдгийг мэдэх боломжийг тэр чамд хэзээ ч олгохгүй. Энэ заль нь мэдээж ганцхан энэ биш өөр олон талуудыг агуулдаг.

Гурав дахь нь хүчирхэг сургаал. Хүчирхэг сургаал байдаг уу? (Тийм.) Юуны хүчирхэг сургаал вэ? Хүчирхэг сургаал нь хүний өөрийн сонголтоор хийгддэг үү? Энэ нь хүний зөвшөөрөлтэйгээр хийгддэг үү? (Үгүй.) Чи үүнийг зөвшөөрөхгүй байх нь хамаагүй. Чамайг мэдээгүй байхад энэ нь чамд цутгагдаж, чамд Сатаны сэтгэхүй, түүний амьдралын дүрэм журам болон түүний хорон муу мөн чанарыг суулгадаг. Үнэндээ чамд Сатаны суулгадаг бүхэн нь худал үг, хуурамч ташаарал байдаг бөгөөд үнэндээ энэ нь Сатаны хүнийг завхруулахдаа ашигладаг тэрс үзэл, ташаарал юм. Эдгээр сатаны хорыг хүмүүсийн уураг тархинд болон тэдний оюун ухаанд суулгадаг ба энэ нь үнэхээр хүмүүсийн тархийг угаадаг. Хэн нэгэн хүн эдгээр сатаны хорыг хүлээн зөвшөөрмөгц тэд өчүүхэн төдий ч хүн чанаргүй хүн ч биш, сүнс сүг ч биш болдог.

Дөрөв дэх нь заналхийлэл ба өдөөлт. Өөрөөр хэлбэл, Сатан янз бүрийн арга хэрэглэдэг болохоор чи түүнийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг дагаж, түүнд үйлчлэн ажилладаг; тэр шаардлагатай бүх аргаар өөрийн зорилгодоо хүрэхээр оролддог. Тэр заримдаа чамд бага зэргийн туслалцаа олгодог боловч чамайг мөн л нүгэл үйлдэхэд хүргэх болно. Хэрвээ чи түүнийг дагахгүй бол, тэр чамайг зовоож, шийтгэх бөгөөд чамайг дайрч давшлан, урхидахын тулд янз бүрийн арга зам ашиглах болно.

Тав дахь нь мэхлэлт болон саажилт. “Мэхлэлт болон саажилт” гэдэг нь, Сатан хүмүүсийн бие махбодыг анхааран үзэж байгаа мэт эсвэл тэдний амьдрал болон ирээдүйг бодож байгаа мэт санагдуулсан, хүмүүсийн үзэлтэй нийцсэн, сайхан сонсогдох санал, санааг бий болгодог бөгөөд үнэндээ энэ нь зүгээр л чамайг мангартуулахын төлөө байдаг. Тэр дараа нь чамайг саажилттай болгодог, ингэснээр чи юу нь зөв, юу нь буруу болохыг мэдэхгүй, ингэснээр чи өөрийн мэдэлгүйгээр түүний замыг дагаж тэгснээрээ түүний хяналтан дор ордог.

Зургаа дахь нь бие болон оюун ухааны сүйрэл. Сатан хүний юуг сүйтгэдэг вэ? (Тэдний оюун ухаан, тэдний бүхий л оршихуйг.) Сатан чиний оюун ухааныг сүйтгэж, чамайг эсэргүүцэх тэнхэлгүй болгодог энэ нь, чиний зүрх сэтгэл тун аажуухнаар өөрийн эрхгүй Сатан руу эргэдэг гэсэн үг юм. Тэр эдгээр зүйлийг чамд өдөр бүр суулгадаг, чамд нөлөөлж, чамайг хүмүүжүүлэхийн тулд эдгээр санаа болон соёлыг өдөр бүр ашиглан, чиний хүслийг тун удаанаар нурааж, чамайг цаашид сайн хүн байх хүсэлгүй болгож, цаашид өөрийн шударга байдал гэж нэрлэдэг зүйлийнхээ төлөө цөхрөлтгүй зогсох хүсэлгүй болгодог. Өөрийн мэдэлгүйгээр чи цаашид далайн түрлэгийн эсрэг урсгал сөрөн сэлэх сэтгэлийн тэнхээгүй болж, харин оронд нь урсгал дагуу хөвдөг. “Сүйрэл” гэдэг нь Сатан хүмүүсийг маш их тарчилгадаг болохоор тэд хүн ч биш, сүнс сүг ч биш болдог ба дараа нь тэр тэднийг залгих боломжийг шүүрэн авдаг гэсэн үг юм.

Хүнийг завхруулахдаа Сатаны хэрэглэдэг эдгээр аргууд нь тус бүрдээ хүнийг эсэргүүцэх тэнхээгүй болгож чадна; тэдгээрийн аль нь ч хүмүүсийн хувьд хөнөөлтэй бөгөөд тэдэнд эсэргүүцэх боломж огтхон ч олгодоггүй. Өөрөөр хэлбэл, Сатаны хийдэг юу ч, түүний хэрэглэдэг ямар ч арга нь чамайг доройтуулж, чамайг Сатаны хяналтан дор аваачиж, чамайг хорон муугийн намагт шигдүүлж чаддаг болохоор чи зугтаж чадахгүй. Эдгээр нь хүнийг завхруулахдаа Сатаны хэрэглэдэг аргууд бөгөөд тэдгээр нь туйлын харгис, хорлонтой, муу санаатай агаад жигшүүртэй. Хүн бүхэн эдгээр аргын гашуун амтыг биечлэн амссан, иймээс хүний зүрх сэтгэл Сатаныг гашуунаар үзэн ядаж, энэхүү хорон муу чөтгөрийн эсрэг босохоор шийддэг.

Бид Сатан бол хорон муу гэж хэлж болно, гэхдээ үүнийг батлахын тулд Сатан хүнийг завхруулсны үр дагавар юу болохыг болон тэр хүнд ямар зан чанар болон мөн чанарыг авчирсан болохыг бид мөн л эхлээд харах ёстой. Та нар бүгд үүний заримыг мэднэ, иймээс энэ талаар ярьцгаа. Сатан хүнийг завхруулмагц тэд сатаны ямар зан чанарыг илэрхийлж, илчилдэг вэ? (Биеэ тоосон ба ихэмсэг, аминч агаад жигшүүртэй, шударга бус агаад зальтай, муу санаатай агаад хорлонтой, ямар ч хүн чанаргүй.) Ерөнхийдөө тэдэнд хүн чанар байхгүй гэж бид хэлж болно, тийм үү? Бусад ах эгч нараар яриулъя. (Биеэ тоосон, зальтай, хорлонтой, аминч, шуналтай, өнгөцхөн, хуурамч.) Зарим талуудын зан чанараар илчлэгдсэн зүйлийг бүү хэл; чи тухайн зан чанарын мөн чанар юу болохыг хэлэх ёстой. Чи ойлгов уу? (Хүн Сатанаар завхруулагдмагц тэд ерөнхийдөө хамгийн их биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, өөрийгөө чухалчилдаг, ихэмсэг, шуналтай агаад аминч байдаг. Эдгээр нь хамгийн ноцтой.) (Хүн Сатанаар завхруулагдсаныхаа дараа бодитоор болон сүнсээрээ хоёулангаар нь цадиггүйгээр үйлддэг. Тэд тэгээд Бурханд дайсагнасан байдалтай болж, Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд дуулгаваргүй ханддаг бөгөөд тэд хүнд байх учиртай мөс чанар болон ухаанаа алддаг.) Та нарын хэлсэн зүйл бүгд үндсэндээ адилхан, ердөө бага зэргийн л ялгаатай бөгөөд та нарын заримынх нь бага зэрэг дэлгэрэнгүй байна. Дүгнэж хэлэх юм бол “биеэ тоосон” гэдэг нь хамгийн олон дахин дурдагдсан үг байлаа—биеэ тоосон, зальтай, хорлонтой агаад аминч. Гэхдээ та нар бүгд нэг адилхан зүйлийг орхигдуулсан. Өөрсдийн ухаанаа алдсан, ямар ч хүн чанаргүй, мөс чанаргүй хүмүүс—гэсэн ч та нарын хэний ч хэлээгүй бас нэгэн чухал зүйл байгаа. Тэгвэл тэр нь юу вэ? (Урвалт.) Зөв! Хэн ч “Урвах” гэж хэлээгүй. Сатанаар завхруулагдмагц ямар ч хүнд оршин байдаг эдгээр зан чанаруудын эцсийн үр дагавар нь Бурханаас урвах тэдний урвалт болон тэд цаашид Бурханыг танин мэдэхээ больдог явдал юм. Бурхан хүнд юу хэлэх нь эсвэл Тэр тэдэн дээр ямар ажил хийх нь хамаагүй, тэд өөрсдийн үнэн гэж мэддэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд тэд цаашид Бурханыг танихаа больж, Түүнээс урвадгийг харж болно: Энэ бол Сатан хүнийг завхруулсны үр дагавар бөгөөд энэ нь хүний бүх завхарсан зан чанарын хувьд адилхан юм. Хүнийг завхруулахдаа Сатаны ашигладаг замуудын дундаас—хүний суралцдаг мэдлэг, тэдний мэддэг шинжлэх ухаан, мухар сүсэг, уламжлалт соёл болон тэдний ойлгодог нийгмийн хандлагаас—юу нь шударга, юу нь шударга бус болохыг хэлэхдээ хүний ашиглаж болох ямар нэгэн зүйл байна уу? Эндээс ажиллаж эхлэх ямар нэгэн стандарт байдаг уу? (Үгүй.) Юу нь ариун, юу нь хорон муу болохыг мэдэхэд хүнд туслах ямар нэгэн зүйл байдаг уу? (Үгүй.) Хүнд тусалж чадах ямар ч стандарт, ямар ч суурь байдаггүй. Хэдийгээр хүмүүс “ариун” хэмээх үгийг мэдэж байсан ч, юу ариун болохыг үнэхээр мэддэг нэг ч хүн байхгүй. Тэгвэл Сатаны хүнд авчирдаг эдгээр зүйл нь үнэнийг мэдэх боломжийг тэдэнд олгож чадах уу? Тэдгээр нь хүнд үнэнийг мэдэх боломжийг хэзээ ч олгохгүй. Тэдгээр нь илүү их хүн чанартайгаар амьдрах боломжийг хүнд олгож чадах уу? Тэдгээр нь Бурханд хэрхэн үнэхээр шүтэн мөргөх тухай илүү их ойлголттойгоор амьдрах боломжийг хүнд олгох уу? (Үгүй.) Тэдгээр нь хүнээр Бурханыг шүтэн мөргүүлэхгүй гэдэг нь ойлгомжтой, мөн тэдгээр нь ариун байдал болон хорон муу юу болохыг мэдэх боломжийг хүнд олгохгүй юм. Эсрэгээр нь хүн улам бүр доройтож, Бурханаас улам бүр холдож, улам илүү хорон муу, улам илүү самуун болдог. Энэ бол бид Сатан бол хорон муу гэж хэлдгийн ар дахь үндсэн шалтгаан юм. Сатаны маш олон хорон муу чанарыг задлан үзсэн болохоор та нар, түүний чанарт эсвэл түүний мөн чанарын талаарх та нарын ойлголтонд Сатанд ариун байдлын ямар нэгэн элемент байхыг харсан уу? (Үгүй.) Тэр бол мэдээж, үгүй гэж үү? Тэгвэл та нар Бурхантай ямар нэгэн адил төстэй байдлыг хуваалцдаг Сатаны ямар нэгэн мөн чанарыг харсан уу? (Үгүй.) Сатаны ямар нэгэн илэрхийлэл Бурхантай адил төстэй байдлыг хуваалцдаг уу? (Үгүй.) Тэгвэл одоо, та нарын үгийг ашиглавал Бурханы ариун байдал яг юу вэ гэдгийг Би та нараас асуумаар байна. Юун түрүүнд Бурханы ариун байдлыг юутай холбоотойгоор хэлдэг вэ? Үүнийг Бурханы мөн чанартай холбоотойгоор хэлдэг үү? Эсвэл үүнийг Түүний зан чанарын зарим талтай холбоотойгоор хэлдэг үү? (Үүнийг Бурханы мөн чанартай холбоотойгоор хэлдэг.) Бид өөрсдийн хүссэн сэдэвтээ тодорхой тулгуур олж авах ёстой. Үүнийг Бурханы мөн чанартай холбоотойгоор хэлдэг. Юуны өмнө, бид Сатаны хорон мууг Бурханы мөн чанарыг товойлгогч болгон ашигласан, иймээс чи Сатаны ямар нэгэн мөн чанарыг Бурханаас олж харсан уу? (Үгүй.) Хүн төрөлхтний ямар нэгэн мөн чанарын тухайд ямар вэ? (Үгүй.) Надад нэг нь хэл дээ. (Бурханы ариун байдал нь цор ганц, энэ нь найдвартай, чин үнэнч бөгөөд Бурханд ямар ч завхарсан зан чанар байхгүй. Бурхан бол бүхэлдээ эерэг, Түүний хүнд авчирдаг бүхэн ч гэсэн эерэг.) (Бурханы бүхий л мөн чанар эерэг, Түүний илчилдэг бүхэн нь хүний авралын төлөө байдаг бөгөөд хүнийг энгийн хүний байдалтайгаар амьдруулахын төлөө байдаг. Ийнхүү Тэр хүнийг үнэхээр хамгаалж, ингэснээр хүн энгийн хүн чанарыг амьдран харуулж чадна.) Зөвхөн энгийн хүн чанарыг амьдран харуулах гэж үү? (Ингэснээр хүн үнэнийг үнэхээр мэдэж чадна; Түүний ариун байдал бол Түүний жинхэнэ хайр болон хүн төрөлхтний аврал юм.) (Бурханы мөн чанараар илчлэгддэг бүхэн нь эерэг. Бурханы үнэнч байдал, Түүний найдвартай байдал, Түүний аминч бус байдал, Түүний даруу байдал болон хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хайр нь бүгд Бурханы ариун байдлын мөн чанарыг илэрхийлдэг.) (Бурхан биеэ тоосон биш, аминч биш, урвадаггүй бөгөөд энэ тал дээр Бурханы ариун мөн чанар илчлэгддэг нь мөн харагдсан.) Мм. Өөр нэмэх юм байна уу? (Бурханд Сатаны завхарсан зан чанарын ямар ч ул мөр байдаггүй. Сатанд байдаг зүйл нь бүхэлдээ сөрөг байхад Бурханд байгаа зүйл нь зөвхөн эерэг байдаг. Бурхан үргэлж бидний хажууд байдгийг бид харж чадна. Биднийг тун жаахан байхаас одоог хүртэл, ялангуяа биднийг замаа алдсан байх үед Тэр үргэлж тэнд байж, биднийг харж хамгаалж, биднийг аюулгүй байлгаж байсан. Бурханд ямар ч заль мэх, ямар ч мэхлэлт байдаггүй. Тэр тодорхой, илэн далангүй ярьдаг ба энэ нь мөн Бурханы жинхэнэ мөн чанар юм.) Маш сайн! (Бид Бурханы ажлаас Сатаны ямар ч завхарсан зан чанарыг, ямар ч хоёр нүүр, ямар ч бардамнал, ямар ч хоосон амлалт, ямар ч заль мэхийг хардаггүй. Бурхан бол хүний итгэж болох цорын ганц зүйл бөгөөд Бурханы ажил нь найдвартай агаад чин үнэнч. Бурханы ажлаас бид, Бурхан хүмүүст шударга байхыг, мэргэн ухаантай байхыг, сайн мууг ялган хэлж, янз бүрийн хүмүүс, үйл явдал болон зүйлсийг танин мэдэх чадвартай байхыг хэлж байгааг харж болно. Үүнээс бид Бурханы ариун байдлыг харж болно.) Өөр нэмэх зүйл байна уу? Та нар дуусав уу? (Тийм.) Та нар хэлсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун байна уу? Та нарын зүрх сэтгэлд яг хэр их ойлголт байна вэ? Мөн та нар Бурханы ариун байдлыг хэр их ойлгож байна вэ? Та нар дор бүрнээ өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ зарим нэг түвшний танин мэдэхүйн ойлголттой байгаа гэдгийг Би мэднэ, учир нь тэдэн дээрх Бурханы ажлыг хүн бүр янз бүрийн хэмжээнд мэдэрдэг ба тэд Бурханаас олон зүйлийг олж авдаг; тэд нигүүлсэл болон ерөөл олж авдаг, тэд гэгээрч, гэрэлтүүлэгддэг бөгөөд тэд Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авдаг, ингэснээр хүмүүс Бурханы мөн чанарын талаар зарим нэгэн энгийн ойлголттой болж болох юм.

Хэдийгээр бидний өнөөдрийн хэлэлцэж байгаа Бурханы ариун байдал нь ихэнх хүмүүст танил бус санагдаж болох боловч энэ нь ямар санагдахаас үл хамааран бид энэ сэдвээ эхэлсэн бөгөөд өөрсдийн өмнөх замаар алхангаа та нар илүү гүнзгий ойлголттой болох болно. Энэ нь, өөрсдийн дадлага туршлага дотроосоо аажмаар ойлгож, мэдрэхийг та нараас шаарддаг. Одоо Бурханы мөн чанарын тухай та нарын танин мэдэхүйн ойлголт чинь үүнийг сурч, баталж, мэдэрч, туулахад удаан хугацааг шаардана, тэгээд нэг л өдөр Бурханы ариун байдал нь Бурханы өө сэвгүй мөн чанар, Бурханы аминч бус хайр буюу Бурханы хүнд хайрладаг бүхний аминч бус хайр юм гэдгийг та нар зүрх сэтгэлийнхээ цөмөөс мэдэх бөгөөд Бурханы ариун байдал бол өө сэвгүй агаад гэм зэмгүй гэдгийг та нар мэдэж авах болно. Бурханы эдгээр мөн чанар нь зөвхөн Өөрийн ялгамж чанараараа онгирохын тулд Түүний хэрэглэдэг үгс биш, харин оронд нь хүн нэг бүртэй чимээгүйхнээр, чин сэтгэлээсээ харьцахын тулд Бурхан Өөрийн мөн чанарыг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы мөн чанар нь дэмий хоосон биш мөн энэ нь онол эсвэл ягшмал сургаал биш, бас энэ нь нэг төрлийн мэдлэг биш гэдэг нь гарцаагүй. Энэ нь хүнд зориулсан нэг төрлийн боловсрол биш, харин үүний оронд энэ нь Бурханы үйлдлийн жинхэнэ илчлэл бөгөөд энэ нь Бурханд юу байгаа болон Бурхан юу болохыг илчилсэн мөн чанар юм. Бурханы хийдэг бүхэн болон Түүний хэлсэн үг болгон нь хүн нэг бүрт асар их үнэ цэнэтэй, асар их ач холбогдолтой болохоор хүн энэ мөн чанарыг мэдэж, үүнийг ойлгох ёстой. Бурханы ариун байдлыг ойлгож эхлэх үедээ чи Бурханд үнэхээр итгэж чадна; Бурханы ариун байдлыг ойлгож эхлэх үедээ чи “Цорын ганц Бурхан Өөрөө” гэсэн үгний жинхэнэ утга учрыг үнэхээр ухаарч чадна. Чи өөр замаар алхахаар сонгож чадна гэж цаашид төсөөлөхгүй бөгөөд чиний төлөө Бурханы зохицуулсан бүхнээс чи цаашид урвах хүсэлгүй байх болно. Бурханы мөн чанар ариун учраас зөвхөн Бурханаар л дамжуулан чи гэрэл гэгээтэй, амьдралын зөв замаар алхаж чадна гэсэн үг; зөвхөн Бурханаар л дамжуулан чи амьдралын утга учрыг мэдэж чадна, зөвхөн Бурханаар л дамжуулан чи жинхэнэ амьдралыг амьдран харуулж, үнэнийг эзэмшиж, үнэнийг мэдэж чадна, Бурханаар л дамжуулан чи үнэнээс амийг олж авч чадна. Зөвхөн Бурхан Өөрөө л муугаас зайлахад чамд тусалж чадах ба чамайг Сатаны хор хөнөөл, хяналтаас ангижруулж чадна. Бурханаас өөр хэн ч, юу ч чамайг зовлонгийн далайгаас аварч чадахгүй, ингэснээр чи цаашид зовохгүй: Энэ нь Бурханы мөн чанараар тодорхойлогддог. Зөвхөн Бурхан Өөрөө л чамайг амь бие хайрлалгүй авардаг, эцсийн эцэст зөвхөн Бурхан л чиний ирээдүйг, чиний хувь тавиланг, чиний амьдралыг хариуцдаг бөгөөд Тэр бүх зүйлийг чиний төлөө зохицуулдаг. Энэ нь бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй ямар ч зүйлийн биелүүлж чадахгүй зүйл юм. Учир нь бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй юу ч Бурханы ийм мөн чанарыг эзэмшдэггүй, ямар ч хүн эсвэл зүйлд чамайг аврах эсвэл чамайг удирдах чадвар байхгүй. Энэ бол Бурханы мөн чанарын хүнд өгөх ач холбогдол юм. Магадгүй Миний хэлсэн эдгээр үг нь үнэндээ зарчмын хувьд бага зэрэг тусалж болох юм шиг та нарт санагдаж байгаа. Гэхдээ хэрвээ чи үнэнийг эрж хайдаг бол, хэрвээ чи үнэнийг хайрладаг бол чиний дадлага туршлагаар цаашдаа эдгээр үг нь зөвхөн чиний заяа тавиланг өөрчлөөд зогсохгүй, үүнээс ч илүүгээр чамайг амьдралын зөв замд аваачих болно. Та нар үүнийг ойлгож байгаа, тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл одоо та нарт Бурханы мөн чанарыг танин мэдэх сонирхол байна уу? (Тийм.) Сонирхох нь сайн. Бид Бурханы ариун байдлыг танин мэдэх тухай өнөөдрийн сэдвээ энд дуусгах болно.

Өнөөдрийн бидний цугларалтын эхэнд та нарын хийсэн Намайг гайхшруулсан зүйлийн талаар Би та нартай ярихыг хүсэж байна. Та нарын зарим нь магадгүй яг одоо талархлын мэдрэмж өвөрлөж байгаа эсвэл талархаж байгаа байх, иймээс та нар өөрсдийн оюун ухаанд байсан зүйлээ биеэрээ илэрхийлэхийг хүссэн. Энэ нь зэмлэхийн аргагүй ба энэ нь зөв ч биш, буруу ч биш. Гэхдээ Миний та нарт хэлэхийг хүссэн зүйл юу вэ? Та нарын хийсэн зүйл буруу биш бөгөөд Би та нарыг ямар нэгэн байдлаар зэмлэхийг хүсэхгүй байна. Би та нарыг нэг зүйлийг ойлгоосой гэж хүсэж байна. Энэ нь юу вэ? Эхлээд Би та нарын дөнгөж сая хийсэн зүйлийн талаар та нараас асуумаар байна. Энэ нь нүүрээрээ газар унан мөргөх явдал байсан уу эсвэл шүтэн мөргөхийн тулд өвдөг сөгдөх явдал байсан уу? Хэн нэгэн нь Надад хэлж чадах уу? (Энэ нь нүүрээрээ газар унан мөргөх явдал байсан гэж бид итгэж байна. Бид ийм байдлаар нүүрээрээ газар унан мөргөдөг.) Энэ нь нүүрээрээ газар унан мөргөх явдал байсан гэж та нар итгэж байна, тэгвэл нүүрээрээ газар унан мөргөхийн утга учир нь юу вэ? (Шүтэн мөргөх.) Шүтэн мөргөхийн тулд өвдөг сөгдөх нь тэгвэл юу вэ? Би үүнийг та нарт тэр дороо дурдаагүйн шалтгаан нь бидний өнөөдрийн нөхөрлөлийн сэдэв маш чухал бөгөөд Би та нарын сэтгэл санаанд нөлөөлөхийг хүсээгүй юм. Та нар ердийн цугларалтууд дээрээ сунаж мөргөдөг үү? (Үгүй.) Та нар залбирал хэлэх үедээ нүүрээрээ газар унан мөргөдөг үү? (Тийм.) Нөхцөл байдал бүрдвэл та нар залбирах болгондоо нүүрээрээ газар унан мөргөдөг үү? (Тийм.) Тун сайн. Гэхдээ өнөөдөр Миний та нарт ойлгуулахыг хүссэн зүйл юу вэ? Энэ бол Бурхан өвдөг сөгдөлтийг нь хүлээн зөвшөөрдөг хоёр төрлийн хүмүүс юм. Бид Библи эсвэл аливаа сүнслэг дүрүүдийн зан байдлыг зөвлөлдөх хэрэггүй бөгөөд Би та нарт ямар нэгэн үнэн зүйлийг энд одоо хэлэх болно. Эхлээд шүтэн мөргөхийн тулд нүүрээрээ газар унан мөргөх болон өвдөг сөгдөх нь адилхан зүйл биш. Яагаад Бурхан өөрсдөө нүүрээрээ газар унан мөргөдөг хүмүүсийн өвдөг сөгдөлтийг хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Учир нь Бурхан хэн нэгнийг Өөр лүүгээ дуудаж, Бурханы даалгаврыг хүлээн зөвшөөрөхийг энэ хүнд тушаадаг, иймээс тэр өөрөө Бурханы төлөө нүүрээрээ газар унаж мөргөдөг. Энэ нь эхний төрлийн хүн юм. Хоёр дахь төрөл нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн шүтэн мөргөхдөө өвдөг сөгдөх явдал юм. Зөвхөн ийм хоёр төрлийн л хүмүүс байдаг. Тэгвэл та нар аль төрөлд нь харьяалагддаг вэ? Та нар хэлж чадах уу? Хэдийгээр энэ нь та нарын мэдрэмжийг бага зэрэг шархлуулж болох ч энэ бол бодит үнэн. Залбирлын явц дахь хүмүүсийн сөгдөн мөргөлтийн тухай хэлэх зүйл юу ч алга—энэ бол зүй зохистой бөгөөд энэ нь ийм л байх учиртай, учир нь хүмүүс залбирах үедээ ихэвчлэн ямар нэгэн зүйлийн төлөө залбирч, зүрх сэтгэлээ Бурханд нээж, Түүнтэй нүүр тулан уулздаг. Энэ нь Бурхантай хийсэн чин сэтгэлийн харилцан яриа, үг солилцоо юм. Гэхдээ та нартай нөхөрлөлөөр уулзах үедээ Би та нараас нүүрээрээ газар унан мөргөхийг гуйгаагүй. Би өнөөдөр та нарын хийсэн зүйлийн төлөө та нарыг зэмлэх гээгүй. Би зүгээр л та нарт үүнийг тодорхой болгохыг хүссэн, ингэснээр та нар энэ зарчмыг ойлгоно гэдгийг та нар мэдэж байгаа, үгүй гэж үү? (Бид мэднэ.) Ингэснээр та нар үүнийг дахиж хийхгүй. Тэгвэл Бурханы нүүрний өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөж, өвдөг сөгдөх ямар нэгэн боломж хүмүүст байдаг уу? Боломж үргэлж байх болно. Эрт орой хэзээ нэгэн цагт тийм өдөр ирэх болно, гэхдээ тэр цаг хугацаа нь одоо биш. Та нар ойлгов уу? (Тийм.) Энэ нь та нарыг гуниглуулж байна уу? (Үгүй.) Сайн байна. Магадгүй эдгээр үг нь та нарыг зоригжуулж эсвэл урамшуулна, ингэснээр та нар өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ Бурхан болон хүний хоорондох одоогийн хүнд бэрх байдлыг болон тэдний хооронд ямар төрлийн харилцаа оршин байгааг мэдэж чадна. Хэдийгээр бид саяхан ярилцаж, ихээхэн үг солилцсон боловч Бурханы талаарх хүний мэдлэг хангалттайгаас хамаагүй хол байсаар байгаа. Бурханыг ойлгохоор эрэлхийлсэн энэ замаар хүний явах зам урт байсаар байна. Та нараар үүнийг яаралтай хийлгэх нь эсвэл ийм төрлийн хүсэл эрмэлзэл, мэдрэмжүүдийг илэрхийлэхээр яарах нь Миний санаа зорилго биш. Та нарын өнөөдөр хийсэн зүйл та нарын жинхэнэ мэдрэмжийг илчилж, илэрхийлж байгаа байх, Би үүнийг ойлгосон. Иймээс та нар үүнийг хийж байх зуур Би зүгээр л босож зогсоод та нарт Өөрийн сайны ерөөлийг өгөхийг хүссэн, учир нь Би та нарыг бүгдийг нь сайн байгаасай гэж хүсэж байна. Иймээс Өөрийн үг бүр, үйлдэл бүрээрээ та нарт тусалж, та нарыг залж чиглүүлэхийн тулд Би боломжтой бүхнийг хийдэг, ингэснээр та нар бүх зүйлийн талаар зөв ойлголт болон зөв үзэлтэй байх юм. Та нар үүнийг ойлгож чадна, тийм үү? (Тийм.) Тун сайн. Хэдийгээр хүмүүс Бурханы янз бүрийн зан чанар, Бурханд юу байдаг, Тэр юу болохын талууд болон Бурханы хийдэг ажлын талаар зарим нэг ойлголттой байдаг боловч энэхүү ойлголтын дийлэнх нь номын хуудсан дээрх үгийг уншиж эсвэл зарчмын хувьд тэдгээрийг ойлгож эсвэл зүгээр л тэдгээрийн талаар бодохоос хэтэрдэггүй. Хүмүүст хамгийн их дутагдаж байдаг зүйл нь бодит туршлагаас гарсан бодитой ойлголт болон үзэл юм. Хэдийгээр Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг сэрээхийн тулд янз бүрийн арга ашигладаг боловч хүний зүрх сэтгэл бүрмөсөн сэрэхээс өмнө явах зам мөн л урт байна. Бурхан тэднийг ганцааранг нь орхисон мэт, Бурхан тэднийг хаясан эсвэл тэднээс нүүр буруулсан мэт хэн нэгэнд санагдахыг Би харахыг хүсэхгүй байна. Харин хүн бүр үнэнийг эрж хайсан, Бурханыг ойлгохоор эрэлхийлсэн замаар гуйвшгүй хүсэлтэйгээр, ямар ч болгоомжлолгүйгээр, ямар ч ачаа үүрэхгүйгээр урагшаа алхаж байгааг л Би харахыг хүсэж байна. Чи ямар буруу зүйл үйлдсэн нь хамаагүй, чи хэр хол замаа алдан явсан нь эсвэл чи хэр их гэм нүгэл үйлдсэн нь хамаагүй, эдгээрийг Бурханыг ойлгох эрэл хайгуулдаа үүрэн явах ачаа эсвэл илүүдэл тээш бүү болго: Урагшаа үргэлжлүүлэн алх. Энэ нь хэзээ тохиолдох нь хамаагүй хүний авралын төлөө гэсэн Бурханы зүрх сэтгэл хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй: Энэ бол Бурханы мөн чанарын хамгийн эрхэм хэсэг юм. Та нарт одоо арай дээр санагдаж байна уу? (Тийм.) Та нар Миний ярьсан бүх зүйлс болон үгэнд зөв хандлага баримтална гэж Би найдаж байна. Энэ нөхөрлөлөө энд ингээд дуусгацгаая. Бүгдээрээ баяртай! (Баяртай!)

2014 оны 1 дүгээр сарын 11

Жонг Шин бол Хятадын эх газар дахь нэгэн гэр сүмийн номлогч. Тэр олон жилийн туршид Эзэний итгэгч байсан бөгөөд ХКН-ын баривчилгаа, хавчлагаас болж үргэлж зовдог байсан юм. ХКН-ыг үзэн ядах нь улам гүнзгийрсэн бөгөөд ХКН бол өөрийгөө Бурханы эсрэг тавьдаг Сатаны дэглэм гэдгийг тэр аль хэдийн тодорхой олж харжээ. Сүүлийн жилүүдэд Зүүний Аянгын чуулганыг ХКН-ын засгийн газар болон шашны ертөнц зэрлэгээр буруутган, баривчилж, хавчиж байгааг тэр олж харсан билээ. Гэвч түүний гайхлыг төрүүлсэн зүйл бол Зүүний Аянга ялагдаагүйгээр үл барам, харин ч эсрэгээрээ улам бүр цэцэглэж байгаа явдал бөгөөд иймээс Жонг Шин энэ тухай эргэцүүлэн бодож эхэлжээ: Зүүний Аянга нь Эзэний илрэл болон ажил мөн үү? Тэр, ХКН ба шашны ертөнцийнхний Зүүний Аянгыг буруутган хэлж буй үг худал, цуурхал болохыг олж мэдээд, асуудлын үнэнийг олохоор, ах эгч нарыгаа удирдан Зүүний Аянгыг судлах болсон билээ. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд гэрчлэл хийсэн хүмүүсийн нөхөрлөлийг сонсоход Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг үнэн бөгөөд эдгээр үг Бурханы дуу хоолой, Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн гэдгийг ихэнх нь баталсан юм. Гэвч Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг ХКН-аас зэрлэгээр дарж, хавчиж байгаа явдал, мөн шашны ертөнцийн пасторууд, ахлагчдын зүгээс ирж буй бүдүүлгээр үл тоомсорлосон байдал, буруутгалыг харсан зарим хүмүүс будилж эхэлдэг: Төгс Хүчит Бурханы ажил бол үнэн зам, тэгвэл энэ нь яагаад улс төрийн хүч ба шашны ертөнцийн бүдүүлэг үл тоомсорлолт ба буруутгалын эсрэг явна вэ? Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншиж, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд гэрчлэл хийдэг хүмүүсийн нөхөрлөлийг сонсоод ах эгч нар, хүн төрөлхтөн Бурханыг үл тоомсорлодгийн үндсэн шалтгааныг ойлгож, Тэнгэрийн Хаанчлалд хүрэх зам яагаад ийм аюултай байдгийн учрыг олсон ба ХКН-ын сатаны дэглэм болон шашны ертөнцийн удирдагчдын үнэнийг үзэн ядаж, Бурханыг эсэргүүцдэг мөн чанарыг ялган харах болсон байна. Жонг Шин зэрэг хүмүүс Сатаны нөлөөний хүлээс, хязгаарлалтыг шийдэмгийгээр хаяж, эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө жинхэнээсээ буцаж ирсэн юм.

Цор ганц Бурхан Өөрөө VII

2018 оны 08-р сарын 14 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

(I) Бурханы эрх мэдэл, Бурханы зөвт зан чанар, Бурханы ариун байдлын тухай тойм

 

Залбирч дууссаныхаа дараа та нар Бурханы өмнө зүрх сэтгэл чинь тогтуун тайван байхыг мэдэрдэг үү? (Мэдэрдэг.) Зүрх нь тогтуун тайван болж чаддаг хүн Бурханы үгийг сонсож, ойлгож чадна. Тийм хүн үнэнийг сонсож, ойлгож чадна. Харин зүрх чинь тогтуун тайван болж чаддаггүй бол, зүрх чинь үргэлж хөвдөг бол, үргэлж өөр юм боддог бол, Бурханы үгийг сонсохоор хамтдаа цуглахад чинь энэ байдал нөлөөлнө. Тэгэхээр бидний одоо ярилцаж байгаа зүйлийн гол цөм нь юу вэ? Гол сэдвээ эргээд жаахан бодъё. Цорын ганц Бурханыг Өөрийг нь мэдэх тухайд, бид нэгд юуг ярилцсан билээ? (Бурханы эрх мэдлийг.) Харин хоёрт нь? (Бурханы зөвт зан чанарыг.) Харин гуравт нь? (Бурханы ариун байдлыг.) Бурханы эрх мэдлийн тухай бид хэдэн удаа ярьсан бэ? Энэ нь та нарт сэтгэгдэл төрүүлсэн үү? (Хоёр удаа.) Тэгвэл Бурханы зөвт зан чанарын тухай хэдэн удаа ярьсан бэ? (Нэг удаа.) Бурханы ариун байдлын тухай хэд хэдэн удаа ярьсан маань та нарт ямар нэг сэтгэгдэл үлдээсэн байх, гэхдээ бидний тухай бүрд хэлэлцсэн тодорхой агуулга та нарт сэтгэгдэл үлдээсэн үү? Эхлээд ярьсан “Бурханы эрх мэдэл” сэдвээс аль нь та нарт хамгийн гүн сэтгэгдэл үлдээсэн бэ? Аль хэсэг нь та нарт хамгийн их нөлөөлсөн бэ? (“Бурханы үгийн эрх мэдэл ба бүхнийг Захирагч Бурхан” гэдэг хэсэг.) Чухал нь юу байсныг яриач. (Нэгд, Бурхан Бурханы үгийн эрх мэдэл, хүч чадлын тухай ярьсан. Бурхан Өөрөө хэлбэл хийж, хийвэл тэр нь биелэнэ. Энэ бол Бурханы гол мөн чанар.) (Бурханы эрх мэдэл нь Түүний бүтээл болох тэнгэр, газар, тэдний доторх бүх зүйлд бий. Бурханы эрх мэдлийг хэн ч өөрчилж чадахгүй. Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч бөгөөд Тэр бүгдийг удирддаг.) (Бурхан солонгыг ашиглаж, хүнтэй гэрээ байгуулсан.) Энэ бол тодорхой сэдэв. Өөр зүйл байна уу? (Бурхан Сатанд тушааж, Иовыг сориулсан ч амийг нь авахыг зөвшөөрөөгүй. Үүнээс бид Бурханы үгийн эрх мэдлийг харж байна.) нөхөрлөлийг сонссоны дараа та нар ийм ойлголтыг авсан байна тийм үү? Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Бурханы эрх мэдэл нь Бурханы цорын ганц ялгамж чанар, байр суурийг илэрхийлдэг. Бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй ямар ч зүйл Түүний эрх мэдлийг эзэмшиж чадахгүй. Гол нь бид үүнийг мэдэж авсан.) (Бурхан хүнтэй гэрээ байгуулахын тулд ярьдаг. Бурхан хүнд ерөөл хайрлахын тулд ярьдаг. Эд бол Бурханы үгийн эрх мэдлийн жишээ.) (Тэнгэр, газар, бүх зүйлийн бүтээл дотор бид Бурханы үгээр дамжуулан Бурханы эрх мэдлийг хардаг. Түүний үгэнд бас Бурханы эрх мэдэлтэй байхыг бид бие махбодтой болсон Бурханаас хардаг. Эд хоёулаа Бурханы цорын ганц байдлын бэлэг тэмдэг. Эзэн Есүс, булшнаас гарч ирэхийг Лазарт тушаасан үйл явдлаас бид, амь ба үхэл Бурханы мэдэлд байдаг бөгөөд Сатан тэднийг хянах хүчгүй, Бурханы ажил махбод, Сүнсний алинд ч хийгдсэн бай, Түүний эрх мэдэл цорын ганц байдаг гэдгийг хардаг.) Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Амьдралын зургаан уулзварыг Бурхан захирдгийг бид ойлгосон.) Маш сайн. Өөр байна уу? (Хүнд хандсан Бурханы ерөөлүүд бас Бурханы эрх мэдлийг илэрхийлдэг.) Бурханы эрх мэдлийн тухай ярьж байхад та нар “эрх мэдэл” гэх үгийг хэрхэн ойлгож байна? Бурханы эрх мэдлийн хүрээнд, Бурханы хийдэг илчилдэг зүйлийн дотор, хүмүүс юуг хардаг вэ? (Бид Бурханы төгс хүч, мэргэн ухааныг хардаг.) (Бурханы эрх мэдэл үргэлж байдаг бөгөөд үнэхээр, үнэхээр оршин байдаг.) (Бурханы эрх мэдлийг том хэмжээнд харвал, Тэр бүхнийг захирдаг. Харин жижиг хэмжээнд харвал, Тэр хүний амьдралыг хянадаг. Амьдралын зургаан үеэс бид Бурхан үнэхээр бидний амьдралын бүх талбарыг төлөвлөж, удирддаг гэдгийг ойлгож болно.) (Цааш нь яривал, Бурханы эрх мэдэл нь цорын ганц Бурханыг Өөрийг нь илэрхийлдэг. Бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйлсээс юу ч энэ эрх мэдлийг эзэмшиж чадахгүй. Бурханы эрх мэдэл нь Бурханы ялгамж чанарыг бэлгэддэг.) “Бурханы ялгамж чанар, Бурханы байр суурийн бэлгэдэл” гэж хэлэхийг бодоход, та нар энэ үгсийн талаар онол сургаалын ойлголттой бололтой. Би түрүүн та нараас ямар асуулт асуусан билээ? Давтаад хэлж чадах уу? (Бурханы хийдэг, илчилдэг зүйлийн дотор, хүмүүс юуг хардаг вэ?) Та нар юу хардаг вэ? Та нар зөвхөн Бурханы эрх мэдлийг хардаг байж болох уу? Та нар зөвхөн Бурханы эрх мэдлийг мэдэрсэн үү? (Бид Бурханы бодит байдлыг, Бурханы үнэн байдлыг, Бурханы итгэлтэй байдлыг хардаг.) (Бид Бурханы мэргэн ухааныг хардаг.) Бурханы итгэлтэй байдал, Бурханы үнэн байдал, заримынх нь хэлснээр, Бурханы мэргэн ухааныг хардаг байх нь. Өөр зүйл байна уу? (Бурханы бүхнийг чадагч хүчийг.) (Бурханы зөвт байдал ба сайныг хардаг.) Та нар хараахан голыг нь онож хэлэхгүй байна. Дахиад сайн бод доо! (Бурхан хүн төрөлхтнийг харгалзаж, дагуулж, эзэгнэдэг. Үүнд Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал илчлэгдэж, илэрч байдаг. Энэ бол маш бодитой, үнэн зүйл. Тэр үргэлж ажлаа хийж байна. Бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйлсээс юу ч энэ эрх мэдэл, хүч чадлыг эзэмшиж чадахгүй.) Та нар тэмдэглэж авснаа хараад байна уу? Та нарт Бурханы эрх мэдлийн тухай мэдлэг үнэндээ байгаа гэж үү? Та нарын дотор Түүний эрх мэдлийг сайн ойлгосон хүн байгаа юм уу? (Биднийг жаахан байхаас эхлээд Бурхан биднийг харж хандаж, хамгаалж ирсэн. Үүнээс бид Бурханы эрх мэдлийг хардаг. Өөрсдөдөө тохиолдоод байгаа нөхцөл байдлыг бид ер нь ойлгодоггүй. Гэтэл Бурхан тэр бүхний ард биднийг үргэлж хамгаалж байдаг. Энэ ч бас Бурханы эрх мэдэл.) Маш сайн. Яг зөв!

Бид Бурханы эрх мэдлийн тухай ярих үедээ, юунд голчлон анхаарсан билээ? Гол санаа нь юу байлаа? Энэ сэдвийг бид яагаад ярих хэрэгтэй гэж? Нэгд гэвэл, хүмүүс Бурханы эрх мэдлийг ойлгож, харж, мэдрэх чадвартай. Чиний хардаг, чиний мэдэрдэг зүйлүүд нь Бурханы үйлсүүдээс, Бурханы үгсээс, Бурхан орчлон ертөнцийг удирдаж байгаагаас ирдэг байна. Тэгэхээр, хүмүүс Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан харж байгаа бүхэн, Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан сурч байгаа бүхэн, Бурханы эрх мэдлээр дамжуулан таньж байгаа зүйл, энэ бүхнээс ямар үнэн ойлголт ирэх вэ? Энэ сэдвийг ярилцаж байгаа зорилго нь нэгдүгээрт, хүмүүст Бурханыг Бүтээгч болохыг ойлгуулж, бүх зүйлд Түүний байр суурийг бататгах. Хоёрдугаарт, Бурхан эрх мэдлээрээ дамжуулан хийсэн, хэлсэн, удирдсан бүхнийг хүмүүс хараад, Бурханы хүч чадал, мэргэн ухааныг ойлгож чаддаг болно. Тэгээд тэд, бүхнийг удирддаг Бурханы агуу хүчийг харж, Бурхан тийн үйлдэхдээ хэчнээн мэргэн болохыг ойлгоно. Бид өмнө нь Бурханы цорын ганц эрх мэдлийг ярилцах үед чухалчлан үүнийг анхаарсан биш үү? Гол санаа нь энэ байсан биш үү? Уг нь нэг их хугацаа өнгөрөөгүй байтал, зарим нь үүнийг мартжээ. Тэгэхээр та нар Бурханы эрх мэдлийг бүрэн ухаараагүй л байна гэсэн үг. Та нар Бурханы эрх мэдлийг хараагүй гэж хэлсэн ч болохоор байна. Үүнийг жаахан ч гэсэн ойлгож байна уу? Чи Бурханы эрх мэдлийг үйлс дотор харахдаа юуг үнэхээр мэдэрдэг вэ? Бурханы хүчийг чи үнэхээр мэдэрч үзсэн үү? (Үзсэн.) Бурхан бүхнийг бүтээсэн тухай Бурханы үгийг унших үедээ чи Түүний хүч чадлыг мэдэрдэг. Түүний бүхнийг чадагч хүчийг нь мэдэрдэг. Бурхан хүмүүсийн хувь заяаг захирч байдгийг харах үед чи юу мэдэрдэг вэ? Түүний хүч чадал, мэргэн ухааныг мэдэрдэг үү? (Мэдэрдэг.) Хэрвээ Бурхан энэ хүчийг эзэмшдэггүйсэн бол, энэ мэргэн ухааныг эзэмшдэггүйсэн бол, бүхнийг ноёрхож, хүн төрөлхтний хувь тавиланг захирч чадах байсан гэж үү? (Чадахгүй.) Ажлаа хийх чадваргүй, онцгой чадвар нь байхгүй, зохих ёсны мэдлэг, ур дүйгүй хүн ажилдаа тэнцэх үү? Тийм хүн яасан ч тэнцэхгүй. Агуу зүйл хийх хүнд агуу чадвар байх ёстой. Бурханд тийм хүч чадал, мэргэн ухаан бий. Мөн Түүнд эрх мэдэл нь ч байгаа. Цорын ганц эрх мэдэл. Бурханых шиг хүч чадлыг эзэмшдэг өөр ямар нэгэн бүтээл, хэн нэг хүнийг орчлон ертөнцөд чи харж байсан уу? Тэнгэр, газар, бусад бүх зүйлийг бүтээж, тэднийг удирдаж, ноёрхдог хүч чадалтай хэн нэг хүн, ямар нэг зүйл байдаг уу? Бүх хүн төрөлхтнийг захирч, дагуулж чадах, хаа сайгүй оршигч, бүхнийг чадагч хэн нэг хүн, ямар нэг зүйл байгаа юу? (Байхгүй.) Одоо та нар Бурханы цорын ганц эрх мэдлийн дотор багтсан бүхний жинхэнэ утга учрыг ойлгож байна уу? Та нар тодорхой ойлголттой болов уу? (Тийм ээ.) Сая бид Бурханы цорын ганц эрх мэдлийн талаар өмнө үзсэнээ дахин үзлээ.

Бидний ярьсан хоёр дахь сэдэв юу билээ? (Бурханы зөвт зан чанар.) Бид Бурханы зөвт зан чанарын талаар тийм ихийг яриагүй? Яагаад вэ? Нэг шалтгаан бий. Юу гэвэл, энэ шатанд Бурханы ажлын гол нь шүүлт ба гэсгээлт. Бурханы зөвт зан чанар Хаанчлалын эрин үед маш тодорхой илчлэгдсэн. Маш бодитойгоор. Тэр бүтээлийн эхнээс огт айлдаж байгаагүй үгсийг айлдсан. Тэгээд бүх хүн, Түүний үгийг харсан бүгд, Түүний үгийг таньсан бүгд Түүний үгэнд Түүний зөвт зан чанар илчлэгдсэнийг харсан. Зөв үү? Тэгэхээр Бурханы зөвт зан чанарын тухай бидний ярьсан зүйлийн гол санаа нь юу вэ? Та нар сурсан зүйлээсээ илүү ойлголтоо гүнзгийрүүлсэн үү? Ямар нэг туршлагаасаа ойлголтыг авсан уу? (Содом хотынхон маш их завхарч ялзарсан тул Бурханы уур хилэнг өдөөж, Бурхан уг хотыг шатаасан. Үүнээс бид Бурханы зөвт зан чанарыг харж байна.) Эхлээд жаахан лавшруулан харъя. Хэрэв Бурхан Содомыг устгаагүй бол, чи Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэж чадах байсан уу? Чи мэдэж чадах байсан тийм ээ? Үүнийг чи Хаанчлалын эрин үед илэрхийлэгдсэн Бурханы үгээс харж чадна. Бас хүний эсрэг хандсан Бурхан шүүлт, гэсгээлт, хараалаас харж чадна. Бурхан Ниневег хэлтрүүлсэн явдлаас та нар Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг уу? (Хардаг.) Энэ эрин үед та нар Бурханы өршөөл, хайр, хүлээцтэй байдлыг харж чаддаг. Хүн гэмшвэл, Бурхан тэдэнд хандах хандлагаа өөрчилдгийг та нар хардаг. Бурханы зөвт зан чанарын талаар ярилцахын өмнө энэ хоёрыг жишээ болгон үзэхэд, Бурханы зөвт зан чанар илчлэгдсэн нь тодорхой байна. Гэхдээ, бодит байдалд Бурханы зөвт зан чанар нь Библийн энэ хоёр түүхэнд тэмдэглэснээр хязгаарлагдахгүй. Бурханы үг ба ажлаар дамжуулан та нарын одоо сурч, харж байгаа зүйлээс харахад, бас одоогийн туршлагаас чинь харахад Бурханы зөвт зан чанар гэж юуг хэлэх вэ? Туршлагаасаа яриач. (Хүмүүст Бурханы бүтээж өгсөн орчинд, хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы хүслийн дагуу үйлдэж чадвал, тэд Бурханы хайр ба өршөөлийг харна. Бурхан тэднийг замчилж, гэгээрүүлж, дотор нь гэрэл гэгээ мэдрүүлнэ. Хүмүүс Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд тэрсэлж, Бурханы хүслийн эсрэг явах аваас Бурхан тэднийг хаясан мэт тэдний дотор харанхуй байх болно. Энэ нь бидэнд Бурханы зөвт зан чанарын ариун байдлыг мэдэх туршлага болсон. Бурхан ариун хаанчлалд үзэгддэг бөгөөд бузар газруудад нуугддаг.) (Бидний туршлагаар бол, бид Бурханы зөвт зан чанарыг Ариун Сүнсний ажлаас хардаг. Бид идэвхгүй болох юмуу Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд тэрслэхэд, Ариун Сүнс хэдий байгаа ч нуугдаад, ямар ч юм хийдэггүй. Заримдаа бид залбираад Бурханыг мэдэрдэггүй. Залбирсан ч Бурханд юу хэлэхээ мэдэхгүй үе байдаг. Гэтэл зан хандлагаа өөрчилж, Бурхантай хамтран ажиллах хүсэлтэй болж, өөрсдийн үзэл, уран сэтгэмжээ хойш тавьж, сайжрахыг эрмэлзэх үед Бурханы мишээсэн дүр төрх аажмаар харагдаж эхэлдэг.) Өөр нэмэх зүйл байна уу? (Хүн Бурханаас урваж, Бурханыг үл ойшоох үед Бурхан нуугддаг.) (Бурхан хүмүүст хэрхэн хандаж байгаагаас би Бурханы зөвт зан чанарыг хардаг. Ах эгч дүүсийн маань биеийн хэмжээ, чаддаг мэддэг нь өөр. Тийм ч болохоор Бурхан бидэнд өөр өөр шаардлага тавьдаг. Бид Бурханы гэгээрлийг янз бүрийн түвшинд хүлээн авах чадвартай. Үүгээр бид Бурханы зөвт байдлыг хардаг. Хүн хүндээ ингэж хандаж чаддаггүй. Харин Бурхан л чаддаг.) За тэгэхээр, та нар бүгдээрээ зарим практик мэдлэгийг ярилаа.

Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэх тухайд, юу нь гол болохыг та нар ойлгож байна уу? Үүнтэй холбогдуулан хүн туршлагаасаа олон юм ярьж чадах боловч, Надад та нарт хэлэх цөөн хэдэн гол зүйлс байна. Бурханы зөвт зан чанарыг ойлгоё гэвэл, Бурхан юу мэдэрдэгийг ойлгох хэрэгтэй: Тэр юуг үзэн ядаж, юуг жигшиж, юуг хайрладагийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр хэнийг хүлцдэгийг, хэнд өршөөнгүй байдгийг, ямар хүн тэр өршөөлийг хүртдэгийг ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг мэдэх нь чухал. Мөн, Бурхан хэчнээн хайрын Бурхан ч гэлээ, хүнийг хэчнээн их хайрлаж, өршөөж энэрдэг ч гэлээ, байр суурь, ялгамж чанар нь халдсан зүйлийг, эрхэм чанар нь сэвтээсэн хүнийг хүлцдэггүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг нь үнэн боловч, тэднийг эрхлүүлдэггүй. Бурхан хүнд хайр, өршөөл, хүлцлээ үзүүлдэг ч, тэднийг өөгшүүлдэггүй. Бурханд Өөрийн гэсэн зарчим, хэм хэмжээ бий. Чиний дотор хэчнээн их хайр мэдрэгдэж, тэр хайр хэчнээн гүн байсан ч, хүнтэй харьцах мэт Бурхантай харьцаж болохгүй. Бурхан хүмүүсийг Өөртэйгөө ойр байлгах гэдэг ч, хүн Бурханыг хүнтэй адилтгаж, бусад бүтээлийн хэмжээнд харж, найз шигээ юмуу мөргөлийн зүйл мэтээр хандвал Бурхан түүнээс нүүрээ нууж, түүнийг орхих болно. Энэ бол Түүний зан чанар. Энэ тал дээр, Түүнтэй хайхрамжгүй хандах хүнийг Тэр хүлцэхгүй. Чи өчнөөн урт зам туулсан байж болно. Чи олон ажил гүйцэтгэсэн байж болно. Чи Бурханы төлөө ихийг тэвчсэн байж болно. Харин Бурханы зан чанарыг үл хайхрах мөчөөс Тэр чиний хийсний дагуу хариу өгөх болно. Ийм явдлыг чи харж байсан уу? (Тийм ээ, харж байсан) Та нар харж байсан байх нь тийм үү? Тэгэхээр, Бурхан хүмүүсийг Өөртэйгөө ойр гэж харж болно. Харин хүмүүс Түүнтэй найз шигээ, эсвэл хамаатан шигээ харьцаж болохгүй. Бурханыг найзаа гэж бодож болохгүй. Бурханаас хэчнээн их хайр хүртсэн ч, Бурхан чамайг хэчнээн их хүлцдэг байсан ч, Бурханыг зүгээр нэг найзтай адилтгаж болохгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар. Чи ойлгож байна уу? (Ойлгож байна.) Энэ тухай Би нэмж ярих хэрэг байна уу? Өмнө нь та нар үүнийг ойлгодог байсан уу? Ер нь, хүмүүсийн түгээмэл гаргадаг алдаа бол энэ. Тэд сургаалыг ойлгодог байсан ч, энэ тухай бодоогүй л бол ийм алдаа гаргадаг. Хүмүүсийн ганц удаагийн буруу, ганц үгнээс болж Бурхан уурлахгүй. Харин тэдний хандлага, нөхцөл байдлаас болж уурлана. Үнэхээр аймар биш гэж үү? Зарим хүн, Бурханы тухай ойлгодог, Бурханыг мэддэг гэж боддог. Бүр Бурханы таалдаг юмсыг хийдэг ч байж мэднэ. Тэгээд тэд өөрсдийгөө Бурхантай ижил юм шиг санаж, Бурхантай найзархаад эхэлдэг. Ийм хандлага бол үнэхээр буруу. Хэрэв чи үүнийг сайн ойлгоогүй бол, үүний талаар тодорхой мэдээгүй байвал, Бурханыг амархан уурлуулж, Бурханы зөвт чанарыг сэвтээнэ. Одоо чи үүнийг ойлгосон, тийм үү? (Тийм ээ.) Бурханы зөвт зан чанар онцгой биш гэж үү? Хүний зан чанартай адил байж болох уу? Хүний хувийн онцлогуудтай ижил байна гэж үү? Үгүй биз дээ? (Тийм ээ.) Тэгэхээр, Бурхан хүмүүстэй яаж ч харьцсан, хүмүүсийн тухай юу ч бодсон, Бурханы байр суурь, эрх мэдэл, ялгамж чанар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг мартаж болохгүй. Хүний хувьд, Бурханы ялгамж чанар хэзээд бүгдийг удирддаг Нэгэн, Бүтээгч. Чи ойлгож байна уу? (Тийм ээ.)

Бурханы ариун байдлын талаар та нар юу сурсан бэ? Сатаны ёрын муугийн эсрэг байдгаас гадна, Бурханы ариун байдлын талаар ярилцсан гол сэдэв юу байлаа? Энэ нь Бурханд юу байгаа болон тэр юу болох биш гэж үү? Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох нь Бурханы Өөрийн онцгой зүйл биш үү? (Мөн.) Түүний ямар ч бүтээлд ийм юм байхгүй. Тийм болохоор бид Бурханы ариун байдалыг цорын ганц гэж хэлдэг ба та нар энэ тухай сурч болно. Бид гурван уулзалт дээр Бурханы ариун байдлын тухай ярьсан. Та нарын бодлоор Бурханы ариун байдал гэж юу вэ? Та нар өөрсдийнхөө үгээр, өөрсдийнхөө ойлголтоор хэлээч. (Өнгөрсөн удаа Бурхан бидэнтэй ярьсан, бид нэг зүйл хийсэн: Бид Түүний өмнө өвдөг сөгдсөн. Бид Түүний үзэл бодол нь юу болохыг сонсож, шаардлагад нь нийцээгүй болохоо харсан. Аргагүйн эрхэнд Бурханы өмнө өвдөг сөгдсөн маань Түүний хүслийн дагуу байгаагүй бөгөөд үүнээс бид Бурханы ариун байдлыг харсан.) Үнэхээр үнэн. Тийм ээ? Өөр зүйл байна уу? (Хүн төрөлхтөнд хэлсэн Бурханы үгийг харвал Тэр илэрхий тодорхой ярьсан байдаг. Тэр гол санаагаа шууд хэлдэг. Сатан ярихдаа бөөрөнхийлдөг бөгөөд энэ нь худал хуурмагаар дүүрэн байдаг. Бид Бурханы өмнө мэхийсэн өнгөрсөн удаагийн явдлаас Бурханы үгс болоод үйлс үргэлж зарчимтай байдгийг харсан. Бид юу хийх ёстой, юуг баримталж, хэрхэн хэрэгжүүлвэл зохилтойг хэлэхдээ Тэр үргэлж товч бөгөөд тодорхой байдаг. Харин хүмүүс ийм биш. Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулсны дараа, хүмүүс өөрсдийн үйлс ба үгсээр өөрсдийн хувийн зорилго, хүслийг биелүүлэхийг эрмэлздэг болсон. Бурхан хүн төрөлхтнийг асарч, тэднийг хамгаалж халамжилж байгаагаас Бурханы хийдэг бүхэн эерэг сайн зүйлс байдгийг бид хардаг. Энэ маш тодорхой. Ийм замаар бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарын илчлэлийг хардаг.) Маш сайн. Өөр нэмж хэлэх хүн байна уу? (Бурхан Сатаны муу муухайг илчилж, түүний үнэн мөнийг харуулах үед, Сатаны хорон мууг бид илүү сайн мэддэг болж, хүн төрөлхтний хамаг зовлонгийн эх үндсийг ойлгох болсон. Энэ үед бид Бурханы ариун байдлыг хардаг. Өмнө нь бол Сатаны эзэмшил дор зовж буйг огт мэддэггүй байж. Алдар нэр, хөрөнгө мөнгө хөөцөлдсөний үр дүнд ирдэг хамаг зовлонг Сатан бий болгодгийг Бурханы ачаар л нэг юм харж чадсан. Энэнээс болоод л Бурханы ариун байдал нь хүн төрөлхтний жинхэнэ аврал гэдгийг мэдэрч байна. Түүнээс гадна, авралыг хүлээн авахуйц нөхцөл байдлыг Бурхан бидэнд бэлдэж өгчээ. Тэр биднийг хөрөнгөтэй айлд төрүүлээгүй ч, тохиромжтой гэр бүлд, тохиромжтой нөхцөлд төрүүлсэн гэдгээ мэдэж байдаг. Бас Тэр биднийг Сатаны хөнөөл, дарлалд зовохыг зөвшөөрөөгүй. Тийм болохоор бид эцсийн өдрүүдэд Бурханы авралыг хүлээн авах нөхцөл байдал, хэвийн үзэл бодол, хэвийн сэтгэхүйтэй байж чадна. Бурхан юмыг нарийн төлөвлөн зохиулдагийг, тэднийгээ хэрхэн хэрэгжүүлдгийг энэ бүхнээс бас харж байна. Биднийг Сатаны нөлөөнөөс аврах Бурханы нарийн ажлыг бид илүү сайн харж, Бурханы ариун байдал, хүн төрөлхтнийг гэсэн хайрыг нь ойлгож байна.) Үүн дээр нэмж ярих хүн байна уу? (Бид Бурханы ариун байдлын мөн чанарыг ойлгодоггүй болохоор мөргөлдөө бид чин сэтгэлгүй, далд санаатай, зориудаар Түүнд өвдөг сөгдөх нь Түүний дургүйг хүргэдэг. Эндээс бас бид Бурханы ариун байдлыг хардаг. Бурхан Сатанаас огт өөр. Сатан өөрийгөө хүмүүсээр хүндлүүлж, өөртөө тал засуулж, мөргүүлж байхыг хүсдэг. Сатанд зарчим гэж байдаггүй.) Маш сайн байна! Бурханы ариун байдлын тухай нөхөрлөсөн зүйлээс та нар Бурханы төгсийг харсан уу? (Харсан.) Өөр юу харсан бэ? Бурхан бүх эерэг зүйлсийн эх сурвалж гэдгийг харсан уу? Бурхан үнэн ба шударга ёсны бодит бие гэдгийг харж чадсан уу? Бурхан хайрын эх сурвалж гэдгийг харж чадсан уу? Бурханы хийсэн бүхэн, илэрхийлсэн болгон, илчилсэн бүгд өө сэвгүй байдгийг харсан уу? (Тийм ээ, харсан.) Энэ хэдэн жишээ бол Бурханы ариун байдлын талаар Миний ярьсан гол санаа бүгдээрээ юм. Магадгүй энэ үгс нь одоо та нарын хувьд зүгээр л нэг сургаал байгаа байх, гэхдээ чи нэгэн өдөр жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь Өөрийнх нь үгнээс, Өөрийнх нь ажлаас таньж мэдээд гэрчлэх үед, Бурхан бол ариун гэж, Бурхан хүн төрөлхтнөөс өөр гэж, Түүний зүрх ариун гэж, Түүний зан чанар ариун гэж, Түүний мөн чанар ариун гэж чин сэтгэлээсээ хэлэх болно. Энэ ариун байдал Бурханы төгсийг хүнд харуулдаг. Бас Бурханы ариун байдлын мөн чанар нь өө сэвгүй гэдгийг харуулдаг. Түүний ариун байдлын мөн чанар нь Түүнийг цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг тодорхойлж Тэр бол цорын ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг хүнд харуулж, баталдаг. Гол санаа нь энэ биш гэж үү? (Мөн.)

Өнөөдөр бид нар өмнөх уулзалтууд дээр ярьсан зарим сэдвийг тоймлон өгүүллээ. Бид тойм өгүүлснээ энд хүргэе. Та нар бүгдээрээ бүлэг, сэдэв бүрийн гол санааг ойлгож авна гэж найдаж байна. Эднийг ердөө нэг сургаал гэж бүү бод. Эднийг анхааралтай уншиж, цаг завтай үедээ ойлгох гэж хичээ. Эднийг зүрхэндээ хадаж, амьдралдаа хэрэгжүүл. Тэгвэл Бурханы зан чанарын тухай, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох тухай үнэн илчлэл болох Миний хэлсэн бүхнийг чи үнэхээр сурах болно. Гэхдээ чи эднийг зүгээр бичиж авчихаад ерөөсөө уншихгүй, ерөөсөө бодохгүй бол хэзээ ч ойлгохгүй. Чи одоо ойлгосон, тийм үү? Энэ гурван сэдвийг ярьсны дараа Бурханы ялгамж чанар, Бурханы мөн чанар, Бурханы зан чанарыг зарим хүн ерөнхийд нь, зарим хүн нарийвчлан ойлгоно. Гэхдээ тэд бүрэн хэмжээний ойлголттой болох уу? (Үгүй.) Одоо тэгвэл, Бурханы талаарх өөрсдийн ойлголтоо харвал, гүн ойлголт хэрэгтэй гэж санагдаж байгаа өөр талбар та нарт байна уу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр, Бурханы эрх мэдэл, Бурханы зөвт зан чанар, Бурханы ариун байдлын тухай ойлголттой болсны дараа, чиний оюун бодолд Бурханы цорын ганц ялгамж чанар, байр суурь талаар мэдлэг бий болсон байх. Гэвч илүү гүн ойлголттой болохын өмнө Бурханы үйлсүүд, Бурханы хүч, Бурханы мөн чанарыг туршлагаараа мэдэж ухаарах хэрэгтэй. Одоо та нар энэ нөхөрлөлийг сонссон болохоор итгэлийн тухай энэ сэдвийг зүрхэндээ хадгалж чадахаар боллоо. Бурхан үнэхээр оршин байдаг. Бурхан бүхнийг захирдаг нь бодит үнэн. Түүний зөвт зан чанарыг хэн ч халдаж болохгүй. Түүний ариун байдал нь ямар ч хүн эргэлзэх аргагүй тодорхой зүйл. Эд бол бодит үнэн. Энэхүү нөхөрлөлүүд нь Бурханы байр суурь, ялгамж чанарыг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд суурилуулж өгдөг. Энэ суурь тавигдсаны дараа, хүмүүс Бурханыг үнэхээр мэдэхийн тулд илүү ойлголтыг эрэн хайх ёстой.

 

(II) Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж

 

Өнөөдөр Би та нартай шинэ сэдвийн талаар нөхөрлөх болно. Ямар сэдэв гэж үү? Сэдвийн нэр нь “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж”. Маш том сэдэв байгаа биз? Энэ сэдвийг бариад авъя гэхээр нэг л тийм амаргүй мэдрэмж төрж байна уу? “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” хэмээх энэ сэдвээс хүмүүс яагаад ч юм жийрхээд байдаг. Харин Бурханы дагалдагчид үүнийг ойлгох ёстой. Яагаад гэвэл, Бурханыг мэддэг, Бурханыг хангалуун байлгаж чаддаг, Бурханыг хүндэтгэдэг хүн бүрд энэ сэдэв хамаатай. Тэгэхээр энэ сэдвийг хөндөх ёстой байгаа юм. Зарим хүн энэ сэдвийн талаар суурь ойлголттой байдаг, магадгүй жаахан гадарладаг байх: Сэтгэл нь энэ тухай өчүүхэн төдий мэддэг, гүехэн ойлголттой гэсэн үг. Харин зарим хүн энэ тухай зарим нэг туршлагатай байдаг; үзсэн харсан туршлагаасаа энэ талын гүнзгий ойлголтыг сэтгэлдээ олсон байдаг. Гэхдээ мэдлэг нь гүн ч бай, гүехэн ч бай, та нарынх зөвхөн нэг талыг барьсан байгаа бөгөөд бүр нарийн мэдлэг биш. Тэгэхээр энэ сэдвийг хөндөх ёстой байгаа юм. Тэгснээр та нар илүү тодорхой нарийн, гүн ойлголтыг авна. Энэ үнэхээр чухал. Энэ сэдвийг талаар нөхөрлөхдөө Би нэгэн онцгой арга ашиглана. Бидний өмнө хэрэглэж байгаагүй арга. Та нарт жаахан сонин санагдаж магад. Эсвэл жаахан тухгүй байж ч мэднэ. Гэхдээ сонсоныхоо дараа та нар ямар арга байсныг нь мэдэх болно. Та нар түүх сонсох дуртай юу? (Дуртай.) Ямар төрлийн түүх сонсох дуртай вэ? Үлгэр, сургамжит түүх, уран зөгнөл, аль нь вэ? (Сургамжит түүх.) (Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх.) Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх байна уу? (Байгаа.) Бурхан, хүн хоёрын тухай түүх өдөр бүр та нарын хажууд болж байдаг. Тэднээс Би дурдах хэрэг байна уу? Түүх сонсох дуртай хүн байвал гараа өргөөч. Хэдэн хүн түүх сонсох дуртайг харъя. Тэгэхээр түүх ярих аргыг сонгох нь зөв бололтой. Та нар бүгдээрээ түүх сонсох дуртай юм байна. За тэгэхээр эхэлье. Та нар үүнийг дэвтэртээ бичиж авах шаардлагагүй. Ийш тийш сатааралгүй нам гүм суугаарай гэж та нараас гуйж байна. Хэрэв чамайг эргэн тойрныхон чинь сатааруулаад байна гэж санагдвал чи нүдээ аньж болно. Би та бүхэнд нэгэн гайхалтай түүх ярьж өгье. Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувуу, хүний тухай түүх. Битгий унтацгаагаарай! Намайг сонсож байна уу? Миний ярих гэж байгаа түүхийн гол дүрүүд юу билээ? (Үр, газар, мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн.) Энэ түүхэнд Бурхан байгаа болов уу? (Байхгүй.) Та нар энэ түүхийг сонсож байгаагүй биз дээ? Гэхдээ та нар энэ түүхийг сонсоны дараа тайвширч, уужирна гэдэгт Би итгэлтэй байна. За тэгэхээр, чимээгүйхэн сонсоорой.

Түүх 1. Үр, газар, мод, нарны гэрэл дууч шувууд, хүн

Нэгэн жижиг үр газарт унажээ. Ширүүн бороо орсоны дараа өнөөх үр соёолж, үндэс нь аажмаар хөрсийг ухан оржээ. Сар нэг битүүрч, нэг хавиргалж, ширүүн салхи эсгэрч, аадар бороо шаагиж, хоног улирал ээлжилж, цаг хугацаа өнгөрсөөр, өчүүхэн соёо маань ургасаар. Зун болоход газрын ус хишгээ хайрлаж, аагим халууныг давахад нь тусална. Газрын ачаар соёо халууныг эс мэдрэх ба зуны халуунд мэнд үлдэнэ. Өвөл болоход газар түүнийг дулаан энгэртээ тэврэхэд тэд бие биедээ нягт наалдана. Газрын дулаанаар соёо өвлийн хахир хүйтэнд тэсэж үлдээд, жихүүн салхи, хайрах цасыг ажрахгүй давна. Газрын нөмөр нөөлгөөр соёо улам бэхжиж, аз жаргалтай байлаа. Соёо өсөн ургахдаа, өөрийг нь амь хайргүй тэтгэн тэжээх газраар бахархан байлаа. Соёо баяр баясалтайгаар ургаж байлаа. Тэрээр асгарах бороонд дуугаа дуулж, үлээх салхинд найган бүжинэ. Ингэж, соёо ба газар бие биеэсээ хамаарна...

Он жил өнгөрөөд чигчийхэн соёо маань өндөр бүдүүн мод боллоо. Тэрээр олон салаа мөчир, тоймгүй олон навчис ургуулж, газарт бат үндэслэв. Үндэс нь газарт шигдэн шигдсээр, хөрсний гүнд бөх зоогджээ. Нэгэн цагт өчүүхэн байхад нь хамгаалж байсан газар, одоо бахим модонд суурь болжээ.

Нарны гэрлийн цацраг туяа дээр нь тусаж, мод улам өндийлөө. Тэрээр мөчрүүдээ дэлгээд нарны гэрлээс шимэн шингээв. Тэгэхэд доорх газар нь модтой нэгэн хэмнэлээр амьсгалж, яг л шинэ болсон мэт мэдрэмжийг авч байв. Зөөлөн салхи мөчрүүдийг нь илбэн таалахад, мод баяр хөөрөөр умбаж, эрч хүчээр оргилж байлаа. Ингэж, мод ба нар бие биеэсээ хамаарна...

Модны сэрүүн сүүдэрт хүмүүст суудаг болов. Тэд цэвэр агаарын сайханд цэнгэн баясацгаана. Агаар тэдний зүрх, уушгийг цэвэрлэж, цусыг нь цэвэршүүлнэ. Хүмүүс ядрал алжаалыг мэдрэхээ больцгоов. Ингэж, хүн ба мод бие биеэсээ хамаарна...

Удалгүй модны мөчрүүдээр дууч шувууд эргэлдэх боллоо. Зарим нь дайснаасаа зугтаж, зарим нь нялх ангаахайгаа өсгөн бойжуулах гэж, харин зарим нь түрхэн зуур амсхийх гэж. Ингэж, шувуу ба мод бие биеэсээ хамаарна...

Модны үндсүүд мушгирч, зангирч, газарт гүн шигдэв. Модны их бие нь газрын хувьд салхи, борооны нөмөр болов. Мод том мөчрүүдээ дэлгэн газрыг хамгаалж байлаа. Газар нь модны эх учраас мод үүнийг хийж байсан юм. Тэд хамтдаа амьдарч, бие биеэсээ хамаарч байна. Тэд хэзээ ч хагацахгүй...

Ингээд түүх маань өндөрлөлөө. Одоо та нар нүдээ нээж болно. Би дөнгөж сая үр, газар, мод, нарны гэрэл, шувуу, хүний тухай ярьлаа. Энэ түүх хэдхэн хэсэгтэй. Энэ түүх та нарт юу бодогдуулав? Ийм маягаар ярьвал та нар ойлгож байна уу? (Тийм ээ, ойлгож байна.) Та нарт юу бодогдсоноо хуваалцаач. Энэ түүхийг сонссоны дараа та нарт юу бодогдов? (Бурхан, хүн хоёрын тухай үнэхээр сэтгэл хөдлөм түүх байна. Бурхан хүнийг ингэж л арчилж, хамгаалж, торддог. Тэгээд хүн өсөж өндийгөөд хүчтэй болдог. Хүн эрийн цээнд хүрэхээрээ Бурханы хайрыг ойлгохтойгоо болж, тэр хайраар нь эргүүлээд Бурханд хариу барьдаг. Бурхан яалт ч үгүй хүнтэй ойрхон байдаг юм байна.) Юуны түрүүнд нэг зүйл хэлье. Миний ярьсан зүйлсийг та нар нүдээрээ харж, гараараа барьж болно. Эд бол хийсвэр биш, бодит юмс. Та бүхэн Миний ярьсныг бодоосой гэж хүсэж байна. Би тийм гүнзгий утгатай юм яриагүй. Саяын түүхийн гол санааг товчхондоо хэлбэл: (Ургамалд ч бай, амьтанд ч бай, шувуунд ч бай, хүнд ч бай, амийнх нь эх сурвалж бол Бурхан мөн.) Энэн дээр өөр юу нэмж болохов? (Саяын түүхэнд гарч байгаа зүйлс бидний хажууд болж байдаг боловч бид ер нь Бурханы зүй тогтлыг хардаггүй. Бурхан маш ойлгомжтой хэлдэг. Эдгээр нь бидний эргэн тойронд илэрхий болж байдаг бөгөөд дотор нь Бурханы зүй тогтол байдаг. Бурхан бүхнийг захирдаг, бас бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн.) (Бурханы ярьсан үгс их энгийн. Биднийг ойлгог гээд, бас бүх хэрэг явдал болон зүйлсийг зохицуулдаг нь Бурханы дүрэм журам гэдгийг мэдэг гээд нүдний маань өмнө байж байдаг.) Өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? (Саяын сонссон түүх бидэнд маш гоё зураглал өгч байна: Үр амьдралыг олж, ургах явцдаа хавар, зун, намар, өвөл гээд жилийн дөрвөн улиралыг туулж байна. Харин газар түүнийг хайрлан хамгаалж байгаа нь яг л ээж хүн гэлтэй. Өвөл газар дулаан илчээ хайрласан болохоор соёо хүйтнийг давж гарсан. Дараа нь соёо өсөж томроод мод болоход, нарны цацраг мөчрүүдэд нь хүрч, модыг улам баяр хөөртэй болгосон. Бурханы хамаг бүтээлийн дотор газар амьд бөгөөд модноос хамааралтай гэдгийг бид хардаг. Бас нар нь модонд дулаан илч өгдөгийг хардаг. Шувуу ч гэсэн, байдаг л нэг зүйл. Гэтэл шувуу, мод, хүн бүгд хамтдаа уялдаа холбоотой. Бурханы бүтээлийн бүх зүйл амьд. Энэ түүхийг сонсоод, сэтгэлд буусан бодол гэвэл ийм байна.) Сайхан хэллээ. Өөр нэмж юм хэлэх хүн байна уу? (Үр соёолж, багана мэт өндөр мод болж ургасан энэ түүхээс бид Бурханы бүтээсэн гайхамшигт зүйлсийг харж байна. Бурхан бүхнийг амьтай болгож, бүгдийг бие биеэс нь хамааралтай болгосон. Бүх зүйл бие биетэйгээ холбоотой. Эндээс Бурханы мэргэн ухаан, гайхамшиг харагдаж байна. Бурханы бүтээсэн бүх зүйл нэг нэгэндээ үйлчилдэг. Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн.)

Миний саяын ярьсан зүйлсийг та нар харж байсан тийм үү? Жишээ нь үр. Та нар үрний тухай мэднэ биз дээ? Үр ургаад мод болдог үйл явцыг чи мэдэхгүй байж болно. Гэхдээ үрнээс мод ургадаг гэдгийг бол мэднэ тийм ээ? (Тийм.) Чи газрыг, нарны гэрлийг мэднэ биз дээ? Шувууд модон дээгүүр нисэн бууж эргэлдэх нь хүн бүрийн харж байсан зүйл мөн үү? (Мөн.) Хүмүүс модны сүүдэрт сэрүүцэхийг та нар бүгдээрээ харж байсан биз дээ? (Тийм.) Тэгэхээр энэ бүх жишээ нэг зүйлийг харуулаад байна. Тэр юу вэ? (Уялдаа холбоо.) Тэгвэл энэ бүх жишээ Бурханаас ирсэн зүйл мөн үү? (Мөн.) Эд Бурханаас ирсэн юм бол, дэлхий дээр хамтдаа оршин байгаа энэ хэдэн жишээний үнэ цэнэ, ач холбогдлыг Бурхан мэдэж байсан байх нь. Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, юм бүрийг төлөвлөгөөтэй бүтээсэн ба Түүний бүтээсэн бүхэн Түүний санаа зорилгыг илэрхийлж, өөрсдөд нь шингэсэн Бурханы амийг харуулж байдаг. Бурхан хүн төрөлхтөнд амьдрах орчинг бүтээж өгсөн. Саяын түүхэнд үүнийг өгүүлсэн. Саяын түүхэнд үр ба газрын харилцан хамаарлыг өгүүлсэн. Газар үрийг тэтгэж, үр газарт холбогдсон. Энэ хоёрын харилцааг Бурхан анхнаас нь урьдчилан тогтоосон. Энэ зөв үү? (Тийм.) Энэ түүхэнд гарч байгаа мод, нарны гэрэл, дууч шувууд, хүн... Эдгээр нь хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээж өгсөн амьдрах орчны нэг жишээ мөн үү? (Мөн.) Мод газрыг орхиж чадах уу? (Чадахгүй.) Мод нарны гэрэлгүйгээр байж чадах уу? (Чадахгүй.) Тэгвэл Бурхан модыг бүтээсэн зорилго нь юу юм бэ? Зөвхөн газрын төлөө модыг бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Зөвхөн шувуудын төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? Эсвэл зөвхөн хүмүүсийн төлөө бүтээсэн гэж хэлж болох уу? (Болохгүй.) Тэдний хооронд ямар харилцаа байна? Тэдний хооронд буй харилцаа бол, бие биеэсээ салж болошгүй, харилцан хамаарал. Газар, мод, нарны гэрэл, шувуу, хүн... Тэд оршин байхын тулд бие биеэсээ хамааралтай. Нэг нь нөгөөгөө тэтгэдэг. Мод газрыг хамгаалж, газар модыг тэжээдэг. Нарны гэрэл модонд шим өгөхөд мод нарны гэрлээс цэвэр агаарыг үүсгэдэг, бас нарны хурц халууныг газарт хүргэхгүй сүүдэрлэдэг. Эцэст нь хэнд ашигтай байна? Хүнд ашигтай байгаа биз? (Тийм ээ.) Тэгэхээр Бурхан амьдрах орчныг хүн төрөлхтөнд яагаад бүтээж өгсөн нь цаанаа ийм нэг учиртай бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтөнд зориулсан гол зорилгуудын нэг юм. Хэдий энэ жирийн нэг дүрслэл боловч, бид Бурханы мэргэн ухаан, санаа зорилгыг харж чадаж байна. Хүн төрөлхтөн газаргүйгээр, модгүйгээр, шувуугүйгээр, наргүйгээр амьдарч чадахгүй. Тийм ээ? Энэ нь ердөө л нэг түүх боловч, Бурханы бүтээсэн орчлон ертөнцийн бичил хэсэг, хүнд бэлэглэсэн амьдрах орчин.

Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүнд зориулж бүтээсэн. Тэр бас амьдрах орчныг ч бүтээсэн. Миний ярьсан түүхийн гол санаа бол бүх зүйлийн уялдаа холбоо, харилцан хамаарал. Энэ зарчмын дагуу байвал, хүн төрөлхтний амьдрах орчин хамгаалагдаж, цаашид оршин тогтноно. Энэ амьдрах орчин оршин байгаа үед хүн төрөлхтөн цэцэглэн хөгжиж, өсөн үржиж чадна. Саяын түүхэнд мод, газар, нар, шувуу, хүн гарсан. Тэгвэл Бурхан байсан болов уу? Хүмүүс харахгүй байж болох юм. Өнгөн талаас нь харвал, тэнд Бурхан байгаагүй юм шиг харагдана. Гол дүрүүд харилцан уялдах зүй тогтолтой байгааг хүмүүс харах байх. Тэгвэл энэ зүй тогтлуудаас чинь Бурханы оршин буйг, Бурхан бол Захирагч гэдгийг хүмүүс харж чадна. Тийм байгаа биз? Бурхан эдгээр зүй тогтлыг ашиглаад бүх зүйлийг амьд байлгаж, оршин тогтнуулдаг. Ийм замаар Бурхан бүх зүйлд хангамжаа өгч, хүн төрөлхтнийг тэтгэж байдаг. Энэ түүх өнөөдрийн сэдэвтэй холбоотой байна уу? (Холбоотой байна.) Өнгөн талдаа байхгүй юм шиг харагдана. Гэтэл яг бодит байдал дээр бол, Бүтээгч Бурханы цогцлоосон зүй тогтол, бүхний дээрх Түүний ноёрхол нь, Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэг санаатай яв цав холбогдож, ямар ч эргэлзээгүй уялдаж байна. Энэ зөв үү? (Тийм.) Та нар бага ч гэсэн зүйл сурч авсан бололтой.

Бурхан бол бүх зүйлийн ажиллагааны зүй тогтлын Эзэн нь. Тэрээр бүхнийг оршин байлгагч зүй тогтлуудыг удирддаг. Тэр бас бүхнийг жолоодож, хамаг юмсыг хамтад нь амьдруулдаг. Бурханаас болоод тэд мөхдөггүй, алга болдоггүй. Тэгээд хүн төрөлхтөн үргэлжлүүлэн оршсоор байдаг. Хүн Бурханы удирдлага дор ийм орчинд амьдарч байна. Бүх зүйлийг удирддаг энэ зүй тогтлууд Бурханы захиргаанд байдаг. Тиймээс хүн төрөлхтөн тэдгээрт нөлөөлж, тэдгээрийг өөрчилж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан Өөрөө тэр зүй тогтлуудыг мэддэг, бас удирддаг. Модод нахиалах цаг, бороо орох үе, газраас ургамлын хүртэх ус шимийн хэмжээ, навчис унах улирал, модод жимслэх улирал, нарнаас модонд ирэх эрчим хүч, мод нарны гэрлийг аваад ялгаруулах бодис. Энэ бүхнийг Бурхан бүхнийг бүтээж байхдаа л аль хэдийнээ тогтоочихсон. Эд бол хүний эвдэж чадахгүй хуулиуд. Амьд ч бай, хүний нүдэнд амьгүй гэж харагддаг ч бай, Бурханы бүтээсэн зүйлс бүгдээрээ Бурханы гарт, Түүний захиргаанд байдаг. Хэн ч энэ хуулийг өөрчилж, эвдэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ, ямар байхыг нь нэгэнт тогтоочихсон гэсэн үг. Газар байхгүйгээр мод үндэслэж, соёолж, ургаж чадахгүй байсан. Хэрэв мод байгаагүй бол газар ямар байх байсан бэ? Хатах байсан. Тийм биш гэж үү? (Тийм.)Түүнээс гадна, мод бол шувуудын орон гэр. Салхинаас хоргодох нөмөр газар нь. Нарны гэрэл үгүй бол мод сайхан байж чадах уу? (Сайхан байж чадахгүй.) Модонд зөвхөн газар байгаад хангалтгүй. Эд бүгдээрээ хүний төлөө, хүний оршин байхын төлөө байдаг. Хүн модноос цэвэр агаар авч, газар дээр хамгаалуулан амьдарч байна. Хүн наргүйгээр амьдарч чадахгүй. Хүн бусад амьтадгүйгээр амьдарч чадахгүй. Хэдий энэ зүйлсийн хамаарал нарийн төвөгтэй ч гэлээ, Бурхан бүхнийг захирах зүй тогтлуудыг бүтээгээд, тэднийг бие биеэс нь хамааралтай, нэг нэгтэйгээ уялдаа холбоотой болгосон гэдгийг хүмүүс тодорхой ойлгох ёстой. Бурханы бүтээсэн юм бүр үнэ цэнэтэй, ач холбогдолтой. Бурхан ач холбогдолгүй зүйл бүтээсэн бол алга болгох л байсан. Ойлгож байна уу? (Тийм.) Бурхан бүх зүйлийн хэрэгцээг хангахдаа ашигласан нэг арга энэ. “Бурхан хангаж өгсөн” гэвэл, энэ түүхээс юуг хэлж болох вэ? Бурхан өдөр бүр модыг усалж байсан уу? Амьсгалахын тулд модонд Бурханы тусламж хэрэг болсон уу? (Үгүй.) “Бурхан хангаж өгсөн” гэдэг нь Бурхан бүх юмыг бүтээхдээ бий болгосн зүй тогтлыг хэлж байгаа юм. Бүтээгдсэн зүйлс зогсолтгүй ажиллаж байх зарчим. Бурханд энэ л хэрэгтэй байсан. Модыг газарт суулгавал өөрөө л ургадаг. Харин модны ургах нөхцөлийг бүгдийг Бурхан бүтээсэн. Бурхан нарны гэрлийг, усыг, хөрсийг, агаарыг, орчин тойрныг, салхийг, хүйтнийг, цасыг, бороог, дөрвөн улирлыг бүтээсэн. Ургахад нь модонд энэ бүхэн хэрэгтэй. Харин Бурхан эднийг бэлдсэн байна. Тэгэхээр Бурхан энэхүү амьдрах орчны эх сурвалж мөн байх нь уу? (Тийм.) Бурхан өдөр болгон модны навчийг тоолдог гэж үү? Тэгэх хэрэг байхгүй. Тийм ээ? Бурхан модыг амьсгалахад туслах хэрэг ч байхгүй. Бурхан өдөр болгон нарыг сэрээж “Модон дээр тусах цаг чинь боллоо” гэжхэлэх шаардлагагүй. Бурхан ийм зүйл хийх шаардлагагүй. Нар өөрөө л нэгэнт тогтоогдчихсон зүй тогтлыг дагаад гэрлээ тусгадаг. Нар гэрлээ тусгамагц мод туяанаас нь шимдэг. Юмс үзэгдэл ингэж л явдаг. Магадгүй энэ нь та нарын тодорхой тайлбарлаж чадахгүй үзэгдэл байх, гэвч хүн бүр үүнийг хардаг, хүлээн зөвшөөрдөг. Чиний хийх ёстой ганц зүйл бол бүхнийг оршин тогтнуулж байгаа зүй тогтол Бурханаас ирсэн бөгөөд тэдний өсөж байгааг, оршин тогтнож байгааг Бурхан захирдаг гэдгийг л ойлгох явдал юм. Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдэг нь үүгээр батлагдаж байна.

Энэ түүхэнд хийсвэр зүйрлэл гэж хэлэхээр зүйл байна уу? (Байхгүй.) Эсвэл хүншүүлэл байна уу? (Байхгүй.) Би үнэн юм ярьсан. Амьд бүхэн, оршин байгаа бүгд Бурханы захиргаанд байдаг. Бүх зүйл Бурханаар бүтээгдээд амьтай болсон. Юмс Бурханаас амь аваад Бурханы хууль, зүй тогтлыг дагадаг. Хүн үүнийг өөрчлөх хэрэг байхгүй. Үүнд хүний тусламж хэрэггүй. Бурхан бүхнийг хэрэгцээг ингэж хангадаг. Та нар ойлгосон тийм ээ? Хүмүүс үүнийг мэдэх хэрэгтэй юу? (Хэрэгтэй.) Миний ярьсан түүхэнд биологитой холбоотой юм байна уу? Ямар нэг шинжлэх ухааны салбартай холбоотой юм байна уу? (Байхгүй.) Бид энд биологи яриагүй. Биологийн судалгаа хийгээгүй. Бидний ярьж буй сэдэв юу билээ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Бүтээлийн дотроос та нар юу юу хардаг вэ? Та нар мод харж байсан уу? Газар харж байсан уу? (Харж байсан.) Нарны гэрэл харж байсан л биз дээ? Шувууд модон дээр сууж байхыг харж байсан уу? (Харж байсан.) Хүмүүс ийм орчинд амьдрах дуртай юу? (Хүмүүс дуртай.) Бурхан бүх зүйлийг ашигладаг. Тэр бүтээсэн зүйлсээрээ хүн төрөлхтний амьдрах орон гэрийг оршин тогтнуулж, хүн төрөлхтний орон гэрийг хамгаалдаг. Бурхан ингэж хүнд болон бусад бүх зүйлсэд хэрэгцээт зүйлсийг нь хангаж өгдөг ажээ.

Миний ярьж байгаа арга чамд ямар санагдаж байна? Үр дүнтэй байж чадаж байна уу? (Чадаж байна. Амьдралд ойрхон юм.) Сайн тал нь юу байна? (Ойлгоход хялбар байна. Бас бодит жишээнүүдтэй.) Юмыг тайлбарлахад их бодитой арга байгаа биз? Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг хүмүүст ойлгуулахад саяын түүх тус болох уу? (Болно.) Хэрэв тийм бол дахиад нэг түүх ярья. Дараагийн түүхийн агуулга болон гол санаа нь өмнөхөөсөө жаахан өөр. Уг түүхэнд гарах зүйлс нь Бурханы бүтээл дундаас хүмүүсийн олж хардаг зүйл юм. Би дахиад түүх ярих аргыг ашиглана. Харин та нар чимээгүй сонсоод, Миний ярьж байгааг тунгаан бодоорой. Ярьж дуусчихаад, та нарын хэр зэрэг ойлгосныг чинь үзэхийн тулд хэдэн асуулт асууна. Энэ түүхийн гол дүрүүд гэвэл их уул, жижиг горхи, хүчит салхи, аварга давалгаа.

Түүх 2. Их уул, жижиг горхи, хүчит салхи, аварга давалгаа

Нэгэн жижиг горхи байжээ. Тэрээр мурилзан мушгирч урссаар эцэст нь их уулын энгэрт ирэв. Уул жижиг горхины замыг хааж байсан учир горхи дорой нарийн хоолойгоор, “Өнгөрч гарахыг маань зөвшөөрөөч. Та миний зам дээр зогсоод, урагшлах замыг минь хаагаад байна” гэсэнд уул хариуд нь, “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ?” гэв. Бяцхан горхи, “Би гэрээ хайж байгаа юм аа” гэв. Уул түүнд “Болно оо болно. Дээгүүр минь давж урсаад, урагш яваарай” гэв. Гэвч жижиг горхи дэндүү жаахан, бас залуу учир тэр өндөр уулыг давж урсах ямар ч арга байсангүй. Тиймээс уулын энгэр хүртэл урсахаас өөр сонголт үлдсэнгүй...

Дараа нь хүчит салхи уулын байгаа газарт элс шороо татуулсаар хуугин ирэв. Салхи уул уруу хүүгэж, “Намайг өнгөрүүл” гэсэнд уул, “Чи хаашаа явж байна вэ?” гэв. Салхи дахин үлээж, “Би уулын нөгөө талд гармаар байна” гэжээ. Уул хариуд нь “Болно оо болно. Намайг дундуур минь хувааж чадвал цааш яваарай” гэв. Хүчит салхи ийшээ ч нэг үлээж, тийшээ ч нэг үлээсэн боловч уулыг дундуур хувааж чадсангүй. Салхи хүчээ бараад намжиж гэнэ. Ингээд уулын нөгөө талд зөөлөн намуун салхи үлээх болжээ. Хүмүүс түүнд дуртай байв. Уул ингэж хүмүүст мэндчилж байлаа...

Далайн эрэгт далайн хаялага хадыг зөөлнөөр илбэн таалдаг байсан ажгуу. Гэтэл нэгэн аварга давалгаа гарч ирээд “Замаас холд” хэмээн уул руу хашхирав. Уул түүнээс “Чи хаашаа явж байгаа юм бэ” гэж асуусанд, их давалгаа зогсолгүй шуугиж, тасралтгүй түрэх зуураа, “Би хил хязгаараа тэлж, мутраа цааш сунгамаар байна” гэж хариулав. Уул хариуд нь, “Болно оо болно. Хэрэв чи оройг минь давж чадвал, чамд би зам тавьж өгнө” гэв. Их давалгаа хойш жаахан ухраад, уул өөд дахин нэг давалгаалав. Хэчнээн их хичээсэн ч давалгаа уулын оргилд хүрч чадсангүй. Ингээд ирсэн газартаа буцахаас өөр сонголт үлдсэнгүй...

Хэдэн зууны турш, жижиг горхи уулын бэлээр тойрон урсжээ. Жижиг горхи уулын бий болгож өгсөн замыг даган явсаар гэртээ иржээ. Тэрээр гол мөрөнд нийлж, далайд цутгав. Уул халамжилсан учраас жижиг горхи алга болсонгүй. Ингэж, жижиг горхи ба их уул бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарна...

Хэдэн зууны турш, хүчит салхи уул уруу хүүгэх зуршлаа өөрчилсөнгүй. Хүчит салхи урьдын л адил, уулыг зочлох бүрдээ элс шороо татуулсаар ирнэ. Ирэх тоолондоо уулыг сүрдүүлэвч голоор нь хувааж чадсангүй. Ингэж, хүчит салхи ба их уул бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарна...

Хэдэн зууны турш, аварга давалгаа амарч намжсангүй, татарч зогссонгүй. Давалгаа байсхийгээд л уулын өөдөөс түрхэрч, байн байн шуугих боловч уул нэг сөөм ч хөдөлсөнгүй. Уул далайг харж ажиглан дүнхийсээр. Ийм ч учраас, далайн амьтад үржиж олшрон, өсөн нэмэгдэв. Ингэж, аварга давалгаа ба их уул бие биеэ түшиж, бие биеэ хязгаарлаж, бие биеэсээ хамаарна...

За ингээд түүх маань дууслаа. Эхлээд, энэ түүхэнд ямар ямар гол дүр байсныг Надад хэлэх хүн байна уу? Эхлээд уул байсан. Тэгээд өөр юу юу байсан бэ? (Жижиг горхи, хүчит салхи, аварга давалгаа.) Жижиг горхи ба их уултай эхний хэсэгт юу болсон бэ? Санаж байна уу? (Жижиг горхи их уулын бэл хүртэл урссан.) Жижиг горхи уулын бэл хүртэл урссан. Энэ нь тэдний хооронд болсон түүх мөн үү? Горхи хаашаа явсан бэ? Яагаад бид их уул ба жижиг горхины талаар ярьж байна вэ? (Уул горхийг хамгаалсан учраас горхи алга болоогүй. Тэд бие биеэ түшсэн.) Уул горхийг хамгаалсан уу, эсвэл горхинд хаалт болсон уу? (Хамгаалсан.) Хаалт саад болсон байж болох уу? Уул ба горхи хамт байсан. Уул горхийг хамгаалсан. Бас замыг нь хааж байсан. Уул горхийг гол мөрөн уруу урсгасан учраас хамгаалж байсан гэж хэлж болно. Бас хаа сайгүй урсахаас сэргийлж, хүмүүст үер усны аюул учруулахгүйн тулд замыг нь хааж байсан гэж хэлж болно. Уг хэсгийн гол санаа энэ мөн үү? (Мөн.) Нэг талд уул горхийг хамгаалж, нөгөө талд хүмүүсийн орон гэрт хөнөөл учруулахгүйн тулд горхинд хаалт болсон. Дараа нь жижиг горхи уулын бэлд гол мөрөнтэй нийлж, эцэст нь далайд цутгасан. Горхи үүнийг л хүссэн биш үү? (Тийм.) Горхи гол мөрөнд нийлж, далайд цутгахдаа юуг түшсэн бэ? Уулыг түшсэн биш гэж үү? Уул нэг талд хамгаалж, нөгөө талд хаалт болж байсныг горхи түшсэн. Энэ гол санаа нь мөн үү? (Мөн.) Энэ жишээн дээрээс усны хувьд уул хэр чухал болохыг чи харж байна уу? (Харж байна.) Энэ чухал уу? (Тийм.) Бурхан өндөр, нам уулсыг бүтээсэн нь зорилготой болов уу? (Зорилготой.) Зорилго байгаа тийм ээ? Саяын түүхийн энэ жижиг хэсгээс, жижиг горхи, том уулаас бид Бурханы бүтээсэн энэ хоёр зүйлийн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг харж чадаж байна. Бурхан энэ хоёр зүйлийг хэрхэн удирдаж байгаагаас Түүний мэргэн ухаан, зорилгыг бас харж чадаж байна. Тийм биш гэж үү?

Хоёр дахь хэсэгт юуны тухай гарсан бэ? (Ширүүн салхи ба их уулын тухай.) Салхи сайхан зүйл мөн үү? (Мөн.) Гэхдээ дандаа биш. Заримдаа салхи хэт ширүүсвэл аюул авчирдаг. Гадаа хүчтэй салхинд зогсвол чамд ямар санагдах вэ? Хэр ширүүн гэдгээс хамаарна тийм үү? Намдуухан салхи, багахан зэргийн хүчтэй салхинд хүн тэсээд байж чадна. Гэхдээ нүдээ нээлттэй байлгаж чадахгүй байх. Харин хуй салхи болохуйц хүчтэй салхилвал чи тэсэж чадах уу? Чадахгүй. Тэгэхээр салхи сайхан гэж байгаа хүний буруу биш ээ. Муухай гэж байгаа хүний ч буруу биш. Яагаад гэхээр, салхины хүчээс бүх юм шалтгаална. Тэгвэл уул энд ямар үүрэгтэй байсан бэ? Яг л салхины шүүлтүүр гэлтэй байсан тийм үү? (Тийм.) Уул хүчтэй салхины хүчийг намжааж юу болголоо? (Намуун салхи.) Намуун салхи болгосон. Хүмүүс байгаа газартаа намуун салхинд хүрч, түүнийг мэдэрсэн. Тэр нь хүчтэй салхи байсан уу, эсвэл намуун салхи байсан уу? (Намуун салхи байсан) Бурхан уулсыг бүтээсэн нэг шалтгаан энэ биш гэж үү? Энэ нь Бурханы зорилго биш гэж үү? Элс шороо татуулсан хүчтэй салхи дэгдэхэд түүнийг хаах, шүүх зүйл байхгүй бол хүмүүсийн амьдрах орчин ямар болох бол? Хаа сайгүй элч, чулуу үлээгээд хүмүүс амьдрах аргагүй болох биш үү? Зарим хүн хийсэж явсан чулуунд толгойгоо цохиулна. Харин зарим нь нүд уруугаа шороо оруулаад юм харж чадахгүй болно. Хүмүүс агаарт шидэгдэж ч болно. Салхи хэт хүчтэй дэгдвэл, тэд байрандаа зогсож чадахгүй. Барилга байшин нурж, гай гамшиг нүүрлэнэ. Хүчтэй салхинд утга учир байгаа юу? (Байгаа.) Ямар утга учир байгаа гэж? Намайг ширүүн салхийг муулангуут, хүмүүс магад, түүнд ямар ч утга учир байхгүй гэж бодох байх. Гэхдээ тийм гэж үү? Хүчтэй салхийг намуухан салхи болгох нь утга учир биш үү? Чийгтэй, бүгчим үед хүмүүст юу хамгийн хэрэгтэй байдаг вэ? Намуун зөөлөн салхи хэрэгтэй байдаг. Тийм салхи тэднийг илбэхэд бодол нь уужирч, санаа сэтгэл тунгалагжиж, бие тайвширч, бодол санаа сэргэдэг. Жишээ нь, та нар олон хүн шавсан, агаар дутмаг өрөөнд сууж байлаа гэж бодъё. Тэр үед та нарт юу хамгийн их хэрэгтэй вэ? (Зөөлөн салхи.) Агаар нь булингартай, тоосжилттой газарт хүмүүсийн бодож сэтгэх нь удааширч, цусны эргэлт буурч, тархины ажиллагаа мууддаг. Харин агаар эргэлт хөдөлгөөнд орвол цэвэршиж, хүмүүсийн байдал ч дээрддэг. Жижиг горхи, хүчтэй салхи аюул авчирч болох байсан ч уул таглан зогссон учраас тэднийг хүмүүст ашиг тустай болгосон. Тийм байгаа биз?

Түүхийн маань гурав дахь хэсэгт юуны тухай гарсан бэ? (Их уул ба аварга давалгааны тухай.) Их уул ба аварга давалгаа. Тэгэхээр уул далайн хажууд байсан байх нь. Тэр газарт бид уул, далайн хаялага, том давалгаануудыг харж болох аж. Манай түүхийн уул далайн хувьд юу байсан бэ? (Хамгаалагч, бас хаалт.) Хамгаалагч, бас хаалт. Тийм байгаа биз? Хамгаалсан нь гэвэл, далайн усыг байранд байлгасан. Тэгснээр түүн доторх амьтад үржин олширсон. Хаалт болсон нь гэвэл, далайн ус хальж урсан гамшиг тарьж, хүмүүсийн гэр орныг сүйтгэхээс уул хамгаалсан. Зөв үү? Тэгэхээр уулыг бид хаалт, бас хамгаалагч гэж хэлж болох нь. Миний ярьсан энэ түүх бидэнд, уул ба горхины, уул ба ширүүн салхины, уул ба аварга давалгааны хоорондын харилцан хамаарлыг болон тэд бие биеэ хэрхэн хязгаарлаж, бие биеэ хэрхэн түшиж байгааг харууллаа.

Бурханы бүтээсэн энэ бүх зүйлийг оршин тогтнуулдаг зүй тогтол, хууль гэж бий. Энэ түүхэнд болсон үйл явдлаас Бурхан юу хийснийг та нар харж чадаж байна уу? Бурхан бүхнийг бүтээснийхээ дараа юу л болбол болог гээд зөнд нь орхисон уу? Бурхан бүх юмсыг зүй тогтолтой болгож, ажиллах бүтцийг нь зохиочихоод зөнд нь хаясан уу? Бурхан ингэж хандсан гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл яасан гэж? (Бурхан хянаж байгаа.) Бурхан одоо ч гэсэн усыг, салхийг, давалгааг хянаж байгаа. Бүтээсэн зүйлс нь эмх замбараагаа алдаж, хүмүүсийн гэр орныг сүйд хийхийг Бурхан зөвшөөрөхгүй. Тийм болохоор л хүмүүс энэ нутагт амьдарсаар, өсөж олширсоор байна. Тэгэхээр Бурхан бүхнийг бүтээхдээ л оршин байгч бүхний зүй тогтлыг аль хэдийнээ төлөвлөчихсөн байсан гэсэн үг юм. Бурхан тэднийг бүтээхдээ л хүний ашиг тусыг бодсон бөгөөд хүн төрөлхтөнд бүү гай учруулаг гэсэндээ тэднийг хянаж байдаг. Бурхан удирдаггүйсэн бол ус хаа сайгүй урсах байсан биш үү? Хаа сайгүй шуурга болох байсан биш үү? Бурхан тэднийг удирдаагүй бол тэд эмх замбараагүй болох байсан. Бас ямар ч зүй тогтолгүй байх байсан. Тэгээд газар бүр шуурга салхи хүүгэж, хаа сайгүй үер ус нэрвэх байсан. Хэрэв аварга давалгаа уулын оройгоос өндөр байдаг бол далайн тэр хэсэг яаж орших юм бэ? Уг далай оршиж чадахгүй. Уул нь давалгаанаас өндөр байдаггүйсэн бол далайн тэр хэсэг орших боломжгүй бөгөөд уул ч утга учир, ач холбогдлоо алдана.

Энэ хоёр түүхээс та нар Бурханы мэргэн ухааныг харж байна уу? (Тийм.) Бурхан бүхнийг бүтээсэн. Тэр бол бүхний Эзэн. Тэр бүхнийг хариуцдаг бөгөөд бүх үг, үйлсийг харж, бүгдэд хангамжаа өгдөг. Тэр бас хүний амьдралын талбар бүрийг харж ханддаг. Бурхан бүхнийг бүтээсэн болохоор юм бүрийн ач холбогдол, утга учир, үүрэг ажиллагаа, шинж чанар, оршин тогтнох зүй тогтлыг гарын арван хуруу шигээ мэднэ. Бурхан орчлон хорвоог бүтээсэн. Ертөнцийг удирдан жолооддог зүй тогтлыг Бурхан судлах хэрэг гардаг болов уу? (Үгүй.) Энэ тухай судалж ойлгохын тулд Бурхан хүний мэдлэг, шинжлэх ухааны номыг унших хэрэг гардаг болов уу? Хүн төрөлхтний дотор Бурханы адил бүхнийг ойлгодог уудам ухаантай, өргөн мэдлэгтэй хүн байгаа юу? Байхгүй тийм биз? Юм бүхэн хэрхэн амьтай болж, өсдгийг бүрэн ойлгодог одон оронч, биологич гэж байгаа юу? (Байхгүй.) Юм бүхний оршин байгаа утга учрыг тэд үнэн зөвөөр ойлгож чадна гэж үү? (Чадахгүй.) Яагаад? Яагаад гэвэл бүх зүйл Бурханаар бүтээгдсэн болохоор хүн хэчнээн гүнзгий судаллаа ч, хэчнээн удаан эрж хайлаа ч, Бурханы бүх бүтээлийн нууцуудыг хийгээд зорилгыг хэзээ ч ухан ойлгож гүйцэхгүй. Энэ зөв үү? (Тийм.)

Энэ хүртэл бид ихийг ярилаа. Эцэст нь та нар “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсний утгыг бага ч атугай ойлгож чадав уу? (Чадсан.) Намайг энэ сэдвийг ярихад зарим хүн шууд л, Бурхан бол үнэн, Бурхан үгээрээ бидэнд хангамжаа өгдөг гэж л бодно гэдгийг Би мэднэ. Тэд ердөө энэ түвшинд л бодоод байдаг. Бурхан хүний амьдралын хэрэгцээг буюу өдөр тутмын хоол унд, хэрэглээг хангаж өгөх нь л хүнд өгч буй хангамж гэж боддог хүмүүс ч байгаа. Ингэж боддог хүмүүс байдаг тийм ээ? (Тийм.) Бурхан хүн төрөлхтнийг оршин байлгаж, ердийн сайхнаар амьдруулахын тулд юм бүхнийг хэрхэн бүтээснээс харахад Бурханы санаа зорилго тодорхой биш байна гэж үү? Бурхан хүмүүсийн амьдардаг хүрээлэн буй орчныг тогтоон барьж, хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бүхнийг ханган өгдөг. Тэгээд Тэр бүх зүйлийг удирдан зохицуулж, бүгдийг эрхшээлдээ байлгадаг. Ийм байдаг учраас л хүн төрөлхтөн хэвийн амьдарч, хэвийн өсөн нэмэгддэг. Ингэж л Бурхан бүгдэд болоод хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгдөг. Эднийг хүмүүс мэдэж, ойлгох хэрэгтэй юу? (Хэрэгтэй.) Магад зарим хүн, “Энэ сэдэв жинхэнэ Бурханы Өөрийнх нь тухай мэдлэгээс дэндүү хол юм. Хүн зөвхөн талхаар биш, харин Бурханы үгээр амьдардаг учраас бид үүнийг мэдэхийг хүсэхгүй байна” гэж хэлэх байх. Энэ үг зөв үү? (Үгүй.) Юу нь буруу гэж? Бурханы хэлсэн зүйлсийг л мэдлээ гээд Бурханы талаар бүрэн гүйцэт ойлголттой болж чадах уу? Та нар Бурханы ажил, шүүлт, гэсгээлтийг л зөвхөн хүлээж авбал Бурханы талаар бүрэн гүйцэт ойлголттой болох уу? Бурханы зан чанарын жижигхэн хэсгийг мэддэг, Бурханы эрх мэдлийн багахан хэсгийг мэддэг байх нь дангаараа Бурханы тухай ойлголттой болоход хангалттай гэж үү? (Хангалтгүй.) Яагаад хангалтгүй гэж? (Тэгвэл хэт нэг талыг барьсан болно. Яагаад гэвэл бидний мэдлэг дулимаг байна. Бидний үзэж, харж, мэдэрдэг уул, ус, гол, үр, нарны гэрэл, бороо гээд амьтай, амьгүй[a] зүйлсэд шингэсэн Бурханы ажил бүрээс бид Бурханы талаар бодит ойлголтыг авна. Бидний ойлголт хүүхэд мэт өсөн нэмэгдэх тусам, бид эдгээр зүйлийг харж, бодит гэдгийг нь мэдэрнэ.) Бурханы үйлс бүх зүйлийн бүтээлээр эхэлсэн ба өнөөдөр ч үргэлжилж байна. Бурханы үйлсүүдийг хэзээ л бол хэзээ харж болно. Бурхан хэсэг хүмүүсийг сонгож аваад тэр хүмүүсийг аврахаар тэдэн дээр ажиллаж байгаа учраас л Бурхан оршдог гэж итгэдэг бол, бас бусад зүйлсэд Бурхан, Бурханы эрх мэдэл, ялгамж чанар, үйлсүүд байдаггүй гэж итгэдэг бол, Бурханыг үнэхээр таньж мэдсэн гэж хэлж болох уу? Бурханы тухай мэдлэг нэртэй ийм ойлголт нь нэг талыг барьсан бөгөөд Бурханыг хэсэг бүлэг хүмүүсээр хязгаарлан боддог. Үүнд итгэдэг хүмүүс ахархан бодолтой байгаа хэрэг. Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэг ийм байх уу? Бурханы талаар ийм мэдлэгтэй хүмүүс, Бурхан бүгдийг бүтээсэн гэдгийг, бас Бурхан тэднийг эрхшээлдээ байлгадаг гэдгийг үгүйсгэж байгаа биш гэж үү? Зарим хүн үүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. Тэд дотроо, “Бурхан бүгдийг эрхшээлдээ байлгадагийг би харахгүй байна. Энэ нь надаас хэт хол зүйл бөгөөд би үүнийг ойлгомооргүй байна. Бурхан юу хүссэнээ хийдэг. Надад огт хамаагүй. Би зөвхөн Бурханы удирдлагыг болон Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөхөд анхаарна. Тэгвэл би төгс болгогдож, Бурханаар аврагдана. Би зөвхөн эдэнд л анхаарна. Би өөр зүйл ойлгомооргүй байна, бодмооргүй байна. Бурхан бүхнийг бүтээхдээ ямар зүй тогтол тогтоосон бай, бүх юмсыг болон хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгөхдөө юу ч хийдэг бай, надад огт хамаагүй” гэж боддог. Энэ ямар гээчийн бодол вэ? Тэр чигтээ үл хүндлэл биш гэж үү? Та нарын дотор ийм бодолтой хүн байна уу? Та нар өөрсдөө тийм гэж хэлэхгүй ч, олон хүн ингэж боддогийг Би мэднэ. Номд баригдсан ийм төрлийн хүн аливаа юмыг харахдаа сүнслэг бодол гэгч зүйлээ ашигладаг байх. Тэд Бурханыг Библээр хязгаарлахыг хүсдэг. Тэд Бурханы хэлсэн үгсээр, бичигдсэн үгээр Бурханыг хязгаарлахыг хүсдэг. Тэд Бурханы талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсдэггүй. Бурхан өөр зүйлсийг хийхэд илүү анхаарал хандуулдаг гэж бодохыг хүсдэггүй. Ийм бодол нь балчир хүүхдийн бодол бөгөөд тун шашинлаг. Ийм үзлийг баримталдаг хүн Бурханыг мэдэж чадах уу? Тэд Бурханыг мэдэх гэж ихэд зүдэрнэ. Өнөөдөр Би энэ хоёр түүхийг ярьж, энэ хоёр талыг хэлэлцлээ. Дөнгөж сонсоход энэ түүхүүд гүнзгий утгатай юм шиг, эсвэл жаахан хийсвэр ч юм шиг, эсвэл ойлгоход хэцүү юм шиг санагдаж болох юм. Эсвэл бүр Бурханы үйлсүүдийг болон Бурханыг Өөрийг нь холбоход хэцүү ч юм шиг санагдаж магад. Гэхдээ Бурханыг мэдэхийг эрмэлздэг хүн бүр орчлонгийн бүх юмс, бүх хүн төрөлхтний дотор буй Бурханы үйлс бүрийг, Бурханы хийсэн бүхнийг тодорхой бөгөөд үнэн зөв таньж мэдэх хэрэгтэй. Ийм мэдлэг чамд Бурхан үнэхээр оршин байгаа гэсэн бат итгэлийг өгнө. Мөн Бурханы мэргэн ухаан, хүч чадлын талаар, Бурхан бүгдэд хангамжаа хэрхэн өгдөг тухай үнэн зөв мэдлэгийг өгнө. Энэ нь чамд Бурханы оршин байгаа нь үнэн зүйл бөгөөд хүний зохиосон үлгэр домог биш гэдгийг ч тодорхой ойлгох боломжийг олгоно. Тэгээд чи энэ бүхэн бүдэг бадаг зүйл биш болохыг, онол төдий зүйл биш болохыг харна. Бас, Бурхан гэж ердөө нэг сүнслэг зүйл биш бөгөөд үнэхээр оршин байдгийг ойлгоно. Тэгээд ч болоогүй. Бурхан хорвоогийн бүх зүйлд болон хүн төрөлхтөнд хангамжаа байнга өгч байдгаас нь Бурханыг чи мэдэх болно. Тэр үүнийгээ Өөрийнхөө хэмнэлээр бүх зүйлийг, хүн төрөлхтнийг хангадаг. Тэгэхээр, Бурхан бүх зүйлийг бүтээгээд тэдэнд зүй тогтлыг тушаасан болохоор Түүний захирамж доор тэдгээр нь өөр өөрсдийн ажлыг хийж, өөр өөрсдийн хариуцсанаа биелүүлж, өөрсдөдөө ноогдсон үүргийг биелүүлдэг гэж хүн хэлж болохоор байна. Хүн төрөлхтний төлөө юм бүхэн өөрсдийн хийх ёстойгоо хийж байна. Тэд хүмүүсийн амьдардаг хүрээлэн буй орчинд үүргээ гүйцэтгэж байна. Бурхан эднийг ийм болгоогүй бол, хүн төрөлхтний амьдрах орчин ийм байгаагүй бол хүмүүс Бурханд итгэхгүй, Бурханыг дагахгүй. Тэгэх ямар ч боломжгүй. Тэр тухай яриа хүртэл утга учиргүй зүйл болох байсан. Тийм биш гэж үү?

Сүүлийн түүхийг өөр нэг талаас хараад үзье. Их уул ба жижиг горхийг авч үзье. Уул ямар үүрэгтэй байсан бэ? Уулан дээр амьд зүйлс амьдардаг. Тэгэхээр уулын байгаа нь л өөрөө утга учиртай байх нь. Тэгээд ч зогсохгүй, уул нь жижиг горхийг хааж, хүссэн газартаа урсахыг нь зогсоож, хүмүүст хөнөөл учруулахгүй болгосон. Энэ зөв үү? Уул оршин байснаар дээр нь мод, өвс, түмэн зүйлийн ургамал, амьтан өсөж үржих боломжтой болсон. Тэгээд бас жижиг горхины урсгалыг чиглүүлсэн. Уул горхины усыг цуглуулаад, энгэрээ дагуулан урсгаж, гол мөрөнд нийлүүлэн, далайд цутгуулсан. Энд харагдаж байгаа зүй тогтлыг байгаль үүсгэсэн юм биш ээ. Харин Бурхан бүхнийг бүтээхдээ тогтоосон юм. Их уул ба ширүүн салхийг авч үзье. Ууланд ч гэсэн салхи хэрэгтэй. Өөрийнхөө дээр амьдардаг амьд бүхнийг илбэн таалахын тулд ууланд салхи хэрэгтэй. Гэхдээ салхийг хаа хамаагүй шууруулж, хамаг юмыг бусниулахаас сэргийлэхийн тулд уул салхийг хязгаарлаж байсан. Энэ зүй тогтол бол их уулын үүрэг юм. Гэхдээ уулын үүрэг болсон энэ зүй тогтол өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Үүнийг Бурхан бий болгосон юм. Их уул өөрийн үүрэгтэй байдаг шиг ширүүн салхи ч өөрийн үүрэгтэй. Одоо их уул ба аварга давалгааг авч үзье. Тэнд уул байгаагүй бол ус өөрөө чиглэлээ олоод урсчих байсан уу? (Үгүй.) Ус хамгийг хаман одож гамшиг тарих байсан. Уул нь уул гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнэтэй. Далай нь далай гэдгээрээ өөрийн үнэ цэнэтэй. Ингэж л тэд бие биедээ саад болохгүй, зэрэгцэн хэвийн оршиж чадаж байна. Тэгэхдээ бас бие биеэ хязгаарлаж байна. Уул далайг хязгаарласнаар, далай эс үерлэж, хүмүүсийн орон гэр хамгаалагдана. Тэгээд бас далай өөрийн доторх амьтдыг тэжээн тэтгэх боломжтой болно. Газрын энэ хэлбэр өөрөө үүсчихсэн үү? (Үгүй.) Бас л Бурханы бүтээл. Эндээс харвал, Бурхан бүхнийг бүтээхдээ л, уул хаана байхыг, горхи хаагуур урсахыг, ширүүн салхи хаанаас гарч хаагуур үлээхийг, аварга давалгаа хэр өндөр байхыг урьдаас тогтоожээ. Бурханы санаа зорилго энэ бүхэнд шингэсэн бөгөөд энэ бүгд Түүний үйлс билээ. Тэгэхээр, одоо та нар Бурханы үйлс юм бүхэнд байдгийг харж чадав уу? (Чадлаа.)

Эднийг ярьсан нь ямар зорилготой вэ? Бурханы бүтээсэн бүгдийн цаадах зүй тогтлыг хүмүүсээр судлуулах зорилготой гэж үү? Аль эсвэл, хүмүүсийг одон орон юмуу физикт сонирхолтой болгох зорилготой гэж үү? (Үгүй.) Тэгвэл ямар зорилготой гэж? Хүмүүст Бурханы үйлсийг ойлгуулах зорилготой. Бурханы үйлсийг ойлгохын хамгийн чухал тал нь, Түүний үйлдлүүдийг ойлгосноор хүмүүс Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн гэдгийг нотолж, баталдаг. Хүмүүс Бурханы үйлсийг таньж мэдэхийн хамгийн чухал тал энэ юм. Чи Бурханы үйлсийг таньж мэдэж чадвал Бурхан чиний зүрхэнд ямархуу чухал байр эзлэх ёстойг ойлгож, Бурхан бол цорын ганц Бурхан Өөрөө бөгөөд тэнгэр, газар, бүх зүйлийн Бүтээгч мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Тэгэхээр бүх зүйлийн зүй тогтлыг мэдэж, Бурханы үйлсүүдийг мэдэх нь Бурханы талаарх ойлголтод чинь ашиг тустай юу? (Тийм.) Хэр ашиг тустай вэ? Энэ маш чухал асуулт. Нэгт, Бурханы энэ үйлсийг таньж мэдвэл, чи одон орон ба газар зүйг сонирхсон хэвээрээ байна гэж үү? Чи Бурханыг бүх зүйлийн Бүтээгч гэдэгт эргэлзэж, тээнэгэлзсээр байна гэж үү? Чи Бурханыг бүх зүйлийн Бүтээгч мөн эсэхийг судалж, үүнд эргэлзсээр байна гэж үү? Бурхан бол бүх зүйлийн Бүтээгч гэдгийг баттай мэдээд, Түүний бүтээлийн цаана байгаа зүй тогтлыг мэдэж авбал, Бурхан бүх зүйлд хангамжаа өгдөг гэдэгт үнэн зүрхнээсээ итгэнэ биз дээ? “Бурхан хангана” гэдэг нь ямар ч утгатай байх уу, эсвэл тодорхой нөхцөл байдалд хэлсэн үг байх уу? Бурхан бүх зүйлийг хангадаг гэдэг нь маш өргөн утга агуулга, хэрэглээтэй. Тийм биз? Бурхан зөвхөн хүмүүсийн өдөр тутмын хоол ундыг хангаж өгдөггүй. Бурхан хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бүхнийг нь хангаж өгдөг. Хүмүүсийн хардаг зүйлс болоод харж чадахгүй зүйлс бүгдийг. Бурхан хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй амьдрах орчныг тогтоон барьж, удирдан зохицуулж, захирдаг. Хүн төрөлхтөнд ямар улиралд ямар орчин хэрэгтэй байна, Бурхан түүнийг бэлдсэн байдаг. Хүн оршин байхад ямар уур амьсгал, дулааны хэм хэрэгтэй байна, тэр бүхэн Бурханы хяналтанд байдаг бөгөөд энэ зүй тогтлын аль нь ч өөрөө бий болдоггүй, санаандгүй үүсдэггүй. Энэ бүгд Бурханы захиргаа ба үйлсүүдийн үр дүн аж. Бурхан Өөрөө энэ бүх зүй тогтлын эх сурвалж бөгөөд бүх зүйлийн амийн эх сурвалж мөн. Чи үүнд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, үүнийг хардаг ч бай, үгүй ч бай, ойлгодог ч бай, үгүй ч бай, энэ бол маргах аргагүй баттай үнэн мөн.

Хүмүүсийн дийлэнх олонх нь Библид Бурхан юу хэлж, юу хийсэнд л итгэдэг гэдгийг болон Бурхан цөөн хэдэн хүнд Өөрийн үйлсээ илчилсэн ба ингэснээр тэр хүмүүс Түүний оршин тогтнолын үнэ цэнийг харж, Түүний байр суурийг ойлгож, Тэр үнэхээр оршин байдгийг мэдэж чаддаг гэдгийг Би мэднэ. Бурхан тэдэнд Өөрийн ялгамж чанарыг ойлгуулж, үнэхээр оршин буйгаа мэдүүлжээ. Гэхдээ Бурхан бүгдийг бүтээж, бүх зүйлийг удирдан зохион байгуулж, тэдэнд хангамжаа өгдөг гэх бодит үнэн олон хүмүүст бүрхэг эсвэл тодорхой бус, эргэлзээтэй санагддаг . Ийм үзэл хандлагаас болоод хүмүүс байгаль ертөнцийн хуулийг өөрөө бий болсон гэж үзэхэд хүрдэг. Байгаль ертөнцийн өөрчлөлт, хувирал, үзэгдлүүд, байгалийг захирдаг хуулиудыг өөрөө зөнгөөрөө үүссэн гэж үзэхэд хүрдэг. Тэгэхээр Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн бүтээснийг болоод тэдгээрийг хэрхэн захирдгийг хүмүүсийн бодол санаа ухаарахгүй байна гэсэн үг. Бурхан бүх юмсыг хэрхэн удирдан зохион байгуулж, тэдэнд хэрхэн хангамжаа өгдгийг ойлгохгүй байна гэсэн үг юм. Ийм хязгаарлагдмал бодлоос болоод Бурхан бол бүх зүйлийг бүтээсэн, бүгдийн Эзэн, бүгдийн Хангагч гэдэгт хүмүүс итгэдэггүй. Итгэгчид хүртэл Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үеэр хязгаарлан бодоод, Бурханы үйлсүүдийг, Бурхан хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгдгийг ямар нэг хэмжээгээр Бурханы сонгосон хүмүүст л хамааруулж ойлгодог. Үүнийг Би харах үнэн дургүй. Энэ байдал маш их зовнил авчирдаг. Яагаад гэхээр хүн төрөлхтөн Бурханы өгсөн бүхнийг хэрэглэж байгаа атлаа Бурханы хийдэг зүйлсийг, өөрсдөд нь өгсөн бүхнийг үгүйсгэж байна. Тэнгэр, газар, бүх юмс өөрийнхөө зүй тогтлоор, өөрийнхөө хуулиар явдаг гэж хүмүүс итгэдэг. Тэднийг хянадаг захирагч байхгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Тэднийг хангадаг, хамгаалдаг захирагч байхгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Чи Бурханд итгэдэг ч, энэ бүхнийг Бурханы үйлс гэж итгэдэггүй байж болно. Бурханд итгэдэг бүхэн, Бурханы үгийг хүлээн авдаг бүгд, Бурханыг дагадаг болгон үүнийг л хамгийн их орхигдуулаад байна. Тийм болохоор, Намайг Библитэй холбоогүй юм яриад эхлэнгүүт эсвэл сүнслэг гэх үг хэллэгээр ярихгүй байнгуут, зарим хүн уйдаж, залхаж, тавгүйтэж эхэлсэн. Сүнслэг хүмүүсээс болон сүнслэг юмсаас алс хол зүйл ярьж байгаа юм шиг харагдсан. Ийм байсан бол муу шүү! Одон орон, газарзүй, биологийн үг хэллэг ашиглаагүй байсан ч, Бурханы үйлсүүдийг мэдвэл, Бурхан бүхний Эзэн гэдгийг бид мэднэ. Бурхан бүх зүйлд хангамжаа өгдөг бөгөөд бүх зүйлийн эх сурвалж гэдгийг мэднэ. Энэ бол маш чухал бөгөөд үүнийг заавал судлах ёстой. Ойлгосон уу? (Ойлгосон.)

Миний ярьсан хоёр түүхийн агуулга этгээд байж болох юм. Эсвэл та нарт өвөрмөц өнгө аястай туссан байх. Гэхдээ Би шулуухан үг хэллэг, энгийн арга ашиглаад илүү гүнзгий зүйлсийг та нарт ойлгуулахыг хүссэн. Энэ л Миний ганц зорилго. Энэ хоёр богино түүхээр дамжуулаад та нар, Бурхан бол бүхний Захирагч мөн гэж хараасай, итгээсэй гэж Би хүссэн юм. Түүхийн хязгаарлагдмал хүрээ дотроос Бурханы хязгааргүй үйлсүүдийг харуулж, мэдэгдэхийн тулд энэ хоёр түүхийг ярилаа. Харин та нарын дотор ийм үр дүн гарах эсэх нь та нарын өөрийн туршлага болоод хичээл зүтгэлээс хамаарна. Чи үнэнийг хайж, Бурханыг мэдэхийг эрмэлзвэл, энэ түүхүүд чамд мятаршгүй хатуу сануулга болно. Эдгээр нь чиний ойлголтыг илүү гүнзгийрүүлж, илүү тунгалагжуулна. Тэгээд чи аажмаар Бурханы үйлсүүдэд ойртоно. Бүр зайгүй маш ойр болно. Тэр нь ямар ч алдаа мадаггүй байна. Харин чи Бурханыг мэдэх гэж эрмэлзэхгүй бол сонссон хоёр түүх чамд зүгээр л түүх болон үлдэх бөгөөд чамд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Тэгээд чи эднийг үнэн л юм хэлж дээ гээд бодоод өнгөрөх байх.

Энэ хоёр түүхээс та нар ямар нэг зүйл ойлгосон уу? Ярьж болно. (Бурханы ярьсан энэ хоёр түүхээс, Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч, Бүтээгч, Удирдагч гэдгийг бид үнэхээр мэдэрч чадлаа. Бурханы үйлсүүд, бүхнийг чадагч хүч, мэргэн ухааныг бид харлаа. Түүхээс бид хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы их хайрыг бүр гүн мэдэрлээ. Бурхан бүгдийг хүн төрөлхтний төлөө хийдэг аж.) Тэгэхээр, өмнө бид Бурхан хүн төрөлхтнийг хэрхэн анхаардаг тухай ярьсан. Энэ хоёр түүх уг сэдэвтэй холбоотой байна уу? Ямар нэг холбоо хамаарал байна уу? (Байна.) Ямар холбоо хамаарал байна? Энэ хоёр түүхээс бид, Бурханы үйлсийг болон Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж юмсыг хэрхэн төлөвлөж, зохион байгуулдгийг харсан, мөн үү? Бурханы хийдэг бүхэн, Бурханы бүх бодлууд хүн төрөлхтнийг оршин байлгахын төлөө байдаг, мөн үү? (Мөн.) Тэгэхээр Бурхан хүн төрөлхтнийг бодож санаж, анхаарч явдаг нь тодорхой биш байна гэж үү? (Тийм.) Хүн төрөлхтөн юу ч хийх шаардлагагүй. Бурхан хүмүүст амьсгалдаг агаарыг нь бэлдсэн. Хүмүүсийн иддэг ногоо, жимс угаасаа л байж байсныг чи мэднэ шүү дээ! Умардаас өмнөд, дорноос өрнөд, ертөнцийн хаа ч гэсэн байгалийн баялаг, янз бүрийн тариа будаа, жимс ногоо байдаг. Хүмүүсийг энх тунх амьдраасай гэсэндээ энэ бүгдийг Бурхан бэлдчихсэн байсан. Бурханы бүтээсэн бүхэн сайн сайхан гэдгийг үүгээр баталж чадна. Том хүрээнд яривал, Бурхан бүх юмсыг харилцан холбоотой, харилцан уялдаатай, харилцаа хамааралтай бүтээжээ. Тэр энэ арга зам, эдгээр зүй тогтлыг ашиглаад бүхнийг мэнд байлгаж, оршин тогтнуулдаг. Ингэж хүн төрөлхтөн амар жимэр, энх тунх амьдраад, энэхүү хүрээлэн буй орчинд өнөөг хүртэл нэг үеэс нөгөө үед үржиж олширсоор иржээ. Хүнийг амьдруулахын тулд Бурхан байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалдаг. Хэрэв Бурханы хяналт, удирдлага гэж байдаггүйсэн бол хүн хүрээлэн буй орчны тэнцвэрийг хадгалж чадахгүй байсан. Бурхан эхлээд бүтээсэн байсан ч, хүнийг эсэн мэнд байлгах орчин хадгалагдахгүй. Тэгэхээр Бурхан бүгдийг төгс зохицуулж байгааг чи харж чадна! Хүн үр бүтээгээд хөрсөнд таривал тэндээс юм ургах болов уу? Хүн мод бүтээгээд газарт суулгалаа гэхэд хэдэн зуун жил өнгөрсөн ч түүнээс ширхэг навч ч гарахгүй. Хүн амьд үр бүтээж чадахгүй. Хүн Бурханы төлөвлөгөөгөөр л амьдрах ёстой. Зарим газарт агаар байдаггүй. Тиймээс хүн тэнд амьдарч чадахгүй. Бурхан ч чамайг тийш явахыг зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр заасан хил хязгаараас гарах хэрэггүй юм. Энэ нь хүн төрөлхтнийг хамгаалахын төлөө бөгөөд эд маш нууцлаг зүйлс. Байгаль ертөнцийн өнцөг булан бүрийг, дэлхийн хэмжээсийг, дэлхий дээрх амьтай, амьгүй бүхнийг Бурхан бэлтгэсэн бөгөөд Тэр тэднийг маш нарийн бодсон. Энэ зүйл яагаад хэрэгтэй вэ? Энэ зүйл яагаад хэрэггүй вэ? Энэ зүйл ямар учраас энд байна вэ? Тэр зүйл яагаад тийш явна вэ? Бурхан бүгдийг нарийн бодсон учир хүмүүс тэднийг бодоод байх шаардлагагүй. Бурханы бүтээл бүгд үнэхээр төгс. Зарим нэг ухвар мөчид хүмүүс үргэлж уулыг хөдөлгөх тухай бодож байдаг. Тэгэхийн оронд яагаад тал газар уруу явж болохгүй гэж? Хэрэв чи уулсад дургүй бол тал газарт амьдарч болно шүү дээ! Энэ чинь тэнэглэл биш гэж үү? Хэрэв чи уулыг хөдөлгөвөл юу болох вэ? Хуй салхи үлээж, аварга давалгаа хамгийг арчин хаяж, хүмүүсийн орон гэр сүйднэ. Тэгэхээр уулыг хөдөлгөнө гэдэг чинь ухаангүй хэрэг биш үү? Тийм ээ? (Тийм.) Хүмүүс зөвхөн сүйтгэж л чаддаг. Сатан ч үүнийг нь хөхүүлэн дэмждэг. Диавол өөрийгөө өргөмжилж, алдар нэрээ мөнхлөх арга төлөвлөгөөг л байнга бодож явдаг. Диавол амьдрах ёстой газраа сүйтгэчихсэн байж, хамаг юмыг хангаж, удирдахыг хүсдэг. Ямар ухаангүй, мунхаг хэрэг вэ!

Бүх зүйлийг удирдах, тэднийг эзэгнэх эрхийг Бурхан хүнд өгсөн. Харин хүн ажлаа сайн хийсэн үү? (Үгүй.) (Хүн ажлаа яаж муу хийсэн бэ?) Хүн төрөлхтөн эвдэж сүйтгэх хандлагатай. Хүн төрөлхтөн Бурханы бүтээсэн юмсыг хадгалж хамгаалж чадахгүйгээс гадна тэр бүхнийг нь устгаж сүйтгэж байна. Хүмүүс уулсыг хад чулуу болгож, далайг шороогоор дүүргэж, талыг хэн ч амьдрах аргагүй цөл болгосон. Тэгээд болоогүй, тэр цөлдөө үйлдвэр барьж, цөмийн баазууд байгуулж, хамаг газарт сүйрэл авчирч байна. Голууд нь гол байхаа больж, далай нь далай биш болж, хог хаягдал, бохироор дүүрсэн. Хүн төрөлхтөн байгалийн тэнцвэрийг алдагдуулж, зүй тогтлыг гажуудуулбал, гамшиг ба мөхлийнх нь өдөр холгүй бөгөөд гарцаагүй зүйл болно. Гамшиг сүйрэл ирэхэд, Бурханы бүтээл ямар үнэ цэнэтэй вэ, хүн төрөлхтөнд хэчнээн чухал вэ гэдгийг чи мэдэх болно. Хүмүүс үүнийг гадарлаж эхэлж байна. Диваажинд байгаа мэт сайхан уур амьсгалтай орчинд амьдардаг хүнийг бод доо! Хүмүүс энэ ерөөлийг мэддэггүй. Харин түүнийгээ алдвал, ямар ховор нандин зүйл байсныг нь харна. Хүн энэ бүхнийг яаж буцаах юм бэ? Бурхан эднийг дахин бүтээхийг хүсэхгүй болчихвол хүмүүс юу хийж чадах юм бэ? Та нар юу хийж чадах вэ? (Бид юу ч хийж чадахгүй.) Үнэндээ та нарын хийж чадах зүйл байгаа. Энэ нь маш энгийн. Намайг хэлэнгүүт та нар боломжтой болохыг нь шууд ойлгоно. Хүний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин яагаад ийм их асуудалтай болсон бэ? Хүмүүсийн шунал ба сүйтгэлээс болоогүй гэж үү? Хүн ингэж сүйтгэхээ больчихвол, амьдрах орчин маань аажмаар өөрөө хэвийн болохгүй гэж үү? Бурхан юу ч хийхгүй боллоо гэж бодъё. Бурхан хүн төрөлхтний төлөө юм хийх хүсэлгүй болж, хөндлөнгөөс оролцмооргүй байлаа гэж бодъё. Ийм болбол хүмүүсийн хувьд хамгийн шилдэг арга нь ингэж сүйтгэхээ л больж, юмсыг байранд нь оруулах юм. Энэ бүх сүйтгэлээ эцэслэх гэдэг нь Бурханы бүтээсэн бүх юмсыг үгүйрүүлж, хоосруулахаа болино гэсэн үг. Ингэх аваас хүний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин аажмаар сайжирна. Ингэхгүй бол, хүрээлэн буй орчин маань улам сүйдэж, асуудал улам ноцтой болно. Миний арга хялбар байгаа биз? (Тийм байна.) Энгийн бөгөөд боломжтой. Үнэхээр энгийн бөгөөд зарим хүнд боломжтой. Гэхдээ дэлхий дээрх ихэнх хүний хувьд боломжтой болов уу? (Үгүй.) Та нар үүнийг ямар ч байсан боломжтой гэж үзэж байна тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл, та нар ямар үндэслэлээр “тийм” гэж хэлж байна? Бурханы үйлсийн тухай ойлголтын суурийг тавьснаар гэж хэлж болох уу? Бурханы зүй тогтол, төлөвлөгөөг дагаснаар гэж хэлж болох уу? (Болно.) Энэ бүхнийг өөрчлөх арга зам байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бид энэ сэдвээр яриагүй. Бурхан хүн бүрийн амьдралыг хариуцдаг. Бурхан бүр төгсгөлд юу болохыг хариуцдаг. Чи Сатаны сүйтгэсэн хүрээлэн буй орчноос болж өвчилсөн ч, бохирдлоос болж бие муудсан ч, өөр ямар нэг хохирол амссан ч, ер нь юу байсан ч, Бурхан чамайг хангах болно. Бурхан чамд хангамжаа өгч, чамайг амьдруулах болно. Үүн дээр чамд итгэл байна уу? (Байна.) Бурхан хүний амь эрсдэхийг хөнгөнөөр авч үздэггүй. Зөв үү?

Бурхан бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг ойлгохын ач холбогдлыг мэдэрсэн үү? Юу мэдэрсэн бэ? Та нар ярь, Би сонсъё. (Уул, далай, нуурыг өмнө нь бид Бурханы үйлстэй холбон бодож байсангүй. Өнөөдөр харин Бурхантай хийсэн нөхөрлөлөөр дамжуулан, энэ бүхэн хэзээд Бурханы үйлс байсныг, Бурханы мэргэн ухаанаас гарч ирснийг ойлголоо. Тэгээд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйл бүр эхнээсээ л урьдаас тогтоогдсон бөгөөд Бурханы сайн хүслийг агуулж байдгийг харлаа. Бүгд хоорондоо холбоотой. Эцсийн дүнд хүн төрөлхтөнд ашиг тустай байдаг. Өнөөдрийн бидний сонссон зүйл цоо шинэ байлаа. Бид Бурханы үйлс хэчнээн бодит болохыг мэдэрлээ. Бодит байдал дээр, өдөр тутмынхаа амьдралд амьд зүйлсэд хүрэхдээ бидний хардаг л зүйлс.) Чи үүнийг үнэхээр харжээ, тийм үү? Бурхан хүн төрөлхтөнд хангамжаа өгдөг гэдэг нь бат суурьгүй зүйл биш ээ. Бурхан хэдэн үг хэлээд л болчихсон юм биш. Бурхан маш ихийг хийдэг. Чиний харахгүй зүйлийг хүртэл Тэр чиний сайн сайхны төлөө хийдэг. Хүн ийм орчинд, Бурханы бүтээсэн бүх зүйлсийн дунд амьдарч байна. Үүний дотор хүн ба бусад зүйлс бие биеэсээ хамааралтай амьдардаг. Тухайлбал, ургамлаас гардаг хий агаарыг цэвэршүүлж, түүгээр амьсгалдаг хүн ашиг тусыг нь хүртдэг. Гэхдээ зарим ургамал хүнд хортой. Гэвч хортой, хоргүй ургамлууд нэг нэгнээ нөхдөггүй гэж үү? Энэ нь Бурханы бүтээлийн нэгэн гайхамшиг мөн. Өнөөдөр бид энэ сэдвээр яриагүй. Харин хүн ба бусад зүйлсийн харилцан хамаарлын тухай, хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй тухай, Бурханы бүтээсэн бусад зүйл хэчнээн чухал тухай голлон ярилаа. Хүн бусад зүйлгүйгээр амьдарч чадахгүй. Жишээ нь, хүн амьдрахын тулд агаар зайлшгүй хэрэгтэй. Хэрэв чамайг вакум орчинд байлгавал чи нэг их удахгүй үхнэ. Хүнд өөр зүйлс хэрэгтэйг харуулах энгийн л нэг жишээ. Тэгэхээр хүн бусад зүйлд хэрхэн хандах ёстой вэ? (Тэднийг хайрлан хамгаалах ёстой.) Тэднийг хайрлан хамгаалж, үр дүнтэй ашиглах ёстой. Харин устгаж сүйтгэж, үрэн таран хийж, дураараа өөрчилж болохгүй. Учир нь бүх юм Бурханаас байдаг бөгөөд Бурхан тэднийг хүн төрөлхтөнд ханган өгчээ. Хүн төрөлхтөн тэдэнд ухамсартай хандах ёстой. Өнөөдөр бид энэ хоёр сэдвийг хэлэлцлээ, та нар гэртээ очоод сайтар тунгаан бодно гэж найдаж байна. Дараагийн удаа бид зарим зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй ярилцана. Ингээд өнөөдрийн нөхөрлөл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай! (Баяртай!)

2014 оны 1 дүгээр сарын 18

Цор ганц Бурхан Өөрөө V Бурханы ариун байдал (II)

2018 оны 08-р сарын 12 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа


 

Бүгдэд нь оройн мэнд хүргэе! (Оройн мэнд Төгс Хүчит Бурхан!) Ах эгч нараа, өнөөдөр магтуу дуу дуулцгаая. Та нар өөрсдийн дуртай, өмнө нь байнга дуулж байсан нэг дуугаа ол. (Бид “Сэвгүй ариун хайр” хэмээх Бурханы үгийн дууллыг дуулахыг хүсэж байна.)

1. Хайр бол цэвэр сэтгэл хөдлөл, ариун өө сэвгүй. Зүрх сэтгэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мэдэрч, халамжил. Хайр болзол тавьдаггүй, хориг эсвэл зай тавьдаггүй. Зүрх сэтгэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мэдэрч, халамжил. Хэрэв хайрладаг бол та нар хуурахгүй, гоморхож нүүр буруулахгүй, ямар нэгэн зүйлийг хариуд нь авахаар хүлээхгүй. Хэрвээ хайрладаг бол та нар золиослож, хэцүү бэрхшээлийг хүлээн зөвшөөрч, эв зохицолтойгоор Бурхантай нэг болж чадна.

2. Хайранд ямар ч хардлага байдаггүй, ямар ч заль мэх, хууралт байдаггүй. Зүрх сэтгэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мэдэрч, халамжил. Хайранд ямар ч зай байдаггүй, ариун бус юу ч байдаггүй. Зүрх сэтгэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мэдэрч, халамжил. Хэрвээ хайрладаг бол та нар хуурахгүй, гоморхож нүүр буруулахгүй, ямар нэгэн зүйлийг хариуд нь авахаар хүлээхгүй. Хэрвээ хайрладаг бол та нар золиослож, хэцүү бэрхшээлийг хүлээн зөвшөөрч, эв зохицолтойгоор Бурхантай нэг болж чадна.

3.Та нар гэр бүлээ өгөх болно, залуу нас, өөрийн харж буй ирээдүйгээ, гэрлэлтээ Бурханд өргөж; өөрт байгаа бүхнээ та нар Түүнд өгөх болно. Та нар гэр бүлээ өгөх болно, залуу нас, өөрийн харж буй ирээдүйгээ, гэрлэлтээ Бурханд өргөж; өөрт байгаа бүхнээ та нар Түүнд өгөх болно. Эс бөгөөс та нарын хайр огтхон ч хайр биш, харин хууралт, Бурханаас урвах урвалт.

4. Хайр бол ариун сэтгэл хөдлөл, ариун өө сэвгүй. Зүрх сэтгэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мэдэрч, халамжил. Хайр болзол тавьдаггүй, хориг эсвэл зай тавьдаггүй. Зүрх сэтгэлээрээ, зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мэдэрч, халамжил.

Энэ нь сонгоход сайн дуу байлаа. Та нар энэ дууг дуулах дуртай юу? (Тийм.) Энэ дууг дуулсны дараа та нар юу мэдэрдэг вэ? Та нар өөрсөд дотроо ийм төрлийн хайрыг мэдэрч чаддаг уу? (Хараахан үгүй.) Энэ дууны дотроос аль үг нь чиний сэтгэлийг хамгийн их хөдөлгөсөн бэ? (Тэр бол: Хайранд ямар ч болзол, хориг, мөн зай байдаггүй. Хайранд ямар ч хардлага, хууралт, заль мэх байдаггүй. Хайранд ямар ч зай байдаггүй, ямар ч ариун бус зүйл байдаггүй. Харин өөрөөсөө би одоо ч ариун бус байдлыг хардаг ба мөн би Бурхантай хэлэлцээ хийхээр оролдож байгаагаа, өөрийн дутагдалтай байгаа талаа ч бас хардаг, иймээс өнөөдөр өөрийгөө бодоод үзэх үед би өө сэвгүй ариун тийм хайранд үнэндээ хүрээгүй байгаа.) Хэрвээ чи ариун, өө сэвгүй тийм хайранд хүрээгүй байгаа бол чамд ямар хайр байгаа вэ? Чиний дотор ямар түвшний хайр байгаа вэ? (Би ердөө л эрж хайхад бэлэн байгаа, хүсэн тэмүүлж байгаа тийм үе шатанд байгаа.) Өөрийнхөө биеийн хэмжээн дээр үндэслээд, өөрийнхөө хувийн туршлагаас өөрийнхөө үгийг ашиглан хэлбэл чи ямар түвшинд хүрсэн бэ? Чамд хууран мэхлэлт байгаа юу, чамд гомдол байгаа юу? (Тийм.) Зүрх сэтгэл дотор чинь шаардлага байдаг уу, чамд Бурханаас хүсэж, хүсэмжилдэг зүйлс байдаг уу? (Тиймээ, эдгээр хуурамч зүйлс байдаг.) Ямар нөхцөл байдалд тэдгээр нь гарч ирдэг вэ? (Бурханы надад зориулсан зохицуулсан нөхцөл байдал, энэ нь ямар байх ёстой талаарх миний санаатай таарахгүй эсвэл миний хүсэл биелэхгүй үед би ийм завхарсан зан чанарыг харуулах болно.) Та нар энэ дууг дандаа дуулдаг уу? Та нар “сэвгүй ариун хайр” гэдгийг хэрхэн ойлгож байгаагаа хэлэлцэж чадах уу? Бурхан хайрыг яагаад ийм байдлаар тодорхойлсон бэ? (Энэ хайр нь бүрэн дүүрэн хайр гэдгийг би үнэхээр харж чадаж байгаа болохоор би өөрөө энэ дуунд үнэхээр дуртай. Гэсэн хэдий ч, би тэр стандартаас нэлээд хол байгаагаа мэдэрдэг. Одоо бол би зарим нэг зүйлийг золиослож, үнэний эрэл хайгуулд зарим нэг зардлыг даахад бэлэн үе шатандаа л байгаа боловч миний өөрийн ирээдүй болон хувь тавиланд ямар нэгэн зүйл нөлөөлмөгц би дотроо зөрчилддөг. Миний дотор Бурханд итгэх итгэл жаахан байгааг би хардаг.) (Би жинхэнэ хайранд хүрэхээс маш хол байгаа гэдгээ одоо мэдэрдэг, гэхдээ үүний төлөө ахиц дэвшил гаргаж чадаж байгаа талууд надад бий, үүнийг хийдэг миний нэг арга нь Бурханы үгийн надад өгсөн хүчээр дамжуулах явдал, нөгөө арга нь эдгээр нөхцөлд би залбирлаар дамжуулан Бурхантай хамтран ажилладаг. Гэсэн хэдий ч, энэ нь оршин тогтнолын талаарх миний үзэл бодлыг хөндөх үед, би тэдгээрийг даван туулж чадахгүй мэт надад заримдаа санагддаг.) Тэдгээрийг даван туулж чадахгүй байх үедээ чи, чамд саад учруулж байж болзошгүй зүйлүүдийн талаар хэзээ нэгэн цагт бодож байсан уу? Эдгээр асуудлуудын талаар чи нягталж шинжилж үзсэн үү? (Тийм, би нягталж эргэцүүлсэн ба ихэнх тохиолдолд миний өөрийн бахархал, эрэмшил, түүнчлэн өөрийн ирээдүй болон хувь тавилангийн талаарх хүлээлт минь асар их саад болдог.) Чиний ирээдүйн төлөө болон хувь тавилангийн төлөөх хүлээлт асар их саад болох үед чи энэ нь яагаад ийм их саад бартаа болдог тухай бодож үзэж байсан уу? Энэхүү ирээдүй болон хувь тавилан нь хэрхэн саад бартаа болж чадаж байна вэ? Өөрийн ирээдүй болон хувь тавилангаас чи юу хүсдэг вэ? (Би энэ талаар тийм ч тодорхой биш байгаа ба заримдаа надад ирээдүй, хувь тавилан байхгүй мэт санагдахуйц нөхцөл байдалд би ордог эсвэл заримдаа Бурханы надад илчилсэн зүйлд би хүрэх газаргүй мэт санагдах үе ч надад байдаг. Ийм үеүдэд би маш сул дорой болж, энэ нь өөрт минь асар их саад бартаа болж байгааг би мэдэрдэг. Гэсэн хэдий ч, хэсэг хугацааны дадлага туршлагын дараа болон залбирлаар дамжуулан миний энэ байдал эргэлтийн цэгтээ хүрдэг боловч ийм асуудал ихэнхдээ миний сэтгэлийг үймрүүлдэг.) Чи “ирээдүй болон хувь тавилан” гэж хэлэхдээ үнэндээ юуг хамаатуулж байна вэ? (Энэ нь, Бурхан надад зориулж зарим нэг нөхцөл байдлыг зохицуулах үед Түүний шаардлагуудаас хэтэрхий хол байгаагаа би мэдэрдэг гэсэн үг. Заримдаа би Бурхан надад илчилсэн үү, үгүй юу гэдгийг гайхдаг, надад ямар ч хувь тавилан эсвэл хүрэх газар байхгүй мэт санагддаг бөгөөд би маш их сул дорой болдог.) Та нар “ирээдүй ба хувь тавилан” гэж хэлэх үедээ үнэндээ юуг хамаатуулж байна вэ? Та нарын зааж чадах ямар нэгэн зүйл байна уу? Энэ нь дүр зураг уу эсвэл та нарын төсөөлсөн зүйл үү эсвэл энэ нь та нарын үнэхээр харж чадах зүйл үү? Энэ нь бодитой зүйл үү? (Энэ нь хүрэх газар.) Хүрэх газар гэж юу вэ? Чиний ирээдүй юу вэ? Өөрсдийн ирээдүй болон өөрсдийн хувь тавилангийн тухай та нарын зүрх сэтгэл дэх санаа зовнил юутай хамаатай вэ? гэдгийг та нар бүгд зүрх сэтгэлдээ бодох ёстой. (Энэ нь аврагдаж, амьд үлдэхийн төлөө бөгөөд аажмаар Бурханаар ашиглагдахад тохирохуйц болж, өөрийн үүргээ биелүүлэх үйл явцаар дамжуулан стандартын дагуу өөрийн үүргээ гүйцэтгэх итгэл найдвар юм. Эдгээр зүйл нь ихэвчлэн Бурханаар илчлэгддэг ба би хангалтгүй байгаагаа мэдэрдэг.) “Сэвгүй ариун хайр” гэдгийг хэрхэн ойлгодог вэ? гэдгээ бусад ах эгч нар хэлэлцэх ёстой. (Хувь хүнд ариун бус юу ч байдаггүй ба тэдгээр нь өөрсдийн ирээдүй болон хувь тавиланд захирагддаггүй. Бурхан тэдэнд хэрхэн хандахаас үл хамааран тэд Бурханы ажлыг бүрэн дуулгавартай дагаж, түүнчлэн Бурханы нарийн зохион байгуулалтанд дуулгавартай байж, Түүнийг эцэст нь хүртэл дагаж чаддаг. Бурханы төлөөх зөвхөн ийм хайр л өө сэвгүй ариун хайр юм. Би өөрийгөө түүнтэй харьцуулах үедээ, Бурханд итгэсэн цөөхөн хэдэн жилдээ би гадна талдаа магадгүй зарим зүйлийг золиослож, зарим нэг зардлыг даасан боловч зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэндээ өгч чадаагүй юм байна гэдгээ мэдэж авдаг. Бурхан намайг илчлэх үед би аврагдаж чадахгүй хүн хэмээн тодорхойлогдсон мэт надад санагддаг ба би энэ сөрөг байдалд автдаг. Өөрийн үүргээ биелүүлж байгаа боловч үүний зэрэгцээ би Бурхантай хэлэлцээ хийхээр оролдож, Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж чадахгүй байгаа бөгөөд миний хүрэх газар, миний ирээдүй, миний хувь тавилан үргэлж миний санаанд байгааг би ухаардаг. Бид өөрсдийн үүргээ биелүүлснээр Бурханы хайрыг буцаан төлөх ёстой, хайр нь зөвхөн хоосон хэдэн үгээр биш харин үнэхээр илэрхийлэгдэх ёстой хэмээн хүмүүсийн нөхөрлөл дээр нэгэнтээ хэлж байсныг би санадаг. Харьцуулаад үзэхэд би энэ хайраас маш хол байгаагаа мэдэрдэг.)

Та нар энэ дууг нэлээд их дуулсан, энэ талаар нэлээд их ойлголттой бөгөөд та нарын бодит дадлага туршлагатай холбоотой мэт санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч “Сэвгүй ариун хайр” хэмээх дуун дахь хэллэг бүрийг бараг хүн бүхэн өөр өөр түвшинд хүлээн авч байна. Зарим хүмүүс бэлэн байж, зарим хүмүүс өөрсдийн ирээдүйгээ тоомсорлохгүй байхаар зүтгэж, зарим хүмүүс гэр бүлээ орхихоор зорьж, зарим хүмүүс ямар ч зүйлийг хүлээн авахаар эрж хайдаггүй. Бусад нь, ямар ч хууран мэхлэлт, гомдолгүй байж, Бурханы эсрэг тэрслэхгүй байхыг өөрсдөөсөө одоо ч шаардсаар байгаа. Бурхан яагаад ийм төрлийн хайрыг санал болгож, Түүнийг ийм байдлаар хайрлахыг хүмүүсээс шаарддаг вэ? Энэ нь хүмүүсийн хүрч чадах төрлийн хайр мөн үү? Өөрөөр хэлбэл, хүмүүс ийм байдлаар хайрлаж чадах уу? Тэд чадахгүй гэж хүмүүс үзэж магадгүй, учир нь тэд ийм төрлийн хайрыг огтхон ч эзэмшдэггүй бөгөөд тэд үүнийг эзэмшдэггүй, үндсэндээ хайрын тухай мэддэггүй үед Бурхан тэдний хувьд танил бус эдгээр үгийг хэлдэг. Хүмүүс энэ дэлхийд амьдарч, өөрсдийн завхарсан зан чанартайгаа амьдардаг учраас хэрвээ хүмүүст ийм төрлийн хайр байсан бол эсвэл хүн ийм төрлийн хайрыг эзэмшиж чадаад, ямар ч хүсэлт, ямар ч шаардлагагүй байж, өөрсдийгөө зориулахад бэлэн мөн зовлонг тэвчиж, өөрсөддөө байгаа бүхнээ хаяхад бэлэн байвал ийм хайрыг эзэмшсэн хүн бусад хүмүүсийн нүдэнд хэрхэн харагдах вэ? Тэр нь төгс хүн байхгүй гэж үү? (Тийм.) Тийм төгс хүн энэ дэлхийд оршин байдаг уу? Тэр оршин байдаггүй, тийм биз дээ? Тэд агааргүй орчинд амьдардаг л биш бол, ийм төрлийн хүн энэ дэлхийд огтоос оршдоггүй, тийм үү? Тиймээс, зарим хүмүүс—өөрсдийн дадлага туршлагаараа дамжуулан—эдгээр үгээр дүрсэлсэнтэй адил байхын тулд асар их хичээл чармайлт зарцуулдаг. Тэд өөрсөдтэйгээ харьцаж, өөрсдийгөө хязгаарладаг ба тэд бүр өөрсдийгөө байнга хаядаг: Тэд зовлонг туулж, өөрсөддөө байсан буруу төсөөллүүдээ хаядаг. Тэд Бурханы эсрэг тэрсэлдэг байсан замаа хаяж, өөрсдийн хүсэл, хүсэлтүүдээ хаядаг. Гэхдээ эцэст нь тэд тэдгээр шаардлагад бас л нийцэж чаддаггүй. Яагаад тийм зүйл тохиолддог вэ? Хүмүүсийн дагах ёстой стандартаар хангахын тулд Бурхан эдгээр зүйлийг хэлсэн бөгөөд иймд хүмүүс Бурханы тэднээс шаарддаг стандартыг мэдэх болно. Гэхдээ хүмүүс үүнд нэн даруй хүрэх ёстой гэж Бурхан хэзээ нэгэн цагт хэлсэн үү? (Үгүй.) Хүмүүс Түүнийг ийм байдлаар хайрлах учиртай гэж Бурхан хэзээ нэгэн цагт хэлсэн үү? Энэ ишлэлд тэгж хэлсэн үү? Үгүй, тэгээгүй. Бурхан Өөрийн дурдаж буй “хайрын” тухай л хүмүүст хэлж байгаа. Хүмүүс Бурханыг ийм байдлаар хайрлаж, Бурханд ийм байдлаар хандахын тухайд Бурханы шаардлага юу вэ? Тэдгээрт эгшин зуур эсвэл нэн даруйдаа хүрэх шаардлагагүй, учир нь хүмүүс тэгж чадахгүй. Ийм байдлаар хайрлахын тулд хүмүүс ямар төрлийн нөхцлийг хангах хэрэгтэй талаар та нар хэзээ нэгэн цагт бодож байсан уу? Хэрвээ хүмүүс эдгээр үгийг олон удаа уншвал тэд аажмаар ийм хайртай болох уу? (Үгүй.) Тэгвэл нөхцөл нь юу вэ? Эхлээд хүмүүс Бурханы талаарх сэжиг хардлагаасаа хэрхэн чөлөөлөгдөх вэ? (Зөвхөн үнэнч шударга хүмүүс л үүнд хүрч чадна.) Хууралтаас ангид байхын тухайд ямар вэ? (Тэд мөн л үнэнч шударга хүмүүс байх учиртай.) Бурхантай хэлэлцээ хийхийг хүсдэггүй хүн байхын тулд? Тэр нь мөн үнэнч шударга хүн байх ёстой. Заль мэхгүй байхын тухайд ямар вэ? Хайранд сонголт байдаггүй гэж хэлэхэд энэ нь юуг хамаатуулж байна вэ? Тэд бүгд үнэнч шударга хүн байхтай хамаатай юу? Тэнд маш олон нарийн учир байгаа; ийм төрлийн хайрыг гаргаж ирэх Бурханы чадвар эсвэл ийм төрлийн хайрыг тодорхойлох Бурханы чадвар, үүнийг ийм байдлаар хэлбэл энэ нь юуг баталдаг вэ? Бурхан ийм хайрыг эзэмшдэг гэж бид хэлж болох уу? (Тийм.) Та нар үүнийг хаанаас харж байна вэ? (Хүний төлөө гэсэн Бурханы хайраас.) Хүний төлөөх Бурханы хайр болзолтой юу? (Үгүй.) Бурхан хүн хоёрын хооронд хориг эсвэл зай байдаг уу? (Үгүй.) Бурханд хүний талаарх сэжиг хардлага байдаг уу? (Үгүй.) Бурхан хүнийг ажигладаг, хүнийг ойлгодог, тийм үү? (Тийм.) Мм, Тэр хүнийг үнэхээр ойлгодог. Бурхан хүнийг хуурдаг уу? (Үгүй.) Бурхан энэ хайрын тухай маш бүрэн төгс ярьдаг болохоор Түүний зүрх сэтгэл эсвэл Түүний мөн чанар маш төгс байдаг уу? Хэзээ нэгэн цагт хүмүүс хайрыг ийм байдлаар тодорхойлж байсан уу? (Үгүй.) Ямар нөхцөл байдалд хүн хайрыг тодорхойлсон бэ? Хүн хайрын талаар хэрхэн ярьдаг вэ? Энэ нь өгөх эсвэл өргөл болгох биш гэж үү? (Тийм.) Хайрын талаарх хүний тодорхойлолт нь энгийн бөгөөд мөн чанар дутмаг байдаг.

Хайрын талаарх Бурханы тодорхойлолт болон хайрын талаар Бурханы ярьдаг байдал нь Түүний мөн чанарын талтай холбоотой байдаг, гэхдээ Түүний мөн чанарын ямар талтай вэ? Өнгөрсөн удаа бид тун чухал сэдвийн талаар нөхөрлөл хийсэн, энэ нь хүмүүсийн ихэвчлэн хэлэлцэж, гаргаж ирдэг сэдэв бөгөөд энэ нь Бурханд итгэх явцад голдуу гарч ирдэг үг боловч энэ нь хүмүүст танил агаад мөн танил биш санагддаг үг юм, гэхдээ яагаад энэ вэ? Энэ нь хүний хэлнээс гарч ирдэг үг бөгөөд хүмүүсийн дундах үүний тодорхойлолт нь ойлгомжтой агаад тодорхой бус аль аль нь байдаг, харин энэ нь ямар үг вэ? (Ариун байдал.) Аа, ариун байдал: энэ нь өнгөрсөн удаа бидний нөхөрлөл хийсэн сэдэв юм. Бид энэ сэдвийн талаар бага зэрэг нөхөрлөл хийсэн боловч бидний нөхөрлөл бүрэн бус байсан. Өнгөрсөн удаа бидний нөхөрлөл хийсэн хэсэг дээр үндэслээд хүн бүхэн Бурханы ариун байдлын мөн чанарын талаар шинэ ойлголттой болсон уу (Тийм.) Та нарын юу гэж бодсон нь шинэ ойлголт байсан бэ? Өөрөөр хэлбэл, тэрхүү ойлголтын эсвэл тэдгээр үгийн юу нь, Бурханы ариун байдлын талаарх та нарын ойлголт Бурханы ариун байдлын талаар Миний нөхөрлөсөн зүйлээс ялгаатай буюу өөр байсан гэж та нарт санагдуулсан бэ? Та нар санаж байна уу? Энэ нь сэтгэгдэл төрүүлсэн үү? (Бурхан Өөрийн зүрх сэтгэлдээ мэдэрч байгаа зүйлээ хэлдэг; энэ нь ариун юм. Энэ бол ариун байдлын нэг тал.) Энэ нь үүний нэг хэсэг, өөр нэмэх зүйл байна уу? (Бурхан хүнд хилэгнэх үед ч ариун байдал байдаг ба энэ нь өө сэвгүй байдаг.) (Бурханы эрх мэдлээс би Түүний төгс байдал, Түүний найдвартай байдал, Түүний мэргэн ухаан, бүх зүйлийг ноёлох Түүний ноёрхлыг хардаг. Би эдгээр зүйлийг ойлгосон.) “Бүх зүйлийг ноёрхох ноёрхол” нь Бурханы эрх мэдлийн тухай бөгөөд одоо бид Бурханы ариун байдлын талаар ярьж байна. (Бурханы ариун байдлын тухайд гэвэл Түүний зөвт зан чанарт Бурханы уур хилэн, өршөөл байдаг гэдгийг би ойлгосон ба энэ нь надад маш хүчтэй сэтгэгдэл үлдээсэн. Энэ нь мөн Бурханы зөвт зан чанар нь цор ганц гэдгийг дэвшүүлсэн ба өмнө нь надад үүний талаарх ийм ойлголт эсвэл ийм тодорхойлолт байгаагүй. Харин Өөрийн нөхөрлөлдөө Та Бурханы уур хилэн нь хүний уураас өөр гэдгийг хэлэлцсэн. Энэ нь ямар ч бүтээлийн эзэмшдэггүй зүйл юм. Бурханы уур хилэн бол эерэг зүйл бөгөөд энэ нь зарчимч юм; Бурханы төрөлхийн мөн чанарын улмаас энэ нь гардаг. Тэр ямар нэгэн сөрөг зүйлийг харсны улмаас Бурхан Өөрийн уур хилэнгээ гаргадаг. Түүнчлэн би, Бурханы өршөөлөөс ямар ч бүтээлийн эзэмшдэггүй зүйлийг хардаг. Хэдийгээр хүнд, өршөөлтэй адил гэж үзэж болох сайн үйл эсвэл зөвт шударга үйлдэл байдаг ч гэсэн тэдгээр нь ариун бус бөгөөд тэдгээрийн ард шалтаг байдаг. Өршөөл гэж нэрлэгддэг зүйлийн зарим нь бүр худлаа бөгөөд хоосон байдаг. Харин Бурхан хүмүүст өршөөл үзүүлэх үед Түүний авралыг би харсан ба энэхүү өршөөл нь хүнийг шууд аврагдах замд оруулдаг. Энэ нь хүмүүсийг Бурханд итгэх зөв замд оруулдаг ба ингэснээр тэд өөрсдийн хүрэх сайхан газар болон итгэл найдварыг хүлээн авдаг. Иймд Бурханы өршөөл нь Түүний мөн чанарт агуулагддаг. Тиймээс Бурхан Өөрийн уур хилэнгийн улмаас хотыг сүйрүүлэх гэж байсан ч гэсэн Өөрийн өршөөнгүй мөн чанарын улмаас Тэр тухайн хотын хүмүүсийг аварч, хамгаалахын тулд хэдийд ч эсвэл хаана ч өршөөл үзүүлж чадна. Энэ бол миний ойлголт.) Чамд Бурханы зөвт зан чанарын талаар бага зэрэг ойлголт байна.

Би дөнгөж сая та нараас асуулт асуух үед та нарын ихэнх нь Бурханы хайр бол маш агуу, маш бодитой гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч та нарт Бурханы ариун мөн чанарын талаарх мэдлэг дутмаг байна. Бидний одоогийн энэ сэдэв дээр Би энэ талаар хэлэлцэх ба энэ нь Бурханы ариун байдлын талаарх мэдлэг юм. Хүмүүс Бурханы зөвт зан чанарыг Түүний ариун байдалтай ихэвчлэн холбодог ба тэд бүгд Түүний зөвт зан чанарын талаар зарим нэг нарийн учрыг мэдэж, сонссон байдаг. Цаашлаад олон хүмүүс өөрсдийн нөхөрлөлдөө Бурханы ариун байдал болон зөвт зан чанарыг хооронд нь ихэвчлэн хольж, Бурханы зөвт зан чанар нь ариун гэж хэлдэг. Хүн болгон “ариун” хэмээх үгтэй танил бөгөөд энэ нь түгээмэл хэрэглэгддэг үг боловч тухайн үгийн нэмэлт утгын тухайд Бурханы ариун байдлын ямар илэрхийллийг хүмүүс харж чаддаг вэ? Бурхан хүмүүсийн хүлээн зөвшөөрч чадах юуг илчилсэн бэ? Энэ нь хэний ч мэдэхгүй зүйл байх гэж Би айж байна. Бурханы зан чанар бол зөвт гэж бид хэлдэг боловч хэрвээ чи Бурханы зөвт зан чанарыг авч үзэн үүнийг ариун гэж хэлбэл энэ нь бага зэрэг тодорхой бус, бага зэрэг будилаантай санагддаг; яагаад энэ вэ? Бурханы зан чанар бол зөвт гэж чи хэлдэг эсвэл Түүний зөвт зан чанар нь ариун гэж чи хэлдэг, иймээс зүрх сэтгэлдээ та нар Бурханы ариун байдлыг хэрхэн дүрсэлж, үүнийг хэрхэн ойлгож байна вэ? Өөрөөр хэлбэл, Бурхан юу илчилсэн эсвэл Бурханд юу байгаа, Тэр хэн болохын юуг нь хүмүүс ариун гэж хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Чи энэ тухай өмнө нь бодож байсан уу? Миний харсан зүйл бол хүмүүс ихэвчлэн түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийг эсвэл дахин дахин хэлэгдсээр ирсэн хэллэгийг хэлдэг, гэсэн ч тэд юу хэлж байгаагаа мэддэггүй. Хүн бүхэн үүнийг ингэж л хэлдэг ба тэд үүнийг сурсан зангаараа хэлдэг, иймээс энэ нь тогтсон хэллэг болдог. Гэсэн хэдий ч, хэрвээ тэд шинжилж, нарийн учрыг үнэхээр судлах юм бол тэд жинхэнэ утга учир нь юу болох эсвэл энэ нь юутай хамаатай талаар мэддэггүй гэдгээ анзаарах болно. “Ариун” хэмээх үгийн адилаар Бурханы мөн чанарын яг ямар тал нь Түүний ариун байдалтай хамаатай талаар хэн ч мэддэггүй. “Ариун” хэмээх үгийг Бурхантай зохицолдуулахын тухайд хэн ч мэддэггүй, хүмүүсийн зүрх сэтгэл төөрч будилсан байдаг ба Бурхан бол ариун гэдгийг таньж мэдэхдээ тэд өргөн хүрээтэй байдаг. Гэхдээ чи үүнийг нухацтай бодож үзвэл Бурхан яагаад ариун юм бэ? Мэдэх хүн байна уу? Энэ асуудал дээр нэг ч хүн тодорхой биш байгаа гэдгээс Би айж байна. Өнөөдөр бид “ариун” хэмээх үгийг Бурхантай зохицолдуулах сэдвээр нөхөрлөл хийх болно, ингэснээр хүмүүс Бурханы ариун байдлын мөн чанарын бодит агуулгыг харж чадах бөгөөд энэ нь зарим хүмүүсийг, сурсан зангаараа үгийг хааш яаш хэрэглэж, юу гэсэн үг болохыг нь мэдэхгүй үедээ эсвэл тэдгээр нь зөв, үнэн үү, үгүй юу гэдгийг ч мэдэхгүй үедээ аливаа зүйлийг санамсаргүйгээр хэлэхээс сэргийлэх болно. Хүмүүс үүнийг үргэлж ийм байдлаар хэлдэг байсан; чи үүнийг хэлсэн, Би үүнийг хэлсэн ба энэ нь ярианы хэв маяг болсон, тиймээс хүмүүс “ариун” хэмээх үгийг санамсаргүйгээр гутаасан.

“Ариун” хэмээх үгийн тухайд гэвэл гадна талдаа энэ нь ойлгоход маш амархан мэт санагддаг, тийм үү? Хамгийн наад зах нь хүмүүс “ариун” хэмээх үг нь цэвэр, бохирдоогүй, ариун нандин, хольцгүй цэвэр, яг бидний сая дуулсан, “ариун” болон “хайр” хоёрыг нийлүүлсэн “Сэвгүй ариун хайр” хэмээх дуулалтай адилхан гэж итгэдэг бөгөөд энэ нь зөв; энэ нь үүний нэг хэсэг, Бурханы хайр бол Түүний мөн чанарын нэг хэсэг боловч энэ нь бүхэлдээ биш. Гэсэн хэдий ч, өөрсдийн үзэл бодолдоо хүмүүс уг үгийг хараад үүнийг өөрсдийн хольцгүй цэвэр гэж үздэг зүйлстэй, эсвэл өөрсдийн бохирдоогүй эсвэл сэвтээгүй гэж боддог зүйлстэй холбох хандлагатай байдаг. Жишээлбэл, зарим хүмүүс лянхуа цэцэг бол цэвэр гэж хэлдэг, хүмүүс лянхуа цэцгийг яагаад ийм байдлаар тодорхойлж эхэлсэн бэ? (“Лянхуа цэцэг шаварт ургадаг боловч өө сэвгүй цэцэглэдэг.”) Энэ нь бохир усанд өө сэвгүй цэцэглэдэг, иймээс хүмүүс “ариун” гэдэг үгийг лянхуа цэцгэнд хэрэглэж эхэлсэн. Зарим хүмүүс мөн бусдын зохиосон хайрын түүхүүд болон тэдгээрийн агуулгуудыг ариун хэмээн үзсэн эсвэл тэд зарим нэгэн зохиомол гол дүрүүдийг ариун хэмээн үзнэ. Цаашлаад зарим нь  Библийн хүмүүсийг эсвэл зарим нь сүнслэг номуудад бичигдсэн—ариун хүмүүс, элчүүд эсвэл Бурханыг Өөрийн ажлаа хийж байхад нь Түүнийг нэгэнтээ дагаж байсан бусад хүмүүсийг—ариун сүнслэг туршлагатай байсан хэмээн авч үзсэн. Эдгээр нь бүгд хүмүүсийн төсөөлөн бодсон зүйлс бөгөөд эдгээр нь хүмүүсийн баримталдаг үзэл юм. Яагаад хүмүүс иймэрхүү үзлийг баримталдаг вэ? Нэг л шалтгаан байдаг ба энэ нь тун энгийн: Энэ нь, хүмүүс завхарсан зан чанарын дунд амьдарч, хорон муу, бохир заваан дэлхийд оршин суудаг учраас юм. Тэдний хардаг бүхэн, тэдний хүрдэг бүхэн, тэдний туулдаг бүхэн нь Сатаны хорон муу, Сатаны завхрал, түүнчлэн заль мэх, дотоод тэмцэл болоод Сатаны нөлөөн дор хүмүүсийн дунд гардаг дайн тулаан байдаг билээ. Тиймээс Бурхан Өөрийн ажлыг хүмүүс дээр гүйцэтгэх үед эсвэл Тэр хүмүүстэй ярьж, Өөрийн зан чанар, мөн чанараа хүмүүст харуулах үед ч гэсэн тэд ариун байдал гэж юу болохыг харж эсвэл хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй байдаг. Түүнээс ч илүүгээр, энэ нь яагаад хүмүүс Бурхан бол ариун гэж хэлдгийн шалтгаан юм. Хүмүүс бохир заваан, завхрал дунд амьдарч, Сатаны эзэмшил дор байдаг болохоор тэд гэрлийг хардаггүй ба эерэг асуудал эсвэл зүйлсийг мэддэггүй цаашлаад үнэнийг мэддэггүй. Тиймээс ариун гэж юу болохыг хэн ч үнэндээ мэддэггүй. Тэгвэл энэхүү завхарсан хүн төрөлхтөн дунд ямар нэгэн ариун зүйл эсвэл ариун хүмүүс байдаг уу? (Үгүй.) Үгүй, байдаггүй гэж бид итгэлтэйгээр хэлж чадна, учир нь зөвхөн Бурханы мөн чанар л ариун билээ. Бурханы мөн чанарын ариун байдлын тухайд бид өнгөрсөн удаа энэ талаар бага зэрэг нөхөрлөл хийсэн бөгөөд тэр нь Бурханы ариун байдлын талаарх хүмүүсийн мэдлэгт түлхэц өгсөн боловч энэ нь хангалттай биш. Энэ нь Бурханы ариун байдлын талаар бүрэн дүүрэн мэдэхэд нь хүмүүст хангалттай тусалж чадахгүй, мөн энэ нь Бурханы ариун байдал цор ганц гэдгийг ойлгоход нь тэдэнд хангалттай тусалж чадахгүй. Цаашлаад энэ нь Бурханд бүрэн дүүрэн биеллээ олсон байдаг ариун байдлын жинхэнэ утга учрын талыг ойлгох боломжийг хүмүүст хангалттай олгож чадахгүй. Тиймээс бид энэ сэдэв дээр өөрсдийн нөхөрлөлөө үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Гурав дахь хэсэгт бидний нөхөрлөл гурван сэдвийг хэлэлцсэн, иймээс бид одоо дөрөв дэхийг нь хэлэлцэх ёстой ба бид судрыг уншсанаар эхэлцгээе.

4. Сатаны сорилт

(Maт 4:1-4) Тэгээд Есүс диаволоор соригдохын тулд цөл рүү сүнсээр хөтлөгдөв. Тэр дөчин өдөр, дөчин шөнө мацаг барьсны дараа өлсчээ. Соригч түүн дээр ирээд, Хэрвээ чи Бурханы Хүү мөн юм бол энэ чулуунуудыг талх бол гэж тушаа гэж хэлэв. Гэвч тэр үүнд хариулан, Хүн зөвхөн талхаар бус харин Бурханы амнаас гарч буй үг бүрээр амьдардаг гэж бичигдсэн байдаг хэмээн хэлэв.

Эдгээр нь диаволын Эзэн Есүсийг анх сорихоор оролдсон үг байсан. Диаволын хэлсэн зүйлийн агуулга юу байсан бэ? Үүнйг уншицгаа даа. (“Хэрвээ чи Бурханы Хүү мөн юм бол энэ чулуунуудыг талх бол гэж тушаа.”) Диавол эдгээр үгийг хэлсэн, энэ нь нэлээд энгийн байсан боловч эдгээр үгийн үндсэн агуулганд асуудал байсан уу? (Тийм.) Асуудал нь юу вэ? Тэр, “Хэрвээ чи Бурханы Хүү мөн юм бол” гэж хэлсэн, иймээс Эзэн Есүс нь Бурханы Хүү байсан гэдгийг тэр зүрх сэтгэлдээ мэдэж байсан уу? Тэр бол Христ гэж тэр мэдэж байсан уу? (Тийм.) Тэгвэл тэр яагаад “Хэрвээ чи ийм юм бол” гэж хэлсэн бэ? (Тэр Бурханыг сорихоор оролдож байсан.) Мэдээж тэр Бурханыг сорихоор оролдож байсан, гэхдээ түүний ингэсэн зорилго нь юу байсан бэ? Тэр, “Хэрвээ чи Бурханы Хүү мөн юм бол” гэж хэлсэн. Зүрх сэтгэлдээ тэр Есүс Христ бол Бурханы Хүү гэдгийг мэдэж байсан, энэ нь түүний зүрх сэтгэлд тун тодорхой байсан боловч үүнийг үл харгалзан тэр Түүнд захирагдаж эсвэл Түүнд шүтэн мөргөсөн үү? (Үгүй.) Тэр юу хийхийг хүссэн бэ? Тэр Эзэн Есүсийг уурлуулж, дараа нь Түүнийг өгөөш үмхэхэд хүргэж, Эзэн Есүсээр аливаа зүйлийг өөрийн бодлын дагуу хийлгэж, өөрийн дэгээнд оруулахаар хуурахыг хүссэндээ эдгээр үгийг хэлсэн. Энэ нь ийм утгатай байсан биш гэж үү? Зүрх сэтгэлдээ тэр, энэ бол Эзэн Есүс Христ гэдгийг сайн мэдэж байсан боловч ямар ч байсан тэр үүнийг хэлсэн. Энэ нь Сатаны уг чанар биш гэж үү? Сатаны уг чанар юу вэ? (Зальжин, хорон муу байж, Бурханыг гэсэн ямар ч хүндлэлгүй байх.) Түүнд Бурханыг хүндлэх хүндлэл байдаггүй. Түүний энд хийж байсан сөрөг зүйл юу вэ? Тэр Бурхан руу дайрахыг хүсээгүй гэж үү? Энэ аргыг ашиглан тэр Бурхан руу дайрахыг хүссэн ба: “Хэрвээ чи Бурханы Хүү мөн юм бол энэ чулуунуудыг талх бол гэж тушаа” гэж хэлсэн; энэ нь Сатаны хорон муу санаа биш гэж үү? (Тийм.) Тэр үнэндээ юу хийхээр оролдож байсан бэ? Түүний зорилго тун тодорхой: Тэр Эзэн Есүс Христийн байр суурь, ялгамж чанарыг няцаахын тулд энэ аргыг ашиглахаар хичээж байсан юм. Тэрээр, “Хэрвээ чи Бурханы Хүү мөн юм бол, эдгээр чулуунуудыг талх бол гэж тушаа. Хэрвээ Чи чадахгүй бол Бурханы Хүү биш бөгөөд Чи энэ ажлыг ердөө хийдэггүй” гэж хэлсэн. Ийм утгатай байсан биш гэж үү? Тэр Бурхан руу дайрахын тулд энэ аргыг ашиглахыг хүссэн, тэр Бурханы ажлыг нурааж, сүйрүүлэхийг хүссэн; энэ нь Сатаны хорлол, заль мэх юм. Түүний хорлол бол уг чанарынх нь төрөлхийн илэрхийлэл. Хэдийгээр тэр Эзэн Есүс Христ бол Бурханы Хүү, бие махбод болсон Бурхан яг Өөрөө мөн гэдгийг мэдэж байсан ч тэр өөрийн эрхгүй Бурханыг араас нь салахгүй мөрдөж, Түүн рүү үргэлжлүүлэн дайрах зүйлийг хийдэг бөгөөд Бурханы ажлыг үймүүлж, сүйтгэж, Бурханыг дайсан болгохын тулд асар их хичээсэн.

Одоо Сатаны ашигласан: “Энэ чулуунуудыг талх бол гэж тушаа” гэсэн хэллэгийг шинжилцгээе. Чулуунуудыг талх болгох—энэ нь ямар нэгэн утгатай юу? Энэ нь ямар ч утгагүй. Хэрвээ хоол байгаа юм бол, яагаад идэхгүй гэж? Яагаад чулуунуудыг талх болгох хэрэгтэй вэ? Энд утга учир байна уу? (Үгүй.) Хэдийгээр Тэр тухайн үед мацаг барьж байсан боловч, Эзэн Есүст идэх хоол гарцаагүй байсан уу? Түүнд хоол байсан уу? (Тэгсэн.) Иймд эндээс бид энэ хэллэгийг хэрэглэсэн Сатаны утгагүй байдлыг харж болно. Түүний бүх тэрслүү байдал, хорон санаанаас бид түүний утгагүй байдал, тэнэг явдлыг хардаг, тийм үү? Сатан хэд хэдэн зүйл хийсэн. Чи түүний хорон муу уг чанарыг хардаг ба тэр Бурханы ажлыг сүйтгэдэгийг хардаг. Энэ нь хорсолтой агаад бухимдмаар. Гэхдээ нөгөө талаар чи түүний үг болон үйлдлийн ар дахь хүүхдэрхүү, хөгийн уг чанарыг олж мэдсэн үү? (Тийм.) Энэ бол Сатаны уг чанарын тухай илчлэл юм; тэр ийм уг чанартай ба тэр ийм л зүйлийг хийх болно. Хүний хувьд, энэ хэллэг нь утгагүй, инээд хүрмээр. Харин ийм үгийг Сатан үнэхээр хэлж чадна. Бид түүнийг мэдлэггүй гэж хэлж болох уу? Хөгийн үү? Сатаны хорон муу хаа сайгүй байдаг бөгөөд энэ нь байнга илчлэгдэж байдаг. Тэгвэл Эзэн Есүс түүнд хэрхэн хариулсан бэ? (“Хүн зөвхөн талхаар бус харин Бурханы амнаас гарч буй үг бүрээр амьдардаг.”) Эдгээр үгэнд ямар нэгэн хүч чадал байдаг уу? (Байдаг.) Тэдгээрт хүч чадал байдаг гэж бид яагаад хэлдэг вэ? (Тэдгээр нь үнэн.) Зөв. Эдгээр үг нь үнэн. Одоо хүн зөвхөн талхаар амьдардаг уу? Эзэн Есүс дөчин өдөр, шөнийн турш мацаг барьсан. Тэр өлсөж үхсэн үү? (Үгүй.) Тэр өлсөж үхээгүй, иймээс Сатан Түүнд дөхөн очиж, “Хэрвээ Чи чулуунуудыг хоол болгон хувиргачих юм бол Чи идэх зүйлтэй болохгүй гэж үү? Тэгээд Чи мацаг барих хэрэггүй, өлсгөлөн байх хэрэггүй болохгүй гэж үү?” гэх мэтийн зүйлийг хэлснээр чулуунуудыг хоол болгуулахаар Түүнийг өдөөн турхирсан. Харин Эзэн Есүс, “Хүн зөвхөн талхаар амьдардаггүй” гэж хэлсэн ба энэ нь, хэдийгээр хүн бие махбодтой амьдардаг боловч түүнд амийг өгдөг, бие махбодод нь амьдарч амьсгалах боломжийг олгодог зүйл нь хоол биш, харин Бурханы амнаас гарах үг бүхэн юм гэсэн утгатай байлаа. Нөгөө талаар, хүн эдгээр үгийг үнэн гэж үздэг. Үг түүнд итгэл өгч, Бурхан бол үнэн бөгөөд Бурханд найдаж болно гэдгийг түүнд мэдрүүлдэг. Нөгөө талаар, эдгээр үгэнд бодитой тал байдаг уу? (Байдаг.) Яагаад? Эзэн Есүс 40 өдөр шөнө мацаг барьсан бөгөөд Тэр тэнд байсаар байсан учраас амьд байсан. Энэ нь тайлбар жишээ юу? Энд байгаа гол зүйл нь Тэр 40 өдөр, шөнийн турш ямар ч хоол, юу ч идээгүй байсан. Тэр амьд хэвээр байсан. Энэ бол Түүний хэлсэн үгний ар дахь хүчтэй баталгаа юм. Энэ үг хэллэг энгийн боловч Эзэн Есүсийн тухайд гэвэл Түүний энэ хэлсэн үгийг хэн нэгэн хүн Түүнд зааж өгсөн үү эсвэл Сатаны Түүнд хэлсэн зүйлийн улмаас л Тэр үүнийг бодож олсон уу? Энэ тухай бодоод үз. Бурхан бол үнэн. Бурхан бол амь. Бурханы үнэн ба амь нь сүүлд нэмсэн нэмэлт байсан уу? Энэ нь дадлага туршлагаас үүсэн гарсан уу? (Үгүй.) Энэ нь Бурханд угаасаа байдаг ба үнэн ба амь Бурханы мөн чанарт оршдог гэсэн үг юм. Түүнд юу ч тохиолдсон бай, Түүний илчилдэг зүйл бол үнэн. Энэхүү үнэн, энэхүү үг хэллэг—агуулга нь урт ч бай, эсвэл богино ч бай хамаагүй—энэ нь хүнийг амьдруулж, түүнд амийг өгдөг; энэ нь хүнийг түүн дотроос үнэн болоод амьдралын аяны тухай тодорхой байдлыг олох боломжтой болгож, түүнийг Бурханд итгэлтэй байх боломжтой болгодог. Энэ бол Бурхан энэ хэллэгийг хэрэглэдгийн эх сурвалж юм. Эх сурвалж нь эерэг, иймээс энэ эерэг зүйл нь ариун уу? (Тийм.) Сатаны үг хэллэг нь Сатаны уг чанараас гардаг. Сатан өөрийн хорон муу чанарыг, өөрийн хорлонтой чанарыг хаа сайгүй, байнга илчилдэг. Одоо, эдгээр илчлэлийг тэр аяндаа хийдэг үү? (Тийм.) Хэн нэгэн хүн үүнийг өдөөн турхирдаг уу? Хэн нэгэн хүн үүнд тусалдаг уу? Хэн нэгэн хүн үүнийг албаддаг уу? (Үгүй.) Тэр тэдгээрийг бүгдийг нь өөрийн дураар гаргадаг. Энэ бол Сатаны хорон муу чанар юм. Бурхан юу ч хийсэн, Тэр үүнийг яаж ч хийсэн, Сатан Түүнийг өсгий даран дагадаг. Сатаны хэлдэг, хийдэг эдгээр зүйлийн мөн чанар болон жинхэнэ дүр төрх нь Сатаны мөн чанар—хорон муу мөн чанар, хорлонтой мөн чанар юм. Одоо үргэлжлүүлэн уншия, Сатан өөр юу хэлсэн бэ? Цааш үргэлжлүүлэн уншицгаая.

(Матай 4:5-6) Тэгээд диавол түүнийг ариун хотод аваачиж, сүмийн орой дээр зогсоогоод түүнд, Хэрэв чи Бурханы Хүү юм бол доошоо үсэр: учир нь, чамтай холбоотой үүргийг Тэр тэнгэрэлч нартаа өгөх болно: чамайг хөлөө чулуунд цохих вий гэсэндээ тэд чамайг гар дээрээ өргөх болно гэж бичигдсэн байдаг шүү дээ гэлээ.

Сатаны энэ хэллэгийн талаар эхлээд ярилцацгаая. Тэр, “Хэрэв чи Бурханы Хүү юм бол доошоо үсэр” гэж хэлсэн ба дараа нь тэр Судраас иш татан, “Чамтай холбоотой үүргийг Тэр тэнгэрэлч нартаа өгөх болно: чамайг хөлөө чулуунд цохих вий гэсэндээ тэд чамайг гар дээрээ өргөх болно”гэсэн. Сатаны үгийг сонсох үед та нарт ямар санагдаж байна вэ? Тэдгээр нь тун хүүхдэрхүү биш гэж үү? Тэдгээр нь хүүхдийнх шиг, утгагүй агаад зэвүүцмээр. Яагаад Би ингэж хэлж байна вэ? Сатан үргэлж ямар нэгэн тэнэг зүйл сэддэг, тэр өөрийгөө тун ухаантай гэж итгэдэг; ба тэр ихэвчлэн судраас—Бурханы үгийг хүртэл иш татдаг—тэр эдгээр үгийг Бурханы эсрэг эргүүлж, Түүнийг дайрч, Түүнийг сорихоор оролддог. Үүнийг хийх түүний зорилго нь Бурханы ажлын төлөвлөгөөг сүйтгэх явдал юм. Гэсэн хэдий боловч, Сатаны хэлсэн зүйлээс чи ямар нэг зүйл анзаарсан уу? (Энд ёрын муу санаа байна.) Сатан үргэлж соригч байсаар ирсэн; тэр шулуухан ярьдаггүй, тэр сорилт, заль мэх, уруу таталт ашиглан тойруу замаар ярьдаг. Сатан Бурхан болон хүнийг аль алиныг нь сорьдог: Тэрээр Бурхан, хүн хоёр хоёулаа маш мэдлэггүй, тэнэг, аливаа зүйлийг тодорхой ялган салгах чадваргүй гэж боддог. Бурхан, хүн хоёрын аль аль нь түүний мөн чанарыг нэвт харж чадахгүй, мөн түүний зальжин байдал болон ёрын муу санааг нэвт харж чадахгүй гэж Сатан боддог. Энд Сатан өөрийн тэнэг байдлаа гаргаж байгаа биш гэж үү? (Тийм.) Цаашлаад Сатан судраас илт иш татдаг; ингэх нь түүнийг үнэмшилтэй болгож байгаа бөгөөд чи үүнээс ямар ч өө олж чадахгүй эсвэл үүнд хууртагдахаас зайлсхийж чадахгүй гэж тэр боддог. Энд Сатан утгагүй, хүүхдэрхүү байгаа биш гэж үү? (Тийм.) Энэ нь, зарим хүмүүс сайн мэдээг түгээж, Бурханд гэрчлэл хийдэгтэй яг адилхан, үл-итгэгчид Сатаны хэлсэнтэй төстэй зүйл хэлэхгүй гэж үү? Хүмүүс үүнтэй төстэй зүйл хэлж байхыг чи сонссон уу? (Тийм.) Тиймэрхүү зүйлийг сонсох үедээ чи зэвүүцдэг үү? (Тийм.) Чи зэвүүцэх үедээ мөн эгдүүцэж дургүйцмээр санагддаг уу? (Тийм.) Чамд эдгээр мэдрэмжүүд төрөх үед Сатан болон Сатаны хүнд хэрэглэдэг завхарсан зан чанар нь хорон хэрцгий гэдгийг чи таньж чаддаг уу? Зүрх сэтгэлдээ та нар, “Бурхан хэзээ ч тэгж ярьдаггүй. Сатаны үг дайралт болон сорилтыг авчирдаг, түүний үг нь утгагүй, инээдтэй, хүүхдэрхүү агаад зэвүүн. Харин, Бурхан ярихдаа эсвэл Өөрийн ажлаа хийхдээ Өөрийн үг болон үйлдэлдээ иймэрхүү аргыг хэзээ ч хэрэглэхгүй, бас Тэр хэзээ ч ингэж байгаагүй” гэдгийг ухаарч байсан уу? Мэдээж энэ нөхцөл байдалд хүмүүст зөвхөн үргэлжлүүлэн явах өчүүхэн мэдрэмж л байдаг бөгөөд Бурханы ариун байдлын талаарх ухаарал тэдэнд байдаггүй; тэд зөвхөн Бурханы үг бол үнэн гэдгийг зөвшөөрдөг боловч үнэн бол үүн доторх ариун байдал гэдгийг тэд мэддэггүй. Одоогийн ийм биеийн хэмжээндээ та нар ердөө ийнхүү мэдэрч байгаа: “Бурханы хэлдэг бүхэн бол үнэн, энэ нь бидэнд ач тустай бөгөөд бид үүнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой”; чи үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадах уу, үгүй юу гэдгээс үл хамааран, Бурханы үг бол үнэн ба Бурхан бол үнэн гэж чи хэлдэг боловч үнэн бол үүн доторх ариун байдал бөгөөд Бурхан бол ариун гэдгийг чи мэддэггүй. Тэгвэл Сатаны үгэнд хариулсан Есүсийн хариулт юу байсан бэ?

(Maт 4:7) Есүс түүнд, Чи өөрийн Бурхан Эзнээ бүү сорь гэж бас бичигдсэн байдаг гэж хэлэв.

Есүсийн хэлсэн энэ хэллэгт үнэн байна уу? (Тийм.) Үүнд үнэн байна. Гадна талдаа энэ нь хүмүүсийн дагах ёстой тушаал мэт санагдавч энэ нь тун энгийн хэллэг, гэхдээ энэ нь хүн, Сатан хоёрын аль алины удаа дараа зөрчдөг зүйл юм. Иймээс Эзэн Есүс түүнд, “Чи өөрийн Бурхан Эзнээ бүү сорь” гэж хэлсэн, учир нь энэ бол Сатаны байнга хийдэг зүйл бөгөөд тэр ингэхийн тулд бүх хичээл чармайлтаа гаргадаг, Сатан бүр ичгүүргүйгээр ингэж хийсэн гэж ч хэлж болно. Энэ бол Бурханаас эмээхгүй байж, зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хүндлэхгүй байх нь Сатаны үндсэн уг чанар юм. Иймээс Бурханы хажууд байж, Түүнийг харж байх үедээ ч Сатан өөрийн эрхгүй Бурханыг сорьдог. Тиймээс Эзэн Есүс Сатанд, “Чи өөрийн Бурхан Эзнээ бүү сорь” гэж хэлсэн юм. Энэ бол Бурханы Сатанд дандаа хэлдэг хэллэг билээ. Энэ хэллэгийг өнөөдөр ч гэсэн хэрэглэх нь зохимжтой биш гэж үү? (Тийм.) Яагаад? (Бид бас Бурханыг байнга сорьдог учраас.) Хүмүүс Бурханыг дандаа сорьдог, гэхдээ яагаад хүмүүс дандаа ингэдэг вэ? Хүмүүс сатаны завхарсан зан чанараар дүүрэн байдаг учраас уу? (Тийм.) Тэгвэл Сатаны дээр хэлсэн зүйл нь хүмүүсийн дандаа хэлдэг зүйл үү? (Тийм.) Ямар нөхцөл байдалд? Хүмүүс цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран иймэрхүү зүйлийг хэлж, тэдгээрийг аяндаа илчилсээр ирсэн гэж хэлж болно. Хүмүүсийн зан чанар нь Сатаны завхарсан зан чанартай яг адилхан гэдгийг энэ нь баталдаг. Эзэн Есүс, үнэнийг төлөөлж чадах, хүмүүст хэрэгтэй энгийн нэгэн хэллэгийг хэлсэн. Гэсэн хэдий ч, энэ нөхцөл байдалд Эзэн Есүс Сатантай маргалдаж байсан уу? Сатанд хэлсэн Түүний үгэнд ямар нэгэн сөргөлдсөн байдал байсан уу? (Үгүй.) Сатаны сорилтыг Эзэн Есүс зүрх сэтгэлдээ хэрхэн авч үзсэн бэ? Тэр зэвүүцэж, эгдүүцсэн үү? (Тийм.) Эзэн Есүс зэвүүцэж эгдүүцсэн боловч Тэр Сатантай маргалдаагүй, тэр ч бүү хэл Тэр ямар нэгэн агуу зарчмын талаар яриагүй, тийм биш гэж үү? (Тийм.) Яагаад тэр вэ? (Эзэн Есүс Сатаныг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсээгүй.) Яагаад Тэр Сатаныг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсээгүй вэ? (Учир нь Сатан үргэлж ийм байсан, тэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй.) Сатан бол бодлогогүй гэж бид хэлж болох уу? (Тийм, тэгж болно.) Бурхан бол үнэн гэдгийг Сатан хүлээн зөвшөөрч чадах уу? Бурхан бол үнэн гэдгийг Сатан хэзээ ч хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд Бурхан бол үнэн гэдгийг хэзээ ч зөвшөөрдөггүй; энэ бол түүний уг чанар. Цаашлаад, хүмүүсийн хувьд зэвүүн санагддаг Сатаны өөр нэг уг чанар байдаг, энэ нь юу вэ? Эзэн Есүсийг сорих өөрийн оролдлогодоо тэр, зүрх сэтгэлдээ юунд итгэж байсан бэ? Хэдий тэр Бурханыг сориод, энэ нь биелэхгүй байх байсан ч гэсэн Сатан ямар ч байсан оролдоод үзсэн. Хэдий тэр шийтгэгдэх байсан ч, тэр ямар ч гэсэн үүнийг хийсэн. Хэдий тэр ингэж хийснээр ямар ч сайн зүйлд хүрэхгүй байх байсан ч гэсэн, тэр ямартай ч үүнийг хийсэн бөгөөд эцсээ хүртэл Бурханыг эсрэг зогсож, цөхрөлтгүй үргэлжлүүлсэн. Энэ нь ямар төрлийн уг чанар вэ? Энэ нь хорон муу биш гэж үү? (Тийм.) Бурханыг дурдах үед хилэгнэдэг тэд Бурханыг харсан юм уу? Бурханыг дурдах үед уурладаг тэд Бурханыг мэддэг үү? Тэр Бурхан хэн болохыг мэддэггүй, Түүнд итгэдэггүй ба Бурхан түүнтэй яриагүй. Бурхан хэзээ ч түүнд саад болоогүй, тэгвэл тэр яагаад уурлана гэж? Бид энэ хүнийг хорон муу гэж хэлж болох уу? (Тийм.) Энэ нь хорон муу уг чанартай хүн байх уу? Энэ дэлхий дээр ямар ч хандлага зонхилж байгаа бай, энэ нь зугаа цэнгэл, хоол, алдартай хүмүүс, үзэсгэлэнтэй хүмүүс ч бай эдгээрийн аль нь ч тэдэнд түвэг уддаггүй харин “Бурхан” хэмээх үгийг нэгэнтээ дурдахад л тэд уурладаг; энэ нь хорон муу уг чанарын жишээ биш гэж үү? Энэ нь хүний хорон муу уг чанарын хангалттай баталгаа болдог. Одоо та нарын талаар ярьвал, үнэнийг дурдах үед эсвэл хүн төрөлхтний шалгах Бурханы шалгалтыг цухуйлгах үед эсвэл хүний эсрэг Бурханы шүүлтийн үгийг дурдах үед та нар цухалдаж, эгдүүцэж энэ талаар сонсохыг хүсдэггүй юу? Та нар сэтгэлдээ ингэж бодож болох юм: Энэ нь яаж үнэн байх юм бэ? Хүмүүс бүгд Бурхан бол үнэн гэж хэлээгүй гэж үү? Энэ бол үнэн биш, энэ бол мэдээж ердөө хүнд өгсөн Бурханы сэрэмжлүүлэг үг! Зарим хүмүүс бүр зүрх сэтгэлдээ ийнхүү зэвүүцэж болох юм: Үүнийг өдөр бүр цухуйлгадаг, биднийг шалгах Түүний шалгалт өдөр бүр дурдагддаг, мөн Түүний шүүлт ч гэсэн; энэ бүхэн хэзээ төгсөх юм бэ? Хэзээ бид сайн хүрэх газрыг хүлээн авах юм бэ? Энэхүү бодлогогүй уур хаанаас гарч байгааг мэдэхгүй. Энэ нь ямар төрлийн уг чанар вэ? (Хорон муу уг чанар.) Энэ нь Сатаны хорон муу уг чанараар өдөөгддөг. Бурханы хувьд, Сатаны хорон муу уг чанар болон хүний завхарсан зан чанарын тухайд Тэр хүмүүстэй хэзээ ч маргалдаж эсвэл хэрэлддэггүй бөгөөд хүмүүс мэдлэггүй байдлынхаа улмаас ингэж авирлах үед Тэр хэзээ ч тоодоггүй. Бурхан аливаа зүйлс дээр хүмүүстэй адил үзэл бодол баримталж байхыг та нар харахгүй, цаашлаад Тэр аливаа зүйлийг зохицуулахдаа хүний үзэл бодол, тэдний мэдлэг, тэдний шинжлэх ухаан эсвэл тэдний гүн ухаан эсвэл хүний төсөөллийг ашиглаж байхыг та нар харахгүй. Үүний оронд Бурханы хийдэг бүхэн, Түүний илчилдэг бүхэн нь үнэнтэй холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Түүний хэлсэн үг болгон, Түүний хийсэн үйлдэл болгон нь үнэнтэй хамаатай байдаг. Энэ үнэн нь ор үндэсгүй уран сэтгэмж биш; энэ үнэн болон эдгээр үг нь Бурханы мөн чанар, Түүний амийн улмаас Бурханаар илэрхийлэгдсэн. Эдгээр үг болон Бурханы хийсэн бүхний мөн чанар нь үнэн учраас Бурханы мөн чанар бол ариун гэж бид хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы хэлдэг, хийдэг бүхэн нь хүмүүст эрч хүч болон гэрлийг авчирдаг; энэ нь эерэг зүйлс болон тэдгээр эерэг зүйлсийн бодит байдлыг харах боломжийг хүмүүст олгодог бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтнийг гэрлийн зам руу чиглүүлдэг, ингэснээр тэд зөв замаар алхах юм. Бурханы мөн чанарын улмаас эдгээр зүйл тодорхойлогддог бөгөөд Түүний ариун байдлын мөн чанарын улмаас тэдгээр нь тодорхойлогддог. Та нар үүнийг харсан, тийм үү? Бид судрыг үргэлжлүүлэн унших болно.

(Maтай 4:8-11) Диавол дахиад түүнийг асар өндөр ууланд аваачиж, дэлхийн бүх хаанчлалуудыг болон сүр хүчийг үзүүлээд; Хэрвээ чи сөхрөн, надад шүтэн мөргөвөл би энэ бүх зүйлийг чамд өгөх болно гэв. Тэгэхэд Есүс түүнд, Зайл, Сатан аа: Чи өөрийн Бурхан Эзэндээ мөргөж, зөвхөн түүнд үйлчлэх ёстой гэж бичигдсэн байдаг гэж хэллээ. Тэгээд диавол түүнийг орхин явахад тэнгэрэлчүүд ирж, түүнд үйлчилж эхлэв.

Диавол Сатан өмнөх хоёр заль мэхэндээ бүтэлгүйтсэн ч гэсэн дахиад нэгийг хийж үзсэн: Тэр дэлхий дээрх бүх хаанчлалууд болон тэдгээрийн сүр хүчийг Эзэн Есүст харуулсан бөгөөд диаволд шүтэн мөргөхийг Түүнээс хүссэн. Энэ нөхцөл байдлаас чи диаволын жинхэнэ дүр төрхийн талаар юу харж байна вэ? Диавол Сатан туйлын ичгүүргүй биш гэж үү? (Тийм.) Тэр хэчнээн ичгүүргүй вэ? Бүх зүйл Бурханаар бүтээгдсэн боловч Сатан үүнийг эргүүлэн Бурханд харуулаад, “Эдгээр бүх хаанчлалуудын эд баялаг, сүр хүчийг хар. Хэрвээ Чи надад бишрэн мөргөвөл Би тэдгээрийг бүгдийг нь Чамд өгөх болно” гэж хэлсэн. Энэ нь үүрэг роль солигдсон явдал биш гэж үү? Сатан ичгүүргүй биш гэж үү? Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, гэхдээ энэ нь Түүний зугаа цэнгэлийн төлөө байсан уу? Бурхан бүх зүйлийг хүн төрөлхтөнд өгсөн боловч Сатан энэ бүхнийг булаан авахыг хүссэн бөгөөд дараа нь тэр, “Надад шүтэн мөргө! Надад шүтэн мөргө тэгвэл би энэ бүхнийг Чамд өгөх болно” гэж хэлсэн. Энэ бол Сатаны муухай нүүр царай; тэр туйлын ичгүүргүй, тийм үү? Сатан бүр “ичгүүр” гэдэг үгний утга учрыг ч мэддэггүй ба энэ нь түүний хорон муугийн өөр нэгэн жишээ юм. “Ичгүүр” гэж юу болохыг тэр мэддэггүй. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба Тэр тэдгээрийг захирч, тэдгээрийг ноёлдог гэдгийг Сатан тодорхой мэддэг. Бүх зүйл хүнд биш, Бурханд харьяалагддаг, Сатанд бол бүр ч биш, гэтэл диавол Сатан бүх зүйлийг Бурханд өгөх болно хэмээн ичгүүр сонжуургүйгээр хэлсэн. Сатан дахин нэгэнтээ утгагүй, ичгүүргүй зүйл хийж байгаа биш гэж үү? Бурхан одоо Сатаныг бүр ч илүү их үзэн ядна, тийм үү? Гэхдээ Сатан юу хийхээр оролдсон нь хамаагүй, Эзэн Есүс үүнд нь автсан уу? (Үгүй.) Эзэн Есүс юу гэж хэлсэн бэ? (“Чи өөрийн Бурхан Эзэндээ мөргөх ёстой.”) Энэ хэллэгт бодитой утга учир байна уу? (Тийм.) Ямар төрлийн бодитой утга учир вэ? Бид Сатаны хорон муу, ичгүүргүй байдлыг үгнээс нь хардаг. Иймээс хэрвээ хүн Сатанд шүтэн мөргөсөн бол төгсгөл нь ямар байх байсан бэ? Тэд бүх хаанчлалуудын эд баялаг, сүр хүчийг хүлээн авах байсан уу? (Үгүй.) Тэд юу хүлээн авах байсан бэ? Хүн төрөлхтөн яг Сатан шиг ичгүүргүй агаад инээдтэй болох уу? (Тийм.) Тэд тэгвэл Сатанаас ямар ч ялгаагүй байх болно. Тиймээс Эзэн Есүс: “Чи өөрийн Бурхан Эзэндээ мөргөж, зөвхөн түүнд үйлчлэх ёстой” хэмээх хүн нэг бүрийн хувьд чухал энэ хэллэгийг хэлсэн бөгөөд энэ нь Эзнээс гадна, Бурханаас Өөрөөс нь гадна хэрвээ чи өөр нэгэнд үйлчилбэл, хэрвээ чи диавол Сатанд шүтэн мөргөвөл Сатантай адил бохир заваанд хутгалдана гэдгийг өгүүлсэн. Тэгвэл чи Сатаны ичгүүргүй байдал болон түүний хорон мууг хуваалцах ба чи яг л Сатан шиг Бурханыг сорьж, Бурханыг дайрч давшилна. Тэгвэл чиний төгсгөл ямар байх вэ? Чи Бурханаар жигшигдэж, Бурханаар цохигдож, Бурханаар сүйтгэгдэнэ, тийм биш гэж үү? Сатан Эзэн Есүсийг хэд хэдэн удаа ямар ч амжилтгүйгээр сорьсныхоо дараа, тэр дахин оролдсон уу? Сатан дахиж оролдоогүй ба орхин явсан. Энэ нь юуг баталдаг вэ? Энэ нь Сатаны хорон муу уг чанар, түүний хорон санаа, түүний тэнэглэл болон утгагүй байдал нь Бурханы өмнө дурдагдах үнэ цэнэгүй гэдгийг баталдаг, учир нь Эзэн Есүс Сатаныг ердөө гурван өгүүлбэрээр л ялсан, үүний дараа тэр өөрийн царайгаа дахин харуулахаас хэтэрхий их ичиж, сүүлээ хавчин яаран зугтсан бөгөөд Түүнийг дахин хэзээ ч сориогүй. Эзэн Есүс Сатаны энэ сорилтыг ялан дийлсэн болохоор Тэр одоо Өөрийн хийх учиртай ажлаа амархан үргэлжлүүлж, Өөрийн өмнө байсан үүрэг даалгавруудыг авч чадах болсон. Энэ нөхцөл байдалд Эзэн Есүсийн хэлсэн, хийсэн бүхнийг хэрвээ одоо хэрэглэвэл хүн бүхэнд бодитой утга учир агуулах уу? (Тийм.) Ямар төрлийн бодитой утга учир вэ? Сатаныг ялах нь хийхэд амархан зүйл үү? (Үгүй.) Тэгвэл энэ нь ямар байх вэ? Хүмүүс Сатаны хорон муу уг чанарын талаар тодорхой ойлголттой байх ёстой юу? Хүмүүс Сатаны сорилтын талаар нарийн зөв ойлголттой байх ёстой юу? (Тийм.) Хэрвээ чи өөрийн амьдралдаа Сатаны сорилтуудыг мэдэрч байсан бол, хэрвээ чи Сатаны хорон муу уг чанарыг нэвт харж чаддаг бол чи түүнийг ялж чадах уу? Хэрвээ чи Сатаны тэнэглэл болон утгагүй байдлыг мэддэг бол чи Сатаны хажууд зогсож, Бурханыг дайрч давшлах уу? (Үгүй, бид тэгэхгүй.) Хэрвээ чи, Сатаны хорон санаа болон ичгүүргүй байдал нь хэрхэн чамаар дамжин илчлэгддэгийг ойлговол—хэрвээ чи эдгээр зүйлийг тодорхой таньж, мэддэг бол—чи мөн л ийм байдлаар Бурханыг сорьж, дайрах уу? (Үгүй, бид тэгэхгүй.) Чи юу хийх вэ? (Бид Сатаны эсрэг босч түүнийг орхих болно.) Энэ нь хийхэд амархан зүйл үү? (Үгүй.) Энэ нь амархан биш, үүнийг хийхийн тулд хүмүүс дахин дахин залбирах ёстой, тэд өөрсдийгөө дандаа Бурханы өмнө тавих ёстой ба тэд үргэлж өөрсдийгөө магадлах ёстой. Тэд Бурханы сахилгажуулалт болон Түүний шүүлт, гэсгээлтэнд захирагдах ёстой бөгөөд зөвхөн ийм байдлаар л хүмүүс өөрсдийгөө Сатаны эзэмшил болон хяналтаас аажмаар салгаж чадна.

Бид түүний хэлсэн эдгээр зүйлүүдээс Сатаны мөн чанарыг бүрдүүлдэг зүйлсийг нэгтгэн дүгнэж болно. Эхлээд Сатаны мөн чанарыг ерөнхийд нь хорон муу гэж хэлж болно, энэ нь Бурханы ариун байдлын эсрэг байдаг. Сатаны мөн чанар бол хорон муу гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Үүнийг мэдэхийн тулд хүн Сатаны хүмүүст хийдэг зүйлийн үр дагаврыг харах ёстой. Сатан хүнийг завхруулж, хянадаг бөгөөд хүн Сатаны завхарсан зан чанарын дор үйлдэж, Сатаны завхруулсан дэлхийд оршин сууж, завхарсан хүмүүсийн дунд амьдардаг. Олон түмэн өөрийн эрхгүй Сатанаар эзэмдүүлж, түүнд уусдаг, тиймээс хүнд Сатаны хорон муу уг чанар байдаг. Сатаны хэлсэн, хийсэн бүхнээс бид түүний биеэ тоосон байдлыг хардаг, бид түүний заль мэх, хорон санааг хардаг. Сатаны их зан үндсэндээ хэрхэн харагдаж байна вэ? Сатан Бурханы байр суурийг эзлэхийг үргэлж хүсдэг үү? Сатан үргэлж Бурханы ажил болон Бурханы байр суурийг нурааж, үүнийг өөртөө авахыг хүсдэг, ингэснээр хүмүүс Сатаныг дагаж, дэмжиж, шүтэн мөргөх болно; энэ бол Сатаны биеэ тоосон уг чанар юм. Гэвч Сатан хүмүүсийг завхруулахдаа үүнийгээ зальтай, хорон байдлаар хийдэг: Сатан өөрийн ажлыг хүмүүс дээр хийхдээ Бурханыг хэрхэн эсэргүүцэж, үл зөвшөөрөхийг хүмүүст шууд хэлдэггүй. Сатан Бурханыг сорих үедээ гарч ирээд, “би Таныг сорьж байна, би Тан руу дайрах гэж байна” гэж хэлдэггүй, иймээс Сатан ямар арга ашигладаг вэ? (Уруу таталт.) Тэр уруу татаж, сорьж, дайрч, занга тавьж, тэр ч бүү хэл судраас иш татдаг. Сатан өөрийн муу ёрын сэдлийг гүйцэлдүүлэхийн тулд янз бүрийн аргаар ярьж, үйлддэг. Сатан үүнийг хийсний дараа, хүнд илэрсэн зүйлээс юуг харж болох вэ? Хүмүүс биеэ тоосон биш гэж үү? Хүн мянга мянган жилийн туршид Сатаны завхралын улмаас зовсон, иймээс хүн биеэ тоосон, ер бусын ихэмсэг болсон бөгөөд тэр зальтай, хорон санаатай, бодлогогүй болсон, тийм үү? Энэ бүх зүйлс нь Сатаны уг чанарын улмаас бий болсон. Сатаны уг чанар хорон муу болохоор тэр хүнд энэхүү хорон муу уг чанарыг өгч, хүнд энэхүү хорон муу завхарсан зан чанарыг авчирсан. Тиймээс хүн сатаны завхарсан зан чанар дор амьдардаг ба хүн Бурханд шүтэн мөргөхөө больж, зүрх сэтгэлдээ Түүнийг хүндлэхээ болих хүртлээ Бурханы эсрэг явж, Бурханыг дайрч, Түүнийг сорьдог. Тийм үү?

Бурханы ариун байдлын тухайд, энэ нь хэдийгээр танил сэдэв байж болох ч үүнийг хэлэлцэх үед зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь бага зэрэг ойлгомжгүй болж магад бөгөөд агуулга нь бага зэрэг гүнзгий байж болох юм. Өмнө нь хүмүүс Бурханы ариун байдлын тухай сэдэвтэй ховорхон харьцаж байсан, иймээс тэд үүнийг ойлгодоггүй. Гэхдээ бүү санаа зов, Бурханы ариун байдал нь юу болохыг ойлгоход Би та нарт туслах болно. Энэ нь та нарын хувьд ойлгоход жаахан хэцүү гэдгийг Би харж байгаа ба эхлээд үүнийг хэлье: Хэрвээ чи хэн нэгнийг мэддэг болохыг хүсвэл зүгээр л тэр юу хийдгийг болон түүний үйлдлүүдийн үр дүнг хар, тэгвэл чи тухайн хүний мөн чанарыг харж чадах болно. Иймээс эхлээд энэ өнцгөөс Бурханы ариун байдлыг ярилцацгаая. Сатаны мөн чанар нь хорон муу агаад хорлонтой гэж бид хэлсэн, иймээс хүнд чиглэсэн Сатаны үйлдлүүд нь тэднийг тасралтгүй завхруулах явдал байсан. Сатан бол хорон муу, иймээс түүний завхруулсан хүмүүс гарцаагүй хорон муу, тийм үү? “Сатан бол хорон муу, магадгүй түүний завхруулсан хэн нэгэн ариун” хэмээн хэлэх хүн байна уу? Ямар инээдтэй вэ, тийм үү? Ийм байх боломжтой юу? (Үгүй.) Иймээс бүү тэгж бод, харин үүний тухай энэ талаас нь ярилцацгаая: Сатан бол хорон муу, энэ нь түүний мөн чанар бөгөөд энэ нь бодитой, энэ нь дэмий хоосон яриа биш. Бид Сатаныг гүтгэхээр хичээж байгаа биш; бид зүгээр л үнэн болоод бодит байдал, түүнчлэн үүнтэй холбоотой баримтуудын талаар л нөхөрлөж байна. Энэ нь зарим хүмүүс эсвэл тодорхой хэсэг хүмүүсийг гомдоож магад боловч энд ямар ч хорон санаа зорилго байхгүй; магадгүй өнөөдөр үүнийг сонсоод та нарт бага зэрэг эвгүй санагдаж болох ч тун удалгүй та нар үүнийг танин мэдэх үедээ өөрсдийгөө жигшиж, өнөөдрийн бидний ярьсан зүйл нь та нарт тун хэрэгтэй агаад тун үнэ цэнэтэй гэдгийг мэдрэх болно.

Сатаны мөн чанар нь хорон муу, иймээс Сатаны үйлдлүүдийн үр дүн нь гарцаагүй хорон муу эсвэл хамгийн наад зах нь түүний хорон муутай холбоотой байдаг, бид ингэж хэлж болох уу? (Тийм.) Иймээс Сатан хэрхэн хүнийг завхруулж эхэлдэг вэ? Эхлээд бид, энэ дэлхийд болон хүн төрөлхтний дунд Сатаны хийсэн, ялангуяа бидэнд мэдрэгддэг болон харагддаг хорон мууг харах ёстой; та нар өмнө нь энэ талаар бодож байсан уу? Та нар үүнийг тийм ч их бодож үзээгүй байж магад, иймээс Би хэд хэдэн үндсэн санааг гаргаж ирье, тэгвэл та нар Сатан хүнийг хэрхэн завхруулдгийг харж чадна. Хувьслын гэж нэрлэгддэг онол байдаг; хүн бүхэн үүнийг мэднэ, тийм үү? Энэхүү хувьсал болон материализм нь хүний судалдаг мэдлэгийн хүрээ биш гэж үү? (Тийм.) Иймээс Сатан хүнийг завхруулахын тулд эхлээд мэдлэгийг ашигладаг ба дараа нь тэр, мэдлэг, шинжлэх ухаан, нууцлаг зүйлс эсвэл хүмүүсийн судлахыг хүсдэг зүйлс дээр хүмүүсийн сонирхлыг төрүүлэхийн тулд шинжлэх ухааныг ашигладаг; өөрөөр хэлбэл Сатан хүнийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааны мэдлэгийг ашигладаг. Хүнийг завхруулахдаа Сатаны ашигладаг дараагийн зүйл нь уламжлалт соёл ба мухар сүсэг, үүний дараагаар тэр нийгмийн хандлагыг хэрэглэдэг. Эдгээр нь хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа харьцдаг бүхэн бөгөөд эдгээр нь бүгд, хүмүүст ойр зүйлстэй, тэдний харж байгаа, сонсож байгаа, хүрч байгаа, мэдэрч туулж байгаа бүхэнтэй холбоотой байдаг. Тэдгээр нь хүн бүрийг тойрон хүрээлж байдаг гэж хэлж болох бөгөөд тэдгээр нь зайлшгүй агаад ээдрээтэй юм. Хүн төрөлхтөн эдгээр зүйлийн нөлөөнд автаж, эдгээрээр халдварлагдаж, хянагдаж, хүлэгдэхээс зайлсхийх ямар ч аргагүй; тэд тэдгээрийг зайлуулах чадалгүй.

Эхлээд бид мэдлэгийн талаар ярина. Мэдлэгийг хүн бүхэн эерэг зүйл гэж үздэггүй гэж үү? Эсвэл хамгийн наад зах нь, “мэдлэг” хэмээх үгний нэмэлт утга нь сөргөөс илүү эерэг гэж хүмүүс боддог. Иймээс Сатан хүнийг завхруулахдаа эхлээд мэдлэгийг ашигладаг гэж бид яагаад энд дурдаж байна вэ? Хувьслын онол нь мэдлэгийн нэг тал биш гэж үү? Ньютоны шинжлэх ухааны хууль нь мэдлэгийн нэг хэсэг биш гэж үү? Дэлхийн таталцлын хүч нь мэдлэгийн нэг хэсэг, тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл хүн төрөлхтнийг завхруулахдаа Сатаны ашигладаг агуулгын дунд мэдлэгийг яагаад жагсаасан бэ? Энэ талаарх та нарын ойлголт юу вэ? Мэдлэгт өчүүхэн төдий ч гэсэн үнэн байдаг уу? (Үгүй.) Тэгвэл мэдлэгийн мөн чанар юу вэ? (Энэ нь үнэний эсрэг явдаг.) Хүний судалдаг мэдлэгийг ямар үндсэн дээр сурдаг вэ? Энэ нь хувьслын онол дээр үндэслэдэг үү? Хүний судалж, нэгтгэн дүгнэсэн мэдлэг нь бурхангүй үзэл дээр үндэслэдэггүй гэж үү? (Тийм.) Иймээс энэ мэдлэгийн аль нэг нь Бурхантай холбоотой юу? Энэ нь Бурханд шүтэн мөргөхтэй холбоотой юу? Энэ нь үнэнтэй холбоотой юу? (Үгүй.) Сатан хүнийг завхруулахдаа мэдлэгийг хэрхэн ашигладаг вэ? Энэ мэдлэгийн аль нь ч Бурханд шүтэн мөргөхтэй эсвэл үнэнтэй холбоогүй гэж Би дөнгөж сая хэлсэн. Зарим хүмүүс энэ талаар ийнхүү боддог: “Энэ нь үнэнтэй хамаагүй байж болох юм, гэхдээ энэ нь хүмүүсийг завхруулдаггүй.” Энэ талаарх та нарын ойлголт юу вэ? Хүмүүсийн аз жаргал нь тэдний гараар бүтээгдсэн зүйлээс хамаардаг гэдгийг мэдлэг та нарт заасан уу? Хүний хувь заяа өөрийнх нь гарт байдаг гэж мэдлэг та нарт заасан уу? (Тийм.) Иймэрхүү яриа нь юу вэ? (Энэ бол утгагүй зүйл.) Яг зөв! Энэ нь утгагүй яриа! Мэдлэгийг хэлэлцэхэд түвэгтэй. Мэдлэгийн талбар нь мэдлэгээс өөр юу ч биш гэж чи энгийнээр хэлж болно. Тэр нь бурхангүй үзэл болон Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн гэсэн ойлголт дутмагийн үндсэн дээр сурсан мэддлэгийн талбар юм. Хүмүүс энэ төрлийн мэдлэгийг судлах үедээ Бурхан бүх зүйлийг ноёрхдог гэж хардаггүй, тэд Бурхан бүх зүйлийг эрхэлж, удирдаж байгаа гэж хардаггүй. Үүний оронд тэдний хийдэг бүхэн нь, тухайн мэдлэгийн хүрээнд тасралтгүй судалж, нээн илрүүлж, шинжлэх ухааны хариултыг хайх явдал юм. Гэсэн хэдий ч, хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэдэггүй оронд нь зөвхөн судалгаа явуулдаг бол тэд хэзээ ч жинхэнэ хариултуудыг олохгүй, тийм үү? Мэдлэг нь чамд зөвхөн амин зуулга өгдөг, энэ нь зөвхөн ажлаар хангадаг, энэ нь зөвхөн орлогоор хангадаг, ингэснээр чи өлсгөлөн явахгүй гэхдээ энэ нь Бурханыг мэдэхэд чамд хэзээ ч туслахгүй, Түүнд итгэж, Түүнд дуулгавартай байхад энэ нь чамд хэзээ ч туслахгүй бөгөөд мэдлэг нь чамайг хэзээ ч хорон муугаас хол байлгахгүй. Чи мэдлэгийг хэдийчинээ их судална, төдийчинээ ихээр чи Бурханы эсрэг тэрсэлж, Бурханыг судалж, Бурханыг сорьж, Бурханы эсрэг явахыг их хүсэх болно. Иймээс мэдлэг нь хүмүүст юу зааж байгааг бид одоо харж байна вэ? Энэ нь Сатаны бүх гүн ухаан юм. Завхарсан хүмүүст байдаг Сатаны гүн ухаан болон амьд үлдэх дүрэм журам нь үнэнтэй ямар нэгэн холбоотой юу? (Үгүй.) Тэдгээр нь үнэнтэй ямар ч хамаагүй бөгөөд үнэндээ тэдгээр нь үнэний эсрэг юм. “Амь хөдөлгөөнд оршдог” гэж хүмүүс ихэвчлэн хэлдэг; энэ нь ямар төрлийн яриа вэ? (Утгагүй яриа.) Хүмүүс мөн, “Хүн бол төмөр, будаа бол ган, хэрвээ хүн хоолоо алгасвал өлбөрөх болно” гэж хэлдэг; энэ нь юу вэ? (Утгагүй яриа, Сатаны үг.) Энэ нь бүр ч дор эндүүрэл бөгөөд үүнийг сонсоход муухай байдаг. Иймээс мэдлэг бол магадгүй хүн бүхний мэддэг зүйл. Хүний мэдлэг гэж нэрлэдэг зүйлд Сатан өөрийн амьдралын гүн ухаан, өөрийн сэтгэхүйний нэлээд ихээхнийг шингээсэн. Сатан үүнийг хийх зуураа, түүний сэтгэхүй, гүн ухаан, үзэл бодлыг зээлэн хэрэглэх боломжийг хүнд олгодог, ингэснээр хүн Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэж, бүх зүйлийг болон хүний хувь заяаг ноёрхох Бурханы ноёрхлыг үгүйсгэдэг. Иймээс хүний судалгаа ахин дэвших зуур, илүү их мэдлэгийг олж авах үедээ тэр Бурханы оршин тогтнол тодорхойгүй болж байгааг мэдэрдэг бөгөөд хүний оюун санаанд Сатаны нэмсэн үзэл бодол, ухагдахуун, бодлын улмаас Бурхан оршин байдаггүй гэж ч хүнд санагдаж болох юм. Сатан эдгээр бодлуудыг хүний оюун санаанд хийхэд хүмүүс эдгээрээр завхруулагдахгүй гэж үү? (Тийм.) Хүн одоо юун дээр өөрийн амьдралыг үндэслэдэг вэ? Тэр энэ мэдлэгт үнэхээр найддаг уу? Үгүй; хүн өөрийн амьдралыг, энэхүү мэдлэгт нуугдсан Сатаны бодлууд, үзэл бодол болон гүн ухаан дээр үндэслэдэг. Энд хүнийг завхруулах Сатаны завхралын гол цөм явагддаг, энэ бол Сатаны зорилго, хүнийг завхруулах түүний арга барил юм.

A. Сатан хүнийг завхруулахдаа мэдлэгийг хэрхэн ашигладаг вэ

Бид эхлээд энэ сэдвийн хамгийн өнгөц талыг ярилцах болно. Та нар сургуульд Хятад хэлний хичээл үзэж байхад хэл болон бичиг хүмүүсийг завхруулах чадвартай байсан уу? Тэд тэгээгүй. Үг хүнийг завхруулж чадах уу? (Үгүй.) Үг хүнийг завхруулдаггүй; тэдгээр нь хүмүүст ярих боломж олгодог хэрэгсэл бөгөөд хүмүүсийн Бурхантай харилцдаг хэрэгсэл юм. Цаашлаад хэл болон үг нь одоо Бурханы хүмүүстэй харилцдаг зүйл бөгөөд тэдгээр нь хэрэгсэл, тэдгээр нь шаардлагатай зүйл билээ. Нэг дээр нэгийг нэмбэл хоёртой тэнцүү, энэ бол мэдлэг, тийм үү? Хоёрыг хоёроор үржүүлбэл дөрөвтэй тэнцдэг, энэ бол мэдлэг тийм үү? Гэхдээ энэ нь чамайг завхруулж чадах уу? Энэ бол эрүүл ухаан ба дүрэм журам, иймээс энэ нь хүмүүсийг завхруулж чадахгүй. Тэгвэл ямар мэдлэг хүмүүсийг завхруулдаг вэ? Энэ нь Сатаны үзэл санаа, бодол холилдсон мэдлэг бөгөөд Сатан мэдлэгээр дамжуулан эдгээр үзэл санаа, бодлыг хүн төрөлхтөнд шингээхээр чармайдаг. Жишээ нь эсээ бичлэгт бичигдсэн үгэнд ямар нэгэн буруу зүйл байдаг уу? (Үгүй.) Иймээс асуудал нь хаана байна вэ? Эсээг бичих үеийн зохиогчийн үзэл бодол, санаа зорилго, түүнчлэн түүний бодлын агуулга—эдгээр нь оюун санааны зүйлс бөгөөд—хүмүүсийг завхруулах чадвартай. Жишээ нь, хэрвээ чи телевизийн шоу нэвтрүүлэг үзэж байгаа бол үүн дэх ямар төрлийн зүйл чиний үзлийг өөрчилж чадах вэ? Жүжигчдийн хэлсэн зүйл, үг нь өөрсдөө хүмүүсийг завхруулах чадвартай юу? (Үгүй.) Ямар төрлийн зүйлс хүмүүсийг завхруулах вэ? Энэ нь, найруулагчийн үзлийг төлөөлөх тухайн шоуны үндсэн бодол, агуулга байх бөгөөд эдгээр үзэлд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь хүмүүсийн зүрх сэтгэл болон оюун ухааныг ганхуулж чадна. Тийм үү? (Тийм.) Сатан хүмүүсийг завхруулахдаа мэдлэгийг ашигладаг талаарх Өөрийн хэлэлцүүлэгтээ Би юуг дурдаж байгааг та нар мэдэх үү? (Тийм, бид мэднэ.) Чи буруу ойлгохгүй, тийм үү? Иймээс роман эсвэл эсээг дахин уншихдаа чи, тухайн эсээнд илэрхийлэгдсэн бодол нь хүн төрөлхтнийг завхруулж эсвэл хүмүүст хувь нэмэр оруулж чадах эсэхийг үнэлж чадах уу? (Бид бага зэрэг тэгж чадна.) Энэ нь аажуухнаар судалж, мэдрэх ёстой зүйл, энэ нь тэр дороо амархан ойлгогдох зүйл биш. Жишээ нь, мэдлэгийн тухайн салбарыг судалж, суралцаж байх үед тухайн мэдлэгийн зарим нэг эерэг тал нь, уг салбарын талаарх ерөнхий мэдлэг болон хүмүүс юунаас зайлсхийх ёстойг ойлгоход чамд тусалж болох юм. Жишээ нь “цахилгааныг” авч үз, энэ нь мэдлэгийн салбар тийм үү? Хүмүүс цахилгаан гүйдэлд цохиулдаг гэдгийг мэдэхгүй бол чи мэдлэггүй байх болно, тийм үү? Гэхдээ чи энэ мэдлэгийн салбарыг ойлгочих юм л бол ямар нэгэн цахилгаанд хүрэхдээ хайнга байхаа болих бөгөөд цахилгааныг хэрхэн хэрэглэхээ чи мэдэх болно. Эдгээрийн аль аль нь эерэг зүйл. Мэдлэг хүмүүсийг хэрхэн завхруулдаг тухай бид юу хэлэлцэж байгааг та нар ойлгов уу? (Тийм, бид ойлгосон.) Хэрвээ чи ойлгосон бол бид үүнийг цаашид үргэлжлүүлэн ярилцахгүй, учир нь дэлхий дээр олон төрлийн мэдлэгийг судалдаг бөгөөд та нар яаралтгүйгээр тэдгээрийг өөрсдөө ялган салгах ёстой.

Б. Хүнийг завхруулахын тулд Сатан шинжлэх ухааныг хэрхэн ашигладаг вэ

Шинжлэх ухаан гэж юу вэ? Бараг хүн бүхний оюун санаанд шинжлэх ухаан өндөр нэр төртэй байдаг ба гүн гүнзгий гэж тооцогддог биш гэж үү? (Тийм, тэгдэг.) Шинжлэх ухааныг дурдах үед хүмүүст, “Энэ бол энгийн ардын ойлгож чаддаггүй зүйл, энэ бол зөвхөн шинжлэх ухааны судлаачид эсвэл мэргэжилтнүүдийн хөндөж чадах зүйл. Энэ нь энгийн ард бидэнтэй ямар ч холбоогүй” гэж санагддаггүй гэж үү? Гэхдээ энэ нь холбоотой юу? (Тийм.) Сатан хүмүүсийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааныг хэрхэн ашигладаг вэ? Хүмүүсийн амьдралд байнга тулгардаг зүйлсээс өөр бусад зүйлийг бид ярихгүй. Чи генийн тухай сонссон, тийм үү? (Тийм.) Чи энэ нэр томъёог сайн мэднэ, тийм үү? Генийг шинжлэх ухаанаар дамжуулан нээсэн үү? Ген нь хүмүүсийн хувьд яг юу гэсэн үг вэ? Тэдгээр нь бие махбод бол ер бусын зүйл гэдгийг хүмүүст мэдрүүлдэггүй гэж үү? Энэ сэдвийг хүмүүст танилцуулах үед, энэ талаар илүү их мэдэхийг хүсдэг эсвэл илүү дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсдэг—ялангуяа сониуч хүмүүс—байхгүй гэж үү? Эдгээр сониуч хүмүүс энэхүү сэдэв дээр өөрсдийн эрч хүчийг төвлөрүүлэх бөгөөд завтай байх үедээ энэ тухай илүү их дэлгэрэнгүй судлахын тулд номноос болон интернетээс мэдээлэл хайх болно. Шинжлэх ухаан гэж юу вэ? Шуудхан хэлэхэд, шинжлэх ухаан нь хүний сонирхдог зүйлс, мэддэггүй зүйлс болон Бурханы тэдэнд хэлээгүй зүйлсийн тухай онол, бодол юм; шинжлэх ухаан нь хүний илрүүлэхийг хүсдэг нууцуудын тухай онол, бодол юм. Шинжлэх ухааны цар хүрээ нь юу гэж чи бодож байна вэ? Энэ нь бүх зүйлийг хайрцагладаг гэж чи хэлж болох юм, гэхдээ хүн шинжлэх ухааны ажлыг хэрхэн хийдэг вэ? Судалгаагаар дамжуулж уу? Энэ нь нарийн учир болон эдгээр зүйлийн хуулийг судлах явдлыг агуулж, дараа нь эргэлзээтэй онолуудыг гаргаж ирдэг бөгөөд энэ талаар хүн бүхэн, “Эдгээр эрдэмтэд үнэхээр мундаг! Тэд маш ихийг мэддэг ба эдгээр зүйлийг ойлгох маш их мэдлэгтэй!” гэж боддог. Тэд тэдгээр хүмүүсийг маш их биширдэг, тийм үү? Шинжлэх ухааныг судалдаг хүмүүсийн хувьд тэд ямар төрлийн үзлийг баримталдаг вэ? Тэд хорвоо ертөнцийг судлахыг, өөрсдийн сонирхсон салбар дахь нууцлаг зүйлсийг судлахыг хүсдэггүй гэж үү? Үүний эцсийн үр дүн юу вэ? Зарим шинжлэх ухаан нь хүмүүсийг өөрсдийн дүгнэлтээ таамаглалаас гаргахад хүргэдэг, зарим нь дүгнэлтээ гаргахдаа хүний дадлага туршлага дээр найдахад хүмүүсийг хүргэдэг, гэтэл шинжлэх ухааны өөр нэг салбар нь дадлага туршлага эсвэл түүхэн болон цаад шалтгааны ажиглалт дээр үндэслэн хүмүүсийг дүгнэлтэнд хүргэдэг. Тийм үү? (Тийм.) Иймээс шинжлэх ухаан хүмүүсийн төлөө юу хийдэг вэ? Шинжлэх ухааны хийдэг зүйл нь, зөвхөн бодит дэлхий дээрх обьектуудыг харах боломжийг хүмүүст олгож, гагцхүү хүний сониуч занг л хангах юм; энэ нь бүх зүйлийг ноёрхдог Бурханы хуулийг харах боломжийг хүнд олгодоггүй. Хүн шинжлэх ухаанаас хариулт олж байгаа мэт санагддаг боловч тэдгээр хариулт нь будилмаар бөгөөд зөвхөн түр зуурын сэтгэл ханамжийг буюу зөвхөн хүний зүрх сэтгэлийг бодит ертөнцөд хязгаарлахад хүргэх сэтгэл ханамжийг л авчирдаг. Хариултуудаа шинжлэх ухаанаас аль хэдийн авсан гэж хүнд санагддаг, иймээс ямар ч асуудал гарах үед үүнийг баталж, эсвэл хүлээн зөвшөөрөхийн тулд өөрсдийн шинжлэх ухааны үзэлдээ бат итгэдэг. Хүний зүрх сэтгэл шинжлэх ухаанд эзэмдүүлж, цаашид Бурханыг мэдэж, Бурханд шүтэн мөргөж, бүх зүйл Бурханаас ирдэг гэдэгт итгэх оюун санаагүй болох хүртлээ үүнд уруу татагддаг ба хүн хариулт авахын тулд Түүнд хандах ёстой. Энэ нь үнэн биш гэж үү? Хүн шинжлэх ухаанд хэдийчинээ их итгэнэ, тэд төдийчинээ их утгагүй болж, юм бүхэнд шинжлэх ухааны шийдэл байдаг бөгөөд судалгаа нь юуг ч шийдэж чадна гэж итгэдгийг чи харж болно. Тэд Бурханыг эрж хайдаггүй, тэд Бурхан оршин байдагт итгэдэггүй; бүр Бурханыг олон жилийн турш дагасан зарим хүмүүс ч нянг шохоорхон судлахаар эсвэл хариултаа олохын тулд зарим нэгэн мэдээллийг хайхаар явах болно. Тийм хүн асуудлыг үнэний өнцгөөс хардаггүй ба ихэнх тохиолдолд тэд асуудлыг шийдэхийн тулд шинжлэх ухааны үзэл, мэдлэг эсвэл шинжлэх ухааны хариултанд найддаг; харин тэд Бурханд найддаггүй ба тэд Бурханыг эрж хайдаггүй. Ийм хүмүүс Бурханыг зүрх сэтгэлдээ байлгадаг уу? (Үгүй.) Тэр ч бүү хэл шинжлэх ухааныг судалдагтайгаа адил байдлаар Бурханыг судалж шинжлэхийг хүсдэг хүмүүс ч байдаг. Жишээлбэл, асар их үерийн дараа бүхээг ирж зогссон газрыг судлахаар явсан шашны олон шинжээчид байдаг. Тэд бүхээгийг харсан боловч бүхээгний харагдах байдлаас тэд Бурханы оршин тогтнолыг хараагүй. Тэд зөвхөн үлгэр домог болон түүхэнд итгэдэг бөгөөд энэ нь тэдний шинжлэх ухааны судалгаа болоод бодит ертөнцийг судалсны үр дүн юм. Хэрвээ чи материаллаг зүйлсийг судлах юм бол, энэ нь микробиологи, одон орон эсвэл газарзүй байх нь хамаагүй, Бурхан оршин байдаг эсвэл Тэр бүх зүйлийг ноёрхдог гэж хэлэх үр дүнг чи хэзээ ч олохгүй. Тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл шинжлэх ухаан хүний төлөө юу хийдэг вэ? Энэ нь хүнийг Бурханаас холдуулдаггүй гэж үү? Энэ нь Бурханыг судлах боломжийг хүмүүст олгож байгаа биш гэж үү? Энэ нь хүмүүсийг, Бурханы оршин тогтнолын талаар илүү их эргэлзээтэй болгож байгаа биш гэж үү? (Тийм.) Тэгвэл Сатан хүнийг завхруулахын тулд шинжлэх ухааныг хэрхэн ашиглахыг хүсдэг вэ? Сатан хүмүүсийг хууран мэхэлж, мэгдүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны дүгнэлтүүдийг ашиглахыг хүсдэггүй гэж үү? Сатан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг тогтоохын тулд хоёрдмол утгатай хариултуудыг ашигладаг, ингэснээр тэд Бурханы оршин тогтнолыг эрж хайхгүй эсвэл итгэхгүй ба тэгснээр тэд Бурханыг сэжиглэж, Бурханыг үгүйсгэж, Түүнээс холдох юм. Ийм учраас энэ бол Сатаны хүмүүсийг завхруулдаг замуудын нэг гэж бид хэлдэг.

В. Сатан хүнийг завхруулахдаа уламжлалт соёлыг хэрхэн ашигладаг вэ

Уламжлалт соёлын нэг хэсэг гэж тооцогддог олон зүйлс байдаг уу? (Тийм.) Энэхүү уламжлалт соёл нь юу гэсэн үг вэ? (Энэ нь өвөг дээдсээс өвлөгдөн ирсэн.) Энэ нь өвөг дээдсээс өвлөгдөн ирсэн, энэ бол нэг тал. Гэр бүлүүд, үндэстэн ястны бүлгүүд, хүн төрөлхтөн хүртэл өөрсдийн анхны амьдралын замыг өвлүүлсэн эсвэл тэд ёс заншил, онч мэргэн үгс, дүрэм журмыг өвлүүлсэн ба энэ нь хүмүүсийн бодолд суусан. Хүмүүс эдгээр зүйлээр юу хийдэг вэ? Хүмүүс тэдгээрийг өөрсдийн амьдралаас салшгүй гэж үздэг. Тэд эдгээр зүйлийг аваад сахин мөрдөх ёстой дүрэм журам, амь гэж үздэг бөгөөд тэдгээр нь өвөг дээдсээс нь өвлөгдөн ирсэн учраас тэд үргэлж эдгээр зүйлийг өөрчлөх эсвэл хаях дургүй байдаг. Күнз, Мэнзээс өвлөгдөн ирсэн эсвэл Хятадын Даосизм болон Күнзийн сургаалын хүмүүст зааж сургасан зүйлс гэх мэтийн уламжлалт соёлын өөр талууд байдаг ба энэ нь хүн бүрийн голд нь ортол тэдний нэг хэсэг болсон байдаг. Тийм биш гэж үү? (Тийм.) Энэ уламжлалт соёл юуг агуулдаг вэ? Энэ нь хүмүүсийн тэмдэглэдэг баяр ёслолыг агуулдаг уу? Жишээлбэл дээрээсээ эхлээд Хаврын Баяр, Дэнлүүний Баяр, Бунхан Шүүрдэх Өдөр, Луут Завины Наадам байдаг, мөн Олон Улсын Хөдөлмөрийн Өдөр, Хүүхдийн Баяр, Намрын Дунд Сарын Баяр, Үндэсний Баяр байдаг. Зарим гэр бүлүүд өөр баяруудыг ч тэмдэглэдэг эсвэл ахмадуудыг тодорхой насанд хүрэнгүүт эсвэл хүүхдүүд нэг сартай болоход мөн 100 хоногтой болоход нь тэмдэглэдэг. Эдгээр нь бүгд уламжлалт баярууд юм. Эдгээр баяруудын цаад шалтгаан нь уламжлалт соёлоос бүрддэггүй гэж үү? Уламжлалт соёлын гол цөм юу вэ? Энэ нь Бурханд шүтэн мөргөхтэй хамаатай юу? Энэ нь хүмүүст үнэнийг хэрэгжүүл гэж хэлэхтэй хамаатай юу? (Үгүй.) Хүмүүсийн хувьд Бурханд тахил өргөж, Бурханы тахилын ширээ рүү очиж Түүний үгийг хүлээн авдаг ямар нэгэн баяр байдаг уу? Иймэрхүү баяр байдаг уу? (Үгүй.) Энэ бүх баяраар хүмүүс юу хийдэг вэ? (Сатанд шүтэн мөргөх. Идэж, уух, чөлөөт үйл ажиллагаа.) Орчин үед тэдгээрийг идэж, ууж, зугаацах үйл явдал гэж үздэг. Тэгвэл уламжлалт соёлын ард байгаа эх сурвалж юу вэ? Уламжлалт соёл хэнээс үүсэлтэй вэ? (Сатан.) Энэ нь Сатанаас үүссэн. Эдгээр уламжлалт баяруудын ард Сатан хүнд аливаа зүйлийг аажмаар сургаж байдаг, эдгээр зүйл нь юу вэ? Хүмүүст өвөг дээдсийг нь сануулж байх, энэ нь тэдгээрийн нэг мөн үү? Жишээлбэл, Бунхан Шүүрдэх Баярын үеэр хүмүүс булшнуудыг цэгцэлж, өвөг дээдсүүддээ тахил өргөдөг. Иймээс хүмүүс өөрсдийн өвөг дээдсээ мартахгүй, тийм үү? Түүнчлэн Луут Завины Наадам зэргийг ашиглан Сатан хүмүүст эх оронч байхыг сануулж байдаг. Намрын Дунд Сарын Баярын тухайд ямар вэ? (Гэр бүлийн цугларалт.) Гэр бүлийн цугларалтын суурь нь юу вэ? Үүний шалтгаан нь юу вэ? (Эхлээд гэр бүлийг, мөн сэтгэл хөдлөлийг тавих.) Сэтгэл хөдлөлөөрөө ярилцаж, холбогдох, тийм үү? Мэдээж, Цагаан Сарын Битүүний орой эсвэл Дэнлүүний Баярыг тэмдэглэж байх нь хамаагүй цаад шалтгааныг тайлбарлах олон арга зам байдаг. Хүн тэдгээрийн ар дахь шалтгааныг яаж ч тайлбарлалаа гэсэн, тэдгээр нь тус бүрдээ өөрийн гүн ухаан болон өөрийн сэтгэхүйг хүмүүст суулгах Сатаны арга бөгөөд ингэснээр тэд Бурханаас хадууран одож, Бурхан байдгийг мэдэхгүй болж, өөрсдийн өвөг дээдэстээ юм уу эсвэл Сатанд тахил өргөдөг ба эсвэл тэр нь зүгээр л идэж, ууж, бие махбодын хүслийн төлөө зугаацах шалтаг болдог. Энэ бүх баяруудыг тэмдэглэх бүрд Сатаны бодол, үзэл санаа хүмүүсийн оюун ухаанд гүн суулгагддаг бөгөөд тэд үүнийг ч мэддэггүй. Хүмүүс дунд хирийн эсвэл түүнээс арай ахимаг насанд хүрэх үед эдгээр зүйл, Сатаны эдгээр бодол, үзэл санаа тэдний зүрх сэтгэлд аль хэдийн гүн үндэслэсэн байдаг. Цаашлаад хүмүүс зөв ч бай эсвэл буруу ч бай эдгээр санааг дараагийн үеийнхэндээ ямар ч тайлбаргүйгээр дамжуулахын тулд аль байдгаараа хичээдэг. Тийм биз дээ? (Тийм.) Тэгвэл уламжлалт соёл болон эдгээр баяр наадам хүмүүсийг хэрхэн завхруулдаг вэ? (Хүмүүс эдгээр уламжлалын дүрэм журамд хязгаарлагдаж, хүлэгддэг тэгснээрээ тэдэнд Бурханыг эрж хайх ямар ч цаг хугацаа, эрч хүч байдаггүй.) Энэ бол нэг тал. Жишээлбэл, хүн бүхэн Цагаан Сар тэмдэглэж байхад хэрвээ чи тэмдэглээгүй бол чи гуниглахгүй гэж үү? Чамд “Аяа, би Цагаан Сар тэмдэглэсэнгүй. Цагаан Сарын энэ өдөр муухай байлаа, бас үүнийг тэмдэглэсэнгүй; энэ жил бүхэлдээ муу байх болов уу”? гэж санагдахгүй гэж үү? Чи амархан өвдөхгүй гэж үү? (Тийм.) Магадгүй бага зэрэг айна, тийм үү? Өөрсдийн өвөг дээдэстээ олон жил тахил өргөөгүй зарим хүмүүс хүртэл байдаг ба тэд нас барсан хүн тэднээс мөнгө гуйж байна гэж гэнэт зүүдэлдэг, тэгвэл тэдэнд ямар санагдах вэ? “Нас барсан энэ хүнд зарцуулах мөнгө хэрэгтэй нь хэчнээн гунигтай вэ! Би тэдний төлөө хэдэн цаасан мөнгө шатаая, хэрвээ тэгэхгүй бол арай л болохгүй. Хэрвээ би хэдэн цаасан мөнгө шатаахгүй бол амьд хүмүүс бидэнд ямар нэгэн түвэг учирч болох юм, гай зовлон хэзээ тохиолдохыг хэн хэлж чадах билээ?” Тэдний зүрх сэтгэлд айдас болон санаа зовнилын багахан үүл үргэлж байх болно. Тэгвэл хэн тэдэнд ийм санаа зовнилыг өгдөг вэ? (Сатан.) Сатан үүнийг авчирдаг. Энэ нь Сатаны хүнийг завхруулдаг аргуудын нэг биш гэж үү? Чи цочролд орж, түүнд буулт хийж, захирагдах хүртэл тэр чамайг хянаж, чамайг сүрдүүлж, чамайг хүлэхийн тулд янз бүрийн арга барил, шалтгуудыг ашигладаг; Сатан ингэж хүнийг завхруулдаг. Ихэнхдээ хүмүүс сул дорой байх үедээ эсвэл нөхцөл байдлыг бүрэн дүүрэн мэдэхгүй байх үедээ тэд мунхаг байдлаар санамсаргүйгээр ямар нэгэн зүйлийг хийдэг өөрөөр хэлбэл тэд өөрийн эрхгүй Сатаны атганд орж, өөрийн эрхгүй ямар нэгэн зүйлийг хийдэг ба юу хийж байгаагаа мэддэггүй. Энэ нь хүнийг завхруулдаг Сатаны арга юм. Гүн үндэслэсэн соёлын уламжлалаасаа салах дургүй нэлээд хэдэн хүмүүс одоо ч байдаг ба тэд тэдгээрийг ердөө ч орхиж чаддаггүй. Тэд ялангуяа сул дорой, идэвхгүй үедээ эдгээр баяр наадмыг тэмдэглэхийг хүсдэг бөгөөд тэд Сатантай уулзаж, Сатаныг дахин сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсдэг, үүгээр дамжуулан тэд өөрсдийгөө тайвшруулж чадна. Ингэдэг биш гэж үү? (Тийм.) Эдгээр соёлын уламжлалуудын цаад үндэс юу вэ? Сатаны хар гар нүднээс далдуур удирдан залж байгаа юу? Сатаны хорон муу уг чанар аливаа зүйлсийг аргандаа оруулж, хянаж байгаа юу? Сатан энэ бүх зүйлийг хянаж байгаа юу? (Тийм.) Хүмүүс уламжлалт соёлд амьдарч, эдгээр уламжлалт баяруудыг тэмдэглэх үед энэ нь тэдний Сатанд хууртагдаж, Сатанаар завхруулагдаж буй орчин гэж бид хэлж болох уу? Тэд Сатанаар завхруулагдахдаа баяртай байдаггүй гэж үү? Ийм байдаг биш гэж үү? (Тийм.) Энэ бол бид бүгдийн хүлээн зөвшөөрдөг зүйл, тийм үү? Мөн бид бүгдийн мэддэг зүйл.

Г. Сатан хүнийг завхруулахдаа мухар сүсгийг хэрхэн ашигладаг вэ

Та нар “мухар сүсэг” гэдэг нэр томьёог мэднэ, тийм үү? Мухар сүсгээр хүмүүс юутай ихэвчлэн харилцдаг вэ? (Хуурамч бурхад.) Энд уламжлалт соёлтой давхацсан төстэй байдал байдаг боловч бид тэдгээрийн талаар өнөөдөр ярихгүй харин оронд нь Би хамгийн их түгээмэл тулгардаг: мэргэ төлөг, мэргэлэх, сан тавих, Буддад шүтэн мөргөх зэргийн талаар хэлэлцэх болно. Зарим хүмүүс мэргэ төлөг тавьдаг, бусад нь Буддад шүтэн мөргөж, сан тавьдаг, тэгэхэд зарим нь өөрсдийн заяа төөргөө мэргэлүүлж эсвэл бусдад өөрсдийнхөө нүүр царайны онцлогийг уншуулснаар заяа төөргөө мэргэлүүлдэг. Та нарын хэчнээн нь өөрсдийн заяа төөргөө мэргэлүүлж эсвэл нүүр царайгаа уншуулж байсан бэ? Энэ нь ихэнх хүмүүсийн сонирхдог зүйл, тийм үү? (Тийм.) Яагаад тэр вэ? Заяа төөргөө мэргэлүүлэх болон мэргэ төлөгнөөс хүмүүс ямар ач тус хүртдэг вэ? Тэд үүнээс ямар сэтгэл ханамж олж авдаг вэ? (Сониуч зан.) Ердөө сониуч зан уу? Ийм байна гэж байхгүй. Мэргэ төлгөний зорилго юу вэ? Яагаад үүнийг хийлгүүлдэг вэ? Энэ нь ирээдүйг харахын тулд биш гэж үү? Зарим хүмүүс ирээдүйг зөгнөхийн тулд өөрсдийн нүүр царайгаа уншуулдаг, зарим нь азтай байх уу, үгүй юу гэдгээ үзэхийн тулд үүнийг хийдэг. Зарим хүмүүс гэрлэлт нь ямар байхыг мэдэхийн тулд үүнийг хийдэг, гэтэл зарим нь ирэх жил ямар зол завшаан авчрахыг харахын тулд үүнийг хийдэг. Зарим хүмүүс хүү, охидуудынх нь хэтийн төлөв ямар байхыг мэдэхийн тулд болон эдгээр зүйлийн бүх талуудыг харахын тулд нүүр царайгаа уншуулдаг, бизнес эрхэлдэг зарим хүмүүс хэр их мөнгө олохоо мэдэхийн тулд үүнийг хийдэг бөгөөд ингэснээр тэд юу хийх ёстой тухайгаа зарим нэг удирдамж авч чадах юм. Зарим хүмүүс өөрсдийнх нь заяа төөрөг ямар байхыг мөн ирээдүй нь тэдэнд юу авчрахыг л мэдэхийг хүсдэг. Энэ нь ердөө л сониуч хүслээ хангахын тулд уу? (Үгүй.) Хүмүүс нүүр царайгаа уншуулах буюу иймэрхүү төрлийн зүйл хийх үед энэ нь тэдний өөрсдийн ирээдүйн ашиг тусын төлөө байдаг ба энэ бүхэн нь тэдний өөрсдийн хувь заяатай нягт холбоотой байдаг гэж тэд итгэдэг. Энэ юмнуудын аль нэг нь хэрэгтэй юу? (Үгүй.) Яагаад энэ нь хэрэггүй вэ? Ирээдүйн талаар бага зэрэг мэдэх нь сайн зүйл биш гэж үү? Гай зовлон хэзээ тохиолдохыг мэдэхэд чамд энэ нь тусална, ингээд үүний талаар урьдаас мэдэж байвал чи үүнээс зайлсхийж чадна, тийм үү? Заяа төөргөө мэргэлүүлэх нь үүгээр чиглүүлэгдэх боломжийг чамд олгож болзошгүй, ингэснээр ирэх жил сайн байж, чи бизнес эрхлээд баяжиж болох юм. Энэ нь хэрэгтэй биш гэж үү? (Үгүй.) Үүний хэрэгтэй эсэх нь бидэнтэй холбоогүй учраас бид өнөөдөр энэ тухай нөхөрлөхгүй; бидний хэлэлцүүлэг энэ агуулга болон сэдвийг хамрахгүй. Сатан хүнийг завхруулахдаа мухар сүсгийг хэрхэн ашигладаг вэ? Хүмүүс мэргэ төлгө, нүүр царай унших, заяа төөрөг мэргэлэх гэх мэт зүйлсийн талаар мэддэг зүйл нь өөрсдийнхөө заяа төөрөг ирээдүйд ямар байхыг болон өмнөх зам нь ямар харагдахыг мэдэхийн төлөө байдаг, гэхдээ эцэст нь эдгээр зүйлийг хэний гар хэдийнээ хянаж байдаг вэ? (Бурханы гар.) Тэр нь Бурханы гар. Сатаны хувьд, эдгээр аргуудыг ашиглахдаа тэр хүмүүсийг юу мэдээсэй гэж хүсдэг вэ? Тэдний заяа төөргийг урьдаас мэддэг гэдгээ хүмүүст хэлэхийн тулд Сатан нүүр царай унших болон заяа төөрөг мэргэлэх явдлыг ашиглахыг хүсдэг бөгөөд тэр эдгээр зүйлийг мэддэг бөгөөд тэдгээрийг хянадаг гэж хүмүүст хэлэхийг Сатан хүсдэг. Сатан энэ боломжийг ашиглан, хүмүүсийг хянахын тулд эдгээр аргуудыг ашиглахыг хүсдэг, ингэвэл хүмүүс түүнд сохроор итгэж, түүний үг бүрийг дуулгавартай дагах юм. Жишээлбэл, хэрвээ чи нүүр царайгаа уншуулсан бол, хэрвээ үзмэрч хүн нүдээ аниад сүүлийн хэдэн арван жилд чамд тохиолдсон бүхнийг тов тодорхой хэлэх юм бол чамд ямар санагдах вэ? Чамд гэнэтхэн, “Би энэ үзмэрчийг үнэхээр биширч байна, тэр тун онч мэргэн юм! Би өөрийнхөө өнгөрсөн явдлыг өмнө нь хэнд ч хэзээ ч хэлж байгаагүй, тэр энэ талаар яаж мэдэв ээ?” гэж санагдах болно. Сатаны хувьд чиний өнгөрснийг мэдэх нь тийм ч хэцүү биш, тийм үү? Бурхан чамайг өнөөдрийг хүртэл залж чиглүүлсэн бөгөөд Сатан мөн хүмүүсийг цаг ямагт завхруулсан бөгөөд тэр чамайг дагасан. Сатан бол хорон муу сүнс; чиний хэдэн арван жилийн үйл явдал Сатанд юу ч биш бөгөөд түүний хувьд эдгээр зүйлийг мэдэх нь хэцүү биш. Сатаны хэлсэн зүйл нь үнэн зөв гэдгийг мэдэх үедээ чи зүрх сэтгэлээ түүнд өгч байгаа биш гэж үү? Өөрийн ирээдүй болон заяа төөргийн хувьд чи түүний хяналтанд найдаж байгаа биш гэж үү? Тэр даруйдаа чиний зүрх сэтгэл түүнийг гэсэн хүндлэл, хүндэтгэлийг мэдрэх бөгөөд зарим хүмүүсийн хувьд тэдний сэтгэл аль хэдийн түүнд булаагдсан байдаг. Тэгээд чи үзмэрчээс нэн даруй ийнхүү асуух болно: “Би дараа нь юу хийх ёстой вэ? Ирэх жил би юунаас зайлсхийх ёстой вэ? Би юуг хийх ёсгүй вэ?” Тэгэхэд тэр: “Чи тийшээ явах ёсгүй, чи тэрийг хийх ёсгүй, тийм өнгийн хувцас бүү өмс, чи ийм ийм газрууд руу байн байн очих ёсгүй, чи ийм зүйлсийг илүү их хийх ёстой...” гэж хэлэх болно. Чи түүний хэлсэн бүхнийг зүрх сэтгэлдээ нэн даруй хүлээн авахгүй гэж үү? (Тийм.) Чи үүнийг Бурханы үгнээс ч илүү хурдан чээжлэх болно. Чи яагаад үүнийг маш хурдан чээжилнэ гэж? (Энэ нь надад ач тустай.) Чи аз хийморийн төлөө Сатанд найдахыг хүсэх болно, энэ үед тэр чиний зүрх сэтгэлийг барьж авахгүй гэж үү? Чи түүний хэлсний дагуу хийхэд түүний үг урьдчилан зөгнөсний дагуу биелбэл чи түүн дээр буцаж очоод дараа жил ямар зол завшаан авчрахыг олж мэдэхийг хүсэхгүй гэж үү? (Тийм.) Чи Сатаны чамд хэлсэн бүхнийг хийх бөгөөд түүний зайлсхий гэж хэлсэн зүйлсээс зайлсхийх болно, чи түүний хэлсэн бүхнийг дуулгавартай дагахгүй байна гэж үү? Чи тэр дороо түүний далавчин дор аваачигдаж, төөрч, түүний хяналтанд орох болно. Түүний хэлсэн зүйл нь үнэн гэж чи итгэдэг учраас мөн тэр чиний өнгөрсөн амьдралыг, чиний одоогийн амьдралыг болон ирээдүйд юу болох тухай мэддэг гэж чи итгэдэг учраас ийм зүйл тохиолддог; энэ бол хүмүүсийг хянахдаа Сатаны ашигладаг арга юм. Гэхдээ бодит байдал дээр үнэндээ хэн хянадаг вэ? Энэ бол Сатан биш харин Бурхан Өөрөө юм. Энэ тохиолдолд Сатан мэдлэггүй хүмүүсийг мэхлэхийн тулд, итгэж, найдахдаа зөвхөн бодит ертөнцийг хардаг хүмүүсийг мэхлэхийн тулд л өөрийн заль мэхийг ашиглаж байгаа юм. Тэгвэл тэд Сатаны атганд орж, түүний үг бүрийг дуулгавартай дагах болно. Гэхдээ хүмүүс Бурханд итгэж, дагахыг хүсэх үед Сатан тэднийг тэгүүлдэг үү? Сатан тэгдэггүй. Энэ нөхцөл байдалд хүмүүс үнэхээр Сатаны атганд орж байна уу? (Тийм.) Энэ талаарх Сатаны зан байдал үнэхээр ичгүүргүй гэж бид хэлж болох уу? (Тийм.) Яагаад бид тэгж хэлж байна вэ? (Сатан заль мэх ашигладаг.) Хм, Сатаны заль мэх нь луйврын агаад бусармаг учраас. Сатан бол ичгүүргүй бөгөөд хүмүүсийг төөрөгдүүлж, тэр тэдний бүх зүйлийг хянадаг гэж бодогдуулдаг ба тэр тэдний хувь заяаг хянадаг гэж бодогдуулахаар хүмүүсийг хуурдаг. Тэр мэдлэггүй хүмүүсээр өөрийгөө бүрэн дүүрэн дуулгавартай дагуулж, тэднийг ердөө ганц хоёрхон өгүүлбэрээр л зальддаг бөгөөд гайхаж мэгдсэндээ хүмүүс түүний өмнө мэхийн ёсолдог. Тийм үү? (Тийм.) Тэгвэл чамайг өөртөө итгүүлэхийн тулд Сатан ямар төрлийн арга ашигладаг вэ бас тэр юу хэлдэг вэ? Жишээлбэл, танай гэр бүлд хэдэн хүн байдгийг чи Сатанд хэлээгүй байж болох боловч тэр, 7 настай охиныг оролцуулаад танай гэр бүлд гурван хүн байна гэдгийг, түүнчлэн эцэг эхийн чинь насыг хэлж болох юм. Хэрвээ эхэндээ чамд сэжиг, эргэлзээ байсан бол түүнийг сонссоны дараа чамд арай илүү үнэмшилтэй санагдахгүй гэж үү? (Тийм.) Тэгээд дараа нь Сатан, “Чиний хувьд ажил чинь өнөөдөр хэцүү байсан, чиний дарга нар чиний хүртэх эрхтэй сайшаалыг чамд өгөөгүй ба үргэлж чиний эсрэг ажиллаж байна” гэж хэлж болох юм. Түүнийг сонсоод чи “Яг үнэн! Ажил дээр аливаа зүйлс аятайхан биш байгаа”гэж бодох болно. Ингээд чи Сатанд арай их итгэнэ. Дараа нь тэр чамайг хуурахын тулд өөр нэг зүйлийг хэлэн, чамайг бага багаар бүр ч их итгүүлэх бөгөөд чи цаашид үүнийг эсэргүүцэж эсвэл үүнийг сэжиглэж чадахгүй байгаагаа олж мэдэх болно. Сатан чамайг ховсдохын тулд ердөө шалихгүй хэдэн заль мэх, бүр аар саар жаахан заль мэх ашигладаг. Ховсдуулангаа чи тэнцвэрээ олох чадваргүй болж, юу хийхээ мэдэхээ болих ба Сатаны хэлсэн зүйлийг дагаж эхлэх болно. Энэ бол хүнийг завхруулахдаа Сатаны ашигладаг “өө маш гайхалтай” хэмээх арга бөгөөд чи өөрийн эрхгүй түүний урхинд орж, түүнд уруу татагддаг. Сатан чамд хүмүүсийн сайн зүйл гэж төсөөлдөг цөөхөн хэдэн зүйлийг хэлдэг ба дараа нь тэр чамд юу хийхийг, юунаас зайлсхийхийг хэлдэг, ингээд л чи өөрийн эрхгүй тэр замаар алхаж эхэлдэг. Нэгэнт чи тэр замаар явсан бол энэ нь чиний хувьд зөвхөн гай тотгор л болох болно; чи үргэлж Сатаны хэлсэн зүйлийн талаар, тэр чамд юу хий гэж хэлсэн талаар бодох бөгөөд чи өөрийн мэдэлгүйгээр түүнд эзэмдүүлэх болно. Яагаад энэ вэ? Учир нь хүн төрөлхтөн үнэнээр дутагддаг бөгөөд тэд Сатаны сорилт, уруу таталтын эсрэг зогсож чаддаггүй. Сатаны хорон муу болон түүний ов заль, урвалт, муу санаатай тулгарахаараа хүн төрөлхтөн тун мэдлэггүй, томоогүй, сул дорой байдаг, тийм үү? Энэ нь хүнийг завхруулдаг Сатаны арга замуудын нэг биш гэж үү? (Тийм.) Хүн өөрийн эрхгүй бага багаар Сатаны янз бүрийн арганд хууртаж, мэхлэгддэг, учир нь тэдэнд эерэг болон сөргийг хооронд нь ялгах чадвар дутагддаг. Тэдэнд энэхүү биеийн хэмжээ болон Сатаныг ялах чадвар дутагддаг.

Д. Хүнийг завхруулахдаа Сатан нийгмийн хандлагыг хэрхэн ашигладаг вэ

Нийгмийн хандлага нь шинэ үзэгдэл үү? (Үгүй.) Тэгвэл тэдгээр нь хэзээ эхэлсэн бэ? Нийгмийн хандлага нь Сатан хүмүүсийг завхруулж эхлэхэд гарч ирсэн гэж хэлж болох уу? (Тийм.) Нийгмийн хандлага нь юуг агуулдаг вэ? (Хувцаслалт болон нүүр будалтын хэв маяг.) Энэ бол хүмүүсийн дандаа харьцдаг зүйл. Хувцаслалтын хэв маяг, загвар, хандлага, энэ бол аар саар тал. Өөр зүйл бий юу? Хүмүүсийн дандаа ярьдаг алдартай онч мэргэн үгс бас тооцогдох уу? Хүмүүсийн хүсдэг амьдралын хэв маяг тооцогдох уу? Хүмүүсийн дуртай хөгжмийн одод, алдартнууд, сэтгүүл, романууд тооцогдох уу? (Тийм.) Та нарын оюун ухаанд эдгээр хандлагуудын аль тал нь хүмүүсийг завхруулж чадах вэ? Эдгээр хандлагуудын аль нь та нарын хувьд хамгийн их сэтгэл татам байна вэ? Зарим хүмүүс: “Бид бүгд тодорхой насанд хүрсэн, бид эдгээр хандлагуудтай таарахаа больсон дөч, тавь, жар, дал эсвэл ная орчим насандаа байна, тэдгээр нь цаашид бидний анхаарлыг тийм ч их татахаа больсон” гэж хэлдэг. Энэ нь зөв үү? (Үгүй.) Бусад нь: “Бид алдартнуудыг дагадаггүй, тэр нь өсвөр насны багачууд болон хориод насныхны хийдэг зүйл; бид мөн загварлаг хувцас өмсдөггүй, тэр нь дүр төрхөндөө-анхаардаг хүмүүсийн хийдэг зүйл” гэдэг. Тэгвэл эдгээрийн аль нь та нарыг завхруулах чадвартай вэ? (Алдартай онч мэргэн үгс.) Эдгээр онч мэргэн үгс нь хүмүүсийг завхруулж чадах уу? Энд нэг үг байна, “Мөнгө гүүг явуулдаг”, энэ нь хүмүүсийг завхруулж чадах уу, үгүй юу гэдгийг та нар харж болно; энэ нь хандлага уу? Энэ нь та нарын дурдсан загварын болон тансаг хоолны хандлагатай харьцуулахад хамаагүй дор биш гэж үү? (Тийм.) “Мөнгө гүүг явуулдаг” гэдэг нь Сатаны гүн ухаан бөгөөд энэ нь хүний бүх нийгэмд зонхилдог. Энэ нь хүн бүрд дамжуулагдсан бөгөөд одоо тэдний зүрх сэтгэлд нялзаагдсан учраас энэ нь хандлага юм гэж та нар хэлж болно. Хүмүүс энэ онч үгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй байснаа үүнд дасаж эхэлсэн, ингэснээр тэд бодит амьдралтай харьцах үедээ үүнд аажмаар үг дуугүй зөвшөөрөл өгч, үүний оршин тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд эцэст нь тэд үүнд өөрсдийн зөвшөөрлийн тамгыг дарсан. Тийм үү? (Тийм.) Энэ нь хүний завхруулах Сатаны үйл явц биш гэж үү? Магадгүй энд сууж байгаа та нарын зарим нь энэ онч үгийг ижил түвшинд ойлгохгүй байгаа байх, гэхдээ өөрсдийн эргэн тойронд тохиолдсон зүйл болон хувийн дадлага туршлага дээрээ үндэслээд хүн бүхэнд энэ онч үгний талаар өөр өөр түвшний тайлбар болон нотолгоо байгаа, тийм үү? Хүн энэ онч үгний талаар хэр их туршлагатайгаас үл хамааран, хэн нэгний зүрх сэтгэлд үүний үзүүлэх сөрөг нөлөө юу вэ? (Хүмүүс мөнгө юуг ч хийж чадна гэж бодох ба тэд мөнгийг дээдлэх болно.) Энд сууж байгаа та нарыг оролцуулаад энэ дэлхий дээрх хүмүүсийн зан чанараар дамжуулан зарим нэг зүйл илчлэгдэж байдаг. Үүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Энэ нь мөнгийг шүтэх явдал юм. Үүнийг хэн нэгний зүрх сэтгэлээс гаргахад хэцүү юу? Энэ нь тун хэцүү! Сатан үнэндээ хүнийг нэвт шувт завхруулсан мэт санагддаг! Бид тэгж хэлж болох уу? (Тийм.) Иймээс Сатан хүмүүсийг завхруулахын тулд энэ хандлагыг ашигласны дараа энэ нь тэдэнд хэрхэн илэрдэг вэ? Ямар ч мөнгөгүйгээр энэ дэлхий дээр нэг өдөр ч амьдарч чадахгүй мэт, бүр нэг өдөр ч боломжгүй мэт та нарт санагддаггүй гэж үү? (Тийм.) Хүмүүсийн байр суурь нь тэдэнд хэр их мөнгө байгаад суурилдаг ба тэдний хүндтэй байдал ч мөн адил. Ядуу хүмүүсийн нуруу ичгүүртэйгээр бөхийдөг байхад баячууд өндөр байр суурийг эдэлдэг. Тэд ихэмсэг, бардам зогсож, чанга ярьж, биеэ тоосон байдалтайгаар амьдардаг. Энэхүү онч үг болон хандлага хүмүүст юу авчирдаг вэ? Мөнгө олох нь ямар ч үнээр хийх зүйл гэж олон хүмүүс үздэггүй гэж үү? Олон хүмүүс илүү их мөнгийг хөөцөлдөхдөө өөрсдийн нэр хүнд, цэвэр шударга байдлыг золиослодоггүй гэж үү? Мөнгөний төлөө олон хүмүүс, өөрсдийн үүргээ биелүүлж, Бурханыг дагах боломжоо алддаггүй гэж үү? Энэ нь хүмүүсийн хувьд гарз хохирол биш гэж үү? (Тийм.) Хүнийг ийм түвшинд хүртэл завхруулахдаа энэ арга болон энэ онч үгийг ашиглаж байгааг Сатан муу ёрын биш гэж үү? Энэ нь хорлонтой заль мэх биш гэж үү? Чи энэхүү алдартай онч үгийг эсэргүүцэхээс эхлээд эцэст нь үнэн гэж хүлээн зөвшөөрөх хүртлээ урагшлах зуур чиний зүрх сэтгэл Сатаны атганд бүрмөсөн ордог ба тиймээс чи өөрийн эрхгүй түүнтэй амьдарч эхэлдэг. Энэ онч үг нь ямар түвшинд хүртэл чамд нөлөөлсөн бэ? Чи үнэн замыг мэдэж байж болох ч, чи үнэнийг мэдэж байж болох ч үүнийг даган мөрдөх чадалгүй байдаг. Чи Бурханы үгийг тодорхой мэдэж байж болох боловч чи үнийг нь төлөхийг хүсдэггүй, үнийг нь төлөхийн тулд зовохыг хүсдэггүй. Үүний оронд, чи харин ч эцсээ хүртэл Бурханы эсрэг явахад өөрийн ирээдүй болон заяа тавиланг золиослох болно. Бурхан юу хэлэх нь хамаагүй, Бурхан юу хийх нь хамаагүй, чамайг гэсэн Бурханы хайр гүн гүнзгий, агуу гэдгийг чи хэр их ухаарах нь хамаагүй, эцсээ хүртэл зөрүүдлэн чи энэ онч үгний төлөө үнийг нь төлөх болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр, энэхүү онч үг чиний зан байдал болон чиний бодлыг аль хэдийн хянасан бөгөөд чи энэ бүхнийг хаяхын оронд хувь заяагаа энэ онч үгээр хянуулахыг илүүд үзнэ. Хүмүүс үүнийг хийдэг, тэд энэ онч үгээр хянагдаж, үүний арганд ордог. Энэ нь Сатан хүнийг завхруулж байгаагийн үр нөлөө биш гэж үү? Энэ нь Сатаны гүн ухаан болон завхарсан зан чанар чиний зүрх сэтгэлд үндэслэж байгаа хэрэг биш гэж үү? Хэрвээ чи үүнийг хийх юм бол Сатан өөрийн зорилгодоо хүрэхгүй гэж үү? (Тийм.) Сатан ийм байдлаар хүнийг хэрхэн завхруулсныг чи харав уу? (Үгүй.) Чи үүнийг хараагүй. Чи үүнийг мэдэрч байна уу? (Үгүй.) Чи үүнийг мэдрээгүй. Чи Сатаны хорон мууг эндээс харав уу? (Тийм.) Сатан цаг ямагт, хаа сайгүй хүнийг завхруулдаг. Сатан хүнийг энэ завхралын эсрэг хамгаалах боломжгүй болгодог ба хүнийг үүний өмнө арчаагүй болгодог. Чамайг санаандгүй нөхцөлд байхад, чамд юу тохиолдож байгааг анзаараагүй байх үед чинь Сатан өөрийн бодлыг, өөрийн үзэл санааг болон өөрөөс нь гардаг хорон муу зүйлийг чамаар хүлээн зөвшөөрүүлдэг. Хүмүүс эдгээр зүйлийг бүрэн дүүрэн зөвшөөрдөг ба тэдгээрийг эсэргүүцдэггүй. Тэд эдгээр зүйлийг эрдэнэс мэт нандигнан, хадгалдаг, тэд эдгээр зүйлд мэхлэгдэж, өөрсдөөр нь тоглоход хүргэдэг ба ийнхүү хүнийг завхруулах Сатаны завхруулалт улам илүү гүнзгийрсээр байдаг.

Хүмүүсийг завхруулахдаа Сатаны ашигладаг өмнө дурдсан хэд хэдэн аргууд нь илэрхий бөгөөд хүн бүхэн тэдгээрийг туулсан; Сатан тэдгээрийг ашигладаг ба тэдгээрээс зайлсхийх аргагүй юм. Хүнд мэдлэг болон шинжлэх ухааны онолууд байдаг, хүн уламжлалт соёлын нөлөөнд амьдардаг ба хүн бүхэн уламжлалт соёлыг өвлөгч юм. Хүн Сатанаас түүнд өгсөн уламжлалт соёлыг үргэлжлүүлж, түүнчлэн Сатаны хүн төрөлхтөнд өгсөн нийгмийн хандлагад нийцэн үйлдэх үүрэгтэй. Сатанаас салшгүй байж, цаг үргэлжид Сатаны хийж буй бүхэнтэй хамтран ажиллаж, түүний заль мэх, их зан, муу санаа, хорон мууг хүлээн зөвшөөрөхийг үл хайхран—Сатаны эдгээр зан чанарыг эзэмшсэний дараа—энэ хүн төрөлхтөн дунд болон энэ дэлхий дээр амьдрахдаа хүн жаргалтай байдаг уу эсвэл гаслантай байдаг уу? (Гаслантай.) Яагаад чи тэгж хэлж байна вэ? (Тэр эдгээр зүйлд хүлэгдсэн бөгөөд түүний амьдрал нь гашуун тэмцэл байдаг.) Хм. Чи нүдний шил зүүсэн, мэргэн ухааны төрх байдалтай хэн нэгнийг харж болох юм; тэр хэзээ ч хашгирахгүй, үргэлж цэцэн цэлмэг, бодлоготой байх ба цаашлаад өөрийн өндөр насны улмаас тэр олон зүйлийг туулж, маш их туршлагажсан байж болно; тэр том, жижиг хэрэг явдлуудын талаар нарийвчлан ярих чадвартай ба түүний хэлсэн зүйл нь бат үндэслэлтэй байж болно; тэр мөн аливаа зүйлсийн үнэн зөв байдал болон учир шалтгааныг үнэлэх цогц онолуудтай байж болно; хүмүүс түүний зан байдлыг, түүний гадаад төрхийг харж, түүний биеэ хэрхэн авч явж байгааг харж, түүний шулуун шударга байдал болон түүний зан аашийг хараад ямар ч алдаа дутагдал олохгүй байж болно. Иймэрхүү хүмүүс ялангуяа өнөөгийн нийгмийн хандлагыг дагадаг ба хэзээ ч хоцрогдсон гэж бодогддоггүй; оронд нь тэр манлайлагч агаад загварлаг байдаг. Хэдийгээр энэ хүн ахимаг байж болох ч тэр цаг үеэсээ хэзээ ч хоцордоггүй бөгөөд суралцахдаа хэзээ ч хөгшиддөггүй. Гадна талдаа хэн ч түүнээс дутагдал олж чадахгүй, гэхдээ дотроо тэр Сатанаар бүрэн дүүрэн, бүрмөсөн завхруулагдсан байдаг. Гадна талдаа буруу зүйл юу ч үгүй, тэр эелдэг, хээнцэр, мэдлэг болон тодорхой ёс суртахууныг эзэмшсэн, шулуун шударга байдалтай бөгөөд түүний мэддэг зүйлс нь залуу хүмүүсийн мэддэгтэй харьцуулахуйц байдаг. Гэсэн хэдий ч, түүний уг чанар болон мөн чанарын тухайд гэвэл, энэ хүн Сатаны бүрэн амьд загвар бөгөөд тэр бол Сатаны шүлс, дүр төрх юм. Энэ нь хүнийг завхруулах Сатаны завхруулалтын “үр жимс” билээ. Миний хэлсэн зүйл та нарт гомдмоор байж магадгүй, гэхдээ энэ нь бүгд үнэн. Хүний судалдаг мэдлэг, түүний ойлгодог шинжлэх ухаан, нийгмийн хандлагад нийцэхээр түүний сонгосон зам нь нэг бүрчлэн Сатаны завхруулалтын хэрэгсэл юм. Энэ нь туйлын үнэн. Тиймээс хүн Сатанаар бүрэн завхруулагдсан зан чанар дотор амьдардаг бөгөөд хүн Бурханы ариун байдал юу болохыг эсвэл Бурханы мөн чанар юу болохыг мэдэх ямар ч аргагүй юм. Үүний учир нь гадна талдаа хүн, хүнийг завхруулдаг Сатаны аргаас ямар ч алдаа дутагдал олж чаддаггүйд оршино; хүн, хэн нэгний зан байдлаас ямар нэг зүйл буруу зөрүү байгааг таньж чаддаггүй. Хүн бүхэн өөрсдийн ажлаа хэвийн явуулж, энгийн амьдралаар амьдардаг; тэд ном сонинг хэвийн уншиж, хэвийн суралцаж, ярьдаг; зарим хүмүүс бүр гадна талдаа ёс суртахуунтай байж сурдаг бөгөөд ингэснээр тэд мэндчилгээ хэлж, эелдэг, боловсон байж, бусдыг ойлгож, нөхөрсөг байж, бусдад тусархаг, өглөгч байж, бусдад уцаарлахаас зайлсхийж, бусдыг ашиглахаас зайлсхийх болно. Гэсэн хэдий ч тэдний завхарсан сатаны зан чанар нь тэдэнд гүн үндэслэсэн байдаг; энэхүү мөн чанарыг гадаад талын хичээл чармайлтанд найдсанаар өөрчилж чадахгүй. Хүн энэхүү мөн чанарын улмаас Бурханы ариун байдлыг мэдэх чадваргүй байдаг бөгөөд Бурханы ариун байдлын мөн чанар хүнд ил тод болсныг үл харгалзан хүн үүнийг ноцтойгоор авч үздэггүй. Энэ нь, Сатан хүний мэдрэмж, санаа, үзэл санаа, бодлыг янз бүрийн аргаар бүрмөсөн эзэмдсэний улмаас юм. Энэхүү эзэмшил, завхруулалт нь түр зуурын эсвэл тохиолдлынх биш; энэ нь цаг ямагт, хаа сайгүй байдаг. Тиймээс Бурханд гурав дөрвөн жилийн турш—бүр тав, зургаан жилийн турш итгэсэн олон хүмүүс—үнэт эрдэнэсээс зуурч байгаа мэт одоо ч гэсэн Сатаны тэдэнд суулгасан бодол, үзэл санаатай зууралдсаар байдаг. Хүн Сатаны хорон муу, биеэ тоосон, хорлонтой чанарыг хүлээн зөвшөөрсөн учраас хүмүүсийн хоорондын харилцаанд удаа дараагийн зөрчилдөөн, удаа дараагийн маргаан, таарамжгүй байдал зайлшгүй байдаг бөгөөд энэ нь Сатаны биеэ тоосон уг чанарын үр дүнд бий болсон. Хэрвээ Сатан хүн төрөлхтөнд эерэг зүйлийг өгсөн бол—жишээлбэл, хэрвээ хүний хүлээн зөвшөөрсөн уламжлалт соёлын Күнзийн сургаал, Даосизмийг сайн зүйл гэж үздэг байсан бол—тэдгээр зүйлийг хүлээн зөвшөөрсний дараа адилхан төрлийн хүмүүс бие биетэйгээ сайн харьцаатай байж чадах учиртай, тийм үү? Тэгвэл адилхан зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсийн хооронд яагаад тийм асар их хуваагдал байдаг юм бэ? Яагаад тэр вэ? Учир нь эдгээр зүйл Сатанаас ирсэн бөгөөд Сатан хүмүүсийн дунд хуваагдал үүсгэдэг. Сатаны өгдөг зүйлс нь өнгөн талдаа хэчнээн сүртэй эсвэл агуу харагдах нь хамаагүй хүнд, хүний амьдралд зөвхөн биеэ тоосон байдал болон Сатаны хорон муу уг чанарын заль мэхээс өөр юуг ч авчирдаггүй. Тийм биш гэж үү? Өөрсдийн үнэн төрхөө нуусан, мэдлэгийн үнэт зүйлийг эзэмшсэн эсвэл сайн хүмүүжилтэй хүний хувьд өөрсдийн сатаны завхарсан зан чанарыг нуух нь хэцүү байдаг. Энэхүү хүн өөрсдийгөө хэчнээн олон аргаар далдлах нь хамаагүй, хэрвээ чи тэднийг ариун хүн гэж бодвол эсвэл хэрвээ чи тэднийг төгс гэж бодвол эсвэл чи тэднийг тэнгэрэлч гэж бодвол чи тэднийг хэчнээн ариун гэж бодох нь хамаагүй нүднээс далдуур тэдний амьдрал ямар байх вэ? Тэдний зан чанарын илчлэлээс чи ямар мөн чанарыг харах вэ? Чи Сатаны хорон муу уг чанарыг харах нь эргэлзээгүй. Ингэж хэлж болох уу? (Тийм.) Жишээлбэл, та нар өөрсөддөө ойр дотно байдаг хэн нэгнийг мэддэг, түүнийг сайн хүн гэж боддог эсвэл сайн хүн гэж боддог байсан, магадгүй та нарын шүтдэг хүн байсан гэж үзье. Одоогийн биеийн хэмжээгээрээ чи тэднийг юу гэж бодох вэ? Эхлээд чи, ийм төрлийн хүнд хүн чанар байна уу, үгүй гэдгийг, тэд шударга эсэхийг, тэдэнд хүмүүсийн төлөө гэсэн жинхэнэ хайр байгаа эсэхийг, тэдний үг болон үйлдэл нь бусдад хэрэг болж, тусалж байгаа эсэхийг харна. (Үгүй.) Энд илчлэгдэж байгаа эелдэг зан, хайр эсвэл сайн сайхан гэж нэрлэгддэг зүйл нь яг үнэндээ юу вэ? Энэ нь бүгд өнгөн тал, энэ нь бүгд худлаа. Нүднээс далдуур энэхүү өнгөн талд хорон муу далд зорилго байгаа: Энэ нь тухайн хүнийг бишрүүлж, шүтүүлэх явдал юм. Та нар үүнийг тодорхой харж байна уу? (Тийм.)

Хүмүүсийн завхруулахын тулд Сатаны ашигладаг аргууд нь хүн төрөлхтөнд юуг авчирч байна вэ? Ямар нэгэн эерэг зүйл байна уу? (Үгүй.) Эхлээд, хүн сайн мууг хооронд нь ялгаж чадах уу? (Үгүй.) Чи хар даа, энэ дэлхий дээр, зарим нэг агуу хүн эсвэл зарим сонин эсвэл зарим радио станцаар ч бай тэд, энэ эсвэл тэр бол сайн, муу гэж хэлдэг энэ нь үнэн зөв үү? (Үгүй.) Тэр нь зөв үү? (Үгүй.) Үйл явдал болон хүмүүсийг үнэлэх тэдний үнэлгээ шударга уу? (Үгүй.) Үүнд үнэн бий юу? (Үгүй.) Энэ дэлхий эсвэл хүн төрөлхтөн, үнэний стандарт дээр үндэслэн эерэг, сөрөг зүйлсийг үнэлдэг үү? (Үгүй.) Хүмүүст яагаад тийм чадвар байдаггүй вэ? Хүмүүс маш их мэдлэгийг судалсан ба шинжлэх ухааны талаар маш ихийг мэддэг, тэдний чадвар нь хангалттай их биш гэж үү? Яагаад тэд эерэг, сөрөг зүйлсийг хооронд нь ялгаж чаддаггүй вэ? Яагаад энэ вэ? (Учир нь хүмүүст үнэн байхгүй; шинжлэх ухаан болон мэдлэг нь үнэн биш.) Сатаны хүн төрөлхтөнд авчирдаг бүхэн нь хорон муу, завхрал бөгөөд үүнд үнэн, амь, зам дутагдаж байдаг. Сатаны хүнд авчирдаг хорон муу болон завхралтайгаар, чи Сатанд хайр байгаа гэж хэлж чадах уу? Хүнд хайр байгаа гэж чи хэлж чадах уу? Зарим хүмүүс магадгүй: “Таны буруу, ядуу дорой эсвэл орон гэргүй хүмүүст тусалдаг олон хүмүүс дэлхий даяар байдаг. Тэд сайн хүмүүс биш гэж үү? Түүнчлэн сайн үйл хийдэг буяны байгууллагууд байдаг, тэдний хийдэг бүх ажил нь сайны төлөө биш гэж үү?” гэж хэлэх болно. Тэгвэл тэрний талаар бид юу хэлэх вэ? Сатан хүнийг завхруулахын тулд олон өөр аргууд болон онолуудыг ашигладаг; хүний завхрал нь тодорхойгүй ойлголт уу? Үгүй энэ нь тодорхойгүй биш. Сатан мөн зарим нэгэн бодитой зүйлийг хийдэг ба энэ нь, өөрийн гэсэн цаад санаа, зорилготойгоор Сатаны хийдэг сайн зүйл мэт баг зүүсэн янз бүрийн хуурамч зүйлсийг, түүнчлэн тун зальжин үйлдлүүдийг агуулдаг. Завхарсан хүмүүс болон Сатан нь адилхан; тэд мөн энэ дэлхийд болон нийгэмд үзэл санаа эсвэл онолыг дэвшүүлж байдаг. Гүрэн улс болгонд, эрин үе болгонд тэд онол дэвшүүлдэг ба хүмүүст зарим бодлуудыг суулгадаг. Эдгээр бодол, онолууд нь аажмаар хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үндэслэдэг ба дараа нь хүмүүс эдгээр онол, бодлуудын дагуу амьдарч эхэлдэг; тэд өөрийн эрхгүй Сатан болдоггүй гэж үү? Хүмүүс Сатантай нэг биш гэж үү? Хүмүүс Сатантай нэг болох үед, эцэстээ Бурханд хандах тэдний хандлага ямар байдаг вэ? Энэ нь Бурханд хандах Сатаны хандлагатай адилхан биш гэж үү? Хэн ч үүнийгээ зөвшөөрч зүрхлэхгүй, тийм үү? Энэ нь тун аймаар! Хүмүүс бол Сатан бөгөөд тэдний уг чанар нь яг Сатаны уг чанар юм. Сатаны уг чанар нь хорон муу гэж яагаад Би хэлдэг вэ? Үүнийг Сатаны хийсэн зүйл дээр болон Сатаны илчилсэн зүйлс дээр үндэслэн тодорхойлж, дүгнэдэг; Сатан бол хорон муу гэж хэлэх нь зохисгүй зүйл биш. Хэрвээ Би зүгээр л Сатан бол хорон муу гэж хэлсэн бол та нар юу гэж бодох вэ? Та нар “Мэдээж Сатан бол хорон муу” гэж бодох болно. Иймээс Би чамаас: “Сатаны ямар тал нь хорон муу юм бэ?” гэж асуух болно. Хэрвээ чи: “Сатаны Бурханыг эсэргүүцэж байгаа нь хорон муу” гэж хэлбэл, чи мөн л тодорхой ярихгүй байна. Одоо бид тодорхой шинж чанаруудыг нь ийм байдлаар хэллээ; та нар Сатаны хорон муугийн мөн чанарын тодорхой агуулгын талаар ойлголттой болсон уу? (Тийм.) Та нар одоо Сатаны хорон муу уг чанарын талаар ийм ойлголттой болсон болохоор та нар өөрсдийнхөө талаар хэр их ойлгож байна вэ? Эдгээр зүйл нь холбоотой юу? (Тийм.) Энэ холбоо та нарыг хорлодог уу? (Үгүй.) Энэ нь та нарт тустай юу? (Тийм.) Энэ нь хэр тустай вэ? (Маш их тустай!) Тодорхой шинж чанаруудыг ярьцгаая; Би хоёрдмол утгатай үг сонсохгүй. “Маш их” гэдэг нь хэр ихийг хэлж байна вэ? (Бид Бурханы үзэн яддаг зүйлийг, ямар зүйлс Бурханы эсрэг байдгийг мэднэ; бидний зүрх сэтгэл эдгээр зүйлийн талаар арай илүү тодорхой мэдэх болсон.) Мм, өөр нэмэх зүйл байна уу? Би Бурханы ариун байдлын мөн чанарын талаар нөхөрлөх үедээ Сатаны хорон муу мөн чанарын тухай нөхөрлөх шаардлагатай юу, чиний санал юу вэ? (Тийм, энэ нь шаардлагатай.) Яагаад? (Сатаны хорон муу нь Бурханы ариун байдлыг өндөрт товойлгодог.) Ингэдэг гэж үү? Сатаны хорон муугүйгээр хүмүүс Бурханы ариун байдлыг мэдэхгүй гэдэг нь зарим талаараа үнэн; энэ нь зөв. Гэсэн хэдий ч, хэрвээ чи Бурханы ариун байдал нь зөвхөн Сатаны хорон муугийн эсрэг л оршин байдаг гэж хэлбэл, энэ нь үнэн үү? Энэ дүгнэлт нь буруу. Бурханы ариун байдал бол Бурханы төрөлхийн мөн чанар юм; Бурхан үүнийг илчилж эсвэл Бурхан үйлдэж байсан ч Тэр энэхүү төрөлхийн мөн чанарыг эзэмшдэг ба энэ нь аяндаа илчлэгддэг, энэ нь Бурханд Өөрт нь бодитой байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж оршин байсан гэхдээ хүн үүнийг харж чаддаггүй. Хүн Сатаны завхарсан зан чанар болон түүний завхарсан мөн чанарын дунд амьдардаг бөгөөд хүн ариун байдлын талаар эсвэл Бурханы ариун байдлын тодорхой агуулгын талаар мэддэггүй. Тийм үү? Иймээс бид эхлээд Сатаны хорон муу мөн чанарын тухай нөхөрлөх шаардлагатай гэж чи бодож байна уу? (Тиймээ, шаардлагатай.) Чи хар даа, бид Бурханы цор ганц байдлын хэд хэдэн талуудын тухай нөхөрлөсөн ба бид Сатаны мөн чанарыг дурдаагүй, тийм үү? Зарим хүмүүс, “Та Бурханы Өөрийн тухай нөхөрлөж байгаа, яагаад Та дандаа Сатан хэрхэн хүмүүсийг завхруулдаг болон Сатаны уг чанар хэр хорон муу болох талаар ярьж байгаа юм бэ?” гэх мэтийн зарим нэг эргэлзээг илэрхийлж болох юм. Чи эдгээр эргэлзээг төгсгөл болгосон уу? (Тийм.) Чи тэдгээрийг хэрхэн төгсгөл болгосон бэ? (Бурханы нөхөрлөлөөр дамжуулан бид хорон муу зүйлийг ялгаж салгасан.) Хүмүүс хорон мууг танин мэдэх чадвартай үедээ, тэд үүний талаар нарийн зөв тодорхойлолттой байх үедээ, хүмүүс хорон муугийн тодорхой агуулга, илрэл болоод хорон муугийн эх сурвалж, мөн чанарыг тодорхой харж байх үедээ—Бурханы ариун байдлыг одоо хэлэлцэх үед—хүмүүс үүнийг Бурханы ариун байдал гэдгийг, жинхэнэ ариун байдал гэдгийг тодорхой ухаарч эсвэл тодорхой танин мэдэх болно. Хэрвээ Би Сатаны хорон мууг хэлэлцэхгүй бол зарим хүмүүс нийгэм дээр болон хүмүүсийн дунд хүмүүсийн хийдэг ямар нэгэн зүйл—эсвэл энэ дэлхий дээрх ямар нэгэн зүйл нь—магадгүй ариун байдалтай холбоотой гэж андууран итгэх болно. Энэ үзэл санаа буруу биш гэж үү? (Тийм.) Би тиймээс Сатаны мөн чанарын талаар нөхөрлөл хийсэн юм. Сүүлийн хэдэн жилийн туршлагаараа дамжуулан, Бурханы үгийг харж, Түүний ажлыг мэдэрснээрээ та нар Бурханы ариун байдлын талаар ямар төрлийн ойлголтонд хүрсэн бэ? Энэ талаар чөлөөтэй ярь. Чи чихэнд таатай үгийг ашиглах албагүй, зүгээр л өөрийн туршлагаасаа ярь, Бурханы ариун байдал нь зүгээр л Түүний хайр уу? Бидний ариун байдал гэж дүрсэлдэг зүйл нь зүгээр л Бурханы хайр уу? Тэр нь хэтэрхий өрөөсгөл байна, тийм үү? Тэр нь өрөөсгөл байхгүй гэж үү? (Тийм.) Иймээс Бурханы хайраас гадна та нарын харсан Бурханы мөн чанарын өөр талууд байдаг уу? (Тийм.) Та нар юу харсан бэ? (Бурхан найр наадам, баяр ёслол, ёс заншил, мухар сүсгийг жигшдэг; энэ бол Бурханы ариун байдал юм.) Бурхан тодорхой зүйлсийг жигшдэг гэдгийг л чи зөвхөн хэллээ; Бурхан бол ариун, тиймээс Тэр аливаа зүйлийг жигшдэг, энэ нь ийм утгатай биз дээ? (Тийм.) Үүний угт Бурханы ариун байдал гэж юу вэ? Бурханы ариун байдалд ямар ч бодитой агуулга байдаггүй, Тэр зөвхөн аливаа зүйлсийг жигшдэг үү? Өөрсдийн оюун ухаандаа та нар, “Бурхан эдгээр хорон муу зүйлсийг үзэн яддаг учраас Бурхан бол ариун гэж хэлж болно” гэж бодож байна уу? Энэ нь таамаг биш гэж үү? Энэ нь дүгнэлт болон шүүмжийн хэлбэр биш гэж үү? Бурханы мөн чанарыг ойлгох тухайд гэвэл хамгийн их цээртэй зүйл юу вэ? (Бодит байдлыг ардаа орхих.) Энэ нь бид номлол ярихын тулд бодит байдлыг ардаа орхих үе бөгөөд энэ нь хийхэд хамгийн цээртэй зүйл байдаг. Өөр зүйл байна уу? (Таамаг ба төсөөлөл.) Таамаг ба төсөөлөл, эдгээр нь мөн тун хүчтэй цээртэй зүйл. Яагаад таамаг болон төсөөлөл нь ач тустай биш вэ? Өөрийн таамаглаж, төсөөлдөг зүйлээ чи үнэхээр харж чаддаг уу? (Үгүй.) Тэдгээр нь Бурханы жинхэнэ мөн чанар уу? (Үгүй.) Өөр юу цээртэй вэ? Бурханы мөн чанарын тухай сайхан сонсогдох баахан үгийг зүгээр л тоочих нь цээртэй юу? (Тийм.) Энэ нь онгироо сагсуу, утга учиргүй биш гэж үү? Шүүмж болон таамаг нь утга учиргүй зүйл, мөн зүгээр л сайхан сонсогдох үгийг сонгох нь ч мөн адил. Өөр зүйл байна уу? Хоосон магтаал нь мөн утга учиргүй зүйл, тийм үү? (Тийм.) Хүмүүс иймэрхүү утга учиргүй зүйл ярихыг Бурхан таашаан сонсдог уу? (Үгүй, Тэр тэгдэггүй.) Ямар нэгэн зүйлийг “таашаахгүй байх” гэдгийн ойролцоо утгатай үг юу вэ? (Тавгүйтэх.) Үүнийг сонсохдоо Тэр тавгүйтдэг! Бурхан бүлэг хүмүүсийг залж чиглүүлж, авардаг бөгөөд энэ бүлэг хүмүүс Түүний үгийг сонссоныхоо дараа тэд Тэр юу гэснийг хэзээ ч ойлгодоггүй. Хэн нэгэн хүн: “Бурхан сайн уу?” гэж асууж магад, тэгвэл тэд “Сайн!” гэж хариулах болно. “Хэр сайн юм бэ?” “Маш, маш сайн!” “Бурхан хүнийг хайрладаг уу?” “Тийм!” “Хэр их?” “Маш, маш их!” “Чи Бурханы хайрыг дүрсэлж чадах уу?” “Энэ нь далайгаас гүн, тэнгэрээс өндөр!” Энэ нь утгагүй яриа биш гэж үү? Энэ утгагүй яриа нь дөнгөж сая та нарын хэлсэн “Бурхан Сатаны завхарсан зан чанарыг үзэн яддаг, тиймээс Бурхан бол ариун” гэж хэлсэнтэй төстэй биш гэж үү? (Тийм.) Та нарын дөнгөж сая хэлсэн зүйл утгагүй биш гэж үү? Ийнхүү яригдсан утга учиргүй зүйлсийн дийлэнх нь хаанаас гардаг вэ? (Сатан.) Тэдгээр нь Сатанаас гардаг. Яригдсан утга учиргүй зүйлс нь үндсэндээ хүмүүсийн хариуцлагагүй байдал болон Бурханыг үл хүндлэх явдлаас гардаг. Бид тэгж хэлж болох уу? (Тийм.) Чамд ямар ч ойлголт байгаагүй, гэсэн ч чи утгагүй зүйл ярьсан, энэ нь хариуцлагагүй байгаа явдал биш гэж үү? Энэ нь Бурханыг үл хүндлэх явдал биш гэж үү? Чи бага зэргийн мэдлэг судалж, бага зэргийн үндэслэл, бага зэргийн учир зүйг ойлгодог болсон, үүнийгээ чи энд хэрэглэсэн бөгөөд цаашлаад Бурханыг мэдэхдээ хэрэглэсэн. Үүнийг сонсоод Бурхан тавгүйтэж байгаа гэж чи бодож байна уу? Та нар эдгээр аргуудыг ашиглаад Бурханыг хэрхэн мэдэж чадах юм бэ? Тэр нь эвгүй сонсогдохгүй байна гэж үү? Тиймээс Бурханы мэдлэгийн тухайд гэвэл хүн маш хянамгай байх ёстой; Бурханыг хаанаас мэдсэн, зөвхөн тэр тухай л ярь. Үнэнч шударгаар, бодитойгоор ярь, мөн өөрийн үгийг хэвшсэн магтаалаар бүү чимэглэ, зусардалт бүү ашигла; Бурханд энэ нь хэрэггүй бөгөөд иймэрхүү зүйл Сатанаас гардаг. Сатаны зан чанар нь биеэ тоосон бөгөөд Сатан хэт магтуулж, сайхан үг сонсох дуртай байдаг. Хэрвээ хүмүүс өөрсдийн сурсан сайхан сонсогддог бүх үгсийг жагсааж, эдгээр үгийг Сатаны төлөө ашиглавал Сатан сэтгэл хангалуун, баяртай байх болно. Харин Бурханд энэ нь хэрэггүй; Бурханд бялдуучлал эсвэл зусардалт хэрэггүй бөгөөд утгагүй зүйл ярьж, Түүнийг сохроор магтахыг Тэр хүмүүсээс шаарддаггүй. Бурхан бодит байдалтай нийцэхгүй магтаал болон зусардалтыг тэвчдэггүй бөгөөд бүр сонсох ч үгүй. Иймээс зарим хүмүүс Бурханыг сохроор магтаж, тэдний хэлсэн зүйл нь зүрх сэтгэлд нь байгаа зүйлтэй тохирохгүй байх үед, мөн тэд Бурханд сохроор тангараг өргөж, хайхрамжгүйгээр Түүнд залбирах үед Бурхан огтхон ч сонсдоггүй. Чи өөрийн хэлсэн зүйлийнхээ хариуцлагыг үүрэх ёстой. Хэрвээ чи ямар нэг зүйлийг мэдэхгүй бол зүгээр л тэрийгээ хэл; хэрвээ чи ямар нэгэн зүйлийг мэдэж байгаа бол үүнийгээ бодитой байдлаар илэрхийл. Одоо, Бурханы ариун байдлын бодит агуулгын тухайд та нарт энэ талаар тодорхой ойлголт байна уу? Одоо та нар утгагүй зүйл хэлж зүрхлэхгүй, тийм үү? Та нар утгагүй зүйл яриагүй боловч ярихаа больж чадахгүй байна, иймээс та нар тодорхой ойлголттой болсон байх ёстой, тийм үү? Та нар энэ талаар бодож байна уу? Та нар үүнд чин сэтгэлээсээ хандаж байгаа, тийм үү? Чи одоо цөөн хэдэн зүйлийг хэлж болно. (Тэрслүү байдлыг илчлэх үедээ, гэм буруутай байх үедээ би Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авсан бөгөөд тэндээс би Бурханы ариун байдлыг харсан. Миний хүлээлттэй нийцэхгүй нөхцөл байдал, орчинд орох үедээ би эдгээр зүйлийн талаар залбирч, Бурханы цаад санааг эрж хайсан, Бурхан намайг Өөрийн үгээр гэгээрүүлж, чиглүүлэхэд би Бурханы ариун байдлыг харсан.) Хмм, энэ нь чиний өөрийн туршлага, тийм үү? (Бурхан хүмүүсийг бүхий л замын туршид хөтлөх үед, Тэр бүх хүмүүсийг ноёрхож байх зуур тэндээс би Бурханы ариун байдлыг харсан. Үнэндээ Сатан хүнийг хэрхэн завхруулдаг, хүн Сатаны завхруулалт, гай зовлонгийн дор амьдарсаар байгаа ба хүн үүнийг хянаж чаддаггүй талаар Бурханы дөнгөж сая ярьсан зүйлээс би, хүн дэх Бурханы ажлаар дамжуулан Бурханы ариун байдлыг үнэхээр харж байна.) (Хүн ийм байдлаар Сатанаар завхруулагдаж, хорлогдож байгаа гэж Бурханы ярьсан зүйлээс би үүнийг харсан. Гэсэн хэдий боловч, биднийг аврахын тулд Бурхан бүх зүйлээ өгсөн бөгөөд үүнээс би Бурханы ариун байдлыг хардаг.) Энэ бол бодитой байдлаар ярих явдал бөгөөд энэ нь жинхэнэ мэдлэг юм. Энэ талаар ямар нэгэн өөр санаа байна уу? (Миний ойлголт зөв үү, үгүй юу гэдгийг би мэдэхгүй байна. Бурханы дөнгөж сая бидэнтэй хийсэн нөхөрлөлөөс би, Сатаны хэлдэг, хийдэг зүйл дэх Сатаны хорон мууг харсан. Эхний нөхөрлөлд, Бурхан хүнд юу идэж, юу идэж болохгүйг хэлсэн бөгөөд Бурханы үг нь нямбай байдал, шулуун байдлыг илчилсэн гэж хэлсэн; үүнээс би Бурханы ариун байдлыг хардаг. Миний нэмэх зүйл энэ.) Мм. Эдгээр хүмүүсийн хэлснийг та нар сонсоод хэний үгэнд нь та нар хамгийн их Амен гэж хэлэх вэ? Хэний үг, хэний яриа бидний өнөөдрийн нөхөрлөж байгаа сэдэвтэй хамгийн ойр, хэнийх хамгийн бодитой байсан бэ? Сүүлийн эгчийн яриа ямар байсан бэ? (Сайн.) Чи түүний хэлсэн зүйлд Амен гэж хэлсэн, түүний хэлсэн зүйл яг байндаа туссан уу? Чи шулуухан байж, өөрийн хэлэх гэсэн зүйлээ хэлж болно, буруу байх вий гэж бүү санаа зов. (Энэ эгчийн дөнгөж сая хэлсэн үгнээс би Бурхан үг бол шулуухан, тун тодорхой байдаг ба энэ нь Сатаны тойруу үгтэй огтхон ч адилгүй байдаг гэдгийг сонссон. Би үүнээс Бурханы ариун байдлыг харлаа.) Хмм, энэ нь үүний нэг хэсэг. Та нар дөнгөж сая хэлсэн зүйлийг бүгд сонссон уу? (Тийм.) Энэ нь зөв байсан уу? (Тийм.) Энэ эгчид алга ташилт хайрлацгаая. Тун сайн. Та нар сүүлийн хоёр нөхөрлөлөөс ямар нэгэн зүйлийг олж авсан байна гэдгийг Би харж байна, гэхдээ та нар үргэлжлүүлэн мэрийн ажиллах хэрэгтэй. Та нарын мэрийж ажиллах ёстойн шалтгаан бол Бурханы мөн чанарыг ойлгох нь маш гүн гүнзгий хичээл учраас юм; энэ нь хүн ганцхан шөнийн дотор ойлгож авч, цөөхөн хэдэн үгээр тодорхой ярьж болдог зүйл биш.

Хүмүүсийн сатаны завхарсан зан чанарын бүх талууд, мэдлэг, гүн ухаан, хүмүүсийн бодол болон үзэл санаа, хувийн байдал нь Бурханы мөн чанарыг мэдэхэд тэдэнд асар их саад болдог; иймээс та нар эдгээр сэдвүүдийг сонсох үед зарим сэдэв нь та нарын түвшнээс давсан, зарим сэдвүүдийг нь та нар ойлгохгүй, харин зарим сэдвүүдийг нь та нар үндсэндээ бодит байдалтай нийцүүлж чадахгүй байж болох юм. Ямартай ч Би Бурханы ариун байдлын талаарх та нарын ойлголтын талаар сонсож, зүрх сэтгэлдээ та нар Бурханы ариун байдлын талаар Миний хэлсэн, Миний нөхөрлөсөн зүйлийг хүлээн зөвшөөрч эхэлж байгааг Би мэдлээ. Та нарын зүрх сэтгэлд Бурханы ариун байдлын мөн чанарыг ойлгох хүсэл нахиалж эхэлж байгааг Би мэдлээ. Гэхдээ юу Намайг бүр илүү баярлуулж байна вэ? Энэ бол та нарын зарим нь Бурханы ариун байдлын талаарх өөрийн мэдлэгээ дүрслэхийн тулд аль хэдийн хамгийн энгийн үгсийг ашиглаж чадаж байгаа явдал юм. Хэдийгээр энэ нь хэлэхэд энгийн зүйл бөгөөд Би үүнийг өмнө нь хэлж байсан боловч, та нарын олонхын зүрх сэтгэлд энэ нь хараахан зөвшөөрөгдөөгүй эсвэл сэтгэгдэл төрүүлээгүй байсан. Гэсэн хэдий боловч, та нарын зарим нь эдгээр үгийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авсан бөгөөд энэ нь нэлээд сайн, энэ бол маш сайн эхлэл юм. Өөрсдийн гүн гүнзгий гэж бодож байгаа сэдэв дээр—эсвэл та нарын хязгаараас давсан сэдвүүд дээр—та нар үргэлжлүүлэн нөхөрлөж, бүр илүү олон нөхөрлөл хийнэ гэдэгт Би найдаж байна. Та нарын хязгаараас давсан тэдгээр асуудлуудын хувьд та нарт илүү их удирдамж өгөх хүн байх болно. Хэрвээ та нар одоо өөрсдийн хүрээнд байгаа зүйлүүдийн талаар илүү их нөхөрлөл хийвэл Ариун Сүнс Өөрийн ажлаа хийж та нар илүү их ойлголттой болох болно. Бурханы мөн чанарыг ойлгох болон Бурханы мөн чанарыг мэдэх нь хүмүүсийн амийн оролтонд хэмжээлшгүй их тусламж үзүүлдэг. Та нар үүнийг үл ойшоон, тоглоом мэт үзэхгүй гэдэгт Би найдаж байна; учир нь Бурханыг мэдэх нь хүний Бурханд итгэх итгэл, үнэний эрэл хайгуул болон авралын тун чухал үндэс, суурь бөгөөд орхигдуулах ёсгүй зүйл юм. Хэрвээ хүн Бурханд итгэдэг ч Бурханыг мэддэггүй бол, хэрвээ хүн хэсэг захиа, сургаал номлол дунд амьдардаг бол хэдий чи үнэний өнгөц үгсийн дагуу үйлдэж, амьдарсан ч гэсэн чи хэзээ ч авралд хүрэхгүй. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ Бурханд итгэх чиний итгэл Түүнийг мэдэх дээр үндэслээгүй бол чиний итгэл юу ч биш гэсэн үг. Чи ойлгосон, тийм үү? (Тийм, бид ойлгосон.) Бидний нөхөрлөл өнөөдөр ингээд дууслаа.

2014 оны 1 дүгээр сарын 4

Ю Конгуан Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд сайн мэдээг тунхагладаг. Түүнийг ийнхүү сайн мэдээг тунхаглах зуур, Хятадын Коммунист намын засгийн газраас түүнийг мөрджээ. Тэр уул руу зугтаж, ингэх замд нь Жэн Шун гэгч орон нутгийн гэр чуулганы хамтран зүтгэгч түүнд тусална. Анх уулзахад л олон жилийн өмнөөс нэг нэгнээ мэдэх юм шиг тэр хоёр санагддаг. Жэн Шун хамтран зүтгэгч нартайгаа уулзаж цугладаг сүрлэн овоохойдоо Ю Конгуаныг аваачжээ. Тэнд Жэн Шун болон түүний хамтран зүтгэгч нарын дунд Бурханд итгэгч хүн эрх мэдэлтнүүдийг дагах ёстой эсэх талаар хэлэлцдэг. Ю Конгуан энэ талаар тэдэнд нөхөрлөл хийж, тэдний дундах эргэлзээг тайлна. Ю Конгуаны нөхөрлөл тэдэнд маш их тус хүргэж, тэд бүгдээрээ эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг эрж хайн, судалж эхэлдэг. Гэтэл чуулганы ахлагч Сун, Ю Конгуаныг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчлэгч гэдгийг мэдсэн даруйдаа, чуулганыг битүүмжилж жинхэнэ замыг эрж хайх гэсэн дагалдагч нарт саад хийх бүх аргыг замыг сүвэгчилдэг. Сун, Ю Конгуаныг нэгд нэггүй эрж хайн, Юг цагдаа нарт мэдээлж, баривчлахын тулд дагалдагч нараа хүртэл дайчилдаг.
ХКН-ын засгийн газар болон Сун ахлагчид мөрдөгдөн мөшгөгдсөн Ю Конгуан Бурханд чин сэтгэлээсээ залбирчээ. Тэр Бурханд итгэж найдахын сацуу жинхэнэ замыг эрж хайн, судалсан орон нутгийн чуулганы үнэнч итгэгчдийг Бурханы өмнө хөтөлж аваачихаар шийдлээ. Хэд хэдэн бүтэлгүйтэл амссаны дараа Ю Конгуан, Жэн Шун болон бусад хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы үгийн талаар нөхөрлөл хийхийн тулд хулсан зоорь, агуйд нуугдаж, нэг хэсэгтээ хянуур болгоомжтой байхаас аргагүйд хүрсэн юм... Жэн Шун болон хэсэг хүн Зүүний Аянгад анхаарал хандуулах болсон тул Сун ахлагч тэднийг дайснаа хэмээн үзсэн бөгөөд Чуулган тэр даруй хоёр тал болж хуваагддаг. Үүнээс болж Жэн Шун болон түүний нөхөд болох чуулганы гишүүд ихээр шаналж эргэлзжээ. Ю Конгуан тэдний төөрөгдлийг шийдвэрлэхийн тулд Төгс Хүчит Бурханы үгийн талаар тэдэнтэй нөхөрлөнө. Мөн тэрээр Бурханд итгэнэ гэдэг юу гэсэн үг болохыг, Бурхан магтаж, сайшаах итгэлтэй байхын тулд яах хэрэгтэй талаар нөхөрлөдөг. Эцэст нь Жэн Шун болон түүний нөхөд үнэнийг ойлгож эхлэх бөгөөд тэдний төөрөгдөл, саад бэрхшээл, алдаа завхрал шийдвэрлэгддэг. Тэдний зүрх сэтгэл чөлөөлөгдөж тэд гүнээ шүүрс алдана, учир нь Эзэнд олон жил итгэснийхээ дараа тэд “Бурханд итгэх итгэл”-ийн жинхэнэ утга учрыг ухаардаг.

Бурханы үг амиар дүүрэн бөгөөд, бидний алхах ёстой замыг, үнэний тухай ойлголтыг өгдөг. Бид Түүний үгэнд татагдаж, Түүний дууны өнгө, хэлбэрт анхаарч эхэлнэ. Мөн бид энэхүү энгийн хүний дотоод дуу хоолойнд, өөрийн санаагаар анхаарна. Бидний төлөө Бурхан бүх хүчээ дайчлан ажиллана. Бидний төлөө Тэр нойр хоолоо умартана. Бидний төлөө Тэр уйлж, санаа алдана. Бидний төлөө Тэр өвчиндөө ёолно. Тэр бидний хүрэх газар, авралын төлөө доромжлолыг амсаж, Бидний тэрслүү зан, мэдрэмжгүй байдлаас болж, Түүний зүрх сэтгэлээс нулимс урсаж, цус гарна. Энгийн хүмүүст Түүнийх шиг оршихуй, эзэмшил байхгүй билээ. Ямар ч ялзарсан хүмүүс тэдгээрийг эзэмшиж, эсвэл хүрч үл чадна. Түүний тэсвэр тэвчээр нь энгийн хүнийхээс илүү бөгөөд, Түүний хайр нь аливаа бүтээгдсэн, зүйлийн эзэмшилд орохгүй. Энгийн хүмүүст Түүнийх шиг оршихуй, эзэмшил байхгүй билээ. Ямар ч ялзарсан хүмүүс тэдгээрийг эзэмшиж, эсвэл хүрч үл чадна. Түүний тэсвэр тэвчээр нь энгийн хүнийхээс илүү бөгөөд, Түүний хайр нь аливаа бүтээгдсэн, зүйлийн эзэмшилд орохгүй. “Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Анхны видео линк

Христийн чуулганы магтан дуу 2018 | Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй

Хоёр мянган жилийн өмнө, Эзэн Есүс, “Хэрвээ Би яваад та нарт зориулан орон байр бэлдчихвэл дахин ирээд та нарыг Өөртөө авах болно; Би хаана байна та нар ч бас тэнд байх юм” (Иохан 14:2-3) гэж дагалдагчиддаа амласан. Үүнээс болж, үе үеийн итгэгчид, Эзэний амлалт биелээсэй гэж асар их найдан, залбирч, Эзэнийг ирэх үед Эзэнтэй уулзаж, тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөөсөй гэж найдан, залбирсаар ирсэн. Энэ нь бас энэ киноны гол дүр Чэн Шиангуанг-ыг өгүүлдэг. Тэр бол Эзэний ирэлтийг угтан авахын тулд сайн мэдээг түгээж, Эзэнд гэрчлэл хийдэг урам зоригтой эрэн хайгч. Сургууль дахь байр сууринаасаа халагдаж, гэр бүлийн гишүүддээ ойлгогдож чадаагүйг үл хайхран тэр зүрх сэтгэл дэх итгэл найдвараа хэзээ ч хаяагүй. Нэг өдөр цугларалтын үеэр Чэн Шиангуанг Хятадын Коммунист засгийн газарт баривчлагдаж, шоронд хоригдсон. Бурханы гайхалтай дүрэм журам, зохицуулалтан дор тэр, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Христэд итгэгч Жао Жимингтэй учирсан юм. Жао Жиминг түүнд эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт болон ажлын талаар гэрчлэл хийж, Эзэний эргэн ирэлтийн төлөө найдаж, залбирч байсан олон жилийн үзэл, төсөөллийг шийдвэрлэжээ. Шоронгоос гарсны дараа Чэн Шиангуанг, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит  Бурханы ажлыг шалган шинжлэхэд ах эгч нараа удирдлаа. Тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх гэдэг нь юу болох, хаанчлал үнэхээр газар дээр эсвэл тэнгэрт байгаа эсэх, хүмүүс Эзэний ирэлтийг хэрхэн угтан авах ёстой гэх мэт зүйлийг эцэстээ хүн бүхэн ойлгож авсан билээ…
Хүмүүс Бурханы үг болон ажилтай нүүр тулахаараа Тэр чухал үгсийг гэгээн зүрхээр Илүү анхааралтай судлана гэж Бурхан найддаг. Шийтгэгдсэн нэгний мөрийг бүү дага. Үнэний замыг тодорхой мэддэг ч санаатайгаар урван, Нүглийн тахилаа алдсан Паул шиг битгий бай. Түүний шинэ ажлыг зөвшөөр, Түүний өгсөн үнэнийг хүлээн ав. Тэгвэл чи Бурханы авралыг авч чадна! Бурхан шийтгэхийг хүсдэггүй, Оронд нь илүү олныг аврана гэж найддаг, Илүү олон хүн Түүнтэй хамт үлдэж, илүү олон хүн Түүнийг дагах болно, Илүү олуулаа Түүний хаант улсад орно гэж Бурхан найддаг! Түүний шинэ ажлыг зөвшөөр, Түүний өгсөн үнэнийг хүлээн ав. Тэгвэл чи Бурханы авралыг авч чадна! Бурхан бүгдэд эн тэнцүү санаа тавьдаг, чи хэдэн настай ч, Хэр өндөр настай, хичнээн их зовсон чинь хамаагүй, Түүний зөвт зан чанар үүрд өөрчлөгдөхгүй, Тэр хэнийг ч онцгойлж үздэггүй, Гэвч бүх асуудлаа хойш тавиад Түүний үнэн ба шинэ ажлыг зөвшөөрөх хүнд Тэр санаа тавьдаг. Түүний шинэ ажлыг зөвшөөр, Түүний өгсөн үнэнийг хүлээн ав. Тэгвэл чи Бурханы авралыг авч чадна! Түүний шинэ ажлыг зөвшөөр, Түүний өгсөн үнэнийг хүлээн ав. Тэгвэл чи Бурханы авралыг авч чадна! Төгс Хчит Бурханыг эсэргүүцсэний төлөөх шийтгэлийн сонгодог жишээнүүд номын “дүгнэлт”-ээс
Жэн Му’энь бол АНУ дахь Хятад Христийн чуулганы хамтран зүтгэгч бөгөөд Эзэнд олон жил итгэн, Эзэний төлөө урам зориг дүүрэн ажиллаж, зарлагаддаг. Нэгэн өдөр авга эгч нь түүнд, эцсийн өдрүүдэд Эзэн Есүс үнэнийг илэрхийлж, хүнийг шүүн ариусгах ажил хийхээр эргэн ирсэн тухай гэрчлэхэд тэрээр ихэд догдолно. Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншин, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы кино болон видео бичлэгүүдийг үзээд, Жэн Му’энийн зүрх сэтгэл Төгс Хүчит Бурханы үгс үнэн бөгөөд Төгс Хүчит Бурхан нь Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт байж тун магадгүйг баталгаажуулж, улмаар тэр эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг ах эгч нарынхаа хамтаар судалж эхэлнэ. Гэвч түүний чуулганы удирдагч, Ма пастор үүнийг мэдээд, Жэн Му’энийг саатуулж, зогсоохоор ахин дахин оролдоно. Тэрээр Жэн Му’энийн үнэн замыг судалж байгааг нь болиулахын тулд Зүүний Аянгыг гутааж, ялласан ХКН-ын засгийн газрын суртал ухуулгын видео бичлэг үзүүлж, энэ нь Жэн Му’энийг ихэд будлиулж орхидог: Тэрээр Төгс Хүчит Бурханы үгс нь үнэн агаад Бурханы дуу хоолой болохыг илэрхий харж чадаж байхад, шашны ертөнцийн пастор, ахлагч нар юунд Төгс Хүчит Бурханыг яллана вэ? Тэд өөрсдөө эрж хайх, судлахаас татгалзаад зогсохгүй, үнэн замыг бусад хүн хүлээн зөвшөөрөхийг болиулах гэж оролддог. Яагаад тэр билээ? ... Жэн Му’энь мэхлэгдэж, буруу замаар орохоос айх ч, өргөгдөх боломжоо алдах вий гэж мөн эмээнэ. Түүний зөрчил, будлиан дунд Ма пастор ХКН болон шашны ертөнцийн улам сөрөг суртал ухуулга үзүүлж, Жэн Му’энийн зүрх сэтгэлд улам их эргэлзээ төрүүлнэ. Тэрээр Ма пасторын үгийг сонсож, үнэн замыг судлахаа болихоор шийднэ. Дараа нь Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчүүдийн гэрчлэл, нөхөрлөлийг сонсоод, Жэн Му’энь үнэн замыг судлахад хамгийн үндсэн зарчим бол тухайн замд үнэн бий эсэх, илэрхийлдэг зүйл нь Бурханы дуу хоолой мөн эсэхийг тогтооход оршдогийг ойлгоно. Завхарсан хүн төрөлхтний аль ч гишүүн үнэнийг илэрхийлж ер чадахгүй тул үнэнийг илэрхийлж чаддаг хэн боловч Христийн илрэлт байх ёстой. Энэ бол маргахын аргагүй баримт. Хэрэв хүн үнэн замыг судлахдаа Бурханы дуу хоолойг сонсоход төвлөрөлгүй, оронд нь төсөөлөлдөө үндэслэн Эзэн Есүсийг цагаан үүлэн дээр бууж ирэхийг хүлээвэл, тэд хэзээ ч Бурханы илрэлтийг угтан авч чадахгүй. Жэн Му’энь Эзэн Есүсийн ярьсан ухаалаг охид Бурханы дуу хоолойг сонсдогийн нууцыг эцэст нь ойлгож, ХКН-ын засгийн газар болон шашны ертөнцийн пастор, ахлагч нарын худал хуурмаг, хийсвэр онолуудад цаашид итгэхгүй байхаар шийдэн, өөрийн шашны пасторын хорио, хүлээснээс мултарна. Жэн Му’энь үнэн замыг судлахын хүнд бэрхийг ихэд мэдэрнэ. Ялган таних чадваргүйгээр, үнэнийг эрж хайхгүйгээр Бурханы дуу хоолойг сонсож, эсвэл Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөх арга үгүй. Оронд нь, хүн зөвхөн Сатанд мэхлэгдэн хянуулж, Сатаны торонд үхэж л чадна, энэ нь Библи дэх дараах үгсийг бүрэн биелүүлдэг: “Миний хүмүүс мэдлэг дутмагаас болж устгагдсан” (Хосеа 4:6). “Мунхгууд ухаан дутсанаас болж үхдэг” (Сургаалт үгс 10:21).